Ⅰ තතඃ පරං යීශු ර්ගාලීල් ප්‍රදේශීයස්‍ය තිවිරියානාම්නඃ සින්ධෝඃ පාරං ගතවාන්|
Ⅱ තතෝ ව්‍යාධිමල්ලෝකස්වාස්ථ්‍යකරණරූපාණි තස්‍යාශ්චර‍්‍ය්‍යාණි කර්ම්මාණි දෘෂ්ට්වා බහවෝ ජනාස්තත්පශ්චාද් අගච්ඡන්|
Ⅲ තතෝ යීශුඃ පර්ව්වතමාරුහ්‍ය තත්‍ර ශිෂ්‍යෛඃ සාකම්|
Ⅳ තස්මින් සමය නිස්තාරෝත්සවනාම්නි යිහූදීයානාම උත්සව උපස්ථිතේ
Ⅴ යීශු ර්නේත්‍රේ උත්තෝල්‍ය බහුලෝකාන් ස්වසමීපාගතාන් විලෝක්‍ය ඵිලිපං පෘෂ්ටවාන් ඒතේෂාං භෝජනාය භෝජද්‍රව්‍යාණි වයං කුත්‍ර ක්‍රේතුං ශක්‍රුමඃ?
Ⅵ වාක්‍යමිදං තස්‍ය පරීක්‍ෂාර්ථම් අවාදීත් කින්තු යත් කරිෂ්‍යති තත් ස්වයම් අජානාත්|
Ⅶ ඵිලිපඃ ප්‍රත්‍යවෝචත් ඒතේෂාම් ඒකෛකෝ යද්‍යල්පම් අල්පං ප්‍රාප්නෝති තර්හි මුද්‍රාපාදද්විශතේන ක්‍රීතපූපා අපි න්‍යූනා භවිෂ්‍යන්ති|
Ⅷ ශිමෝන් පිතරස්‍ය භ්‍රාතා ආන්ද්‍රියාඛ්‍යඃ ශිෂ්‍යාණාමේකෝ ව්‍යාහෘතවාන්
Ⅸ අත්‍ර කස්‍යචිද් බාලකස්‍ය සමීපේ පඤ්ච යාවපූපාඃ ක්‍ෂුද්‍රමත්ස්‍යද්වයඤ්ච සන්ති කින්තු ලෝකානාං ඒතාවාතාං මධ්‍යේ තෛඃ කිං භවිෂ්‍යති?
Ⅹ පශ්චාද් යීශුරවදත් ලෝකානුපවේශයත තත්‍ර බහුයවසසත්ත්වාත් පඤ්චසහස්ත්‍රේභ්‍යෝ න්‍යූනා අධිකා වා පුරුෂා භූම්‍යාම් උපාවිශන්|
Ⅺ තතෝ යීශුස්තාන් පූපානාදාය ඊශ්වරස්‍ය ගුණාන් කීර්ත්තයිත්වා ශිෂ්‍යේෂු සමාර්පයත් තතස්තේ තේභ්‍ය උපවිෂ්ටලෝකේභ්‍යඃ පූපාන් යථේෂ්ටමත්ස්‍යඤ්ච ප්‍රාදුඃ|
Ⅻ තේෂු තෘප්තේෂු ස තානවෝචද් ඒතේෂාං කිඤ්චිදපි යථා නාපචීයතේ තථා සර්ව්වාණ්‍යවශිෂ්ටානි සංගෘහ්ලීත|
ⅩⅢ තතඃ සර්ව්වේෂාං භෝජනාත් පරං තේ තේෂාං පඤ්චානාං යාවපූපානාං අවශිෂ්ටාන්‍යඛිලානි සංගෘහ්‍ය ද්වාදශඩල්ලකාන් අපූරයන්|
ⅩⅣ අපරං යීශෝරේතාදෘශීම් ආශ්චර‍්‍ය්‍යක්‍රියාං දෘෂ්ට්වා ලෝකා මිථෝ වක්තුමාරේභිරේ ජගති යස්‍යාගමනං භවිෂ්‍යති ස ඒවායම් අවශ්‍යං භවිෂ්‍යද්වක්ත්තා|
