Ⅰ තතඃ පරං යීශුර්ගච්ඡන් මාර්ගමධ්‍යේ ජන්මාන්ධං නරම් අපශ්‍යත්|
Ⅱ තතඃ ශිෂ්‍යාස්තම් අපෘච්ඡන් හේ ගුරෝ නරෝයං ස්වපාපේන වා ස්වපිත්‍රාඃ පාපේනාන්ධෝ(අ)ජායත?
Ⅲ තතඃ ස ප්‍රත්‍යුදිතවාන් ඒතස්‍ය වාස්‍ය පිත්‍රෝඃ පාපාද් ඒතාදෘශෝභූද ඉති නහි කින්ත්වනේන යථේශ්වරස්‍ය කර්ම්ම ප්‍රකාශ්‍යතේ තද්ධේතෝරේව|
Ⅳ දිනේ තිෂ්ඨති මත්ප්‍රේරයිතුඃ කර්ම්ම මයා කර්ත්තව්‍යං යදා කිමපි කර්ම්ම න ක්‍රියතේ තාදෘශී නිශාගච්ඡති|
Ⅴ අහං යාවත්කාලං ජගති තිෂ්ඨාමි තාවත්කාලං ජගතෝ ජ්‍යෝතිඃස්වරූපෝස්මි|
Ⅵ ඉත්‍යුක්ත්තා භූමෞ නිෂ්ඨීවං නික්‍ෂිප්‍ය තේන පඞ්කං කෘතවාන්
Ⅶ පශ්චාත් තත්පඞ්කේන තස්‍යාන්ධස්‍ය නේත්‍රේ ප්‍රලිප්‍ය තමිත්‍යාදිශත් ගත්වා ශිලෝහේ (අ)ර්ථාත් ප්‍රේරිතනාම්නි සරසි ස්නාහි| තතෝන්ධෝ ගත්වා තත්‍රාස්නාත් තතඃ ප්‍රන්නචක්‍ෂු ර්භූත්වා ව්‍යාඝුට්‍යාගාත්|
Ⅷ අපරඤ්ච සමීපවාසිනෝ ලෝකා යේ ච තං පූර්ව්වමන්ධම් අපශ්‍යන් තේ බක්ත්තුම් ආරභන්ත යෝන්ධලෝකෝ වර්ත්මන්‍යුපවිශ්‍යාභික්‍ෂත ස ඒවායං ජනඃ කිං න භවති?
Ⅸ කේචිදවදන් ස ඒව කේචිදවෝචන් තාදෘශෝ භවති කින්තු ස ස්වයමබ්‍රවීත් ස ඒවාහං භවාමි|
Ⅹ අතඒව තේ (අ)පෘච්ඡන් ත්වං කථං දෘෂ්ටිං පාප්තවාන්?
Ⅺ තතඃ සෝවදද් යීශනාමක ඒකෝ ජනෝ මම නයනේ පඞ්කේන ප්‍රලිප්‍ය ඉත්‍යාඥාපයත් ශිලෝහකාසාරං ගත්වා තත්‍ර ස්නාහි| තතස්තත්‍ර ගත්වා මයි ස්නාතේ දෘෂ්ටිමහං ලබ්ධවාන්|
Ⅻ තදා තේ (අ)වදන් ස පුමාන් කුත්‍ර? තේනෝක්ත්තං නාහං ජානාමි|
ⅩⅢ අපරං තස්මින් පූර්ව්වාන්ධේ ජනේ ඵිරූශිනාං නිකටම් ආනීතේ සති ඵිරූශිනෝපි තමපෘච්ඡන් කථං දෘෂ්ටිං ප්‍රාප්තෝසි?
