Ⅰ ஸ ப்ரத²மோ நியம ஆராத⁴நாயா விவித⁴ரீதிபி⁴ரைஹிகபவித்ரஸ்தா²நேந ச விஸி²ஷ்ட ஆஸீத்|
Ⅱ யதோ தூ³ஷ்யமேகம்ʼ நிரமீயத தஸ்ய ப்ரத²மகோஷ்ட²ஸ்ய நாம பவித்ரஸ்தா²நமித்யாஸீத் தத்ர தீ³பவ்ருʼக்ஷோ போ⁴ஜநாஸநம்ʼ த³ர்ஸ²நீயபூபாநாம்ʼ ஸ்²ரேணீ சாஸீத்|
Ⅲ தத்பஸ்²சாத்³ த்³விதீயாயாஸ்திரஷ்கரிண்யா அப்⁴யந்தரே (அ)திபவித்ரஸ்தா²நமிதிநாமகம்ʼ கோஷ்ட²மாஸீத்,
Ⅳ தத்ர ச ஸுவர்ணமயோ தூ⁴பாதா⁴ர​: பரித​: ஸுவர்ணமண்டி³தா நியமமஞ்ஜூஷா சாஸீத் தந்மத்⁴யே மாந்நாயா​: ஸுவர்ணக⁴டோ ஹாரோணஸ்ய மஞ்ஜரிதத³ண்ட³ஸ்தக்ஷிதௌ நியமப்ரஸ்தரௌ,
Ⅴ தது³பரி ச கருணாஸநே சா²யாகாரிணௌ தேஜோமயௌ கிரூபா³வாஸ்தாம், ஏதேஷாம்ʼ விஸே²ஷவ்ருʼத்தாந்தகத²நாய நாயம்ʼ ஸமய​:|
Ⅵ ஏதேஷ்வீத்³ருʼக் நிர்ம்மிதேஷு யாஜகா ஈஸ்²வரஸேவாம் அநுதிஷ்ட²நதோ தூ³ஷ்யஸ்ய ப்ரத²மகோஷ்ட²ம்ʼ நித்யம்ʼ ப்ரவிஸ²ந்தி|
Ⅶ கிந்து த்³விதீயம்ʼ கோஷ்ட²ம்ʼ ப்ரதிவர்ஷம் ஏகக்ருʼத்வ ஏகாகிநா மஹாயாஜகேந ப்ரவிஸ்²யதே கிந்த்வாத்மநிமித்தம்ʼ லோகாநாம் அஜ்ஞாநக்ருʼதபாபாநாஞ்ச நிமித்தம் உத்ஸர்ஜ்ஜநீயம்ʼ ருதி⁴ரம் அநாதா³ய தேந ந ப்ரவிஸ்²யதே|
Ⅷ இத்யநேந பவித்ர ஆத்மா யத் ஜ்ஞாபயதி ததி³த³ம்ʼ தத் ப்ரத²மம்ʼ தூ³ஷ்யம்ʼ யாவத் திஷ்ட²தி தாவத் மஹாபவித்ரஸ்தா²நகா³மீ பந்தா² அப்ரகாஸி²தஸ்திஷ்ட²தி|
Ⅸ தச்ச தூ³ஷ்யம்ʼ வர்த்தமாநஸமயஸ்ய த்³ருʼஷ்டாந்த​:, யதோ ஹேதோ​: ஸாம்ப்ரதம்ʼ ஸம்ʼஸோ²த⁴நகாலம்ʼ யாவத்³ யந்நிரூபிதம்ʼ தத³நுஸாராத் ஸேவாகாரிணோ மாநஸிகஸித்³தி⁴கரணே(அ)ஸமர்தா²பி⁴​:
Ⅹ கேவலம்ʼ கா²த்³யபேயேஷு விவித⁴மஜ்ஜநேஷு ச ஸா²ரீரிகரீதிபி⁴ ர்யுக்தாநி நைவேத்³யாநி ப³லிதா³நாநி ச ப⁴வந்தி|
Ⅺ அபரம்ʼ பா⁴விமங்க³லாநாம்ʼ மஹாயாஜக​: க்²ரீஷ்ட உபஸ்தா²யாஹஸ்தநிர்ம்மிதேநார்த²த ஏதத்ஸ்ருʼஷ்டே ர்ப³ஹிர்பூ⁴தேந ஸ்²ரேஷ்டே²ந ஸித்³தே⁴ந ச தூ³ஷ்யேண க³த்வா
Ⅻ சா²கா³நாம்ʼ கோ³வத்ஸாநாம்ʼ வா ருதி⁴ரம் அநாதா³ய ஸ்வீயருதி⁴ரம் ஆதா³யைகக்ருʼத்வ ஏவ மஹாபவித்ரஸ்தா²நம்ʼ ப்ரவிஸ்²யாநந்தகாலிகாம்ʼ முக்திம்ʼ ப்ராப்தவாந்|
ⅩⅢ வ்ருʼஷசா²கா³நாம்ʼ ருதி⁴ரேண க³வீப⁴ஸ்மந​: ப்ரக்ஷேபேண ச யத்³யஸு²சிலோகா​: ஸா²ரீரிஸு²சித்வாய பூயந்தே,
ⅩⅣ தர்ஹி கிம்ʼ மந்யத்⁴வே ய​: ஸதா³தநேநாத்மநா நிஷ்கலங்கப³லிமிவ ஸ்வமேவேஸ்²வராய த³த்தவாந், தஸ்ய க்²ரீஷ்டஸ்ய ருதி⁴ரேண யுஷ்மாகம்ʼ மநாம்ʼஸ்யமரேஸ்²வரஸ்ய ஸேவாயை கிம்ʼ ம்ருʼத்யுஜநகேப்⁴ய​: கர்ம்மப்⁴யோ ந பவித்ரீகாரிஷ்யந்தே?