ⅩⅤ අතඒව ලෝකා ආගත්‍ය තමාක්‍රම්‍ය රාජානං කරිෂ්‍යන්ති යීශුස්තේෂාම් ඊදෘශං මානසං විඥාය පුනශ්ච පර්ව්වතම් ඒකාකී ගතවාන්|
ⅩⅥ සායංකාල උපස්ථිතේ ශිෂ්‍යා ජලධිතටං ව්‍රජිත්වා නාවමාරුහ්‍ය නගරදිශි සින්ධෞ වාහයිත්වාගමන්|
ⅩⅦ තස්මින් සමයේ තිමිර උපාතිෂ්ඨත් කින්තු යීෂුස්තේෂාං සමීපං නාගච්ඡත්|
ⅩⅧ තදා ප්‍රබලපවනවහනාත් සාගරේ මහාතරඞ්ගෝ භවිතුම් ආරේභේ|
ⅩⅨ තතස්තේ වාහයිත්වා ද්විත්‍රාන් ක්‍රෝශාන් ගතාඃ පශ්චාද් යීශුං ජලධේරුපරි පද්භ්‍යාං ව්‍රජන්තං නෞකාන්තිකම් ආගච්ඡන්තං විලෝක්‍ය ත්‍රාසයුක්තා අභවන්
ⅩⅩ කින්තු ස තානුක්ත්තවාන් අයමහං මා භෛෂ්ට|
ⅩⅪ තදා තේ තං ස්වෛරං නාවි ගෘහීතවන්තඃ තදා තත්ක්‍ෂණාද් උද්දිෂ්ටස්ථානේ නෞරුපාස්ථාත්|
ⅩⅫ යයා නාවා ශිෂ්‍යා අගච්ඡන් තදන්‍යා කාපි නෞකා තස්මින් ස්ථානේ නාසීත් තතෝ යීශුඃ ශිෂ්‍යෛඃ සාකං නාගමත් කේවලාඃ ශිෂ්‍යා අගමන් ඒතත් පාරස්ථා ලෝකා ඥාතවන්තඃ|
ⅩⅩⅢ කින්තු තතඃ පරං ප්‍රභු ර‍්‍යත්‍ර ඊශ්වරස්‍ය ගුණාන් අනුකීර්ත්ත්‍ය ලෝකාන් පූපාන් අභෝජයත් තත්ස්ථානස්‍ය සමීපස්ථතිවිරියායා අපරාස්තරණය ආගමන්|
ⅩⅩⅣ යීශුස්තත්‍ර නාස්ති ශිෂ්‍යා අපි තත්‍ර නා සන්ති ලෝකා ඉති විඥාය යීශුං ගවේෂයිතුං තරණිභිඃ කඵර්නාහූම් පුරං ගතාඃ|
ⅩⅩⅤ තතස්තේ සරිත්පතේඃ පාරේ තං සාක්‍ෂාත් ප්‍රාප්‍ය ප්‍රාවෝචන් හේ ගුරෝ භවාන් අත්‍ර ස්ථානේ කදාගමත්?
ⅩⅩⅥ තදා යීශුස්තාන් ප්‍රත්‍යවාදීද් යුෂ්මානහං යථාර්ථතරං වදාමි ආශ්චර‍්‍ය්‍යකර්ම්මදර්ශනාද්ධේතෝ ර්න කින්තු පූපභෝජනාත් තේන තෘප්තත්වාඤ්ච මාං ගවේෂයථ|
ⅩⅩⅦ ක්‍ෂයණීයභක්‍ෂ්‍යාර්ථං මා ශ්‍රාමිෂ්ට කින්ත්වන්තායුර්භක්‍ෂ්‍යාර්ථං ශ්‍රාම්‍යත, තස්මාත් තාදෘශං භක්‍ෂ්‍යං මනුජපුත්‍රෝ යුෂ්මාභ්‍යං දාස්‍යති; තස්මින් තාත ඊශ්වරඃ ප්‍රමාණං ප්‍රාදාත්|
ⅩⅩⅧ තදා තේ(අ)පෘච්ඡන් ඊශ්වරාභිමතං කර්ම්ම කර්ත්තුම් අස්මාභිඃ කිං කර්ත්තව්‍යං?
