Ⅰ வ்யவஸ்தா² ப⁴விஷ்யந்மங்க³லாநாம்ʼ சா²யாஸ்வரூபா ந ச வஸ்தூநாம்ʼ மூர்த்திஸ்வரூபா ததோ ஹேதோ ர்நித்யம்ʼ தீ³யமாநைரேகவிதை⁴ ர்வார்ஷிகப³லிபி⁴​: ஸ²ரணாக³தலோகாந் ஸித்³தா⁴ந் கர்த்தும்ʼ கதா³பி ந ஸ²க்நோதி|
Ⅱ யத்³யஸ²க்ஷ்யத் தர்ஹி தேஷாம்ʼ ப³லீநாம்ʼ தா³நம்ʼ கிம்ʼ ந ந்யவர்த்திஷ்யத? யத​: ஸேவாகாரிஷ்வேகக்ருʼத்வ​: பவித்ரீபூ⁴தேஷு தேஷாம்ʼ கோ(அ)பி பாபபோ³த⁴​: புந ர்நாப⁴விஷ்யத்|
Ⅲ கிந்து தை ர்ப³லிதா³நை​: ப்ரதிவத்ஸரம்ʼ பாபாநாம்ʼ ஸ்மாரணம்ʼ ஜாயதே|
Ⅳ யதோ வ்ருʼஷாணாம்ʼ சா²கா³நாம்ʼ வா ருதி⁴ரேண பாபமோசநம்ʼ ந ஸம்ப⁴வதி|
Ⅴ ஏதத்காரணாத் க்²ரீஷ்டேந ஜக³த் ப்ரவிஸ்²யேத³ம் உச்யதே, யதா², "நேஷ்ட்வா ப³லிம்ʼ ந நைவேத்³யம்ʼ தே³ஹோ மே நிர்ம்மிதஸ்த்வயா|
Ⅵ ந ச த்வம்ʼ ப³லிபி⁴ ர்ஹவ்யை​: பாபக்⁴நை ர்வா ப்ரதுஷ்யஸி|
Ⅶ அவாதி³ஷம்ʼ ததை³வாஹம்ʼ பஸ்²ய குர்வ்வே ஸமாக³மம்ʼ| த⁴ர்ம்மக்³ரந்த²ஸ்ய ஸர்கே³ மே வித்³யதே லிகி²தா கதா²| ஈஸ² மநோ(அ)பி⁴லாஷஸ்தே மயா ஸம்பூரயிஷ்யதே| "
Ⅷ இத்யஸ்மிந் ப்ரத²மதோ யேஷாம்ʼ தா³நம்ʼ வ்யவஸ்தா²நுஸாராத்³ ப⁴வதி தாந்யதி⁴ தேநேத³முக்தம்ʼ யதா², ப³லிநைவேத்³யஹவ்யாநி பாபக்⁴நஞ்சோபசாரகம்ʼ, நேமாநி வாஞ்ச²ஸி த்வம்ʼ ஹி ந சைதேஷு ப்ரதுஷ்யஸீதி|
Ⅸ தத​: பரம்ʼ தேநோக்தம்ʼ யதா², "பஸ்²ய மநோ(அ)பி⁴லாஷம்ʼ தே கர்த்தும்ʼ குர்வ்வே ஸமாக³மம்ʼ;" த்³விதீயம் ஏதத்³ வாக்யம்ʼ ஸ்தி²ரீகர்த்தும்ʼ ஸ ப்ரத²மம்ʼ லும்பதி|
Ⅹ தேந மநோ(அ)பி⁴லாஷேண ச வயம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யைகக்ருʼத்வ​: ஸ்வஸ²ரீரோத்ஸர்கா³த் பவித்ரீக்ருʼதா அப⁴வாம|
Ⅺ அபரம் ஏகைகோ யாஜக​: ப்ரதிதி³நம் உபாஸநாம்ʼ குர்வ்வந் யைஸ்²ச பாபாநி நாஸ²யிதும்ʼ கதா³பி ந ஸ²க்யந்தே தாத்³ருʼஸா²ந் ஏகரூபாந் ப³லீந் புந​: புநருத்ஸ்ருʼஜந் திஷ்ட²தி|
Ⅻ கிந்த்வஸௌ பாபநாஸ²கம் ஏகம்ʼ ப³லிம்ʼ த³த்வாநந்தகாலார்த²ம் ஈஸ்²வரஸ்ய த³க்ஷிண உபவிஸ்²ய
ⅩⅢ யாவத் தஸ்ய ஸ²த்ரவஸ்தஸ்ய பாத³பீட²ம்ʼ ந ப⁴வந்தி தாவத் ப்ரதீக்ஷமாணஸ்திஷ்ட²தி|
ⅩⅣ யத ஏகேந ப³லிதா³நேந ஸோ(அ)நந்தகாலார்த²ம்ʼ பூயமாநாந் லோகாந் ஸாதி⁴தவாந்|
ⅩⅤ ஏதஸ்மிந் பவித்ர ஆத்மாப்யஸ்மாகம்ʼ பக்ஷே ப்ரமாணயதி
