Ⅰ ஹே ஸ்வர்கீ³யஸ்யாஹ்வாநஸ்ய ஸஹபா⁴கி³ந​: பவித்ரப்⁴ராதர​:, அஸ்மாகம்ʼ த⁴ர்ம்மப்ரதிஜ்ஞாயா தூ³தோ(அ)க்³ரஸரஸ்²ச யோ யீஸு²ஸ்தம் ஆலோசத்⁴வம்ʼ|
Ⅱ மூஸா யத்³வத் தஸ்ய ஸர்வ்வபரிவாரமத்⁴யே விஸ்²வாஸ்ய ஆஸீத், தத்³வத் அயமபி ஸ்வநியோஜகஸ்ய ஸமீபே விஸ்²வாஸ்யோ ப⁴வதி|
Ⅲ பரிவாராச்ச யத்³வத் தத்ஸ்தா²பயிதுரதி⁴கம்ʼ கௌ³ரவம்ʼ ப⁴வதி தத்³வத் மூஸஸோ(அ)யம்ʼ ப³ஹுதரகௌ³ரவஸ்ய யோக்³யோ ப⁴வதி|
Ⅳ ஏகைகஸ்ய நிவேஸ²நஸ்ய பரிஜநாநாம்ʼ ஸ்தா²பயிதா கஸ்²சித்³ வித்³யதே யஸ்²ச ஸர்வ்வஸ்தா²பயிதா ஸ ஈஸ்²வர ஏவ|
Ⅴ மூஸாஸ்²ச வக்ஷ்யமாணாநாம்ʼ ஸாக்ஷீ ப்⁴ருʼத்ய இவ தஸ்ய ஸர்வ்வபரிஜநமத்⁴யே விஸ்²வாஸ்யோ(அ)ப⁴வத் கிந்து க்²ரீஷ்டஸ்தஸ்ய பரிஜநாநாமத்⁴யக்ஷ இவ|
Ⅵ வயம்ʼ து யதி³ விஸ்²வாஸஸ்யோத்ஸாஹம்ʼ ஸ்²லாக⁴நஞ்ச ஸே²ஷம்ʼ யாவத்³ தா⁴ரயாமஸ்தர்ஹி தஸ்ய பரிஜநா ப⁴வாம​:|
Ⅶ அதோ ஹேதோ​: பவித்ரேணாத்மநா யத்³வத் கதி²தம்ʼ, தத்³வத், "அத்³ய யூயம்ʼ கதா²ம்ʼ தஸ்ய யதி³ ஸம்ʼஸ்²ரோதுமிச்ச²த²|
Ⅷ தர்ஹி புரா பரீக்ஷாயா தி³நே ப்ராந்தரமத்⁴யத​:| மதா³ஜ்ஞாநிக்³ரஹஸ்தா²நே யுஷ்மாபி⁴ஸ்து க்ருʼதம்ʼ யதா²| ததா² மா குருதேதா³நீம்ʼ கடி²நாநி மநாம்ʼஸி வ​:|
Ⅸ யுஷ்மாகம்ʼ பிதரஸ்தத்ர மத்பரீக்ஷாம் அகுர்வ்வத| குர்வ்வத்³பி⁴ ர்மே(அ)நுஸந்தா⁴நம்ʼ தைரத்³ருʼஸ்²யந்த மத்க்ரியா​:| சத்வாரிம்ʼஸ²த்ஸமா யாவத் க்ருத்³த்⁴வாஹந்து தத³ந்வயே|
Ⅹ அவாதி³ஷம் இமே லோகா ப்⁴ராந்தாந்த​:கரணா​: ஸதா³| மாமகீநாநி வர்த்மாநி பரிஜாநந்தி நோ இமே|
Ⅺ இதி ஹேதோரஹம்ʼ கோபாத் ஸ²பத²ம்ʼ க்ருʼதவாந் இமம்ʼ| ப்ரேவேக்ஷ்யதே ஜநைரேதை ர்ந விஸ்²ராமஸ்த²லம்ʼ மம|| "
Ⅻ ஹே ப்⁴ராதர​: ஸாவதா⁴நா ப⁴வத, அமரேஸ்²வராத் நிவர்த்தகோ யோ(அ)விஸ்²வாஸஸ்தத்³யுக்தம்ʼ து³ஷ்டாந்த​:கரணம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்யாபி ந ப⁴வது|
ⅩⅢ கிந்து யாவத்³ அத்³யநாமா ஸமயோ வித்³யதே தாவத்³ யுஷ்மந்மத்⁴யே கோ(அ)பி பாபஸ்ய வஞ்சநயா யத் கடோ²ரீக்ருʼதோ ந ப⁴வேத் தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரதிதி³நம்ʼ பரஸ்பரம் உபதி³ஸ²த|
ⅩⅣ யதோ வயம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்யாம்ʼஸி²நோ ஜாதா​: கிந்து ப்ரத²மவிஸ்²வாஸஸ்ய த்³ருʼட⁴த்வம் அஸ்மாபி⁴​: ஸே²ஷம்ʼ யாவத்³ அமோக⁴ம்ʼ தா⁴ரயிதவ்யம்ʼ|
ⅩⅤ அத்³ய யூயம்ʼ கதா²ம்ʼ தஸ்ய யதி³ ஸம்ʼஸ்²ரோதுமிச்ச²த², தர்ஹ்யாஜ்ஞாலங்க⁴நஸ்தா²நே யுஷ்மாபி⁴ஸ்து க்ருʼதம்ʼ யதா², ததா² மா குருதேதா³நீம்ʼ கடி²நாநி மநாம்ʼஸி வ இதி தேந யது³க்தம்ʼ,
ⅩⅥ தத³நுஸாராத்³ யே ஸ்²ருத்வா தஸ்ய கதா²ம்ʼ ந க்³ருʼஹீதவந்தஸ்தே கே? கிம்ʼ மூஸஸா மிஸரதே³ஸா²த்³ ஆக³தா​: ஸர்வ்வே லோகா நஹி?
ⅩⅦ கேப்⁴யோ வா ஸ சத்வாரிம்ʼஸ²த்³வர்ஷாணி யாவத்³ அக்ருத்⁴யத்? பாபம்ʼ குர்வ்வதாம்ʼ யேஷாம்ʼ குணபா​: ப்ராந்தரே (அ)பதந் கிம்ʼ தேப்⁴யோ நஹி?
ⅩⅧ ப்ரவேக்ஷ்யதே ஜநைரேதை ர்ந விஸ்²ராமஸ்த²லம்ʼ மமேதி ஸ²பத²​: கேஷாம்ʼ விருத்³த⁴ம்ʼ தேநாகாரி? கிம் அவிஸ்²வாஸிநாம்ʼ விருத்³த⁴ம்ʼ நஹி?
ⅩⅨ அதஸ்தே தத் ஸ்தா²நம்ʼ ப்ரவேஷ்டும் அவிஸ்²வாஸாத் நாஸ²க்நுவந் இதி வயம்ʼ வீக்ஷாமஹே|