இப்³ரிண​: பத்ரம்ʼ
Ⅰ புரா ய ஈஸ்²வரோ ப⁴விஷ்யத்³வாதி³பி⁴​: பித்ருʼலோகேப்⁴யோ நாநாஸமயே நாநாப்ரகாரம்ʼ கதி²தவாந்
Ⅱ ஸ ஏதஸ்மிந் ஸே²ஷகாலே நிஜபுத்ரேணாஸ்மப்⁴யம்ʼ கதி²தவாந்| ஸ தம்ʼ புத்ரம்ʼ ஸர்வ்வாதி⁴காரிணம்ʼ க்ருʼதவாந் தேநைவ ச ஸர்வ்வஜக³ந்தி ஸ்ருʼஷ்டவாந்|
Ⅲ ஸ புத்ரஸ்தஸ்ய ப்ரபா⁴வஸ்ய ப்ரதிபி³ம்ப³ஸ்தஸ்ய தத்த்வஸ்ய மூர்த்திஸ்²சாஸ்தி ஸ்வீயஸ²க்திவாக்யேந ஸர்வ்வம்ʼ த⁴த்தே ச ஸ்வப்ராணைரஸ்மாகம்ʼ பாபமார்ஜ்ஜநம்ʼ க்ருʼத்வா ஊர்த்³த்⁴வஸ்தா²நே மஹாமஹிம்நோ த³க்ஷிணபார்ஸ்²வே ஸமுபவிஷ்டவாந்|
Ⅳ தி³வ்யதூ³தக³ணாத்³ யதா² ஸ விஸி²ஷ்டநாம்நோ (அ)தி⁴காரீ ஜாதஸ்ததா² தேப்⁴யோ(அ)பி ஸ்²ரேஷ்டோ² ஜாத​:|
Ⅴ யதோ தூ³தாநாம்ʼ மத்⁴யே கதா³சிதீ³ஸ்²வரேணேத³ம்ʼ க உக்த​:? யதா², "மதீ³யதநயோ (அ)ஸி த்வம் அத்³யைவ ஜநிதோ மயா| " புநஸ்²ச "அஹம்ʼ தஸ்ய பிதா ப⁴விஷ்யாமி ஸ ச மம புத்ரோ ப⁴விஷ்யதி| "
Ⅵ அபரம்ʼ ஜக³தி ஸ்வகீயாத்³விதீயபுத்ரஸ்ய புநராநயநகாலே தேநோக்தம்ʼ, யதா², "ஈஸ்²வரஸ்ய ஸகலை ர்தூ³தைரேஷ ஏவ ப்ரணம்யதாம்ʼ| "
Ⅶ தூ³தாந் அதி⁴ தேநேத³ம் உக்தம்ʼ, யதா², "ஸ கரோதி நிஜாந் தூ³தாந் க³ந்த⁴வாஹஸ்வரூபகாந்| வஹ்நிஸி²கா²ஸ்வரூபாம்ʼஸ்²ச கரோதி நிஜஸேவகாந்|| "
Ⅷ கிந்து புத்ரமுத்³தி³ஸ்²ய தேநோக்தம்ʼ, யதா², "ஹே ஈஸ்²வர ஸதா³ ஸ்தா²யி தவ ஸிம்ʼஹாஸநம்ʼ ப⁴வேத்| யாதா²ர்த்²யஸ்ய ப⁴வேத்³த³ண்டோ³ ராஜத³ண்ட³ஸ்த்வதீ³யக​:|
Ⅸ புண்யே ப்ரேம கரோஷி த்வம்ʼ கிஞ்சாத⁴ர்ம்மம் ருʼதீயஸே| தஸ்மாத்³ ய ஈஸ² ஈஸ²ஸ்தே ஸ தே மித்ரக³ணாத³பி| அதி⁴காஹ்லாத³தைலேந ஸேசநம்ʼ க்ருʼதவாந் தவ|| "
Ⅹ புநஸ்²ச, யதா², "ஹே ப்ரபோ⁴ ப்ருʼதி²வீமூலம் ஆதௌ³ ஸம்ʼஸ்தா²பிதம்ʼ த்வயா| ததா² த்வதீ³யஹஸ்தேந க்ருʼதம்ʼ க³க³நமண்ட³லம்ʼ|
Ⅺ இமே விநம்ʼக்ஷ்யதஸ்த்வந்து நித்யமேவாவதிஷ்ட²ஸே| இத³ந்து ஸகலம்ʼ விஸ்²வம்ʼ ஸம்ʼஜரிஷ்யதி வஸ்த்ரவத்|
Ⅻ ஸங்கோசிதம்ʼ த்வயா தத்து வஸ்த்ரவத் பரிவர்த்ஸ்யதே| த்வந்து நித்யம்ʼ ஸ ஏவாஸீ ர்நிரந்தாஸ்தவ வத்ஸரா​:|| "
ⅩⅢ அபரம்ʼ தூ³தாநாம்ʼ மத்⁴யே க​: கதா³சிதீ³ஸ்²வரேணேத³முக்த​:? யதா², "தவாரீந் பாத³பீட²ம்ʼ தே யாவந்நஹி கரோம்யஹம்ʼ| மம த³க்ஷிணதி³க்³பா⁴கே³ தாவத் த்வம்ʼ ஸமுபாவிஸ²|| "
ⅩⅣ யே பரித்ராணஸ்யாதி⁴காரிணோ ப⁴விஷ்யந்தி தேஷாம்ʼ பரிசர்ய்யார்த²ம்ʼ ப்ரேஷ்யமாணா​: ஸேவநகாரிண ஆத்மாந​: கிம்ʼ தே ஸர்வ்வே தூ³தா நஹி?