Ⅰ ප්‍රත්‍යූෂේ යීශුඃ පනර්මන්දිරම් ආගච්ඡත්
Ⅱ තතඃ සර්ව්වේෂු ලෝකේෂු තස්‍ය සමීප ආගතේෂු ස උපවිශ්‍ය තාන් උපදේෂ්ටුම් ආරභත|
Ⅲ තදා අධ්‍යාපකාඃ ඵිරූශිනඤ්ච ව්‍යභිචාරකර්ම්මණි ධෘතං ස්ත්‍රියමේකාම් ආනිය සර්ව්වේෂාං මධ්‍යේ ස්ථාපයිත්වා ව්‍යාහරන්
Ⅳ හේ ගුරෝ යෝෂිතම් ඉමාං ව්‍යභිචාරකර්ම්ම කුර්ව්වාණාං ලෝකා ධෘතවන්තඃ|
Ⅴ ඒතාදෘශලෝකාඃ පාෂාණාඝාතේන හන්තව්‍යා ඉති විධිර්මූසාව්‍යවස්ථාග්‍රන්ථේ ලිඛිතෝස්ති කින්තු භවාන් කිමාදිශති?
Ⅵ තේ තමපවදිතුං පරීක්‍ෂාභිප්‍රායේණ වාක්‍යමිදම් අපෘච්ඡන් කින්තු ස ප්‍රහ්වීභූය භූමාවඞ්ගල්‍යා ලේඛිතුම් ආරභත|
Ⅶ තතස්තෛඃ පුනඃ පුනඃ පෘෂ්ට උත්ථාය කථිතවාන් යුෂ්මාකං මධ්‍යේ යෝ ජනෝ නිරපරාධී සඒව ප්‍රථමම් ඒනාං පාෂාණේනාහන්තු|
Ⅷ පශ්චාත් ස පුනශ්ච ප්‍රහ්වීභූය භූමෞ ලේඛිතුම් ආරභත|
Ⅸ තාං කථං ශ්‍රුත්වා තේ ස්වස්වමනසි ප්‍රබෝධං ප්‍රාප්‍ය ජ්‍යේෂ්ඨානුක්‍රමං ඒකෛකශඃ සර්ව්වේ බහිරගච්ඡන් තතෝ යීශුරේකාකී තයක්ත්තෝභවත් මධ්‍යස්ථානේ දණ්ඩායමානා සා යෝෂා ච ස්ථිතා|
Ⅹ තත්පශ්චාද් යීශුරුත්ථාය තාං වනිතාං විනා කමප්‍යපරං න විලෝක්‍ය පෘෂ්ටවාන් හේ වාමේ තවාපවාදකාඃ කුත්‍ර? කෝපි ත්වාං කිං න දණ්ඩයති?
Ⅺ සාවදත් හේ මහේච්ඡ කෝපි න තදා යීශුරවෝචත් නාහමපි දණ්ඩයාමි යාහි පුනඃ පාපං මාකාර්ෂීඃ|
Ⅻ තතෝ යීශුඃ පුනරපි ලෝකේභ්‍ය ඉත්ථං කථයිතුම් ආරභත ජගතෝහං ජ්‍යෝතිඃස්වරූපෝ යඃ කශ්චින් මත්පශ්චාද ගච්ඡති ස තිමිරේ න භ්‍රමිත්වා ජීවනරූපාං දීප්තිං ප්‍රාප්ස්‍යති|
ⅩⅢ තතඃ ඵිරූශිනෝ(අ)වාදිෂුස්ත්වං ස්වාර්ථේ ස්වයං සාක්‍ෂ්‍යං දදාසි තස්මාත් තව සාක්‍ෂ්‍යං ග්‍රාහ්‍යං න භවති|
ⅩⅣ තදා යීශුඃ ප්‍රත්‍යුදිතවාන් යද්‍යපි ස්වාර්ථේ(අ)හං ස්වයං සාක්‍ෂ්‍යං දදාමි තථාපි මත් සාක්‍ෂ්‍යං ග්‍රාහ්‍යං යස්මාද් අහං කුත ආගතෝස්මි ක්ව යාමි ච තදහං ජානාමි කින්තු කුත ආගතෝස්මි කුත්‍ර ගච්ඡාමි ච තද් යූයං න ජානීථ|
ⅩⅤ යූයං ලෞකිකං විචාරයථ නාහං කිමපි විචාරයාමි|
ⅩⅥ කින්තු යදි විචාරයාමි තර්හි මම විචාරෝ ග්‍රහීතව්‍යෝ යතෝහම් ඒකාකී නාස්මි ප්‍රේරයිතා පිතා මයා සහ විද්‍යතේ|
ⅩⅦ ද්වයෝ ර්ජනයෝඃ සාක්‍ෂ්‍යං ග්‍රහණීයං භවතීති යුෂ්මාකං ව්‍යවස්ථාග්‍රන්ථේ ලිඛිතමස්ති|
ⅩⅧ අහං ස්වාර්ථේ ස්වයං සාක්‍ෂිත්වං දදාමි යශ්ච මම තාතෝ මාං ප්‍රේරිතවාන් සෝපි මදර්ථේ සාක්‍ෂ්‍යං දදාති|
