Ⅰ விஸ்²வாஸ ஆஸ²ம்ʼஸிதாநாம்ʼ நிஸ்²சய​:, அத்³ருʼஸ்²யாநாம்ʼ விஷயாணாம்ʼ த³ர்ஸ²நம்ʼ ப⁴வதி|
Ⅱ தேந விஸ்²வாஸேந ப்ராஞ்சோ லோகா​: ப்ராமாண்யம்ʼ ப்ராப்தவந்த​:|
Ⅲ அபரம் ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்யேந ஜக³ந்த்யஸ்ருʼஜ்யந்த, த்³ருʼஷ்டவஸ்தூநி ச ப்ரத்யக்ஷவஸ்துப்⁴யோ நோத³பத்³யந்தைதத்³ வயம்ʼ விஸ்²வாஸேந பு³த்⁴யாமஹே|
Ⅳ விஸ்²வாஸேந ஹாபி³ல் ஈஸ்²வரமுத்³தி³ஸ்²ய காபி³ல​: ஸ்²ரேஷ்ட²ம்ʼ ப³லிதா³நம்ʼ க்ருʼதவாந் தஸ்மாச்சேஸ்²வரேண தஸ்ய தா³நாந்யதி⁴ ப்ரமாணே த³த்தே ஸ தா⁴ர்ம்மிக இத்யஸ்ய ப்ரமாணம்ʼ லப்³த⁴வாந் தேந விஸ்²வாஸேந ச ஸ ம்ருʼத​: ஸந் அத்³யாபி பா⁴ஷதே|
Ⅴ விஸ்²வாஸேந ஹநோக் யதா² ம்ருʼத்யும்ʼ ந பஸ்²யேத் ததா² லோகாந்தரம்ʼ நீத​:, தஸ்யோத்³தே³ஸ²ஸ்²ச கேநாபி ந ப்ராபி யத ஈஸ்²வரஸ்தம்ʼ லோகாந்தரம்ʼ நீதவாந், தத்ப்ரமாணமித³ம்ʼ தஸ்ய லோகாந்தரீகரணாத் பூர்வ்வம்ʼ ஸ ஈஸ்²வராய ரோசிதவாந் இதி ப்ரமாணம்ʼ ப்ராப்தவாந்|
Ⅵ கிந்து விஸ்²வாஸம்ʼ விநா கோ(அ)பீஸ்²வராய ரோசிதும்ʼ ந ஸ²க்நோதி யத ஈஸ்²வரோ(அ)ஸ்தி ஸ்வாந்வேஷிலோகேப்⁴ய​: புரஸ்காரம்ʼ த³தா³தி சேதிகதா²யாம் ஈஸ்²வரஸ²ரணாக³தை ர்விஸ்²வஸிதவ்யம்ʼ|
Ⅶ அபரம்ʼ ததா³நீம்ʼ யாந்யத்³ருʼஸ்²யாந்யாஸந் தாநீஸ்²வரேணாதி³ஷ்ட​: ஸந் நோஹோ விஸ்²வாஸேந பீ⁴த்வா ஸ்வபரிஜநாநாம்ʼ ரக்ஷார்த²ம்ʼ போதம்ʼ நிர்ம்மிதவாந் தேந ச ஜக³ஜ்ஜநாநாம்ʼ தோ³ஷாந் த³ர்ஸி²தவாந் விஸ்²வாஸாத் லப்⁴யஸ்ய புண்யஸ்யாதி⁴காரீ ப³பூ⁴வ ச|
Ⅷ விஸ்²வாஸேநேப்³ராஹீம் ஆஹூத​: ஸந் ஆஜ்ஞாம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா யஸ்ய ஸ்தா²நஸ்யாதி⁴காரஸ்தேந ப்ராப்தவ்யஸ்தத் ஸ்தா²நம்ʼ ப்ரஸ்தி²தவாந் கிந்து ப்ரஸ்தா²நஸமயே க்க யாமீதி நாஜாநாத்|
