Ⅰ அதோ வயம்ʼ யத்³ ப்⁴ரமஸ்ரோதஸா நாபநீயாமஹே தத³ர்த²மஸ்மாபி⁴ ர்யத்³யத்³ அஸ்²ராவி தஸ்மிந் மநாம்ʼஸி நிதா⁴தவ்யாநி|
Ⅱ யதோ ஹேதோ தூ³தை​: கதி²தம்ʼ வாக்யம்ʼ யத்³யமோக⁴ம் அப⁴வத்³ யதி³ ச தல்லங்க⁴நகாரிணே தஸ்யாக்³ராஹகாய ச ஸர்வ்வஸ்மை ஸமுசிதம்ʼ த³ண்ட³ம் அதீ³யத,
Ⅲ தர்ஹ்யஸ்மாபி⁴ஸ்தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ மஹாபரித்ராணம் அவஜ்ஞாய கத²ம்ʼ ரக்ஷா ப்ராப்ஸ்யதே, யத் ப்ரத²மத​: ப்ரபு⁴நா ப்ரோக்தம்ʼ ததோ(அ)ஸ்மாந் யாவத் தஸ்ய ஸ்²ரோத்ருʼபி⁴​: ஸ்தி²ரீக்ருʼதம்ʼ,
Ⅳ அபரம்ʼ லக்ஷணைரத்³பு⁴தகர்ம்மபி⁴ ர்விவித⁴ஸ²க்திப்ரகாஸே²ந நிஜேச்சா²த​: பவித்ரஸ்யாத்மநோ விபா⁴கே³ந ச யத்³ ஈஸ்²வரேண ப்ரமாணீக்ருʼதம் அபூ⁴த்|
Ⅴ வயம்ʼ து யஸ்ய பா⁴விராஜ்யஸ்ய கதா²ம்ʼ கத²யாம​:, தத் தேந் தி³வ்யதூ³தாநாம் அதீ⁴நீக்ருʼதமிதி நஹி|
Ⅵ கிந்து குத்ராபி கஸ்²சித் ப்ரமாணம் ஈத்³ருʼஸ²ம்ʼ த³த்தவாந், யதா², "கிம்ʼ வஸ்து மாநவோ யத் ஸ நித்யம்ʼ ஸம்ʼஸ்மர்ய்யதே த்வயா| கிம்ʼ வா மாநவஸந்தாநோ யத் ஸ ஆலோச்யதே த்வயா|
Ⅶ தி³வ்யத³தக³ணேப்⁴ய​: ஸ கிஞ்சிந் ந்யூந​: க்ருʼதஸ்த்வயா| தேஜோகௌ³ரவரூபேண கிரீடேந விபூ⁴ஷித​:| ஸ்ருʼஷ்டம்ʼ யத் தே கராப்⁴யாம்ʼ ஸ தத்ப்ரபு⁴த்வே நியோஜித​:|
Ⅷ சரணாத⁴ஸ்²ச தஸ்யைவ த்வயா ஸர்வ்வம்ʼ வஸீ²க்ருʼதம்ʼ|| " தேந ஸர்வ்வம்ʼ யஸ்ய வஸீ²க்ருʼதம்ʼ தஸ்யாவஸீ²பூ⁴தம்ʼ கிமபி நாவஸே²ஷிதம்ʼ கிந்த்வது⁴நாபி வயம்ʼ ஸர்வ்வாணி தஸ்ய வஸீ²பூ⁴தாநி ந பஸ்²யாம​:|
Ⅸ ததா²பி தி³வ்யதூ³தக³ணேப்⁴யோ ய​: கிஞ்சிந் ந்யூநீக்ருʼதோ(அ)ப⁴வத் தம்ʼ யீஸு²ம்ʼ ம்ருʼத்யுபோ⁴க³ஹேதோஸ்தேஜோகௌ³ரவரூபேண கிரீடேந விபூ⁴ஷிதம்ʼ பஸ்²யாம​:, யத ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹாத் ஸ ஸர்வ்வேஷாம்ʼ க்ருʼதே ம்ருʼத்யும் அஸ்வத³த|
Ⅹ அபரஞ்ச யஸ்மை யேந ச க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ வஸ்து ஸ்ருʼஷ்டம்ʼ வித்³யதே ப³ஹுஸந்தாநாநாம்ʼ விப⁴வாயாநயநகாலே தேஷாம்ʼ பரித்ராணாக்³ரஸரஸ்ய து³​:க²போ⁴கே³ந ஸித்³தீ⁴கரணமபி தஸ்யோபயுக்தம் அப⁴வத்|
Ⅺ யத​: பாவக​: பூயமாநாஸ்²ச ஸர்வ்வே ஏகஸ்மாதே³வோத்பந்நா ப⁴வந்தி, இதி ஹேதோ​: ஸ தாந் ப்⁴ராத்ருʼந் வதி³தும்ʼ ந லஜ்ஜதே|
Ⅻ தேந ஸ உக்தவாந், யதா², "த்³யோதயிஷ்யாமி தே நாம ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ மத்⁴யதோ மம| பரந்து ஸமிதே ர்மத்⁴யே கரிஷ்யே தே ப்ரஸ²ம்ʼஸநம்ʼ|| "
ⅩⅢ புநரபி, யதா², "தஸ்மிந் விஸ்²வஸ்ய ஸ்தா²தாஹம்ʼ| " புநரபி, யதா², "பஸ்²யாஹம் அபத்யாநி ச த³த்தாநி மஹ்யம் ஈஸ்²வராத்| "
ⅩⅣ தேஷாம் அபத்யாநாம்ʼ ருதி⁴ரபலலவிஸி²ஷ்டத்வாத் ஸோ(அ)பி தத்³வத் தத்³விஸி²ஷ்டோ(அ)பூ⁴த் தஸ்யாபி⁴ப்ராயோ(அ)யம்ʼ யத் ஸ ம்ருʼத்யுப³லாதி⁴காரிணம்ʼ ஸ²யதாநம்ʼ ம்ருʼத்யுநா ப³லஹீநம்ʼ குர்ய்யாத்
ⅩⅤ யே ச ம்ருʼத்யுப⁴யாத்³ யாவஜ்ஜீவநம்ʼ தா³ஸத்வஸ்ய நிக்⁴நா ஆஸந் தாந் உத்³தா⁴ரயேத்|
ⅩⅥ ஸ தூ³தாநாம் உபகாரீ ந ப⁴வதி கிந்த்விப்³ராஹீமோ வம்ʼஸ²ஸ்யைவோபகாரீ ப⁴வதீ|
ⅩⅦ அதோ ஹேதோ​: ஸ யதா² க்ருʼபாவாந் ப்ரஜாநாம்ʼ பாபஸோ²த⁴நார்த²ம் ஈஸ்²வரோத்³தே³ஸ்²யவிஷயே விஸ்²வாஸ்யோ மஹாயாஜகோ ப⁴வேத் தத³ர்த²ம்ʼ ஸர்வ்வவிஷயே ஸ்வப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ ஸத்³ருʼஸீ²ப⁴வநம்ʼ தஸ்யோசிதம் ஆஸீத்|
ⅩⅧ யத​: ஸ ஸ்வயம்ʼ பரீக்ஷாம்ʼ க³த்வா யம்ʼ து³​:க²போ⁴க³ம் அவக³தஸ்தேந பரீக்ஷாக்ராந்தாந் உபகர்த்தும்ʼ ஸ²க்நோதி|