ⅩⅣ තතඃ ස කථිතවාන් ස පඞ්කේන මම නේත්‍රේ (අ)ලිම්පත් පශ්චාද් ස්නාත්වා දෘෂ්ටිමලභේ|
ⅩⅤ කින්තු යීශු ර්විශ්‍රාමවාරේ කර්ද්දමං කෘත්වා තස්‍ය නයනේ ප්‍රසන්නේ(අ)කරෝද් ඉතිකාරණාත් කතිපයඵිරූශිනෝ(අ)වදන්
ⅩⅥ ස පුමාන් ඊශ්වරාන්න යතඃ ස විශ්‍රාමවාරං න මන්‍යතේ| තතෝන්‍යේ කේචිත් ප්‍රත්‍යවදන් පාපී පුමාන් කිම් ඒතාදෘශම් ආශ්චර‍්‍ය්‍යං කර්ම්ම කර්ත්තුං ශක්නෝති?
ⅩⅦ ඉත්ථං තේෂාං පරස්පරං භින්නවාක්‍යත්වම් අභවත්| පශ්චාත් තේ පුනරපි තං පූර්ව්වාන්ධං මානුෂම් අප්‍රාක්‍ෂුඃ යෝ ජනස්තව චක්‍ෂුෂී ප්‍රසන්නේ කෘතවාන් තස්මින් ත්වං කිං වදසි? ස උක්ත්තවාන් ස භවිශද්වාදී|
ⅩⅧ ස දෘෂ්ටිම් ආප්තවාන් ඉති යිහූදීයාස්තස්‍ය දෘෂ්ටිං ප්‍රාප්තස්‍ය ජනස්‍ය පිත්‍රෝ ර්මුඛාද් අශ්‍රුත්වා න ප්‍රත්‍යයන්|
ⅩⅨ අතඒව තේ තාවපෘච්ඡන් යුවයෝ ර‍්‍යං පුත්‍රං ජන්මාන්ධං වදථඃ ස කිමයං? තර්හීදානීං කථං ද්‍රෂ්ටුං ශක්නෝති?
ⅩⅩ තතස්තස්‍ය පිතරෞ ප්‍රත්‍යවෝචතාම් අයම් ආවයෝඃ පුත්‍ර ආ ජනේරන්ධශ්ච තදප්‍යාවාං ජානීවඃ
ⅩⅪ කින්ත්වධුනා කථං දෘෂ්ටිං ප්‍රාප්තවාන් තදාවාං න් ජානීවඃ කෝස්‍ය චක්‍ෂුෂී ප්‍රසන්නේ කෘතවාන් තදපි න ජානීව ඒෂ වයඃප්‍රාප්ත ඒනං පෘච්ඡත ස්වකථාං ස්වයං වක්‍ෂ්‍යති|
ⅩⅫ යිහූදීයානාං භයාත් තස්‍ය පිතරෞ වාක්‍යමිදම් අවදතාං යතඃ කෝපි මනුෂ්‍යෝ යදි යීශුම් අභිෂික්තං වදති තර්හි ස භජනගෘහාද් දූරීකාරිෂ්‍යතේ යිහූදීයා ඉති මන්ත්‍රණාම් අකුර්ව්වන්
ⅩⅩⅢ අතස්තස්‍ය පිතරෞ ව්‍යාහරතාම් ඒෂ වයඃප්‍රාප්ත ඒනං පෘච්ඡත|
ⅩⅩⅣ තදා තේ පුනශ්ච තං පූර්ව්වාන්ධම් ආහූය ව්‍යාහරන් ඊශ්වරස්‍ය ගුණාන් වද ඒෂ මනුෂ්‍යඃ පාපීති වයං ජානීමඃ|
ⅩⅩⅤ තදා ස උක්ත්තවාන් ස පාපී න වේති නාහං ජානේ පූර්වාමන්ධ ආසමහම් අධුනා පශ්‍යාමීති මාත්‍රං ජානාමි|
ⅩⅩⅥ තේ පුනරපෘච්ඡන් ස ත්වාං ප්‍රති කිමකරෝත්? කථං නේත්‍රේ ප්‍රසන්නේ (අ)කරෝත්?