Ⅸ விஸ்²வாஸேந ஸ ப்ரதிஜ்ஞாதே தே³ஸே² பரதே³ஸ²வத் ப்ரவஸந் தஸ்யா​: ப்ரதிஜ்ஞாயா​: ஸமாநாம்ʼஸி²ப்⁴யாம் இஸ்ஹாகா யாகூபா³ ச ஸஹ தூ³ஷ்யவாஸ்யப⁴வத்|
Ⅹ யஸ்மாத் ஸ ஈஸ்²வரேண நிர்ம்மிதம்ʼ ஸ்தா²பிதஞ்ச பி⁴த்திமூலயுக்தம்ʼ நக³ரம்ʼ ப்ரத்யைக்ஷத|
Ⅺ அபரஞ்ச விஸ்²வாஸேந ஸாரா வயோதிக்ராந்தா ஸந்த்யபி க³ர்ப⁴தா⁴ரணாய ஸ²க்திம்ʼ ப்ராப்ய புத்ரவத்யப⁴வத், யத​: ஸா ப்ரதிஜ்ஞாகாரிணம்ʼ விஸ்²வாஸ்யம் அமந்யத|
Ⅻ ததோ ஹேதோ ர்ம்ருʼதகல்பாத்³ ஏகஸ்மாத் ஜநாத்³ ஆகாஸீ²யநக்ஷத்ராணீவ க³ணநாதீதா​: ஸமுத்³ரதீரஸ்த²ஸிகதா இவ சாஸம்ʼக்²யா லோகா உத்பேதி³ரே|
ⅩⅢ ஏதே ஸர்வ்வே ப்ரதிஜ்ஞாயா​: ப²லாந்யப்ராப்ய கேவலம்ʼ தூ³ராத் தாநி நிரீக்ஷ்ய வந்தி³த்வா ச, ப்ருʼதி²வ்யாம்ʼ வயம்ʼ விதே³ஸி²ந​: ப்ரவாஸிநஸ்²சாஸ்மஹ இதி ஸ்வீக்ருʼத்ய விஸ்²வாஸேந ப்ராணாந் தத்யஜு​:|
ⅩⅣ யே து ஜநா இத்த²ம்ʼ கத²யந்தி தை​: பைத்ருʼகதே³ஸோ² (அ)ஸ்மாபி⁴ரந்விஷ்யத இதி ப்ரகாஸ்²யதே|
ⅩⅤ தே யஸ்மாத்³ தே³ஸா²த் நிர்க³தாஸ்தம்ʼ யத்³யஸ்மரிஷ்யந் தர்ஹி பராவர்த்தநாய ஸமயம் அலப்ஸ்யந்த|
ⅩⅥ கிந்து தே ஸர்வ்வோத்க்ருʼஷ்டம் அர்த²த​: ஸ்வர்கீ³யம்ʼ தே³ஸ²ம் ஆகாங்க்ஷந்தி தஸ்மாத்³ ஈஸ்²வரஸ்தாநதி⁴ ந லஜ்ஜமாநஸ்தேஷாம் ஈஸ்²வர இதி நாம க்³ருʼஹீதவாந் யத​: ஸ தேஷாம்ʼ க்ருʼதே நக³ரமேகம்ʼ ஸம்ʼஸ்தா²பிதவாந்|
ⅩⅦ அபரம் இப்³ராஹீம​: பரீக்ஷாயாம்ʼ ஜாதாயாம்ʼ ஸ விஸ்²வாஸேநேஸ்ஹாகம் உத்ஸஸர்ஜ,
ⅩⅧ வஸ்துத இஸ்ஹாகி தவ வம்ʼஸோ² விக்²யாஸ்யத இதி வாக்³ யமதி⁴ கதி²தா தம் அத்³விதீயம்ʼ புத்ரம்ʼ ப்ரதிஜ்ஞாப்ராப்த​: ஸ உத்ஸஸர்ஜ|
ⅩⅨ யத ஈஸ்²வரோ ம்ருʼதாநப்யுத்தா²பயிதும்ʼ ஸ²க்நோதீதி ஸ மேநே தஸ்மாத் ஸ உபமாரூபம்ʼ தம்ʼ லேபே⁴|
