ⅩⅢ
Ⅰ ப்⁴ராத்ருʼஷு ப்ரேம திஷ்ட²து| அதிதி²ஸேவா யுஷ்மாபி⁴ ர்ந விஸ்மர்ய்யதாம்ʼ
Ⅱ யதஸ்தயா ப்ரச்ச²ந்நரூபேண தி³வ்யதூ³தா​: கேஷாஞ்சித்³ அதித²யோ(அ)ப⁴வந்|
Ⅲ ப³ந்தி³ந​: ஸஹப³ந்தி³பி⁴ரிவ து³​:கி²நஸ்²ச தே³ஹவாஸிபி⁴ரிவ யுஷ்மாபி⁴​: ஸ்மர்ய்யந்தாம்ʼ|
Ⅳ விவாஹ​: ஸர்வ்வேஷாம்ʼ ஸமீபே ஸம்மாநிதவ்யஸ்ததீ³யஸ²ய்யா ச ஸு²சி​: கிந்து வேஸ்²யாகா³மிந​: பாரதா³ரிகாஸ்²சேஸ்²வரேண த³ண்ட³யிஷ்யந்தே|
Ⅴ யூயம் ஆசாரே நிர்லோபா⁴ ப⁴வத வித்³யமாநவிஷயே ஸந்துஷ்யத ச யஸ்மாத்³ ஈஸ்²வர ஏவேத³ம்ʼ கதி²தவாந், யதா², "த்வாம்ʼ ந த்யக்ஷ்யாமி ந த்வாம்ʼ ஹாஸ்யாமி| "
Ⅵ அதஏவ வயம் உத்ஸாஹேநேத³ம்ʼ கத²யிதும்ʼ ஸ²க்நும​:, "மத்பக்ஷே பரமேஸோ²(அ)ஸ்தி ந பே⁴ஷ்யாமி கதா³சந| யஸ்மாத் மாம்ʼ ப்ரதி கிம்ʼ கர்த்தும்ʼ மாநவ​: பாரயிஷ்யதி|| "
Ⅶ யுஷ்மாகம்ʼ யே நாயகா யுஷ்மப்⁴யம் ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்யம்ʼ கதி²தவந்தஸ்தே யுஷ்மாபி⁴​: ஸ்மர்ய்யந்தாம்ʼ தேஷாம் ஆசாரஸ்ய பரிணாமம் ஆலோச்ய யுஷ்மாபி⁴ஸ்தேஷாம்ʼ விஸ்²வாஸோ(அ)நுக்ரியதாம்ʼ|
Ⅷ யீஸு²​: க்²ரீஷ்ட​: ஸ்²வோ(அ)த்³ய ஸதா³ ச ஸ ஏவாஸ்தே|
Ⅸ யூயம்ʼ நாநாவித⁴நூதநஸி²க்ஷாபி⁴ ர்ந பரிவர்த்தத்⁴வம்ʼ யதோ(அ)நுக்³ரஹேணாந்த​:கரணஸ்ய ஸுஸ்தி²ரீப⁴வநம்ʼ க்ஷேமம்ʼ ந ச கா²த்³யத்³ரவ்யை​:| யதஸ்ததா³சாரிணஸ்தை ர்நோபக்ருʼதா​:|
Ⅹ யே த³ஷ்யஸ்ய ஸேவாம்ʼ குர்வ்வந்தி தே யஸ்யா த்³ரவ்யபோ⁴ஜநஸ்யாநதி⁴காரிணஸ்தாத்³ருʼஸீ² யஜ்ஞவேதி³ரஸ்மாகம் ஆஸ்தே|
Ⅺ யதோ யேஷாம்ʼ பஸூ²நாம்ʼ ஸோ²ணிதம்ʼ பாபநாஸா²ய மஹாயாஜகேந மஹாபவித்ரஸ்தா²நஸ்யாப்⁴யந்தரம்ʼ நீயதே தேஷாம்ʼ ஸ²ரீராணி ஸி²பி³ராத்³ ப³ஹி ர்த³ஹ்யந்தே|
Ⅻ தஸ்மாத்³ யீஸு²ரபி யத் ஸ்வருதி⁴ரேண ப்ரஜா​: பவித்ரீகுர்ய்யாத் தத³ர்த²ம்ʼ நக³ரத்³வாரஸ்ய ப³ஹி ர்ம்ருʼதிம்ʼ பு⁴க்தவாந்|
ⅩⅢ அதோ ஹேதோரஸ்மாபி⁴ரபி தஸ்யாபமாநம்ʼ ஸஹமாநை​: ஸி²பி³ராத்³ ப³ஹிஸ்தஸ்ய ஸமீபம்ʼ க³ந்தவ்யம்ʼ|
ⅩⅣ யதோ (அ)த்ராஸ்மாகம்ʼ ஸ்தா²யி நக³ரம்ʼ ந வித்³யதே கிந்து பா⁴வி நக³ரம் அஸ்மாபி⁴ரந்விஷ்யதே|