ⅩⅨ තදා තේ(අ)පෘච්ඡන් තව තාතඃ කුත්‍ර? තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවාදීද් යූයං මාං න ජානීථ මත්පිතරඤ්ච න ජානීථ යදි මාම් අක්‍ෂාස්‍යත තර්හි මම තාතමප්‍යක්‍ෂාස්‍යත|
ⅩⅩ යීශු ර්මන්දිර උපදිශ්‍ය භණ්ඩාගාරේ කථා ඒතා අකථයත් තථාපි තං ප්‍රති කෝපි කරං නෝදතෝලයත්|
ⅩⅪ තතඃ පරං යීශුඃ පුනරුදිතවාන් අධුනාහං ගච්ඡාමි යූයං මාං ගවේෂයිෂ්‍යථ කින්තු නිජෛඃ පාපෛ ර්මරිෂ්‍යථ යත් ස්ථානම් අහං යාස්‍යාමි තත් ස්ථානම් යූයං යාතුං න ශක්‍ෂ්‍යථ|
ⅩⅫ තදා යිහූදීයාඃ ප්‍රාවෝචන් කිමයම් ආත්මඝාතං කරිෂ්‍යති? යතෝ යත් ස්ථානම් අහං යාස්‍යාමි තත් ස්ථානම් යූයං යාතුං න ශක්‍ෂ්‍යථ ඉති වාක්‍යං බ්‍රවීති|
ⅩⅩⅢ තතෝ යීශුස්තේභ්‍යඃ කථිතවාන් යූයම් අධඃස්ථානීයා ලෝකා අහම් ඌර්ද්ව්වස්ථානීයඃ යූයම් ඒතජ්ජගත්සම්බන්ධීයා අහම් ඒතජ්ජගත්සම්බන්ධීයෝ න|
ⅩⅩⅣ තස්මාත් කථිතවාන් යූයං නිජෛඃ පාපෛ ර්මරිෂ්‍යථ යතෝහං ස පුමාන් ඉති යදි න විශ්වසිථ තර්හි නිජෛඃ පාපෛ ර්මරිෂ්‍යථ|
ⅩⅩⅤ තදා තේ (අ)පෘච්ඡන් කස්ත්වං? තතෝ යීශුඃ කථිතවාන් යුෂ්මාකං සන්නිධෞ යස්‍ය ප්‍රස්තාවම් ආ ප්‍රථමාත් කරෝමි සඒව පුරුෂෝහං|
ⅩⅩⅥ යුෂ්මාසු මයා බහුවාක්‍යං වක්ත්තව්‍යං විචාරයිතව්‍යඤ්ච කින්තු මත්ප්‍රේරයිතා සත්‍යවාදී තස්‍ය සමීපේ යදහං ශ්‍රුතවාන් තදේව ජගතේ කථයාමි|
ⅩⅩⅦ කින්තු ස ජනකේ වාක්‍යමිදං ප්‍රෝක්ත්තවාන් ඉති තේ නාබුධ්‍යන්ත|
ⅩⅩⅧ තතෝ යීශුරකථයද් යදා මනුෂ්‍යපුත්‍රම් ඌර්ද්ව්ව උත්ථාපයිෂ්‍යථ තදාහං ස පුමාන් කේවලඃ ස්වයං කිමපි කර්ම්ම න කරෝමි කින්තු තාතෝ යථා ශික්‍ෂයති තදනුසාරේණ වාක්‍යමිදං වදාමීති ච යූයං ඥාතුං ශක්‍ෂ්‍යථ|
ⅩⅩⅨ මත්ප්‍රේරයිතා පිතා මාම් ඒකාකිනං න ත්‍යජති ස මයා සාර්ද්ධං තිෂ්ඨති යතෝහං තදභිමතං කර්ම්ම සදා කරෝමි|
ⅩⅩⅩ තදා තස්‍යෛතානි වාක්‍යානි ශ්‍රුත්වා බහුවස්තාස්මින් ව්‍යශ්වසන්|
ⅩⅩⅪ යේ යිහූදීයා ව්‍යශ්වසන් යීශුස්තේභ්‍යෝ(අ)කථයත්
ⅩⅩⅫ මම වාක්‍යේ යදි යූයම් ආස්ථාං කුරුථ තර්හි මම ශිෂ්‍යා භූත්වා සත්‍යත්වං ඥාස්‍යථ තතඃ සත්‍යතයා යුෂ්මාකං මෝක්‍ෂෝ භවිෂ්‍යති|
ⅩⅩⅩⅢ තදා තේ ප්‍රත්‍යවාදිෂුඃ වයම් ඉබ්‍රාහීමෝ වංශඃ කදාපි කස්‍යාපි දාසා න ජාතාස්තර්හි යුෂ්මාකං මුක්ත්ති ර්භවිෂ්‍යතීති වාක්‍යං කථං බ්‍රවීෂි?
ⅩⅩⅩⅣ තදා යීශුඃ ප්‍රත්‍යවදද් යුෂ්මානහං යථාර්ථතරං වදාමි යඃ පාපං කරෝති ස පාපස්‍ය දාසඃ|
ⅩⅩⅩⅤ දාසශ්ච නිරන්තරං නිවේශනේ න තිෂ්ඨති කින්තු පුත්‍රෝ නිරන්තරං තිෂ්ඨති|
ⅩⅩⅩⅥ අතඃ පුත්‍රෝ යදි යුෂ්මාන් මෝචයති තර්හි නිතාන්තමේව මුක්ත්තා භවිෂ්‍යථ|
ⅩⅩⅩⅦ යුයම් ඉබ්‍රාහීමෝ වංශ ඉත්‍යහං ජානාමි කින්තු මම කථා යුෂ්මාකම් අන්තඃකරණේෂු ස්ථානං න ප්‍රාප්නුවන්ති තස්මාද්ධේතෝ ර්මාං හන්තුම් ඊහධ්වේ|
ⅩⅩⅩⅧ අහං ස්වපිතුඃ සමීපේ යදපශ්‍යං තදේව කථයාමි තථා යූයමපි ස්වපිතුඃ සමීපේ යදපශ්‍යත තදේව කුරුධ්වේ|
ⅩⅩⅩⅨ තදා තේ ප්‍රත්‍යවෝචන් ඉබ්‍රාහීම් අස්මාකං පිතා තතෝ යීශුරකථයද් යදි යූයම් ඉබ්‍රාහීමඃ සන්තානා අභවිෂ්‍යත තර්හි ඉබ්‍රාහීම ආචාරණවද් ආචරිෂ්‍යත|
ⅩⅬ ඊශ්වරස්‍ය මුඛාත් සත්‍යං වාක්‍යං ශ්‍රුත්වා යුෂ්මාන් ඥාපයාමි යෝහං තං මාං හන්තුං චේෂ්ටධ්වේ ඉබ්‍රාහීම් ඒතාදෘශං කර්ම්ම න චකාර|
ⅩⅬⅠ යූයං ස්වස්වපිතුඃ කර්ම්මාණි කුරුථ තදා තෛරුක්ත්තං න වයං ජාරජාතා අස්මාකම් ඒකඒව පිතාස්ති ස ඒවේශ්වරඃ
ⅩⅬⅡ තතෝ යීශුනා කථිතම් ඊශ්වරෝ යදි යුෂ්මාකං තාතෝභවිෂ්‍යත් තර්හි යූයං මයි ප්‍රේමාකරිෂ්‍යත යතෝහම් ඊශ්වරාන්නිර්ගත්‍යාගතෝස්මි ස්වතෝ නාගතෝහං ස මාං ප්‍රාහිණෝත්|
ⅩⅬⅢ යූයං මම වාක්‍යමිදං න බුධ්‍යධ්වේ කුතඃ? යතෝ යූයං මමෝපදේශං සෝඪුං න ශක්නුථ|
ⅩⅬⅣ යූයං ශෛතාන් පිතුඃ සන්තානා ඒතස්මාද් යුෂ්මාකං පිතුරභිලාෂං පූරයථ ස ආ ප්‍රථමාත් නරඝාතී තදන්තඃ සත්‍යත්වස්‍ය ලේශෝපි නාස්ති කාරණාදතඃ ස සත්‍යතායාං නාතිෂ්ඨත් ස යදා මෘෂා කථයති තදා නිජස්වභාවානුසාරේණෛව කථයති යතෝ ස මෘෂාභාෂී මෘෂෝත්පාදකශ්ච|
ⅩⅬⅤ අහං තථ්‍යවාක්‍යං වදාමි කාරණාදස්මාද් යූයං මාං න ප්‍රතීථ|
ⅩⅬⅥ මයි පාපමස්තීති ප්‍රමාණං යුෂ්මාකං කෝ දාතුං ශක්නෝති? යද්‍යහං තථ්‍යවාක්‍යං වදාමි තර්හි කුතෝ මාං න ප්‍රතිථ?
ⅩⅬⅦ යඃ කශ්චන ඊශ්වරීයෝ ලෝකඃ ස ඊශ්වරීයකථායාං මනෝ නිධත්තේ යූයම් ඊශ්වරීයලෝකා න භවථ තන්නිදානාත් තත්‍ර න මනාංසි නිධද්වේ|
ⅩⅬⅧ තදා යිහූදීයාඃ ප්‍රත්‍යවාදිෂුඃ ත්වමේකඃ ශෝමිරෝණීයෝ භූතග්‍රස්තශ්ච වයං කිමිදං භද්‍රං නාවාදිෂ්ම?
ⅩⅬⅨ තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවාදීත් නාහං භූතග්‍රස්තඃ කින්තු නිජතාතං සම්මන්‍යේ තස්මාද් යූයං මාම් අපමන්‍යධ්වේ|
Ⅼ අහං ස්වසුඛ්‍යාතිං න චේෂ්ටේ කින්තු චේෂ්ටිතා විචාරයිතා චාපර ඒක ආස්තේ|
ⅬⅠ අහං යුෂ්මභ්‍යම් අතීව යථාර්ථං කථයාමි යෝ නරෝ මදීයං වාචං මන්‍යතේ ස කදාචන නිධනං න ද්‍රක්‍ෂ්‍යති|
ⅬⅡ යිහූදීයාස්තමවදන් ත්වං භූතග්‍රස්ත ඉතීදානීම් අවෛෂ්ම| ඉබ්‍රාහීම් භවිෂ්‍යද්වාදිනඤ්ච සර්ව්වේ මෘතාඃ කින්තු ත්වං භාෂසේ යෝ නරෝ මම භාරතීං ගෘහ්ලාති ස ජාතු නිධානාස්වාදං න ලප්ස්‍යතේ|
ⅬⅢ තර්හි ත්වං කිම් අස්මාකං පූර්ව්වපුරුෂාද් ඉබ්‍රාහීමෝපි මහාන්? යස්මාත් සෝපි මෘතඃ භවිෂ්‍යද්වාදිනෝපි මෘතාඃ ත්වං ස්වං කං පුමාංසං මනුෂේ?
ⅬⅣ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවෝචද් යද්‍යහං ස්වං ස්වයං සම්මන්‍යේ තර්හි මම තත් සම්මනනං කිමපි න කින්තු මම තාතෝ යං යූයං ස්වීයම් ඊශ්වරං භාෂධ්වේ සඒව මාං සම්මනුතේ|
ⅬⅤ යූයං තං නාවගච්ඡථ කින්ත්වහං තමවගච්ඡාමි තං නාවගච්ඡාමීති වාක්‍යං යදි වදාමි තර්හි යූයමිව මෘෂාභාෂී භවාමි කින්ත්වහං තමවගච්ඡාමි තදාක්‍ෂාමපි ගෘහ්ලාමි|
ⅬⅥ යුෂ්මාකං පූර්ව්වපුරුෂ ඉබ්‍රාහීම් මම සමයං ද්‍රෂ්ටුම් අතීවාවාඤ්ඡත් තන්නිරීක්‍ෂ්‍යානන්දච්ච|
ⅬⅦ තදා යිහූදීයා අපෘච්ඡන් තව වයඃ පඤ්චාශද්වත්සරා න ත්වං කිම් ඉබ්‍රාහීමම් අද්‍රාක්‍ෂීඃ?
ⅬⅧ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවාදීද් යුෂ්මානහං යථාර්ථතරං වදාමි ඉබ්‍රාහීමෝ ජන්මනඃ පූර්ව්වකාලමාරභ්‍යාහං විද්‍යේ|
ⅬⅨ තදා තේ පාෂාණාන් උත්තෝල්‍ය තමාහන්තුම් උදයච්ඡන් කින්තු යීශු ර්ගුප්තෝ මන්තිරාද් බහිර්ගත්‍ය තේෂාං මධ්‍යේන ප්‍රස්ථිතවාන්|