ⅩⅩ அபரம் இஸ்ஹாக் விஸ்²வாஸேந யாகூப்³ ஏஷாவே ச பா⁴விவிஷயாநத்⁴யாஸி²ஷம்ʼ த³தௌ³|
ⅩⅪ அபரம்ʼ யாகூப்³ மரணகாலே விஸ்²வாஸேந யூஷப²​: புத்ரயோரேகைகஸ்மை ஜநாயாஸி²ஷம்ʼ த³தௌ³ யஷ்ட்யா அக்³ரபா⁴கே³ ஸமாலம்ப்³ய ப்ரணநாம ச|
ⅩⅫ அபரம்ʼ யூஷப்² சரமகாலே விஸ்²வாஸேநேஸ்ராயேல்வம்ʼஸீ²யாநாம்ʼ மிஸரதே³ஸா²த்³ ப³ஹிர்க³மநஸ்ய வாசம்ʼ ஜகா³த³ நிஜாஸ்தீ²நி சாதி⁴ ஸமாதி³தே³ஸ²|
ⅩⅩⅢ நவஜாதோ மூஸாஸ்²ச விஸ்²வாஸாத் த்ராीந் மாஸாந் ஸ்வபித்ருʼப்⁴யாம் அகோ³ப்யத யதஸ்தௌ ஸ்வஸி²ஸு²ம்ʼ பரமஸுந்த³ரம்ʼ த்³ருʼஷ்டவந்தௌ ராஜாஜ்ஞாஞ்ச ந ஸ²ங்கிதவந்தௌ|
ⅩⅩⅣ அபரம்ʼ வய​:ப்ராப்தோ மூஸா விஸ்²வாஸாத் பி²ரௌணோ தௌ³ஹித்ர இதி நாம நாங்கீ³சகார|
ⅩⅩⅤ யத​: ஸ க்ஷணிகாத் பாபஜஸுக²போ⁴கா³த்³ ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரஜாபி⁴​: ஸார்த்³த⁴ம்ʼ து³​:க²போ⁴க³ம்ʼ வவ்ரே|
ⅩⅩⅥ ததா² மிஸரதே³ஸீ²யநிதி⁴ப்⁴ய​: க்²ரீஷ்டநிமித்தாம்ʼ நிந்தா³ம்ʼ மஹதீம்ʼ ஸம்பத்திம்ʼ மேநே யதோ ஹேதோ​: ஸ புரஸ்காரதா³நம் அபைக்ஷத|
ⅩⅩⅦ அபரம்ʼ ஸ விஸ்²வாஸேந ராஜ்ஞ​: க்ரோதா⁴த் ந பீ⁴த்வா மிஸரதே³ஸ²ம்ʼ பரிதத்யாஜ, யதஸ்தேநாத்³ருʼஸ்²யம்ʼ வீக்ஷமாணேநேவ தை⁴ர்ய்யம் ஆலம்பி³|
ⅩⅩⅧ அபரம்ʼ ப்ரத²மஜாதாநாம்ʼ ஹந்தா யத் ஸ்வீயலோகாந் ந ஸ்ப்ருʼஸே²த் தத³ர்த²ம்ʼ ஸ விஸ்²வாஸேந நிஸ்தாரபர்வ்வீயப³லிச்சே²த³நம்ʼ ருதி⁴ரஸேசநஞ்சாநுஷ்டி²தாவாந்|
ⅩⅩⅨ அபரம்ʼ தே விஸ்²வாஸாத் ஸ்த²லேநேவ ஸூப்²ஸாக³ரேண ஜக்³மு​: கிந்து மிஸ்ரீயலோகாஸ்தத் கர்த்தும் உபக்ரம்ய தோயேஷு மமஜ்ஜு​:|
ⅩⅩⅩ அபரஞ்ச விஸ்²வாஸாத் தை​: ஸப்தாஹம்ʼ யாவத்³ யிரீஹோ​: ப்ராசீரஸ்ய ப்ரத³க்ஷிணே க்ருʼதே தத் நிபபாத|
