Ⅰ තතඃ පරං යිහූදීයානාම් උත්සව උපස්ථිතේ යීශු ර‍්‍යිරූශාලමං ගතවාන්|
Ⅱ තස්මින්නගරේ මේෂනාම්නෝ ද්වාරස්‍ය සමීපේ ඉබ්‍රීයභාෂයා බෛථේස්දා නාම්නා පිෂ්කරිණී පඤ්චඝට්ටයුක්තාසීත්|
Ⅲ තස්‍යාස්තේෂු ඝට්ටේෂු කිලාලකම්පනම් අපේක්‍ෂ්‍ය අන්ධඛඤ්චශුෂ්කාඞ්ගාදයෝ බහවෝ රෝගිණඃ පතන්තස්තිෂ්ඨන්ති ස්ම|
Ⅳ යතෝ විශේෂකාලේ තස්‍ය සරසෝ වාරි ස්වර්ගීයදූත ඒත්‍යාකම්පයත් තත්කීලාලකම්පනාත් පරං යඃ කශ්චිද් රෝගී ප්‍රථමං පානීයමවාරෝහත් ස ඒව තත්ක්‍ෂණාද් රෝගමුක්තෝ(අ)භවත්|
Ⅴ තදාෂ්ටාත්‍රිංශද්වර්ෂාණි යාවද් රෝගග්‍රස්ත ඒකජනස්තස්මින් ස්ථානේ ස්ථිතවාන්|
Ⅵ යීශුස්තං ශයිතං දෘෂ්ට්වා බහුකාලිකරෝගීති ඥාත්වා ව්‍යාහෘතවාන් ත්වං කිං ස්වස්ථෝ බුභූෂසි?
Ⅶ තතෝ රෝගී කථිතවාන් හේ මහේච්ඡ යදා කීලාලං කම්පතේ තදා මාං පුෂ්කරිණීම් අවරෝහයිතුං මම කෝපි නාස්ති, තස්මාන් මම ගමනකාලේ කශ්චිදන්‍යෝ(අ)ග්‍රෝ ගත්වා අවරෝහති|
Ⅷ තදා යීශුරකථයද් උත්තිෂ්ඨ, තව ශය්‍යාමුත්තෝල්‍ය ගෘහීත්වා යාහි|
Ⅸ ස තත්ක්‍ෂණාත් ස්වස්ථෝ භූත්වා ශය්‍යාමුත්තෝල්‍යාදාය ගතවාන් කින්තු තද්දිනං විශ්‍රාමවාරඃ|
Ⅹ තස්මාද් යිහූදීයාඃ ස්වස්ථං නරං ව්‍යාහරන් අද්‍ය විශ්‍රාමවාරේ ශයනීයමාදාය න යාතව්‍යම්|
Ⅺ තතඃ ස ප්‍රත්‍යවෝචද් යෝ මාං ස්වස්ථම් අකාර්ෂීත් ශයනීයම් උත්තෝල්‍යාදාය යාතුං මාං ස ඒවාදිශත්|
Ⅻ තදා තේ(අ)පෘච්ඡන් ශයනීයම් උත්තෝල්‍යාදාය යාතුං ය ආඥාපයත් ස කඃ?
ⅩⅢ කින්තු ස ක ඉති ස්වස්ථීභූතෝ නාජානාද් යතස්තස්මින් ස්ථානේ ජනතාසත්ත්වාද් යීශුඃ ස්ථානාන්තරම් ආගමත්|
ⅩⅣ තතඃ පරං යේශු ර්මන්දිරේ තං නරං සාක්‍ෂාත්ප්‍රාප්‍යාකථයත් පශ්‍යේදානීම් අනාමයෝ ජාතෝසි යථාධිකා දුර්දශා න ඝටතේ තද්ධේතෝඃ පාපං කර්ම්ම පුනර්මාකාර්ෂීඃ|
ⅩⅤ තතඃ ස ගත්වා යිහූදීයාන් අවදද් යීශු ර්මාම් අරෝගිණම් අකාර්ෂීත්|
ⅩⅥ තතෝ යීශු ර්විශ්‍රාමවාරේ කර්ම්මේදෘශං කෘතවාන් ඉති හේතෝ ර‍්‍යිහූදීයාස්තං තාඩයිත්වා හන්තුම් අචේෂ්ටන්ත|
ⅩⅦ යීශුස්තානාඛ්‍යත් මම පිතා යත් කාර‍්‍ය්‍යං කරෝති තදනුරූපම් අහමපි කරෝති|