ⅩⅩⅨ තතෝ යීශුරවදද් ඊශ්වරෝ යං ප්‍රෛරයත් තස්මින් විශ්වසනම් ඊශ්වරාභිමතං කර්ම්ම|
ⅩⅩⅩ තදා තේ ව්‍යාහරන් භවතා කිං ලක්‍ෂණං දර්ශිතං යද්දෘෂ්ට්වා භවති විශ්වසිෂ්‍යාමඃ? ත්වයා කිං කර්ම්ම කෘතං?
ⅩⅩⅪ අස්මාකං පූර්ව්වපුරුෂා මහාප්‍රාන්තරේ මාන්නාං භෝක්ත්තුං ප්‍රාපුඃ යථා ලිපිරාස්තේ| ස්වර්ගීයාණි තු භක්‍ෂ්‍යාණි ප්‍රදදෞ පරමේශ්වරඃ|
ⅩⅩⅫ තදා යීශුරවදද් අහං යුෂ්මානතියථාර්ථං වදාමි මූසා යුෂ්මාභ්‍යං ස්වර්ගීයං භක්‍ෂ්‍යං නාදාත් කින්තු මම පිතා යුෂ්මාභ්‍යං ස්වර්ගීයං පරමං භක්‍ෂ්‍යං දදාති|
ⅩⅩⅩⅢ යඃ ස්වර්ගාදවරුහ්‍ය ජගතේ ජීවනං දදාති ස ඊශ්වරදත්තභක්‍ෂ්‍යරූපඃ|
ⅩⅩⅩⅣ තදා තේ ප්‍රාවෝචන් හේ ප්‍රභෝ භක්‍ෂ්‍යමිදං නිත්‍යමස්මභ්‍යං දදාතු|
ⅩⅩⅩⅤ යීශුරවදද් අහමේව ජීවනරූපං භක්‍ෂ්‍යං යෝ ජනෝ මම සන්නිධිම් ආගච්ඡති ස ජාතු ක්‍ෂුධාර්ත්තෝ න භවිෂ්‍යති, තථා යෝ ජනෝ මාං ප්‍රත්‍යේති ස ජාතු තෘෂාර්ත්තෝ න භවිෂ්‍යති|
ⅩⅩⅩⅥ මාං දෘෂ්ට්වාපි යූයං න විශ්වසිථ යුෂ්මානහම් ඉත්‍යවෝචං|
ⅩⅩⅩⅦ පිතා මහ්‍යං යාවතෝ ලෝකානදදාත් තේ සර්ව්ව ඒව මමාන්තිකම් ආගමිෂ්‍යන්ති යඃ කශ්චිච්ච මම සන්නිධිම් ආයාස්‍යති තං කේනාපි ප්‍රකාරේණ න දූරීකරිෂ්‍යාමි|
ⅩⅩⅩⅧ නිජාභිමතං සාධයිතුං න හි කින්තු ප්‍රේරයිතුරභිමතං සාධයිතුං ස්වර්ගාද් ආගතෝස්මි|
ⅩⅩⅩⅨ ස යාන් යාන් ලෝකාන් මහ්‍යමදදාත් තේෂාමේකමපි න හාරයිත්වා ශේෂදිනේ සර්ව්වානහම් උත්ථාපයාමි ඉදං මත්ප්‍රේරයිතුඃ පිතුරභිමතං|
ⅩⅬ යඃ කශ්චින් මානවසුතං විලෝක්‍ය විශ්වසිති ස ශේෂදිනේ මයෝත්ථාපිතඃ සන් අනන්තායුඃ ප්‍රාප්ස්‍යති ඉති මත්ප්‍රේරකස්‍යාභිමතං|
ⅩⅬⅠ තදා ස්වර්ගාද් යද් භක්‍ෂ්‍යම් අවාරෝහත් තද් භක්‍ෂ්‍යම් අහමේව යිහූදීයලෝකාස්තස්‍යෛතද් වාක්‍යේ විවදමානා වක්ත්තුමාරේභිරේ
ⅩⅬⅡ යූෂඵඃ පුත්‍රෝ යීශු ර‍්‍යස්‍ය මාතාපිතරෞ වයං ජානීම ඒෂ කිං සඒව න? තර්හි ස්වර්ගාද් අවාරෝහම් ඉති වාක්‍යං කථං වක්ත්ති?
