Ⅰ வயம்ʼ ம்ருʼதிஜநககர்ம்மப்⁴யோ மந​:பராவர்த்தநம் ஈஸ்²வரே விஸ்²வாஸோ மஜ்ஜநஸி²க்ஷணம்ʼ ஹஸ்தார்பணம்ʼ ம்ருʼதலோகாநாம் உத்தா²நம்
Ⅱ அநந்தகாலஸ்தா²யிவிசாராஜ்ஞா சைதை​: புநர்பி⁴த்திமூலம்ʼ ந ஸ்தா²பயந்த​: க்²ரீஷ்டவிஷயகம்ʼ ப்ரத²மோபதே³ஸ²ம்ʼ பஸ்²சாத்க்ருʼத்ய ஸித்³தி⁴ம்ʼ யாவத்³ அக்³ரஸரா ப⁴வாம|
Ⅲ ஈஸ்²வரஸ்யாநுமத்யா ச தத்³ அஸ்மாபி⁴​: காரிஷ்யதே|
Ⅳ ய ஏகக்ருʼத்வோ தீ³ப்திமயா பூ⁴த்வா ஸ்வர்கீ³யவரரஸம் ஆஸ்வதி³தவந்த​: பவித்ரஸ்யாத்மநோ(அ)ம்ʼஸி²நோ ஜாதா
Ⅴ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸுவாக்யம்ʼ பா⁴விகாலஸ்ய ஸ²க்திஞ்சாஸ்வதி³தவந்தஸ்²ச தே ப்⁴ரஷ்ட்வா யதி³
Ⅵ ஸ்வமநோபி⁴ரீஸ்²வரஸ்ய புத்ரம்ʼ புந​: க்ருஸே² க்⁴நந்தி லஜ்ஜாஸ்பத³ம்ʼ குர்வ்வதே ச தர்ஹி மந​:பராவர்த்தநாய புநஸ்தாந் நவீநீகர்த்தும்ʼ கோ(அ)பி ந ஸ²க்நோதி|
Ⅶ யதோ யா பூ⁴மி​: ஸ்வோபரி பூ⁴ய​: பதிதம்ʼ வ்ருʼஷ்டிம்ʼ பிவதீ தத்ப²லாதி⁴காரிணாம்ʼ நிமித்தம் இஷ்டாநி ஸா²காதீ³ந்யுத்பாத³யதி ஸா ஈஸ்²வராத்³ ஆஸி²ஷம்ʼ ப்ராப்தா|
Ⅷ கிந்து யா பூ⁴மி ர்கோ³க்ஷுரகண்டகவ்ருʼக்ஷாந் உத்பாத³யதி ஸா ந க்³ராஹ்யா ஸா²பார்ஹா ச ஸே²ஷே தஸ்யா தா³ஹோ ப⁴விஷ்யதி|
Ⅸ ஹே ப்ரியதமா​:, யத்³யபி வயம் ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ வாக்யம்ʼ பா⁴ஷாமஹே ததா²பி யூயம்ʼ தத உத்க்ருʼஷ்டா​: பரித்ராணபத²ஸ்ய பதி²காஸ்²சாத்⁴வ இதி விஸ்²வஸாம​:|
Ⅹ யதோ யுஷ்மாபி⁴​: பவித்ரலோகாநாம்ʼ ய உபகாரோ (அ)காரி க்ரியதே ச தேநேஸ்²வரஸ்ய நாம்நே ப்ரகாஸி²தம்ʼ ப்ரேம ஸ்²ரமஞ்ச விஸ்மர்த்தும் ஈஸ்²வரோ(அ)ந்யாயகாரீ ந ப⁴வதி|
Ⅺ அபரம்ʼ யுஷ்மாகம் ஏகைகோ ஜநோ யத் ப்ரத்யாஸா²பூரணார்த²ம்ʼ ஸே²ஷம்ʼ யாவத் தமேவ யத்நம்ʼ ப்ரகாஸ²யேதி³த்யஹம் இச்சா²மி|
Ⅻ அத​: ஸி²தி²லா ந ப⁴வத கிந்து யே விஸ்²வாஸேந ஸஹிஷ்ணுதயா ச ப்ரதிஜ்ஞாநாம்ʼ ப²லாதி⁴காரிணோ ஜாதாஸ்தேஷாம் அநுகா³மிநோ ப⁴வத|
ⅩⅢ ஈஸ்²வரோ யதா³ இப்³ராஹீமே ப்ரத்யஜாநாத் ததா³ ஸ்²ரேஷ்ட²ஸ்ய கஸ்யாப்யபரஸ்ய நாம்நா ஸ²பத²ம்ʼ கர்த்தும்ʼ நாஸ²க்நோத், அதோ ஹேதோ​: ஸ்வநாம்நா ஸ²பத²ம்ʼ க்ருʼத்வா தேநோக்தம்ʼ யதா²,
ⅩⅣ "ஸத்யம் அஹம்ʼ த்வாம் ஆஸி²ஷம்ʼ க³தி³ஷ்யாமி தவாந்வயம்ʼ வர்த்³த⁴யிஷ்யாமி ச| "
ⅩⅤ அநேந ப்ரகாரேண ஸ ஸஹிஷ்ணுதாம்ʼ விதா⁴ய தஸ்யா​: ப்ரத்யாஸா²யா​: ப²லம்ʼ லப்³த⁴வாந்|
ⅩⅥ அத² மாநவா​: ஸ்²ரேஷ்ட²ஸ்ய கஸ்யசித் நாம்நா ஸ²பந்தே, ஸ²பத²ஸ்²ச ப்ரமாணார்த²ம்ʼ தேஷாம்ʼ ஸர்வ்வவிவாதா³ந்தகோ ப⁴வதி|
ⅩⅦ இத்யஸ்மிந் ஈஸ்²வர​: ப்ரதிஜ்ஞாயா​: ப²லாதி⁴காரிண​: ஸ்வீயமந்த்ரணாயா அமோக⁴தாம்ʼ பா³ஹுல்யதோ த³ர்ஸ²யிதுமிச்ச²ந் ஸ²பதே²ந ஸ்வப்ரதிஜ்ஞாம்ʼ ஸ்தி²ரீக்ருʼதவாந்|
ⅩⅧ அதஏவ யஸ்மிந் அந்ருʼதகத²நம் ஈஸ்²வரஸ்ய ந ஸாத்⁴யம்ʼ தாத்³ருʼஸே²நாசலேந விஷயத்³வயேந ஸம்முக²ஸ்த²ரக்ஷாஸ்த²லஸ்ய ப்ராப்தயே பலாயிதாநாம் அஸ்மாகம்ʼ ஸுத்³ருʼடா⁴ ஸாந்த்வநா ஜாயதே|
ⅩⅨ ஸா ப்ரத்யாஸா²ஸ்மாகம்ʼ மநோநௌகாயா அசலோ லங்க³ரோ பூ⁴த்வா விச்சே²த³கவஸ்த்ரஸ்யாப்⁴யந்தரம்ʼ ப்ரவிஷ்டா|
ⅩⅩ தத்ரைவாஸ்மாகம் அக்³ரஸரோ யீஸு²​: ப்ரவிஸ்²ய மல்கீஷேத³க​: ஸ்²ரேண்யாம்ʼ நித்யஸ்தா²யீ யாஜகோ(அ)ப⁴வத்|