ⅩⅧ තතෝ යිහූදීයාස්තං හන්තුං පුනරයතන්ත යතෝ විශ්‍රාමවාරං නාමන්‍යත තදේව කේවලං න අධිකන්තු ඊශ්වරං ස්වපිතරං ප්‍රෝච්‍ය ස්වමපීශ්වරතුල්‍යං කෘතවාන්|
ⅩⅨ පශ්චාද් යීශුරවදද් යුෂ්මානහං යථාර්ථතරං වදාමි පුත්‍රඃ පිතරං යද්‍යත් කර්ම්ම කුර්ව්වන්තං පශ්‍යති තදතිරික්තං ස්වේච්ඡාතඃ කිමපි කර්ම්ම කර්ත්තුං න ශක්නෝති| පිතා යත් කරෝති පුත්‍රෝපි තදේව කරෝති|
ⅩⅩ පිතා පුත්‍රේ ස්නේහං කරෝති තස්මාත් ස්වයං යද්‍යත් කර්ම්ම කරෝති තත්සර්ව්වං පුත්‍රං දර්ශයති ; යථා ච යුෂ්මාකං ආශ්චර‍්‍ය්‍යඥානං ජනිෂ්‍යතේ තදර්ථම් ඉතෝපි මහාකර්ම්ම තං දර්ශයිෂ්‍යති|
ⅩⅪ වස්තුතස්තු පිතා යථා ප්‍රමිතාන් උත්ථාප්‍ය සජිවාන් කරෝති තද්වත් පුත්‍රෝපි යං යං ඉච්ඡති තං තං සජීවං කරෝති|
ⅩⅫ සර්ව්වේ පිතරං යථා සත්කුර්ව්වන්ති තථා පුත්‍රමපි සත්කාරයිතුං පිතා ස්වයං කස්‍යාපි විචාරමකෘත්වා සර්ව්වවිචාරාණාං භාරං පුත්‍රේ සමර්පිතවාන්|
ⅩⅩⅢ යඃ පුත්‍රං සත් කරෝති ස තස්‍ය ප්‍රේරකමපි සත් කරෝති|
ⅩⅩⅣ යුෂ්මානාහං යථාර්ථතරං වදාමි යෝ ජනෝ මම වාක්‍යං ශ්‍රුත්වා මත්ප්‍රේරකේ විශ්වසිති සෝනන්තායුඃ ප්‍රාප්නෝති කදාපි දණ්ඩබාජනං න භවති නිධනාදුත්ථාය පරමායුඃ ප්‍රාප්නෝති|
ⅩⅩⅤ අහං යුෂ්මානතියථාර්ථං වදාමි යදා මෘතා ඊශ්වරපුත්‍රස්‍ය නිනාදං ශ්‍රෝෂ්‍යන්ති යේ ච ශ්‍රෝෂ්‍යන්ති තේ සජීවා භවිෂ්‍යන්ති සමය ඒතාදෘශ ආයාති වරම් ඉදානීමප්‍යුපතිෂ්ඨති|
ⅩⅩⅥ පිතා යථා ස්වයඤ්ජීවී තථා පුත්‍රාය ස්වයඤ්ජීවිත්වාධිකාරං දත්තවාන්|
ⅩⅩⅦ ස මනුෂ්‍යපුත්‍රඃ ඒතස්මාත් කාරණාත් පිතා දණ්ඩකරණාධිකාරමපි තස්මින් සමර්පිතවාන්|
ⅩⅩⅧ ඒතදර්ථේ යූයම් ආශ්චර‍්‍ය්‍යං න මන්‍යධ්වං යතෝ යස්මින් සමයේ තස්‍ය නිනාදං ශ්‍රුත්වා ශ්මශානස්ථාඃ සර්ව්වේ බහිරාගමිෂ්‍යන්ති සමය ඒතාදෘශ උපස්ථාස්‍යති|
ⅩⅩⅨ තස්මාද් යේ සත්කර්ම්මාණි කෘතවන්තස්ත උත්ථාය ආයුඃ ප්‍රාප්ස්‍යන්ති යේ ච කුකර්මාණි කෘතවන්තස්ත උත්ථාය දණ්ඩං ප්‍රාප්ස්‍යන්ති|
ⅩⅩⅩ අහං ස්වයං කිමපි කර්ත්තුං න ශක්නෝමි යථා ශුණෝමි තථා විචාරයාමි මම විචාරඤ්ච න්‍යාය්‍යඃ යතෝහං ස්වීයාභීෂ්ටං නේහිත්වා මත්ප්‍රේරයිතුඃ පිතුරිෂ්ටම් ඊහේ|
