Ⅰ ஸா²லமஸ்ய ராஜா ஸர்வ்வோபரிஸ்த²ஸ்யேஸ்²வரஸ்ய யாஜகஸ்²ச ஸந் யோ ந்ருʼபதீநாம்ʼ மாரணாத் ப்ரத்யாக³தம் இப்³ராஹீமம்ʼ ஸாக்ஷாத்க்ருʼத்யாஸி²ஷம்ʼ க³தி³தவாந்,
Ⅱ யஸ்மை சேப்³ராஹீம் ஸர்வ்வத்³ரவ்யாணாம்ʼ த³ஸ²மாம்ʼஸ²ம்ʼ த³த்தவாந் ஸ மல்கீஷேத³க் ஸ்வநாம்நோ(அ)ர்தே²ந ப்ரத²மதோ த⁴ர்ம்மராஜ​: பஸ்²சாத் ஸா²லமஸ்ய ராஜார்த²த​: ஸா²ந்திராஜோ ப⁴வதி|
Ⅲ அபரம்ʼ தஸ்ய பிதா மாதா வம்ʼஸ²ஸ்ய நிர்ணய ஆயுஷ ஆரம்போ⁴ ஜீவநஸ்ய ஸே²ஷஸ்²சைதேஷாம் அபா⁴வோ ப⁴வதி, இத்த²ம்ʼ ஸ ஈஸ்²வரபுத்ரஸ்ய ஸத்³ருʼஸீ²க்ருʼத​:, ஸ த்வநந்தகாலம்ʼ யாவத்³ யாஜகஸ்திஷ்ட²தி|
Ⅳ அதஏவாஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷ இப்³ராஹீம் யஸ்மை லுடி²தத்³ரவ்யாணாம்ʼ த³ஸ²மாம்ʼஸ²ம்ʼ த³த்தவாந் ஸ கீத்³ருʼக் மஹாந் தத்³ ஆலோசயத|
Ⅴ யாஜகத்வப்ராப்தா லேவே​: ஸந்தாநா வ்யவஸ்தா²நுஸாரேண லோகேப்⁴யோ(அ)ர்த²த இப்³ராஹீமோ ஜாதேப்⁴ய​: ஸ்வீயப்⁴ராத்ருʼப்⁴யோ த³ஸ²மாம்ʼஸ²க்³ரஹணஸ்யாதே³ஸ²ம்ʼ லப்³த⁴வந்த​:|
Ⅵ கிந்த்வஸௌ யத்³யபி தேஷாம்ʼ வம்ʼஸா²த் நோத்பந்நஸ்ததா²பீப்³ராஹீமோ த³ஸ²மாம்ʼஸ²ம்ʼ க்³ருʼஹீதவாந் ப்ரதிஜ்ஞாநாம் அதி⁴காரிணம் ஆஸி²ஷம்ʼ க³தி³தவாம்ʼஸ்²ச|
Ⅶ அபரம்ʼ ய​: ஸ்²ரேயாந் ஸ க்ஷுத்³ரதராயாஸி²ஷம்ʼ த³தா³தீத்யத்ர கோ(அ)பி ஸந்தே³ஹோ நாஸ்தி|
Ⅷ அபரம் இதா³நீம்ʼ யே த³ஸ²மாம்ʼஸ²ம்ʼ க்³ருʼஹ்லந்தி தே ம்ருʼத்யோரதீ⁴நா மாநவா​: கிந்து ததா³நீம்ʼ யோ க்³ருʼஹீதவாந் ஸ ஜீவதீதிப்ரமாணப்ராப்த​:|
Ⅸ அபரம்ʼ த³ஸ²மாம்ʼஸ²க்³ராஹீ லேவிரபீப்³ராஹீம்த்³வாரா த³ஸ²மாம்ʼஸ²ம்ʼ த³த்தவாந் ஏதத³பி கத²யிதும்ʼ ஸ²க்யதே|
Ⅹ யதோ யதா³ மல்கீஷேத³க் தஸ்ய பிதரம்ʼ ஸாக்ஷாத் க்ருʼதவாந் ததா³நீம்ʼ ஸ லேவி​: பிதுருரஸ்யாஸீத்|
Ⅺ அபரம்ʼ யஸ்ய ஸம்ப³ந்தே⁴ லோகா வ்யவஸ்தா²ம்ʼ லப்³த⁴வந்தஸ்தேந லேவீயயாஜகவர்கே³ண யதி³ ஸித்³தி⁴​: ஸமப⁴விஷ்யத் தர்ஹி ஹாரோணஸ்ய ஸ்²ரேண்யா மத்⁴யாத்³ யாஜகம்ʼ ந நிரூப்யேஸ்²வரேண மல்கீஷேத³க​: ஸ்²ரேண்யா மத்⁴யாத்³ அபரஸ்யைகஸ்ய யாஜகஸ்யோத்தா²பநம்ʼ குத ஆவஸ்²யகம் அப⁴விஷ்யத்?
