Ⅰ අහං යුෂ්මානතියථාර්ථං වදාමි, යෝ ජනෝ ද්වාරේණ න ප්‍රවිශ්‍ය කේනාප්‍යන්‍යේන මේෂගෘහං ප්‍රවිශති ස ඒව ස්තේනෝ දස්‍යුශ්ච|
Ⅱ යෝ ද්වාරේණ ප්‍රවිශති ස ඒව මේෂපාලකඃ|
Ⅲ දෞවාරිකස්තස්මෛ ද්වාරං මෝචයති මේෂගණශ්ච තස්‍ය වාක්‍යං ශෘණෝති ස නිජාන් මේෂාන් ස්වස්වනාම්නාහූය බහිඃ කෘත්වා නයති|
Ⅳ තථා නිජාන් මේෂාන් බහිඃ කෘත්වා ස්වයං තේෂාම් අග්‍රේ ගච්ඡති, තතෝ මේෂාස්තස්‍ය ශබ්දං බුධ්‍යන්තේ, තස්මාත් තස්‍ය පශ්චාද් ව්‍රජන්ති|
Ⅴ කින්තු පරස්‍ය ශබ්දං න බුධ්‍යන්තේ තස්මාත් තස්‍ය පශ්චාද් ව්‍රජිෂ්‍යන්ති වරං තස්‍ය සමීපාත් පලායිෂ්‍යන්තේ|
Ⅵ යීශුස්තේභ්‍ය ඉමාං දෘෂ්ටාන්තකථාම් අකථයත් කින්තු තේන කථිතකථායාස්තාත්පර‍්‍ය්‍යං තේ නාබුධ්‍යන්ත|
Ⅶ අතෝ යීශුඃ පුනරකථයත්, යුෂ්මානාහං යථාර්ථතරං ව්‍යාහරාමි, මේෂගෘහස්‍ය ද්වාරම් අහමේව|
Ⅷ මයා න ප්‍රවිශ්‍ය ය ආගච්ඡන් තේ ස්තේනා දස්‍යවශ්ච කින්තු මේෂාස්තේෂාං කථා නාශෘණ්වන්|
Ⅸ අහමේව ද්වාරස්වරූපඃ, මයා යඃ කශ්චිත ප්‍රවිශති ස රක්‍ෂාං ප්‍රාප්ස්‍යති තථා බහිරන්තශ්ච ගමනාගමනේ කෘත්වා චරණස්ථානං ප්‍රාප්ස්‍යති|
Ⅹ යෝ ජනස්තේනඃ ස කේවලං ස්තෛන්‍යබධවිනාශාන් කර්ත්තුමේව සමායාති කින්ත්වහම් ආයු ර්දාතුම් අර්ථාත් බාහූල්‍යේන තදේව දාතුම් ආගච්ඡම්|
Ⅺ අහමේව සත්‍යමේෂපාලකෝ යස්තු සත්‍යෝ මේෂපාලකඃ ස මේෂාර්ථං ප්‍රාණත්‍යාගං කරෝති;
Ⅻ කින්තු යෝ ජනෝ මේෂපාලකෝ න, අර්ථාද් යස්‍ය මේෂා නිජා න භවන්ති, ය ඒතාදෘශෝ වෛතනිකඃ ස වෘකම් ආගච්ඡන්තං දෘෂ්ට්වා මේජව්‍රජං විහාය පලායතේ, තස්මාද් වෘකස්තං ව්‍රජං ධෘත්වා විකිරති|
ⅩⅢ වෛතනිකඃ පලායතේ යතඃ ස වේතනාර්ථී මේෂාර්ථං න චින්තයති|
ⅩⅣ අහමේව සත්‍යෝ මේෂපාලකඃ, පිතා මාං යථා ජානාති, අහඤ්ච යථා පිතරං ජානාමි,
ⅩⅤ තථා නිජාන් මේෂානපි ජානාමි, මේෂාශ්ච මාං ජානාන්ති, අහඤ්ච මේෂාර්ථං ප්‍රාණත්‍යාගං කරෝමි|
ⅩⅥ අපරඤ්ච ඒතද් ගෘහීය මේෂේභ්‍යෝ භින්නා අපි මේෂා මම සන්ති තේ සකලා ආනයිතව්‍යාඃ; තේ මම ශබ්දං ශ්‍රෝෂ්‍යන්ති තත ඒකෝ ව්‍රජ ඒකෝ රක්‍ෂකෝ භවිෂ්‍යති|
ⅩⅦ ප්‍රාණානහං ත්‍යක්ත්වා පුනඃ ප්‍රාණාන් ග්‍රහීෂ්‍යාමි, තස්මාත් පිතා මයි ස්නේහං කරෝති|
ⅩⅧ කශ්චිජ්ජනෝ මම ප්‍රාණාන් හන්තුං න ශක්නෝති කින්තු ස්වයං තාන් සමර්පයාමි තාන් සමර්පයිතුං පුනර්ග්‍රහීතුඤ්ච මම ශක්තිරාස්තේ භාරමිමං ස්වපිතුඃ සකාශාත් ප්‍රාප්තෝහම්|
ⅩⅨ අස්මාදුපදේශාත් පුනශ්ච යිහූදීයානාං මධ්‍යේ භින්නවාක්‍යතා ජාතා|
ⅩⅩ තතෝ බහවෝ ව්‍යාහරන් ඒෂ භූතග්‍රස්ත උන්මත්තශ්ච, කුත ඒතස්‍ය කථාං ශෘණුථ?
ⅩⅪ කේචිද් අවදන් ඒතස්‍ය කථා භූතග්‍රස්තස්‍ය කථාවන්න භවන්ති, භූතඃ කිම් අන්ධාය චක්‍ෂුෂී දාතුං ශක්නෝති?