ⅩⅩⅪ යදි ස්වස්මින් ස්වයං සාක්‍ෂ්‍යං දදාමි තර්හි තත්සාක්‍ෂ්‍යම් ආග්‍රාහ්‍යං භවති ;
ⅩⅩⅫ කින්තු මදර්ථේ(අ)පරෝ ජනඃ සාක්‍ෂ්‍යං දදාති මදර්ථේ තස්‍ය යත් සාක්‍ෂ්‍යං තත් සත්‍යම් ඒතදප්‍යහං ජානාමි|
ⅩⅩⅩⅢ යුෂ්මාභි ර‍්‍යෝහනං ප්‍රති ලෝකේෂු ප්‍රේරිතේෂු ස සත්‍යකථායාං සාක්‍ෂ්‍යමදදාත්|
ⅩⅩⅩⅣ මානුෂාදහං සාක්‍ෂ්‍යං නෝපේක්‍ෂේ තථාපි යූයං යථා පරිත්‍රයධ්වේ තදර්ථම් ඉදං වාක්‍යං වදාමි|
ⅩⅩⅩⅤ යෝහන් දේදීප්‍යමානෝ දීප ඉව තේජස්වී ස්ථිතවාන් යූයම් අල්පකාලං තස්‍ය දීප්ත්‍යානන්දිතුං සමමන්‍යධ්වං|
ⅩⅩⅩⅥ කින්තු තත්ප්‍රමාණාදපි මම ගුරුතරං ප්‍රමාණං විද්‍යතේ පිතා මාං ප්‍රේෂ්‍ය යද්‍යත් කර්ම්ම සමාපයිතුං ශක්ත්තිමදදාත් මයා කෘතං තත්තත් කර්ම්ම මදර්ථේ ප්‍රමාණං දදාති|
ⅩⅩⅩⅦ යඃ පිතා මාං ප්‍රේරිතවාන් මෝපි මදර්ථේ ප්‍රමාණං දදාති| තස්‍ය වාක්‍යං යුෂ්මාභිඃ කදාපි න ශ්‍රුතං තස්‍ය රූපඤ්ච න දෘෂ්ටං
ⅩⅩⅩⅧ තස්‍ය වාක්‍යඤ්ච යුෂ්මාකම් අන්තඃ කදාපි ස්ථානං නාප්නෝති යතඃ ස යං ප්‍රේෂිතවාන් යූයං තස්මින් න විශ්වසිථ|
ⅩⅩⅩⅨ ධර්ම්මපුස්තකානි යූයම් ආලෝචයධ්වං තෛ ර්වාක්‍යෛරනන්තායුඃ ප්‍රාප්ස්‍යාම ඉති යූයං බුධ්‍යධ්වේ තද්ධර්ම්මපුස්තකානි මදර්ථේ ප්‍රමාණං දදති|
ⅩⅬ තථාපි යූයං පරමායුඃප්‍රාප්තයේ මම සංනිධිම් න ජිගමිෂථ|
ⅩⅬⅠ අහං මානුෂේභ්‍යඃ සත්කාරං න ගෘහ්ලාමි|
ⅩⅬⅡ අහං යුෂ්මාන් ජානාමි; යුෂ්මාකමන්තර ඊශ්වරප්‍රේම නාස්ති|
ⅩⅬⅢ අහං නිජපිතු ර්නාම්නාගතෝස්මි තථාපි මාං න ගෘහ්ලීථ කින්තු කශ්චිද් යදි ස්වනාම්නා සමාගමිෂ්‍යති තර්හි තං ග්‍රහීෂ්‍යථ|
ⅩⅬⅣ යූයම් ඊශ්වරාත් සත්කාරං න චිෂ්ටත්වා කේවලං පරස්පරං සත්කාරම් චේද් ආදධ්ව්වේ තර්හි කථං විශ්වසිතුං ශක්නුථ?
ⅩⅬⅤ පුතුඃ සමීපේ(අ)හං යුෂ්මාන් අපවදිෂ්‍යාමීති මා චින්තයත යස්මින් , යස්මින් යුෂ්මාකං විශ්වසඃ සඒව මූසා යුෂ්මාන් අපවදති|
ⅩⅬⅥ යදි යූයං තස්මින් ව්‍යශ්වසිෂ්‍යත තර්හි මය්‍යපි ව්‍යශ්වසිෂ්‍යත, යත් ස මයි ලිඛිතවාන්|
ⅩⅬⅦ තතෝ යදි තේන ලිඛිතවානි න ප්‍රතිථ තර්හි මම වාක්‍යානි කථං ප්‍රත්‍යේෂ්‍යථ?