Ⅰ கத்²யமாநாநாம்ʼ வாக்யாநாம்ʼ ஸாரோ(அ)யம் அஸ்மாகம் ஏதாத்³ருʼஸ² ஏகோ மஹாயாஜகோ(அ)ஸ்தி ய​: ஸ்வர்கே³ மஹாமஹிம்ந​: ஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய த³க்ஷிணபார்ஸ்²வோ ஸமுபவிஷ்டவாந்
Ⅱ யச்ச தூ³ஷ்யம்ʼ ந மநுஜை​: கிந்த்வீஸ்²வரேண ஸ்தா²பிதம்ʼ தஸ்ய ஸத்யதூ³ஷ்யஸ்ய பவித்ரவஸ்தூநாஞ்ச ஸேவக​: ஸ ப⁴வதி|
Ⅲ யத ஏகைகோ மஹாயாஜகோ நைவேத்³யாநாம்ʼ ப³லீநாஞ்ச தா³நே நியுஜ்யதே, அதோ ஹேதோரேதஸ்யாபி கிஞ்சித்³ உத்ஸர்ஜநீயம்ʼ வித்³யத இத்யாவஸ்²யகம்ʼ|
Ⅳ கிஞ்ச ஸ யதி³ ப்ருʼதி²வ்யாம் அஸ்தா²ஸ்யத் தர்ஹி யாஜகோ நாப⁴விஷ்யத், யதோ யே வ்யவஸ்தா²நுஸாராத் நைவேத்³யாநி த³த³த்யேதாத்³ருʼஸா² யாஜகா வித்³யந்தே|
Ⅴ தே து ஸ்வர்கீ³யவஸ்தூநாம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்தேந சா²யயா ச ஸேவாமநுதிஷ்ட²ந்தி யதோ மூஸஸி தூ³ஷ்யம்ʼ ஸாத⁴யிதும் உத்³யதே ஸதீஸ்²வரஸ்ததே³வ தமாதி³ஷ்டவாந் ப²லத​: ஸ தமுக்தவாந், யதா², "அவதே⁴ஹி கி³ரௌ த்வாம்ʼ யத்³யந்நித³ர்ஸ²நம்ʼ த³ர்ஸி²தம்ʼ தத்³வத் ஸர்வ்வாணி த்வயா க்ரியந்தாம்ʼ| "
Ⅵ கிந்த்விதா³நீம் அஸௌ தஸ்மாத் ஸ்²ரேஷ்ட²ம்ʼ ஸேவகபத³ம்ʼ ப்ராப்தவாந் யத​: ஸ ஸ்²ரேஷ்ட²ப்ரதிஜ்ஞாபி⁴​: ஸ்தா²பிதஸ்ய ஸ்²ரேஷ்ட²நியமஸ்ய மத்⁴யஸ்தோ²(அ)ப⁴வத்|
Ⅶ ஸ ப்ரத²மோ நியமோ யதி³ நிர்த்³தோ³ஷோ(அ)ப⁴விஷ்யத தர்ஹி த்³விதீயஸ்ய நியமஸ்ய கிமபி ப்ரயோஜநம்ʼ நாப⁴விஷ்யத்|
Ⅷ கிந்து ஸ தோ³ஷமாரோபயந் தேப்⁴ய​: கத²யதி, யதா², "பரமேஸ்²வர இத³ம்ʼ பா⁴ஷதே பஸ்²ய யஸ்மிந் ஸமயே(அ)ஹம் இஸ்ராயேலவம்ʼஸே²ந யிஹூதா³வம்ʼஸே²ந ச ஸார்த்³த⁴ம் ஏகம்ʼ நவீநம்ʼ நியமம்ʼ ஸ்தி²ரீகரிஷ்யாம்யேதாத்³ருʼஸ²​: ஸமய ஆயாதி|
Ⅸ பரமேஸ்²வரோ(அ)பரமபி கத²யதி தேஷாம்ʼ பூர்வ்வபுருஷாணாம்ʼ மிஸரதே³ஸா²த்³ ஆநயநார்த²ம்ʼ யஸ்மிந் தி³நே(அ)ஹம்ʼ தேஷாம்ʼ கரம்ʼ த்⁴ருʼத்வா தை​: ஸஹ நியமம்ʼ ஸ்தி²ரீக்ருʼதவாந் தத்³தி³நஸ்ய நியமாநுஸாரேண நஹி யதஸ்தை ர்மம நியமே லங்கி⁴தே(அ)ஹம்ʼ தாந் ப்ரதி சிந்தாம்ʼ நாகரவம்ʼ|
Ⅹ கிந்து பரமேஸ்²வர​: கத²யதி தத்³தி³நாத் பரமஹம்ʼ இஸ்ராயேலவம்ʼஸீ²யை​: ஸார்த்³த⁴ம் இமம்ʼ நியமம்ʼ ஸ்தி²ரீகரிஷ்யாமி, தேஷாம்ʼ சித்தே மம விதீ⁴ந் ஸ்தா²பயிஷ்யாமி தேஷாம்ʼ ஹ்ருʼத்பத்ரே ச தாந் லேகி²ஷ்யாமி, அபரமஹம்ʼ தேஷாம் ஈஸ்²வரோ ப⁴விஷ்யாமி தே ச மம லோகா ப⁴விஷ்யந்தி|
Ⅺ அபரம்ʼ த்வம்ʼ பரமேஸ்²வரம்ʼ ஜாநீஹீதிவாக்யேந தேஷாமேகைகோ ஜந​: ஸ்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ ஸமீபவாஸிநம்ʼ ப்⁴ராதரஞ்ச புந ர்ந ஸி²க்ஷயிஷ்யதி யத ஆக்ஷுத்³ராத் மஹாந்தம்ʼ யாவத் ஸர்வ்வே மாம்ʼ ஜ்ஞாஸ்யந்தி|
Ⅻ யதோ ஹேதோரஹம்ʼ தேஷாம் அத⁴ர்ம்மாந் க்ஷமிஷ்யே தேஷாம்ʼ பாபாந்யபராதா⁴ம்ʼஸ்²ச புந​: கதா³பி ந ஸ்மரிஷ்யாமி| "
ⅩⅢ அநேந தம்ʼ நியமம்ʼ நூதநம்ʼ க³தி³த்வா ஸ ப்ரத²மம்ʼ நியமம்ʼ புராதநீக்ருʼதவாந்; யச்ச புராதநம்ʼ ஜீர்ணாஞ்ச ஜாதம்ʼ தஸ்ய லோபோ நிகடோ (அ)ப⁴வத்|