Ⅻ யதோ யாஜகவர்க³ஸ்ய விநிமயேந ஸுதராம்ʼ வ்யவஸ்தா²யா அபி விநிமயோ ஜாயதே|
ⅩⅢ அபரஞ்ச தத்³ வாக்யம்ʼ யஸ்யோத்³தே³ஸ்²யம்ʼ ஸோ(அ)பரேண வம்ʼஸே²ந ஸம்ʼயுக்தா(அ)ஸ்தி தஸ்ய வம்ʼஸ²ஸ்ய ச கோ(அ)பி கதா³பி வேத்³யா​: கர்ம்ம ந க்ருʼதவாந்|
ⅩⅣ வஸ்துதஸ்து யம்ʼ வம்ʼஸ²மதி⁴ மூஸா யாஜகத்வஸ்யைகாம்ʼ கதா²மபி ந கதி²தவாந் தஸ்மிந் யிஹூதா³வம்ʼஸே²(அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்ஜந்ம க்³ருʼஹீதவாந் இதி ஸுஸ்பஷ்டம்ʼ|
ⅩⅤ தஸ்ய ஸ்பஷ்டதரம் அபரம்ʼ ப்ரமாணமித³ம்ʼ யத் மல்கீஷேத³க​: ஸாத்³ருʼஸ்²யவதாபரேண தாத்³ருʼஸே²ந யாஜகேநோதே³தவ்யம்ʼ,
ⅩⅥ யஸ்ய நிரூபணம்ʼ ஸ²ரீரஸம்ப³ந்தீ⁴யவிதி⁴யுக்தயா வ்யவஸ்தா²யா ந ப⁴வதி கிந்த்வக்ஷயஜீவநயுக்தயா ஸ²க்த்யா ப⁴வதி|
ⅩⅦ யத ஈஸ்²வர இத³ம்ʼ ஸாக்ஷ்யம்ʼ த³த்தவாந், யதா², "த்வம்ʼ மக்லீஷேத³க​: ஸ்²ரேண்யாம்ʼ யாஜகோ(அ)ஸி ஸதா³தந​:| "
ⅩⅧ அநேநாக்³ரவர்த்திநோ விதே⁴ து³ர்ப்³ப³லதாயா நிஷ்ப²லதாயாஸ்²ச ஹேதோரர்த²தோ வ்யவஸ்த²யா கிமபி ஸித்³த⁴ம்ʼ ந ஜாதமிதிஹேதோஸ்தஸ்ய லோபோ ப⁴வதி|
ⅩⅨ யயா ச வயம் ஈஸ்²வரஸ்ய நிகடவர்த்திநோ ப⁴வாம ஏதாத்³ருʼஸீ² ஸ்²ரேஷ்ட²ப்ரத்யாஸா² ஸம்ʼஸ்தா²ப்யதே|
ⅩⅩ அபரம்ʼ யீஸு²​: ஸ²பத²ம்ʼ விநா ந நியுக்தஸ்தஸ்மாத³பி ஸ ஸ்²ரேஷ்ட²நியமஸ்ய மத்⁴யஸ்தோ² ஜாத​:|
ⅩⅪ யதஸ்தே ஸ²பத²ம்ʼ விநா யாஜகா ஜாதா​: கிந்த்வஸௌ ஸ²பதே²ந ஜாத​: யத​: ஸ இத³முக்த​:, யதா²,
ⅩⅫ "பரமேஸ² இத³ம்ʼ ஸே²பே ந ச தஸ்மாந்நிவர்த்ஸ்யதே| த்வம்ʼ மல்கீஷேத³க​: ஸ்²ரேண்யாம்ʼ யாஜகோ(அ)ஸி ஸதா³தந​:| "
ⅩⅩⅢ தே ச ப³ஹவோ யாஜகா அப⁴வந் யதஸ்தே ம்ருʼத்யுநா நித்யஸ்தா²யித்வாத் நிவாரிதா​:,
ⅩⅩⅣ கிந்த்வஸாவநந்தகாலம்ʼ யாவத் திஷ்ட²தி தஸ்மாத் தஸ்ய யாஜகத்வம்ʼ ந பரிவர்த்தநீயம்ʼ|
ⅩⅩⅤ ததோ ஹேதோ ர்யே மாநவாஸ்தேநேஸ்²வரஸ்ய ஸந்நிதி⁴ம்ʼ க³ச்ச²ந்தி தாந் ஸ ஸே²ஷம்ʼ யாவத் பரித்ராதும்ʼ ஸ²க்நோதி யதஸ்தேஷாம்ʼ க்ருʼதே ப்ரார்த²நாம்ʼ கர்த்தும்ʼ ஸ ஸததம்ʼ ஜீவதி|
ⅩⅩⅥ அபரம் அஸ்மாகம்ʼ தாத்³ருʼஸ²மஹாயாஜகஸ்ய ப்ரயோஜநமாஸீத்³ ய​: பவித்ரோ (அ)ஹிம்ʼஸகோ நிஷ்கலங்க​: பாபிப்⁴யோ பி⁴ந்ந​: ஸ்வர்கா³த³ப்யுச்சீக்ருʼதஸ்²ச ஸ்யாத்|
ⅩⅩⅦ அபரம்ʼ மஹாயாஜகாநாம்ʼ யதா² ததா² தஸ்ய ப்ரதிதி³நம்ʼ ப்ரத²மம்ʼ ஸ்வபாபாநாம்ʼ க்ருʼதே தத​: பரம்ʼ லோகாநாம்ʼ பாபாநாம்ʼ க்ருʼதே ப³லிதா³நஸ்ய ப்ரயோஜநம்ʼ நாஸ்தி யத ஆத்மப³லிதா³நம்ʼ க்ருʼத்வா தத்³ ஏகக்ருʼத்வஸ்தேந ஸம்பாதி³தம்ʼ|
ⅩⅩⅧ யதோ வ்யவஸ்த²யா யே மஹாயாஜகா நிரூப்யந்தே தே தௌ³ர்ப்³ப³ல்யயுக்தா மாநவா​: கிந்து வ்யவஸ்தா²த​: பரம்ʼ ஸ²பத²யுக்தேந வாக்யேந யோ மஹாயாஜகோ நிரூபித​: ஸோ (அ)நந்தகாலார்த²ம்ʼ ஸித்³த⁴​: புத்ர ஏவ|