ⅩⅩⅦ තතඃ සෝවාදීද් ඒකකෘත්වෝකථයං යූයං න ශෘණුථ තර්හි කුතඃ පුනඃ ශ්‍රෝතුම් ඉච්ඡථ? යූයමපි කිං තස්‍ය ශිෂ්‍යා භවිතුම් ඉච්ඡථ?
ⅩⅩⅧ තදා තේ තං තිරස්කෘත්‍ය ව්‍යාහරන් ත්වං තස්‍ය ශිෂ්‍යෝ වයං මූසාඃ ශිෂ්‍යාඃ|
ⅩⅩⅨ මූසාවක්ත්‍රේණේශ්වරෝ ජගාද තජ්ජානීමඃ කින්ත්වේෂ කුත්‍රත්‍යලෝක ඉති න ජානීමඃ|
ⅩⅩⅩ සෝවදද් ඒෂ මම ලෝචනේ ප්‍රසන්නේ (අ)කරෝත් තථාපි කුත්‍රත්‍යලෝක ඉති යූයං න ජානීථ ඒතද් ආශ්චර‍්‍ය්‍යං භවති|
ⅩⅩⅪ ඊශ්වරඃ පාපිනාං කථාං න ශෘණෝති කින්තු යෝ ජනස්තස්මින් භක්තිං කෘත්වා තදිෂ්ටක්‍රියාං කරෝති තස්‍යෛව කථාං ශෘණෝති ඒතද් වයං ජානීමඃ|
ⅩⅩⅫ කෝපි මනුෂ්‍යෝ ජන්මාන්ධාය චක්‍ෂුෂී අදදාත් ජගදාරම්භාද් ඒතාදෘශීං කථාං කෝපි කදාපි නාශෘණෝත්|
ⅩⅩⅩⅢ අස්මාද් ඒෂ මනුෂ්‍යෝ යදීශ්වරාන්නාජායත තර්හි කිඤ්චිදපීදෘශං කර්ම්ම කර්ත්තුං නාශක්නෝත්|
ⅩⅩⅩⅣ තේ ව්‍යාහරන් ත්වං පාපාද් අජායථාඃ කිමස්මාන් ත්වං ශික්‍ෂයසි? පශ්චාත්තේ තං බහිරකුර්ව්වන්|
ⅩⅩⅩⅤ තදනන්තරං යිහූදීයෛඃ ස බහිරක්‍රියත යීශුරිති වාර්ත්තාං ශ්‍රුත්වා තං සාක්‍ෂාත් ප්‍රාප්‍ය පෘෂ්ටවාන් ඊශ්වරස්‍ය පුත්‍රේ ත්වං විශ්වසිෂි?
ⅩⅩⅩⅥ තදා ස ප්‍රත්‍යවෝචත් හේ ප්‍රභෝ ස කෝ යත් තස්මින්නහං විශ්වසිමි?
ⅩⅩⅩⅦ තතෝ යීශුඃ කථිතවාන් ත්වං තං දෘෂ්ටවාන් ත්වයා සාකං යඃ කථං කථයති සඒව සඃ|
ⅩⅩⅩⅧ තදා හේ ප්‍රභෝ විශ්වසිමීත්‍යුක්ත්වා ස තං ප්‍රණාමත්|
ⅩⅩⅩⅨ පශ්චාද් යීශුඃ කථිතවාන් නයනහීනා නයනානි ප්‍රාප්නුවන්ති නයනවන්තශ්චාන්ධා භවන්තීත්‍යභිප්‍රායේණ ජගදාහම් ආගච්ඡම්|
ⅩⅬ ඒතත් ශ්‍රුත්වා නිකටස්ථාඃ කතිපයාඃ ඵිරූශිනෝ ව්‍යාහරන් වයමපි කිමන්ධාඃ?
ⅩⅬⅠ තදා යීශුරවාදීද් යද්‍යන්ධා අභවත තර්හි පාපානි නාතිෂ්ඨන් කින්තු පශ්‍යාමීති වාක්‍යවදනාද් යුෂ්මාකං පාපානි තිෂ්ඨන්ති|