ⅩⅩⅪ விஸ்²வாஸாத்³ ராஹப்³நாமிகா வேஸ்²யாபி ப்ரீத்யா சாராந் அநுக்³ருʼஹ்யாவிஸ்²வாஸிபி⁴​: ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ந விநநாஸ²|
ⅩⅩⅫ அதி⁴கம்ʼ கிம்ʼ கத²யிஷ்யாமி? கி³தி³யோநோ பா³ரக​: ஸி²ம்ஸோ²நோ யிப்தஹோ தா³யூத்³ ஸி²மூயேலோ ப⁴விஷ்யத்³வாதி³நஸ்²சைதேஷாம்ʼ வ்ருʼத்தாந்தகத²நாய மம ஸமயாபா⁴வோ ப⁴விஷ்யதி|
ⅩⅩⅩⅢ விஸ்²வாஸாத் தே ராஜ்யாநி வஸீ²க்ருʼதவந்தோ த⁴ர்ம்மகர்ம்மாணி ஸாதி⁴தவந்த​: ப்ரதிஜ்ஞாநாம்ʼ ப²லம்ʼ லப்³த⁴வந்த​: ஸிம்ʼஹாநாம்ʼ முகா²நி ருத்³த⁴வந்தோ
ⅩⅩⅩⅣ வஹ்நேர்தா³ஹம்ʼ நிர்வ்வாபிதவந்த​: க²ங்க³தா⁴ராத்³ ரக்ஷாம்ʼ ப்ராப்தவந்தோ தௌ³ர்ப்³ப³ல்யே ஸப³லீக்ருʼதா யுத்³தே⁴ பராக்ரமிணோ ஜாதா​: பரேஷாம்ʼ ஸைந்யாநி த³வயிதவந்தஸ்²ச|
ⅩⅩⅩⅤ யோஷித​: புநருத்தா²நேந ம்ருʼதாந் ஆத்மஜாந் லேபி⁴ரேे, அபரே ச ஸ்²ரேஷ்டோ²த்தா²நஸ்ய ப்ராப்தேராஸ²யா ரக்ஷாம் அக்³ருʼஹீத்வா தாட³நேந ம்ருʼதவந்த​:|
ⅩⅩⅩⅥ அபரே திரஸ்காரை​: கஸா²பி⁴ ர்ப³ந்த⁴நை​: காரயா ச பரீக்ஷிதா​:|
ⅩⅩⅩⅦ ப³ஹவஸ்²ச ப்ரஸ்தராகா⁴தை ர்ஹதா​: கரபத்ரை ர்வா விதீ³ர்ணா யந்த்ரை ர்வா க்லிஷ்டா​: க²ங்க³தா⁴ரை ர்வா வ்யாபாதி³தா​:| தே மேஷாணாம்ʼ சா²கா³நாம்ʼ வா சர்ம்மாணி பரிதா⁴ய தீ³நா​: பீடி³தா து³​:கா²ர்த்தாஸ்²சாப்⁴ராம்யந்|
ⅩⅩⅩⅧ ஸம்ʼஸாரோ யேஷாம் அயோக்³யஸ்தே நிர்ஜநஸ்தா²நேஷு பர்வ்வதேஷு க³ஹ்வரேஷு ப்ருʼதி²வ்யாஸ்²சி²த்³ரேஷு ச பர்ய்யடந்|
ⅩⅩⅩⅨ ஏதை​: ஸர்வ்வை ர்விஸ்²வாஸாத் ப்ரமாணம்ʼ ப்ராபி கிந்து ப்ரதிஜ்ஞாயா​: ப²லம்ʼ ந ப்ராபி|
ⅩⅬ யதஸ்தே யதா²ஸ்மாந் விநா ஸித்³தா⁴ ந ப⁴வேயுஸ்ததை²வேஸ்²வரேணாஸ்மாகம்ʼ க்ருʼதே ஸ்²ரேஷ்ட²தரம்ʼ கிமபி நிர்தி³தி³ஸே²|