ⅩⅬⅢ තදා යීශුස්තාන් ප්‍රත්‍යවදත් පරස්පරං මා විවදධ්වං
ⅩⅬⅣ මත්ප්‍රේරකේණ පිත්‍රා නාකෘෂ්ටඃ කෝපි ජනෝ මමාන්තිකම් ආයාතුං න ශක්නෝති කින්ත්වාගතං ජනං චරමේ(අ)හ්නි ප්‍රෝත්ථාපයිෂ්‍යාමි|
ⅩⅬⅤ තේ සර්ව්ව ඊශ්වරේණ ශික්‍ෂිතා භවිෂ්‍යන්ති භවිෂ්‍යද්වාදිනාං ග්‍රන්ථේෂු ලිපිරිත්ථමාස්තේ අතෝ යඃ කශ්චිත් පිතුඃ සකාශාත් ශ්‍රුත්වා ශික්‍ෂතේ ස ඒව මම සමීපම් ආගමිෂ්‍යති|
ⅩⅬⅥ ය ඊශ්වරාද් අජායත තං විනා කෝපි මනුෂ්‍යෝ ජනකං නාදර්ශත් කේවලඃ සඒව තාතම් අද්‍රාක්‍ෂීත්|
ⅩⅬⅦ අහං යුෂ්මාන් යථාර්ථතරං වදාමි යෝ ජනෝ මයි විශ්වාසං කරෝති සෝනන්තායුඃ ප්‍රාප්නෝති|
ⅩⅬⅧ අහමේව තජ්ජීවනභක්‍ෂ්‍යං|
ⅩⅬⅨ යුෂ්මාකං පූර්ව්වපුරුෂා මහාප්‍රාන්තරේ මන්නාභක්‍ෂ්‍යං භූක්ත්තාපි මෘතාඃ
Ⅼ කින්තු යද්භක්‍ෂ්‍යං ස්වර්ගාදාගච්ඡත් තද් යදි කශ්චිද් භුඞ්ක්ත්තේ තර්හි ස න ම්‍රියතේ|
ⅬⅠ යජ්ජීවනභක්‍ෂ්‍යං ස්වර්ගාදාගච්ඡත් සෝහමේව ඉදං භක්‍ෂ්‍යං යෝ ජනෝ භුඞ්ක්ත්තේ ස නිත්‍යජීවී භවිෂ්‍යති| පුනශ්ච ජගතෝ ජීවනාර්ථමහං යත් ස්වකීයපිශිතං දාස්‍යාමි තදේව මයා විතරිතං භක්‍ෂ්‍යම්|
ⅬⅡ තස්මාද් යිහූදීයාඃ පරස්පරං විවදමානා වක්ත්තුමාරේභිරේ ඒෂ භෝජනාර්ථං ස්වීයං පලලං කථම් අස්මභ්‍යං දාස්‍යති?
