Ⅰ அபரம்ʼ தத்³விஸ்²ராமப்ராப்தே​: ப்ரதிஜ்ஞா யதி³ திஷ்ட²தி தர்ஹ்யஸ்மாகம்ʼ கஸ்²சித் சேத் தஸ்யா​: ப²லேந வஞ்சிதோ ப⁴வேத் வயம் ஏதஸ்மாத்³ பி³பீ⁴ம​:|
Ⅱ யதோ (அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸமீபே யத்³வத் தத்³வத் தேஷாம்ʼ ஸமீபே(அ)பி ஸுஸம்ʼவாத³​: ப்ரசாரிதோ (அ)ப⁴வத் கிந்து தை​: ஸ்²ருதம்ʼ வாக்யம்ʼ தாந் ப்ரதி நிஷ்ப²லம் அப⁴வத், யதஸ்தே ஸ்²ரோதாரோ விஸ்²வாஸேந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ தந்நாமிஸ்²ரயந்|
Ⅲ தத்³ விஸ்²ராமஸ்தா²நம்ʼ விஸ்²வாஸிபி⁴ரஸ்மாபி⁴​: ப்ரவிஸ்²யதே யதஸ்தேநோக்தம்ʼ, "அஹம்ʼ கோபாத் ஸ²பத²ம்ʼ க்ருʼதவாந் இமம்ʼ, ப்ரவேக்ஷ்யதே ஜநைரேதை ர்ந விஸ்²ராமஸ்த²லம்ʼ மம| " கிந்து தஸ்ய கர்ம்மாணி ஜக³த​: ஸ்ருʼஷ்டிகாலாத் ஸமாப்தாநி ஸந்தி|
Ⅳ யத​: கஸ்மிம்ʼஸ்²சித் ஸ்தா²நே ஸப்தமம்ʼ தி³நமதி⁴ தேநேத³ம் உக்தம்ʼ, யதா², "ஈஸ்²வர​: ஸப்தமே தி³நே ஸ்வக்ருʼதேப்⁴ய​: ஸர்வ்வகர்ம்மப்⁴யோ விஸ²ஸ்²ராம| "
Ⅴ கிந்த்வேதஸ்மிந் ஸ்தா²நே புநஸ்தேநோச்யதே, யதா², "ப்ரவேக்ஷ்யதே ஜநைரேதை ர்ந விஸ்²ராமஸ்த²லம்ʼ மம| "
Ⅵ ப²லதஸ்தத் ஸ்தா²நம்ʼ கைஸ்²சித் ப்ரவேஷ்டவ்யம்ʼ கிந்து யே புரா ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ஸ்²ருதவந்தஸ்தைரவிஸ்²வாஸாத் தந்ந ப்ரவிஷ்டம்,
Ⅶ இதி ஹேதோ​: ஸ புநரத்³யநாமகம்ʼ தி³நம்ʼ நிரூப்ய தீ³ர்க⁴காலே க³தே(அ)பி பூர்வ்வோக்தாம்ʼ வாசம்ʼ தா³யூதா³ கத²யதி, யதா², "அத்³ய யூயம்ʼ கதா²ம்ʼ தஸ்ய யதி³ ஸம்ʼஸ்²ரோதுமிச்ச²த², தர்ஹி மா குருதேதா³நீம்ʼ கடி²நாநி மநாம்ʼஸி வ​:| "
Ⅷ அபரம்ʼ யிஹோஸூ²யோ யதி³ தாந் வ்யஸ்²ராமயிஷ்யத் தர்ஹி தத​: பரம் அபரஸ்ய தி³நஸ்ய வாக்³ ஈஸ்²வரேண நாகத²யிஷ்யத|
Ⅸ அத ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரஜாபி⁴​: கர்த்தவ்ய ஏகோ விஸ்²ராமஸ்திஷ்ட²தி|
Ⅹ அபரம் ஈஸ்²வரோ யத்³வத் ஸ்வக்ருʼதகர்ம்மப்⁴யோ விஸ²ஸ்²ராம தத்³வத் தஸ்ய விஸ்²ராமஸ்தா²நம்ʼ ப்ரவிஷ்டோ ஜநோ(அ)பி ஸ்வக்ருʼதகர்ம்மப்⁴யோ விஸ்²ராம்யதி|
Ⅺ அதோ வயம்ʼ தத்³ விஸ்²ராமஸ்தா²நம்ʼ ப்ரவேஷ்டும்ʼ யதாமஹை, தத³விஸ்²வாஸோதா³ஹரணேந கோ(அ)பி ந பதது|
Ⅻ ஈஸ்²வரஸ்ய வாதோ³(அ)மர​: ப்ரபா⁴வவிஸி²ஷ்டஸ்²ச ஸர்வ்வஸ்மாத்³ த்³விதா⁴ரக²ங்கா³த³பி தீக்ஷ்ண​:, அபரம்ʼ ப்ராணாத்மநோ ர்க்³ரந்தி²மஜ்ஜயோஸ்²ச பரிபே⁴தா³ய விச்சே²த³காரீ மநஸஸ்²ச ஸங்கல்பாநாம் அபி⁴ப்ரேதாநாஞ்ச விசாரக​:|
ⅩⅢ அபரம்ʼ யஸ்ய ஸமீபே ஸ்வீயா ஸ்வீயா கதா²ஸ்மாபி⁴​: கத²யிதவ்யா தஸ்யாகோ³சர​: கோ(அ)பி ப்ராணீ நாஸ்தி தஸ்ய த்³ருʼஷ்டௌ ஸர்வ்வமேவாநாவ்ருʼதம்ʼ ப்ரகாஸி²தஞ்சாஸ்தே|
ⅩⅣ அபரம்ʼ ய உச்சதமம்ʼ ஸ்வர்க³ம்ʼ ப்ரவிஷ்ட ஏதாத்³ருʼஸ² ஏகோ வ்யக்திரர்த²த ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ரோ யீஸு²ரஸ்மாகம்ʼ மஹாயாஜகோ(அ)ஸ்தி, அதோ ஹேதோ ர்வயம்ʼ த⁴ர்ம்மப்ரதிஜ்ஞாம்ʼ த்³ருʼட⁴ம் ஆலம்பா³மஹை|
ⅩⅤ அஸ்மாகம்ʼ யோ மஹாயாஜகோ (அ)ஸ்தி ஸோ(அ)ஸ்மாகம்ʼ து³​:கை² ர்து³​:கி²தோ ப⁴விதும் அஸ²க்தோ நஹி கிந்து பாபம்ʼ விநா ஸர்வ்வவிஷயே வயமிவ பரீக்ஷித​:|
ⅩⅥ அதஏவ க்ருʼபாம்ʼ க்³ரஹீதும்ʼ ப்ரயோஜநீயோபகாரார்த²ம் அநுக்³ரஹம்ʼ ப்ராப்துஞ்ச வயம் உத்ஸாஹேநாநுக்³ரஹஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய ஸமீபம்ʼ யாம​:|