ⅩⅥ "யதோ ஹேதோஸ்தத்³தி³நாத் பரம் அஹம்ʼ தை​: ஸார்த்³த⁴ம் இமம்ʼ நியமம்ʼ ஸ்தி²ரீகரிஷ்யாமீதி ப்ரத²மத உக்த்வா பரமேஸ்²வரேணேத³ம்ʼ கதி²தம்ʼ, தேஷாம்ʼ சித்தே மம விதீ⁴ந் ஸ்தா²பயிஷ்யாமி தேஷாம்ʼ மந​:ஸு ச தாந் லேகி²ஷ்யாமி ச,
ⅩⅦ அபரஞ்ச தேஷாம்ʼ பாபாந்யபராதா⁴ம்ʼஸ்²ச புந​: கதா³பி ந ஸ்மாரிஷ்யாமி| "
ⅩⅧ கிந்து யத்ர பாபமோசநம்ʼ ப⁴வதி தத்ர பாபார்த²கப³லிதா³நம்ʼ புந ர்ந ப⁴வதி|
ⅩⅨ அதோ ஹே ப்⁴ராதர​:, யீஸோ² ருதி⁴ரேண பவித்ரஸ்தா²நப்ரவேஸா²யாஸ்மாகம் உத்ஸாஹோ ப⁴வதி,
ⅩⅩ யத​: ஸோ(அ)ஸ்மத³ர்த²ம்ʼ திரஸ்கரிண்யார்த²த​: ஸ்வஸ²ரீரேண நவீநம்ʼ ஜீவநயுக்தஞ்சைகம்ʼ பந்தா²நம்ʼ நிர்ம்மிதவாந்,
ⅩⅪ அபரஞ்சேஸ்²வரீயபரிவாரஸ்யாத்⁴யக்ஷ ஏகோ மஹாயாஜகோ(அ)ஸ்மாகமஸ்தி|
ⅩⅫ அதோ ஹேதோரஸ்மாபி⁴​: ஸரலாந்த​:கரணை ர்த்³ருʼட⁴விஸ்²வாஸை​: பாபபோ³தா⁴த் ப்ரக்ஷாலிதமநோபி⁴ ர்நிர்ம்மலஜலே ஸ்நாதஸ²ரீரைஸ்²சேஸ்²வரம் உபாக³த்ய ப்ரத்யாஸா²யா​: ப்ரதிஜ்ஞா நிஸ்²சலா தா⁴ரயிதவ்யா|
ⅩⅩⅢ யதோ யஸ்தாம் அங்கீ³க்ருʼதவாந் ஸ விஸ்²வஸநீய​:|
ⅩⅩⅣ அபரம்ʼ ப்ரேம்நி ஸத்க்ரியாஸு சைகைகஸ்யோத்ஸாஹவ்ருʼத்³த்⁴யர்த²ம் அஸ்மாபி⁴​: பரஸ்பரம்ʼ மந்த்ரயிதவ்யம்ʼ|
ⅩⅩⅤ அபரம்ʼ கதிபயலோகா யதா² குர்வ்வந்தி ததா²ஸ்மாபி⁴​: ஸபா⁴கரணம்ʼ ந பரித்யக்தவ்யம்ʼ பரஸ்பரம் உபதே³ஷ்டவ்யஞ்ச யதஸ்தத் மஹாதி³நம் உத்தரோத்தரம்ʼ நிகடவர்த்தி ப⁴வதீதி யுஷ்மாபி⁴ ர்த்³ருʼஸ்²யதே|
ⅩⅩⅥ ஸத்யமதஸ்ய ஜ்ஞாநப்ராப்தே​: பரம்ʼ யதி³ வயம்ʼ ஸ்வம்ʼச்ச²யா பாபாசாரம்ʼ குர்ம்மஸ்தர்ஹி பாபாநாம்ʼ க்ருʼதே (அ)ந்யத் கிமபி ப³லிதா³நம்ʼ நாவஸி²ஷ்யதே
ⅩⅩⅦ கிந்து விசாரஸ்ய ப⁴யாநகா ப்ரதீக்ஷா ரிபுநாஸ²காநலஸ்ய தாபஸ்²சாவஸி²ஷ்யதே|
ⅩⅩⅧ ய​: கஸ்²சித் மூஸஸோ வ்யவஸ்தா²ம் அவமந்யதே ஸ த³யாம்ʼ விநா த்³வயோஸ்திஸ்ருʼணாம்ʼ வா ஸாக்ஷிணாம்ʼ ப்ரமாணேந ஹந்யதே,
ⅩⅩⅨ தஸ்மாத் கிம்ʼ பு³த்⁴யத்⁴வே யோ ஜந ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ரம் அவஜாநாதி யேந ச பவித்ரீக்ருʼதோ (அ)ப⁴வத் தத் நியமஸ்ய ருதி⁴ரம் அபவித்ரம்ʼ ஜாநாதி, அநுக்³ரஹகரம் ஆத்மாநம் அபமந்யதே ச, ஸ கியந்மஹாகோ⁴ரதரத³ண்ட³ஸ்ய யோக்³யோ ப⁴விஷ்யதி?