ⅩⅤ ஸ நூதநநியமஸ்ய மத்⁴யஸ்தோ²(அ)ப⁴வத் தஸ்யாபி⁴ப்ராயோ(அ)யம்ʼ யத் ப்ரத²மநியமலங்க⁴நரூபபாபேப்⁴யோ ம்ருʼத்யுநா முக்தௌ ஜாதாயாம் ஆஹூதலோகா அநந்தகாலீயஸம்பத³​: ப்ரதிஜ்ஞாப²லம்ʼ லபே⁴ரந்|
ⅩⅥ யத்ர நியமோ ப⁴வதி தத்ர நியமஸாத⁴கஸ்ய ப³லே ர்ம்ருʼத்யுநா ப⁴விதவ்யம்ʼ|
ⅩⅦ யதோ ஹதேந ப³லிநா நியம​: ஸ்தி²ரீப⁴வதி கிந்து நியமஸாத⁴கோ ப³லி ர்யாவத் ஜீவதி தாவத் நியமோ நிரர்த²கஸ்திஷ்ட²தி|
ⅩⅧ தஸ்மாத் ஸ பூர்வ்வநியமோ(அ)பி ருதி⁴ரபாதம்ʼ விநா ந ஸாதி⁴த​:|
ⅩⅨ ப²லத​: ஸர்வ்வலோகாந் ப்ரதி வ்யவஸ்தா²நுஸாரேண ஸர்வ்வா ஆஜ்ஞா​: கத²யித்வா மூஸா ஜலேந ஸிந்தூ³ரவர்ணலோம்நா ஏஷோவத்ருʼணேந ச ஸார்த்³த⁴ம்ʼ கோ³வத்ஸாநாம்ʼ சா²கா³நாஞ்ச ருதி⁴ரம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா க்³ரந்தே² ஸர்வ்வலோகேஷு ச ப்ரக்ஷிப்ய ப³பா⁴ஷே,
ⅩⅩ யுஷ்மாந் அதீ⁴ஸ்²வரோ யம்ʼ நியமம்ʼ நிரூபிதவாந் தஸ்ய ருதி⁴ரமேதத்|
ⅩⅪ தத்³வத் ஸ தூ³ஷ்யே(அ)பி ஸேவார்த²கேஷு ஸர்வ்வபாத்ரேஷு ச ருதி⁴ரம்ʼ ப்ரக்ஷிப்தவாந்|
ⅩⅫ அபரம்ʼ வ்யவஸ்தா²நுஸாரேண ப்ராயஸ²​: ஸர்வ்வாணி ருதி⁴ரேண பரிஷ்க்ரியந்தே ருதி⁴ரபாதம்ʼ விநா பாபமோசநம்ʼ ந ப⁴வதி ச|
ⅩⅩⅢ அபரம்ʼ யாநி ஸ்வர்கீ³யவஸ்தூநாம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்தாஸ்தேஷாம் ஏதை​: பாவநம் ஆவஸ்²யகம் ஆஸீத் கிந்து ஸாக்ஷாத் ஸ்வர்கீ³யவஸ்தூநாம் ஏதேப்⁴ய​: ஸ்²ரேஷ்டே²ै ர்ப³லிதா³நை​: பாவநமாவஸ்²யகம்ʼ|
ⅩⅩⅣ யத​: க்²ரீஷ்ட​: ஸத்யபவித்ரஸ்தா²நஸ்ய த்³ருʼஷ்டாந்தரூபம்ʼ ஹஸ்தக்ருʼதம்ʼ பவித்ரஸ்தா²நம்ʼ ந ப்ரவிஷ்டவாந் கிந்த்வஸ்மந்நிமித்தம் இதா³நீம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்³ உபஸ்தா²தும்ʼ ஸ்வர்க³மேவ ப்ரவிஷ்ட​:|
ⅩⅩⅤ யதா² ச மஹாயாஜக​: ப்ரதிவர்ஷம்ʼ பரஸோ²ணிதமாதா³ய மஹாபவித்ரஸ்தா²நம்ʼ ப்ரவிஸ²தி ததா² க்²ரீஷ்டேந புந​: புநராத்மோத்ஸர்கோ³ ந கர்த்தவ்ய​:,
ⅩⅩⅥ கர்த்தவ்யே ஸதி ஜக³த​: ஸ்ருʼஷ்டிகாலமாரப்⁴ய ப³ஹுவாரம்ʼ தஸ்ய ம்ருʼத்யுபோ⁴க³ ஆவஸ்²யகோ(அ)ப⁴வத்; கிந்த்விதா³நீம்ʼ ஸ ஆத்மோத்ஸர்கே³ண பாபநாஸா²ர்த²ம் ஏகக்ருʼத்வோ ஜக³த​: ஸே²ஷகாலே ப்ரசகாஸே²|
ⅩⅩⅦ அபரம்ʼ யதா² மாநுஷஸ்யைகக்ருʼத்வோ மரணம்ʼ தத் பஸ்²சாத்³ விசாரோ நிரூபிதோ(அ)ஸ்தி,
ⅩⅩⅧ தத்³வத் க்²ரீஷ்டோ(அ)பி ப³ஹூநாம்ʼ பாபவஹநார்த²ம்ʼ ப³லிரூபேணைகக்ருʼத்வ உத்ஸஸ்ருʼஜே, அபரம்ʼ த்³விதீயவாரம்ʼ பாபாத்³ பி⁴ந்ந​: ஸந் யே தம்ʼ ப்ரதீக்ஷந்தே தேஷாம்ʼ பரித்ராணார்த²ம்ʼ த³ர்ஸ²நம்ʼ தா³ஸ்யதி|