ⅩⅫ ශීතකාලේ යිරූශාලමි මන්දිරෝත්සර්ගපර්ව්වණ්‍යුපස්ථිතේ
ⅩⅩⅢ යීශුඃ සුලේමානෝ නිඃසාරේණ ගමනාගමනේ කරෝති,
ⅩⅩⅣ ඒතස්මින් සමයේ යිහූදීයාස්තං වේෂ්ටයිත්වා ව්‍යාහරන් කති කාලාන් අස්මාකං විචිකිත්සාං ස්ථාපයිෂ්‍යාමි? යද්‍යභිෂික්තෝ භවති තර්හි තත් ස්පෂ්ටං වද|
ⅩⅩⅤ තදා යීශුඃ ප්‍රත්‍යවදද් අහම් අචකථං කින්තු යූයං න ප්‍රතීථ, නිජපිතු ර්නාම්නා යාං යාං ක්‍රියාං කරෝමි සා ක්‍රියෛව මම සාක්‍ෂිස්වරූපා|
ⅩⅩⅥ කින්ත්වහං පූර්ව්වමකථයං යූයං මම මේෂා න භවථ, කාරණාදස්මාන් න විශ්වසිථ|
ⅩⅩⅦ මම මේෂා මම ශබ්දං ශෘණ්වන්ති තානහං ජානාමි තේ ච මම පශ්චාද් ගච්ඡන්ති|
ⅩⅩⅧ අහං තේභ්‍යෝ(අ)නන්තායු ර්දදාමි, තේ කදාපි න නංක්‍ෂ්‍යන්ති කෝපි මම කරාත් තාන් හර්ත්තුං න ශක්‍ෂ්‍යති|
ⅩⅩⅨ යෝ මම පිතා තාන් මහ්‍යං දත්තවාන් ස සර්ව්වස්මාත් මහාන්, කෝපි මම පිතුඃ කරාත් තාන් හර්ත්තුං න ශක්‍ෂ්‍යති|
ⅩⅩⅩ අහං පිතා ච ද්වයෝරේකත්වම්|
ⅩⅩⅪ තතෝ යිහූදීයාඃ පුනරපි තං හන්තුං පාෂාණාන් උදතෝලයන්|
ⅩⅩⅫ යීශුඃ කථිතවාන් පිතුඃ සකාශාද් බහූන්‍යුත්තමකර්ම්මාණි යුෂ්මාකං ප්‍රාකාශයං තේෂාං කස්‍ය කර්ම්මණඃ කාරණාන් මාං පාෂාණෛරාහන්තුම් උද්‍යතාඃ ස්ථ?
ⅩⅩⅩⅢ යිහූදීයාඃ ප්‍රත්‍යවදන් ප්‍රශස්තකර්ම්මහේතෝ ර්න කින්තු ත්වං මානුෂඃ ස්වමීශ්වරම් උක්ත්වේශ්වරං නින්දසි කාරණාදස්මාත් ත්වාං පාෂාණෛර්හන්මඃ|
ⅩⅩⅩⅣ තදා යීශුඃ ප්‍රත්‍යුක්තවාන් මයා කථිතං යූයම් ඊශ්වරා ඒතද්වචනං යුෂ්මාකං ශාස්ත්‍රේ ලිඛිතං නාස්ති කිං?
ⅩⅩⅩⅤ තස්මාද් යේෂාම් උද්දේශේ ඊශ්වරස්‍ය කථා කථිතා තේ යදීශ්වරගණා උච්‍යන්තේ ධර්ම්මග්‍රන්ථස්‍යාප්‍යන්‍යථා භවිතුං න ශක්‍යං,
ⅩⅩⅩⅥ තර්හ්‍යාහම් ඊශ්වරස්‍ය පුත්‍ර ඉති වාක්‍යස්‍ය කථනාත් යූයං පිත්‍රාභිෂික්තං ජගති ප්‍රේරිතඤ්ච පුමාංසං කථම් ඊශ්වරනින්දකං වාදය?
ⅩⅩⅩⅦ යද්‍යහං පිතුඃ කර්ම්ම න කරෝමි තර්හි මාං න ප්‍රතීත;
ⅩⅩⅩⅧ කින්තු යදි කරෝමි තර්හි මයි යුෂ්මාභිඃ ප්‍රත්‍යයේ න කෘතේ(අ)පි කාර‍්‍ය්‍යේ ප්‍රත්‍යයඃ ක්‍රියතාං, තතෝ මයි පිතාස්තීති පිතර‍්‍ය්‍යහම් අස්මීති ච ක්‍ෂාත්වා විශ්වසිෂ්‍යථ|
ⅩⅩⅩⅨ තදා තේ පුනරපි තං ධර්ත්තුම් අචේෂ්ටන්ත කින්තු ස තේෂාං කරේභ්‍යෝ නිස්තීර‍්‍ය්‍ය
ⅩⅬ පුන ර‍්‍යර්ද්දන් අද්‍යාස්තටේ යත්‍ර පුර්ව්වං යෝහන් අමජ්ජයත් තත්‍රාගත්‍ය න්‍යවසත්|
ⅩⅬⅠ තතෝ බහවෝ ලෝකාස්තත්සමීපම් ආගත්‍ය ව්‍යාහරන් යෝහන් කිමප්‍යාශ්චර‍්‍ය්‍යං කර්ම්ම නාකරෝත් කින්ත්වස්මින් මනුෂ්‍යේ යා යඃ කථා අකථයත් තාඃ සර්ව්වාඃ සත්‍යාඃ;
ⅩⅬⅡ තත්‍ර ච බහවෝ ලෝකාස්තස්මින් ව්‍යශ්වසන්|