Ⅰ ய​: கஸ்²சித் மஹாயாஜகோ ப⁴வதி ஸ மாநவாநாம்ʼ மத்⁴யாத் நீத​: ஸந் மாநவாநாம்ʼ க்ருʼத ஈஸ்²வரோத்³தே³ஸ்²யவிஷயே(அ)ர்த²த உபஹாராணாம்ʼ பாபார்த²கப³லீநாஞ்ச தா³ந நியுஜ்யதே|
Ⅱ ஸ சாஜ்ஞாநாம்ʼ ப்⁴ராந்தாநாஞ்ச லோகாநாம்ʼ து³​:கே²ந து³​:கீ² ப⁴விதும்ʼ ஸ²க்நோதி, யதோ ஹேதோ​: ஸ ஸ்வயமபி தௌ³ர்ப்³ப³ல்யவேஷ்டிதோ ப⁴வதி|
Ⅲ ஏதஸ்மாத் காரணாச்ச யத்³வத் லோகாநாம்ʼ க்ருʼதே தத்³வத்³ ஆத்மக்ருʼதே(அ)பி பாபார்த²கப³லிதா³நம்ʼ தேந கர்த்தவ்யம்ʼ|
Ⅳ ஸ கோ⁴ச்சபத³​: ஸ்வேச்சா²த​: கேநாபி ந க்³ருʼஹ்யதே கிந்து ஹாரோண இவ ய ஈஸ்²வரேணாஹூயதே தேநைவ க்³ருʼஹ்யதே|
Ⅴ ஏவம்ப்ரகாரேண க்²ரீஷ்டோ(அ)பி மஹாயாஜகத்வம்ʼ க்³ரஹீதும்ʼ ஸ்வீயகௌ³ரவம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ந க்ருʼதவாந், கிந்து "மதீ³யதநயோ(அ)ஸி த்வம் அத்³யைவ ஜநிதோ மயேதி" வாசம்ʼ யஸ்தம்ʼ பா⁴ஷிதவாந் ஸ ஏவ தஸ்ய கௌ³ரவம்ʼ க்ருʼதவாந்|
Ⅵ தத்³வத்³ அந்யகீ³தே(அ)பீத³முக்தம்ʼ, த்வம்ʼ மல்கீஷேத³க​: ஸ்²ரேண்யாம்ʼ யாஜகோ(அ)ஸி ஸதா³தந​:|
Ⅶ ஸ ச தே³ஹவாஸகாலே ப³ஹுக்ரந்த³நேநாஸ்²ருபாதேந ச ம்ருʼத்யுத உத்³த⁴ரணே ஸமர்த²ஸ்ய பிது​: ஸமீபே புந​: புநர்விநதிம்ʼ ப்ரர்த²நாஞ்ச க்ருʼத்வா தத்ப²லரூபிணீம்ʼ ஸ²ங்காதோ ரக்ஷாம்ʼ ப்ராப்ய ச
Ⅷ யத்³யபி புத்ரோ(அ)ப⁴வத் ததா²பி யைரக்லிஸ்²யத தைராஜ்ஞாக்³ரஹணம் அஸி²க்ஷத|
Ⅸ இத்த²ம்ʼ ஸித்³தீ⁴பூ⁴ய நிஜாஜ்ஞாக்³ராஹிணாம்ʼ ஸர்வ்வேஷாம் அநந்தபரித்ராணஸ்ய காரணஸ்வரூபோ (அ)ப⁴வத்|
Ⅹ தஸ்மாத் ஸ மல்கீஷேத³க​: ஸ்²ரேணீபு⁴க்தோ மஹாயாஜக ஈஸ்²வரேணாக்²யாத​:|
Ⅺ தமத்⁴யஸ்மாகம்ʼ ப³ஹுகதா²​: கத²யிதவ்யா​: கிந்து தா​: ஸ்தப்³த⁴கர்ணை ர்யுஷ்மாபி⁴ ர்து³ர்க³ம்யா​:|
Ⅻ யதோ யூயம்ʼ யத்³யபி ஸமயஸ்ய தீ³ர்க⁴த்வாத் ஸி²க்ஷகா ப⁴விதும் அஸ²க்ஷ்யத ததா²பீஸ்²வரஸ்ய வாக்யாநாம்ʼ யா ப்ரத²மா வர்ணமாலா தாமதி⁴ ஸி²க்ஷாப்ராப்தி ர்யுஷ்மாகம்ʼ புநராவஸ்²யகா ப⁴வதி, ததா² கடி²நத்³ரவ்யே நஹி கிந்து து³க்³தே⁴ யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரயோஜநம் ஆஸ்தே|
ⅩⅢ யோ து³க்³த⁴பாயீ ஸ ஸி²ஸு²ரேவேதிகாரணாத் த⁴ர்ம்மவாக்யே தத்பரோ நாஸ்தி|
ⅩⅣ கிந்து ஸத³ஸத்³விசாரே யேஷாம்ʼ சேதாம்ʼஸி வ்யவஹாரேண ஸி²க்ஷிதாநி தாத்³ருʼஸா²நாம்ʼ ஸித்³த⁴லோகாநாம்ʼ கடோ²ரத்³ரவ்யேஷு ப்ரயோஜநமஸ்தி|