ⅩⅩⅩ யத​: பரமேஸ்²வர​: கத²யதி, "தா³நம்ʼ ப²லஸ்ய மத்கர்ம்ம ஸூசிதம்ʼ ப்ரத³தா³ம்யஹம்ʼ| " புநரபி, "ததா³ விசாரயிஷ்யந்தே பரேஸே²ந நிஜா​: ப்ரஜா​:| " இத³ம்ʼ ய​: கதி²தவாந் தம்ʼ வயம்ʼ ஜாநீம​:|
ⅩⅩⅪ அமரேஸ்²வரஸ்ய கரயோ​: பதநம்ʼ மஹாப⁴யாநகம்ʼ|
ⅩⅩⅫ ஹே ப்⁴ராதர​:, பூர்வ்வதி³நாநி ஸ்மரத யதஸ்ததா³நீம்ʼ யூயம்ʼ தீ³ப்திம்ʼ ப்ராப்ய ப³ஹுது³ர்க³திரூபம்ʼ ஸம்ʼக்³ராமம்ʼ ஸஹமாநா ஏகதோ நிந்தா³க்லேஸை²​: கௌதுகீக்ருʼதா அப⁴வத,
ⅩⅩⅩⅢ அந்யதஸ்²ச தத்³போ⁴கி³நாம்ʼ ஸமாம்ʼஸி²நோ (அ)ப⁴வத|
ⅩⅩⅩⅣ யூயம்ʼ மம ப³ந்த⁴நஸ்ய து³​:கே²ந து³​:கி²நோ (அ)ப⁴வத, யுஷ்மாகம் உத்தமா நித்யா ச ஸம்பத்தி​: ஸ்வர்கே³ வித்³யத இதி ஜ்ஞாத்வா ஸாநந்த³ம்ʼ ஸர்வ்வஸ்வஸ்யாபஹரணம் அஸஹத்⁴வஞ்ச|
ⅩⅩⅩⅤ அதஏவ மஹாபுரஸ்காரயுக்தம்ʼ யுஷ்மாகம் உத்ஸாஹம்ʼ ந பரித்யஜத|
ⅩⅩⅩⅥ யதோ யூயம்ʼ யேநேஸ்²வரஸ்யேச்சா²ம்ʼ பாலயித்வா ப்ரதிஜ்ஞாயா​: ப²லம்ʼ லப⁴த்⁴வம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மாபி⁴ ர்தை⁴ர்ய்யாவலம்ப³நம்ʼ கர்த்தவ்யம்ʼ|
ⅩⅩⅩⅦ யேநாக³ந்தவ்யம்ʼ ஸ ஸ்வல்பகாலாத் பரம் ஆக³மிஷ்யதி ந ச விலம்பி³ஷ்யதே|
ⅩⅩⅩⅧ "புண்யவாந் ஜநோ விஸ்²வாஸேந ஜீவிஷ்யதி கிந்து யதி³ நிவர்த்ததே தர்ஹி மம மநஸ்தஸ்மிந் ந தோஷம்ʼ யாஸ்யதி| "
ⅩⅩⅩⅨ கிந்து வயம்ʼ விநாஸ²ஜநிகாம்ʼ த⁴ர்ம்மாத் நிவ்ருʼத்திம்ʼ ந குர்வ்வாணா ஆத்மந​: பரித்ராணாய விஸ்²வாஸம்ʼ குர்வ்வாமஹேे|