ⅩⅤ அதஏவ யீஸு²நாஸ்மாபி⁴ ர்நித்யம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸாரூபோ ப³லிரர்த²தஸ்தஸ்ய நாமாங்கீ³குர்வ்வதாம் ஓஷ்டா²த⁴ராணாம்ʼ ப²லம் ஈஸ்²வராய தா³தவ்யம்ʼ|
ⅩⅥ அபரஞ்ச பரோபகாரோ தா³நஞ்ச யுஷ்மாபி⁴ ர்ந விஸ்மர்ய்யதாம்ʼ யதஸ்தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ப³லிதா³நம் ஈஸ்²வராய ரோசதே|
ⅩⅦ யூயம்ʼ ஸ்வநாயகாநாம் ஆஜ்ஞாக்³ராஹிணோ வஸ்²யாஸ்²ச ப⁴வத யதோ யைருபநிதி⁴​: ப்ரதிதா³தவ்யஸ்தாத்³ருʼஸா² லோகா இவ தே யுஷ்மதீ³யாத்மநாம்ʼ ரக்ஷணார்த²ம்ʼ ஜாக்³ரதி, அதஸ்தே யதா² ஸாநந்தா³ஸ்தத் குர்ய்யு ர்ந ச ஸார்த்தஸ்வரா அத்ர யதத்⁴வம்ʼ யதஸ்தேஷாம் ஆர்த்தஸ்வரோ யுஷ்மாகம் இஷ்டஜநகோ ந ப⁴வேத்|
ⅩⅧ அபரஞ்ச யூயம் அஸ்மந்நிமித்திம்ʼ ப்ரார்த²நாம்ʼ குருத யதோ வயம் உத்தமமநோவிஸி²ஷ்டா​: ஸர்வ்வத்ர ஸதா³சாரம்ʼ கர்த்தும் இச்சு²காஸ்²ச ப⁴வாம இதி நிஸ்²சிதம்ʼ ஜாநீம​:|
ⅩⅨ விஸே²ஷதோ(அ)ஹம்ʼ யதா² த்வரயா யுஷ்மப்⁴யம்ʼ புந ர்தீ³யே தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரார்த²நாயை யுஷ்மாந் அதி⁴கம்ʼ விநயே|
ⅩⅩ அநந்தநியமஸ்ய ருதி⁴ரேண விஸி²ஷ்டோ மஹாந் மேஷபாலகோ யேந ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாத் புநராநாயி ஸ ஸா²ந்திதா³யக ஈஸ்²வரோ
ⅩⅪ நிஜாபி⁴மதஸாத⁴நாய ஸர்வ்வஸ்மிந் ஸத்கர்ம்மணி யுஷ்மாந் ஸித்³தா⁴ந் கரோது, தஸ்ய த்³ருʼஷ்டௌ ச யத்³யத் துஷ்டிஜநகம்ʼ ததே³வ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴யே யீஸு²நா க்²ரீஷ்டேந ஸாத⁴யது| தஸ்மை மஹிமா ஸர்வ்வதா³ பூ⁴யாத்| ஆமேந்|
ⅩⅫ ஹே ப்⁴ராதர​:, விநயே(அ)ஹம்ʼ யூயம் இத³ம் உபதே³ஸ²வாக்யம்ʼ ஸஹத்⁴வம்ʼ யதோ(அ)ஹம்ʼ ஸம்ʼக்ஷேபேண யுஷ்மாந் ப்ரதி லிகி²தவாந்|
ⅩⅩⅢ அஸ்மாகம்ʼ ப்⁴ராதா தீமதி²யோ முக்தோ(அ)ப⁴வத்³ இதி ஜாநீத, ஸ ச யதி³ த்வரயா ஸமாக³ச்ச²தி தர்ஹி தேந ஸார்த்³த⁴ம்ʼம் அஹம்ʼ யுஷ்மாந் ஸாக்ஷாத் கரிஷ்யாமி|
ⅩⅩⅣ யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்வாந் நாயகாந் பவித்ரலோகாம்ʼஸ்²ச நமஸ்குருத| அபரம் இதாலியாதே³ஸீ²யாநாம்ʼ நமஸ்காரம்ʼ ஜ்ஞாஸ்யத²|
ⅩⅩⅤ அநுக்³ரஹோ யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்வேஷாம்ʼ ஸஹாயோ பூ⁴யாத்| ஆமேந்|