ⅬⅢ තදා යීශුස්තාන් ආවෝචද් යුෂ්මානහං යථාර්ථතරං වදාමි මනුෂ්‍යපුත්‍රස්‍යාමිෂේ යුෂ්මාභි ර්න භුක්ත්තේ තස්‍ය රුධිරේ ච න පීතේ ජීවනේන සාර්ද්ධං යුෂ්මාකං සම්බන්ධෝ නාස්ති|
ⅬⅣ යෝ මමාමිෂං ස්වාදති මම සුධිරඤ්ච පිවති සෝනන්තායුඃ ප්‍රාප්නෝති තතඃ ශේෂේ(අ)හ්නි තමහම් උත්ථාපයිෂ්‍යාමි|
ⅬⅤ යතෝ මදීයමාමිෂං පරමං භක්‍ෂ්‍යං තථා මදීයං ශෝණිතං පරමං පේයං|
ⅬⅥ යෝ ජනෝ මදීයං පලලං ස්වාදති මදීයං රුධිරඤ්ච පිවති ස මයි වසති තස්මින්නහඤ්ච වසාමි|
ⅬⅦ මත්ප්‍රේරයිත්‍රා ජීවතා තාතේන යථාහං ජීවාමි තද්වද් යඃ කශ්චින් මාමත්ති සෝපි මයා ජීවිෂ්‍යති|
ⅬⅧ යද්භක්‍ෂ්‍යං ස්වර්ගාදාගච්ඡත් තදිදං යන්මාන්නාං ස්වාදිත්වා යුෂ්මාකං පිතරෝ(අ)ම්‍රියන්ත තාදෘශම් ඉදං භක්‍ෂ්‍යං න භවති ඉදං භක්‍ෂ්‍යං යෝ භක්‍ෂති ස නිත්‍යං ජීවිෂ්‍යති|
ⅬⅨ යදා කඵර්නාහූම් පුර‍්‍ය්‍යාං භජනගේහේ උපාදිශත් තදා කථා ඒතා අකථයත්|
ⅬⅩ තදේත්ථං ශ්‍රුත්වා තස්‍ය ශිෂ්‍යාණාම් අනේකේ පරස්පරම් අකථයන් ඉදං ගාඪං වාක්‍යං වාක්‍යමීදෘශං කඃ ශ්‍රෝතුං ශක්‍රුයාත්?
ⅬⅪ කින්තු යීශුඃ ශිෂ්‍යාණාම් ඉත්ථං විවාදං ස්වචිත්තේ විඥාය කථිතවාන් ඉදං වාක්‍යං කිං යුෂ්මාකං විඝ්නං ජනයති?
ⅬⅫ යදි මනුජසුතං පූර්ව්වවාසස්ථානම් ඌර්ද්ව්වං ගච්ඡන්තං පශ්‍යථ තර්හි කිං භවිෂ්‍යති?
ⅬⅩⅢ ආත්මෛව ජීවනදායකඃ වපු ර්නිෂ්ඵලං යුෂ්මභ්‍යමහං යානි වචාංසි කථයාමි තාන්‍යාත්මා ජීවනඤ්ච|
ⅬⅩⅣ කින්තු යුෂ්මාකං මධ්‍යේ කේචන අවිශ්වාසිනඃ සන්ති කේ කේ න විශ්වසන්ති කෝ වා තං පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යති තාන් යීශුරාප්‍රථමාද් වේත්ති|
ⅬⅩⅤ අපරමපි කථිතවාන් අස්මාත් කාරණාද් අකථයං පිතුඃ සකාශාත් ශක්ත්තිමප්‍රාප්‍ය කෝපි මමාන්තිකම් ආගන්තුං න ශක්නෝති|
ⅬⅩⅥ තත්කාලේ(අ)නේකේ ශිෂ්‍යා ව්‍යාඝුට්‍ය තේන සාර්ද්ධං පුන ර්නාගච්ඡන්|
ⅬⅩⅦ තදා යීශු ර්ද්වාදශශිෂ්‍යාන් උක්ත්තවාන් යූයමපි කිං යාස්‍යථ?
ⅬⅩⅧ තතඃ ශිමෝන් පිතරඃ ප්‍රත්‍යවෝචත් හේ ප්‍රභෝ කස්‍යාභ්‍යර්ණං ගමිෂ්‍යාමඃ?
ⅬⅩⅨ අනන්තජීවනදායින්‍යෝ යාඃ කථාස්තාස්තවෛව| භවාන් අමරේශ්වරස්‍යාභිෂික්ත්තපුත්‍ර ඉති විශ්වස්‍ය නිශ්චිතං ජානීමඃ|
ⅬⅩⅩ තදා යීශුරවදත් කිමහං යුෂ්මාකං ද්වාදශජනාන් මනෝනීතාන් න කෘතවාන්? කින්තු යුෂ්මාකං මධ්‍යේපි කශ්චිදේකෝ විඝ්නකාරී විද්‍යතේ|
ⅬⅩⅪ ඉමාං කථං ස ශිමෝනඃ පුත්‍රම් ඊෂ්කරීයෝතීයං යිහූදාම් උද්දිශ්‍ය කථිතවාන් යතෝ ද්වාදශානාං මධ්‍යේ ගණිතඃ ස තං පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යති|