யாகூப³​: பத்ரம்ʼ
Ⅰ ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ச தா³ஸோ யாகூப்³ விகீர்ணீபூ⁴தாந் த்³வாத³ஸ²ம்ʼ வம்ʼஸா²ந் ப்ரதி நமஸ்க்ருʼத்ய பத்ரம்ʼ லிக²தி|
Ⅱ ஹே மம ப்⁴ராதர​:, யூயம்ʼ யதா³ ப³ஹுவித⁴பரீக்ஷாஷு நிபதத ததா³ தத் பூர்ணாநந்த³ஸ்ய காரணம்ʼ மந்யத்⁴வம்ʼ|
Ⅲ யதோ யுஷ்மாகம்ʼ விஸ்²வாஸஸ்ய பரீக்ஷிதத்வேந தை⁴ர்ய்யம்ʼ ஸம்பாத்³யத இதி ஜாநீத²|
Ⅳ தச்ச தை⁴ர்ய்யம்ʼ ஸித்³த⁴ப²லம்ʼ ப⁴வது தேந யூயம்ʼ ஸித்³தா⁴​: ஸம்பூர்ணாஸ்²ச ப⁴விஷ்யத² கஸ்யாபி கு³ணஸ்யாபா⁴வஸ்²ச யுஷ்மாகம்ʼ ந ப⁴விஷ்யதி|
Ⅴ யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்யாபி ஜ்ஞாநாபா⁴வோ யதி³ ப⁴வேத் தர்ஹி ய ஈஸ்²வர​: ஸரலபா⁴வேந திரஸ்காரஞ்ச விநா ஸர்வ்வேப்⁴யோ த³தா³தி தத​: ஸ யாசதாம்ʼ ததஸ்தஸ்மை தா³யிஷ்யதே|
Ⅵ கிந்து ஸ நி​:ஸந்தே³ஹ​: ஸந் விஸ்²வாஸேந யாசதாம்ʼ யத​: ஸந்தி³க்³தோ⁴ மாநவோ வாயுநா சாலிதஸ்யோத்ப்லவமாநஸ்ய ச ஸமுத்³ரதரங்க³ஸ்ய ஸத்³ருʼஸோ² ப⁴வதி|
Ⅶ தாத்³ருʼஸோ² மாநவ​: ப்ரபோ⁴​: கிஞ்சித் ப்ராப்ஸ்யதீதி ந மந்யதாம்ʼ|
Ⅷ த்³விமநா லோக​: ஸர்வ்வக³திஷு சஞ்சலோ ப⁴வதி|
Ⅸ யோ ப்⁴ராதா நம்ர​: ஸ நிஜோந்நத்யா ஸ்²லாக⁴தாம்ʼ|
Ⅹ யஸ்²ச த⁴நவாந் ஸ நிஜநம்ரதயா ஸ்²லாக⁴தாம்ʼயத​: ஸ த்ருʼணபுஷ்பவத் க்ஷயம்ʼ க³மிஷ்யதி|
Ⅺ யத​: ஸதாபேந ஸூர்ய்யேணோதி³த்ய த்ருʼணம்ʼ ஸோ²ஷ்யதே தத்புஷ்பஞ்ச ப்⁴ரஸ்²யதி தேந தஸ்ய ரூபஸ்ய ஸௌந்த³ர்ய்யம்ʼ நஸ்²யதி தத்³வத்³ த⁴நிலோகோ(அ)பி ஸ்வீயமூட⁴தயா ம்லாஸ்யதி|
Ⅻ யோ ஜந​: பரீக்ஷாம்ʼ ஸஹதே ஸ ஏவ த⁴ந்ய​:, யத​: பரீக்ஷிதத்வம்ʼ ப்ராப்ய ஸ ப்ரபு⁴நா ஸ்வப்ரேமகாரிப்⁴ய​: ப்ரதிஜ்ஞாதம்ʼ ஜீவநமுகுடம்ʼ லப்ஸ்யதே|
ⅩⅢ ஈஸ்²வரோ மாம்ʼ பரீக்ஷத இதி பரீக்ஷாஸமயே கோ(அ)பி ந வத³து யத​: பாபாயேஸ்²வரஸ்ய பரீக்ஷா ந ப⁴வதி ஸ ச கமபி ந பரீக்ஷதே|
ⅩⅣ கிந்து ய​: கஸ்²சித் ஸ்வீயமநோவாஞ்ச²யாக்ருʼஷ்யதே லோப்⁴யதே ச தஸ்யைவ பரீக்ஷா ப⁴வதி|
ⅩⅤ தஸ்மாத் ஸா மநோவாஞ்சா² ஸக³ர்பா⁴ பூ⁴த்வா து³ஷ்க்ருʼதிம்ʼ ப்ரஸூதே து³ஷ்க்ருʼதிஸ்²ச பரிணாமம்ʼ க³த்வா ம்ருʼத்யும்ʼ ஜநயதி|
ⅩⅥ ஹே மம ப்ரியப்⁴ராதர​:, யூயம்ʼ ந ப்⁴ராம்யத|
ⅩⅦ யத் கிஞ்சித்³ உத்தமம்ʼ தா³நம்ʼ பூர்ணோ வரஸ்²ச தத் ஸர்வ்வம் ஊர்த்³த்⁴வாத்³ அர்த²தோ யஸ்மிந் த³ஸா²ந்தரம்ʼ பரிவர்த்தநஜாதச்சா²யா வா நாஸ்தி தஸ்மாத்³ தீ³ப்த்யாகராத் பிதுரவரோஹதி|
ⅩⅧ தஸ்ய ஸ்ருʼஷ்டவஸ்தூநாம்ʼ மத்⁴யே வயம்ʼ யத் ப்ரத²மப²லஸ்வரூபா ப⁴வாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ ஸ ஸ்வேச்சா²த​: ஸத்யமதஸ்ய வாக்யேநாஸ்மாந் ஜநயாமாஸ|
ⅩⅨ அதஏவ ஹே மம ப்ரியப்⁴ராதர​:, யுஷ்மாகம் ஏகைகோ ஜந​: ