Ⅰ තතඃ පරං යිහූදීයලෝකාස්තං හන්තුං සමෛහන්ත තස්මාද් යීශු ර‍්‍යිහූදාප්‍රදේශේ පර‍්‍ය්‍යටිතුං නේච්ඡන් ගාලීල් ප්‍රදේශේ පර‍්‍ය්‍යටිතුං ප්‍රාරභත|
Ⅱ කින්තු තස්මින් සමයේ යිහූදීයානාං දූෂ්‍යවාසනාමෝත්සව උපස්ථිතේ
Ⅲ තස්‍ය භ්‍රාතරස්තම් අවදන් යානි කර්ම්මාණි ත්වයා ක්‍රියන්තේ තානි යථා තව ශිෂ්‍යාඃ පශ්‍යන්ති තදර්ථං ත්වමිතඃ ස්ථානාද් යිහූදීයදේශං ව්‍රජ|
Ⅳ යඃ කශ්චිත් ස්වයං ප්‍රචිකාශිෂති ස කදාපි ගුප්තං කර්ම්ම න කරෝති යදීදෘශං කර්ම්ම කරෝෂි තර්හි ජගති නිජං පරිචායය|
Ⅴ යතස්තස්‍ය භ්‍රාතරෝපි තං න විශ්වසන්ති|
Ⅵ තදා යීශුස්තාන් අවෝචත් මම සමය ඉදානීං නෝපතිෂ්ඨති කින්තු යුෂ්මාකං සමයඃ සතතම් උපතිෂ්ඨති|
Ⅶ ජගතෝ ලෝකා යුෂ්මාන් ඍතීයිතුං න ශක්‍රුවන්ති කින්තු මාමේව ඍතීයන්තේ යතස්තේෂාං කර්මාණි දුෂ්ටානි තත්‍ර සාක්‍ෂ්‍යමිදම් අහං දදාමි|
Ⅷ අතඒව යූයම් උත්සවේ(අ)ස්මින් යාත නාහම් ඉදානීම් අස්මින්නුත්සවේ යාමි යතෝ මම සමය ඉදානීං න සම්පූර්ණඃ|
Ⅸ ඉති වාක්‍යම් උක්ත්ත්වා ස ගාලීලි ස්ථිතවාන්
Ⅹ කින්තු තස්‍ය භ්‍රාතෘෂු තත්‍ර ප්‍රස්ථිතේෂු සත්සු සෝ(අ)ප්‍රකට උත්සවම් අගච්ඡත්|
Ⅺ අනන්තරම් උත්සවම් උපස්ථිතා යිහූදීයාස්තං මෘගයිත්වාපෘච්ඡන් ස කුත්‍ර?
Ⅻ තතෝ ලෝකානාං මධ්‍යේ තස්මින් නානාවිධා විවාදා භවිතුම් ආරබ්ධවන්තඃ| කේචිද් අවෝචන් ස උත්තමඃ පුරුෂඃ කේචිද් අවෝචන් න තථා වරං ලෝකානාං භ්‍රමං ජනයති|
ⅩⅢ කින්තු යිහූදීයානාං භයාත් කෝපි තස්‍ය පක්‍ෂේ ස්පෂ්ටං නාකථයත්|
ⅩⅣ තතඃ පරම් උත්සවස්‍ය මධ්‍යසමයේ යීශු ර්මන්දිරං ගත්වා සමුපදිශති ස්ම|
ⅩⅤ තතෝ යිහූදීයා ලෝකා ආශ්චර‍්‍ය්‍යං ඥාත්වාකථයන් ඒෂා මානුෂෝ නාධීත්‍යා කථම් ඒතාදෘශෝ විද්වානභූත්?
ⅩⅥ තදා යීශුඃ ප්‍රත්‍යවෝචද් උපදේශෝයං න මම කින්තු යෝ මාං ප්‍රේෂිතවාන් තස්‍ය|
ⅩⅦ යෝ ජනෝ නිදේශං තස්‍ය ග්‍රහීෂ්‍යති මමෝපදේශෝ මත්තෝ භවති කිම් ඊශ්වරාද් භවති ස ගනස්තජ්ඥාතුං ශක්‍ෂ්‍යති|
ⅩⅧ යෝ ජනඃ ස්වතඃ කථයති ස ස්වීයං ගෞරවම් ඊහතේ කින්තු යඃ ප්‍රේරයිතු ර්ගෞරවම් ඊහතේ ස සත්‍යවාදී තස්මින් කෝප්‍යධර්ම්මෝ නාස්ති|
ⅩⅨ මූසා යුෂ්මභ්‍යං ව්‍යවස්ථාග්‍රන්ථං කිං නාදදාත්? කින්තු යුෂ්මාකං කෝපි තාං ව්‍යවස්ථාං න සමාචරති| මාං හන්තුං කුතෝ යතධ්වේ?
ⅩⅩ තදා ලෝකා අවදන් ත්වං භූතග්‍රස්තස්ත්වාං හන්තුං කෝ යතතේ?
ⅩⅪ තතෝ යීශුරවෝචද් ඒකං කර්ම්ම මයාකාරි තස්මාද් යූයං සර්ව්ව මහාශ්චර‍්‍ය්‍යං මන්‍යධ්වේ|
ⅩⅫ මූසා යුෂ්මභ්‍යං ත්වක්ඡේදවිධිං ප්‍රදදෞ ස මූසාතෝ න ජාතඃ කින්තු පිතෘපුරුෂේභ්‍යෝ ජාතඃ තේන විශ්‍රාමවාරේ(අ)පි මානුෂාණාං ත්වක්ඡේදං කුරුථ|
ⅩⅩⅢ අතඒව විශ්‍රාමවාරේ මනුෂ්‍යාණාං ත්වක්ඡේදේ කෘතේ යදි මූසාව්‍යවස්ථාමඞ්ගනං න භවති තර්හි මයා විශ්‍රාමවාරේ මානුෂඃ සම්පූර්ණරූපේණ ස්වස්ථෝ(අ)කාරි තත්කාරණාද් යූයං කිං මහ්‍යං කුප්‍යථ?
ⅩⅩⅣ සපක්‍ෂපාතං විචාරමකෘත්වා න්‍යාය්‍යං විචාරං කුරුත|
ⅩⅩⅤ තදා යිරූශාලම් නිවාසිනඃ කතිපයජනා අකථයන් ඉමේ යං හන්තුං චේෂ්ටන්තේ ස ඒවායං කිං න?
ⅩⅩⅥ කින්තු පශ්‍යත නිර්භයඃ සන් කථාං කථයති තථාපි කිමපි අ වදන්ත්‍යේතේ අයමේවාභිෂික්ත්තෝ භවතීති නිශ්චිතං කිමධිපතයෝ ජානන්ති?
ⅩⅩⅦ මනුජෝයං කස්මාදාගමද් ඉති වයං ජානෝමඃ කින්ත්වභිෂික්ත්ත ආගතේ ස කස්මාදාගතවාන් ඉති කෝපි ඥාතුං න ශක්‍ෂ්‍යති|
ⅩⅩⅧ තදා යීශු ර්මධ්‍යේමන්දිරම් උපදිශන් උච්චෛඃකාරම් උක්ත්තවාන් යූයං කිං මාං ජානීථ? කස්මාච්චාගතෝස්මි තදපි කිං ජානීථ? නාහං ස්වත ආගතෝස්මි කින්තු යඃ සත්‍යවාදී සඒව මාං ප්‍රේෂිතවාන් යූයං තං න ජානීථ|
ⅩⅩⅨ තමහං ජානේ තේනාහං ප්‍රේරිත අගතෝස්මි|
ⅩⅩⅩ තස්මාද් යිහූදීයාස්තං ධර්ත්තුම් උද්‍යතාස්තථාපි කෝපි තස්‍ය ගාත්‍රේ හස්තං නාර්පයද් යතෝ හේතෝස්තදා තස්‍ය සමයෝ නෝපතිෂ්ඨති|
ⅩⅩⅪ කින්තු බහවෝ ලෝකාස්තස්මින් විශ්වස්‍ය කථිතවාන්තෝ(අ)භිෂික්ත්තපුරුෂ ආගත්‍ය මානුෂස්‍යාස්‍ය ක්‍රියාභ්‍යඃ කිම් අධිකා ආශ්චර‍්‍ය්‍යාඃ ක්‍රියාඃ කරිෂ්‍යති?
ⅩⅩⅫ තතඃ පරං ලෝකාස්තස්මින් ඉත්ථං විවදන්තේ ඵිරූශිනඃ ප්‍රධානයාජකාඤ්චේති ශ්‍රුතවන්තස්තං ධෘත්වා නේතුං පදාතිගණං ප්‍රේෂයාමාසුඃ|
ⅩⅩⅩⅢ තතෝ යීශුරවදද් අහම් අල්පදිනානි යුෂ්මාභිඃ සාර්ද්ධං ස්ථිත්වා මත්ප්‍රේරයිතුඃ සමීපං යාස්‍යාමි|
ⅩⅩⅩⅣ මාං මෘගයිෂ්‍යධ්වේ කින්තූද්දේශං න ලප්ස්‍යධ්වේ රත්‍ර ස්ථාස්‍යාමි තත්‍ර යූයං ගන්තුං න ශක්‍ෂ්‍යථ|
ⅩⅩⅩⅤ තදා යිහූදීයාඃ පරස්පරං වක්ත්තුමාරේභිරේ අස්‍යෝද්දේශං න ප්‍රාප්ස්‍යාම ඒතාදෘශං කිං ස්ථානං යාස්‍යති? භින්නදේශේ විකීර්ණානාං යිහූදීයානාං සන්නිධිම් ඒෂ ගත්වා තාන් උපදේක්‍ෂ්‍යති කිං?
ⅩⅩⅩⅥ නෝ චේත් මාං ගවේෂයිෂ්‍යථ කින්තූද්දේශං න ප්‍රාප්ස්‍යථ ඒෂ කෝදෘශං වාක්‍යමිදං වදති?
ⅩⅩⅩⅦ අනන්තරම් උත්සවස්‍ය චරමේ(අ)හනි අර්ථාත් ප්‍රධානදිනේ යීශුරුත්තිෂ්ඨන් උච්චෛඃකාරම් ආහ්වයන් උදිතවාන් යදි කශ්චිත් තෘෂාර්ත්තෝ භවති තර්හි මමාන්තිකම් ආගත්‍ය පිවතු|
ⅩⅩⅩⅧ යඃ කශ්චින්මයි විශ්වසිති ධර්ම්මග්‍රන්ථස්‍ය වචනානුසාරේණ තස්‍යාභ්‍යන්තරතෝ(අ)මෘතතෝයස්‍ය ස්‍රෝතාංසි නිර්ගමිෂ්‍යන්ති|
ⅩⅩⅩⅨ යේ තස්මින් විශ්වසන්ති ත ආත්මානං ප්‍රාප්ස්‍යන්තීත්‍යර්ථේ ස ඉදං වාක්‍යං ව්‍යාහෘතවාන් ඒතත්කාලං යාවද් යීශු ර්විභවං න ප්‍රාප්තස්තස්මාත් පවිත්‍ර ආත්මා නාදීයත|
ⅩⅬ ඒතාං වාණීං ශ්‍රුත්වා බහවෝ ලෝකා අවදන් අයමේව නිශ්චිතං ස භවිෂ්‍යද්වාදී|
ⅩⅬⅠ කේචිද් අකථයන් ඒෂඒව සෝභිෂික්ත්තඃ කින්තු කේචිද් අවදන් සෝභිෂික්ත්තඃ කිං ගාලීල් ප්‍රදේශේ ජනිෂ්‍යතේ?
ⅩⅬⅡ සෝභිෂික්ත්තෝ දායූදෝ වංශේ දායූදෝ ජන්මස්ථානේ බෛත්ලේහමි පත්තනේ ජනිෂ්‍යතේ ධර්ම්මග්‍රන්ථේ කිමිත්ථං ලිඛිතං නාස්ති?
ⅩⅬⅢ ඉත්ථං තස්මින් ලෝකානාං භින්නවාක්‍යතා ජාතා|
ⅩⅬⅣ කතිපයලෝකාස්තං ධර්ත්තුම් ඓච්ඡන් තථාපි තද්වපුෂි කෝපි හස්තං නාර්පයත්|
ⅩⅬⅤ අනන්තරං පාදාතිගණේ ප්‍රධානයාජකානාං ඵිරූශිනාඤ්ච සමීපමාගතවති තේ තාන් අපෘච්ඡන් කුතෝ හේතෝස්තං නානයත?
ⅩⅬⅥ තදා පදාතයඃ ප්‍රත්‍යවදන් ස මානව ඉව කෝපි කදාපි නෝපාදිශත්|
ⅩⅬⅦ තතඃ ඵිරූශිනඃ ප්‍රාවෝචන් යූයමපි කිමභ්‍රාමිෂ්ට?
ⅩⅬⅧ අධිපතීනාං ඵිරූශිනාඤ්ච කෝපි කිං තස්මින් ව්‍යශ්වසීත්?
ⅩⅬⅨ යේ ශාස්ත්‍රං න ජානන්ති ත ඉමේ(අ)ධමලෝකාඒව ශාපග්‍රස්තාඃ|
Ⅼ තදා නිකදීමනාමා තේෂාමේකෝ යඃ ක්‍ෂණදායාං යීශෝඃ සන්නිධිම් අගාත් ස උක්ත්තවාන්
ⅬⅠ තස්‍ය වාක්‍යේ න ශ්‍රුතේ කර්ම්මණි ච න විදිතේ (අ)ස්මාකං ව්‍යවස්ථා කිං කඤ්චන මනුජං දෝෂීකරෝති?
ⅬⅡ තතස්තේ ව්‍යාහරන් ත්වමපි කිං ගාලීලීයලෝකඃ? විවිච්‍ය පශ්‍ය ගලීලි කෝපි භවිෂ්‍යද්වාදී නෝත්පද්‍යතේ|
ⅬⅢ තතඃ පරං සර්ව්වේ ස්වං ස්වං ගෘහං ගතාඃ කින්තු යීශු ර්ජෛතුනනාමානං ශිලෝච්චයං ගතවාන්|