Ⅰ அதோ ஹேதோரேதாவத்ஸாக்ஷிமேகை⁴ ர்வேஷ்டிதா​: ஸந்தோ வயமபி ஸர்வ்வபா⁴ரம் ஆஸு²பா³த⁴கம்ʼ பாபஞ்ச நிக்ஷிப்யாஸ்மாகம்ʼ க³மநாய நிரூபிதே மார்கே³ தை⁴ர்ய்யேண தா⁴வாம|
Ⅱ யஸ்²சாஸ்மாகம்ʼ விஸ்²வாஸஸ்யாக்³ரேஸர​: ஸித்³தி⁴கர்த்தா சாஸ்தி தம்ʼ யீஸு²ம்ʼ வீக்ஷாமஹை யத​: ஸ ஸ்வஸம்முக²ஸ்தி²தாநந்த³ஸ்ய ப்ராப்த்யர்த²ம் அபமாநம்ʼ துச்சீ²க்ருʼத்ய க்ருஸ²ஸ்ய யாதநாம்ʼ ஸோட⁴வாந் ஈஸ்²வரீயஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய த³க்ஷிணபார்ஸ்²வே ஸமுபவிஷ்டவாம்ʼஸ்²ச|
Ⅲ ய​: பாபிபி⁴​: ஸ்வவிருத்³த⁴ம் ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ வைபரீத்யம்ʼ ஸோட⁴வாந் தம் ஆலோசயத தேந யூயம்ʼ ஸ்வமந​:ஸு ஸ்²ராந்தா​: க்லாந்தாஸ்²ச ந ப⁴விஷ்யத²|
Ⅳ யூயம்ʼ பாபேந ஸஹ யுத்⁴யந்தோ(அ)த்³யாபி ஸோ²ணிதவ்யயபர்ய்யந்தம்ʼ ப்ரதிரோத⁴ம்ʼ நாகுருத|
Ⅴ ததா² ச புத்ராந் ப்ரதீவ யுஷ்மாந் ப்ரதி ய உபதே³ஸ² உக்தஸ்தம்ʼ கிம்ʼ விஸ்ம்ருʼதவந்த​:? "பரேஸே²ந க்ருʼதாம்ʼ ஸா²ஸ்திம்ʼ ஹே மத்புத்ர ந துச்ச²ய| தேந ஸம்ʼப⁴ர்த்ஸிதஸ்²சாபி நைவ க்லாம்ய கதா³சந|
Ⅵ பரேஸ²​: ப்ரீயதே யஸ்மிந் தஸ்மை ஸா²ஸ்திம்ʼ த³தா³தி யத்| யந்து புத்ரம்ʼ ஸ க்³ருʼஹ்லாதி தமேவ ப்ரஹரத்யபி| "
Ⅶ யதி³ யூயம்ʼ ஸா²ஸ்திம்ʼ ஸஹத்⁴வம்ʼ தர்ஹீஸ்²வர​: புத்ரைரிவ யுஷ்மாபி⁴​: ஸார்த்³த⁴ம்ʼ வ்யவஹரதி யத​: பிதா யஸ்மை ஸா²ஸ்திம்ʼ ந த³தா³தி தாத்³ருʼஸ²​: புத்ர​: க​:?
Ⅷ ஸர்வ்வே யஸ்யா​: ஸா²ஸ்தேரம்ʼஸி²நோ ப⁴வந்தி ஸா யதி³ யுஷ்மாகம்ʼ ந ப⁴வதி தர்ஹி யூயம் ஆத்மஜா ந கிந்து ஜாரஜா ஆத்⁴வே|
Ⅸ அபரம் அஸ்மாகம்ʼ ஸா²ரீரிகஜந்மதா³தாரோ(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸா²ஸ்திகாரிணோ(அ)ப⁴வந் தே சாஸ்மாபி⁴​: ஸம்மாநிதாஸ்தஸ்மாத்³ ய ஆத்மநாம்ʼ ஜநயிதா வயம்ʼ கிம்ʼ ததோ(அ)தி⁴கம்ʼ தஸ்ய வஸீ²பூ⁴ய ந ஜீவிஷ்யாம​:?
Ⅹ தே த்வல்பதி³நாநி யாவத் ஸ்வமநோ(அ)மதாநுஸாரேண ஸா²ஸ்திம்ʼ க்ருʼதவந்த​: கிந்த்வேஷோ(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஹிதாய தஸ்ய பவித்ரதாயா அம்ʼஸி²த்வாய சாஸ்மாந் ஸா²ஸ்தி|
Ⅺ ஸா²ஸ்திஸ்²ச வர்த்தமாநஸமயே கேநாபி நாநந்த³ஜநிகா கிந்து ஸோ²கஜநிகைவ மந்யதே ததா²பி யே தயா விநீயந்தே தேப்⁴ய​: ஸா பஸ்²சாத் ஸா²ந்தியுக்தம்ʼ த⁴ர்ம்மப²லம்ʼ த³தா³தி|
Ⅻ அதஏவ யூயம்ʼ ஸி²தி²லாந் ஹஸ்தாந் து³ர்ப்³ப³லாநி ஜாநூநி ச ஸப³லாநி குருத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅢ யதா² ச து³ர்ப்³ப³லஸ்ய ஸந்தி⁴ஸ்தா²நம்ʼ ந ப⁴ஜ்யேத ஸ்வஸ்த²ம்ʼ திஷ்டே²த் ததா² ஸ்வசரணார்த²ம்ʼ ஸரலம்ʼ மார்க³ம்ʼ நிர்ம்மாத|
ⅩⅣ அபரஞ்ச ஸர்வ்வை​: ஸார்த²ம் ஏेக்யபா⁴வம்ʼ யச்ச விநா பரமேஸ்²வரஸ்ய த³ர்ஸ²நம்ʼ கேநாபி ந லப்ஸ்யதே தத் பவித்ரத்வம்ʼ சேஷ்டத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅤ யதா² கஸ்²சித்³ ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹாத் ந பதேத், யதா² ச திக்ததாயா மூலம்ʼ ப்ரருஹ்ய பா³தா⁴ஜநகம்ʼ ந ப⁴வேத் தேந ச ப³ஹவோ(அ)பவித்ரா ந ப⁴வேயு​:,
ⅩⅥ யதா² ச கஸ்²சித் லம்படோ வா ஏகக்ருʼத்வ ஆஹாரார்த²ம்ʼ ஸ்வீயஜ்யேஷ்டா²தி⁴காரவிக்ரேதா ய ஏஷௌஸ்தத்³வத்³ அத⁴ர்ம்மாசாரீ ந ப⁴வேத் ததா² ஸாவதா⁴நா ப⁴வத|
ⅩⅦ யத​: ஸ ஏஷௌ​: பஸ்²சாத்³ ஆஸீ²ர்வ்வாதா³தி⁴காரீ ப⁴விதும் இச்ச²ந்நபி நாநுக்³ருʼஹீத இதி யூயம்ʼ ஜாநீத², ஸ சாஸ்²ருபாதேந மத்யந்தரம்ʼ ப்ரார்த²யமாநோ(அ)பி தது³பாயம்ʼ ந லேபே⁴|
ⅩⅧ அபரஞ்ச ஸ்ப்ருʼஸ்²ய​: பர்வ்வத​: ப்ரஜ்வலிதோ வஹ்நி​: க்ருʼஷ்ணாவர்ணோ மேகோ⁴ (அ)ந்த⁴காரோ ஜ²ஞ்ப்⁴ஸ² தூரீவாத்³யம்ʼ வாக்யாநாம்ʼ ஸ²ப்³த³ஸ்²ச நைதேஷாம்ʼ ஸந்நிதௌ⁴ யூயம் ஆக³தா​:|
ⅩⅨ தம்ʼ ஸ²ப்³த³ம்ʼ ஸ்²ருத்வா ஸ்²ரோதாரஸ்தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஸம்பா⁴ஷணம்ʼ யத் புந ர்ந ஜாயதே தத் ப்ரார்தி²தவந்த​:|
ⅩⅩ யத​: பஸு²ரபி யதி³ த⁴ராத⁴ரம்ʼ ஸ்ப்ருʼஸ²தி தர்ஹி ஸ பாஷாணாகா⁴தை ர்ஹந்தவ்ய இத்யாதே³ஸ²ம்ʼ ஸோடு⁴ம்ʼ தே நாஸ²க்நுவந்|
ⅩⅪ தச்ச த³ர்ஸ²நம் ஏவம்ʼ ப⁴யாநகம்ʼ யத் மூஸஸோக்தம்ʼ பீ⁴தஸ்த்ராஸயுக்தஸ்²சாஸ்மீதி|
ⅩⅫ கிந்து ஸீயோந்பர்வ்வதோ (அ)மரேஸ்²வரஸ்ய நக³ரம்ʼ ஸ்வர்க³ஸ்த²யிரூஸா²லமம் அயுதாநி தி³வ்யதூ³தா​:
ⅩⅩⅢ ஸ்வர்கே³ லிகி²தாநாம்ʼ ப்ரத²மஜாதாநாம் உத்ஸவ​: ஸமிதிஸ்²ச ஸர்வ்வேஷாம்ʼ விசாராதி⁴பதிரீஸ்²வர​: ஸித்³தீ⁴க்ருʼததா⁴ர்ம்மிகாநாம் ஆத்மாநோ
ⅩⅩⅣ நூதநநியமஸ்ய மத்⁴யஸ்தோ² யீஸு²​:, அபரம்ʼ ஹாபி³லோ ரக்தாத் ஸ்²ரேய​: ப்ரசாரகம்ʼ ப்ரோக்ஷணஸ்ய ரக்தஞ்சைதேஷாம்ʼ ஸந்நிதௌ⁴ யூயம் ஆக³தா​:|
ⅩⅩⅤ ஸாவதா⁴நா ப⁴வத தம்ʼ வக்தாரம்ʼ நாவஜாநீத யதோ ஹேதோ​: ப்ருʼதி²வீஸ்தி²த​: ஸ வக்தா யைரவஜ்ஞாதஸ்தை ர்யதி³ ரக்ஷா நாப்ராபி தர்ஹி ஸ்வர்கீ³யவக்து​: பராங்முகீ²பூ⁴யாஸ்மாபி⁴​: கத²ம்ʼ ரக்ஷா ப்ராப்ஸ்யதே?
ⅩⅩⅥ ததா³ தஸ்ய ரவாத் ப்ருʼதி²வீ கம்பிதா கிந்த்விதா³நீம்ʼ தேநேத³ம்ʼ ப்ரதிஜ்ஞாதம்ʼ யதா², "அஹம்ʼ புநரேகக்ருʼத்வ​: ப்ருʼதி²வீம்ʼ கம்பயிஷ்யாமி கேவலம்ʼ தந்நஹி க³க³நமபி கம்பயிஷ்யாமி| "
ⅩⅩⅦ ஸ ஏகக்ருʼத்வ​: ஸ²ப்³தோ³ நிஸ்²சலவிஷயாணாம்ʼ ஸ்தி²தயே நிர்ம்மிதாநாமிவ சஞ்சலவஸ்தூநாம்ʼ ஸ்தா²நாந்தரீகரணம்ʼ ப்ரகாஸ²யதி|
ⅩⅩⅧ அதஏவ நிஸ்²சலராஜ்யப்ராப்தைரஸ்மாபி⁴​: ஸோ(அ)நுக்³ரஹ ஆலம்பி³தவ்யோ யேந வயம்ʼ ஸாத³ரம்ʼ ஸப⁴யஞ்ச துஷ்டிஜநகரூபேணேஸ்²வரம்ʼ ஸேவிதும்ʼ ஸ²க்நுயாம|
ⅩⅩⅨ யதோ(அ)ஸ்மாகம் ஈஸ்²வர​: ஸம்ʼஹாரகோ வஹ்நி​:|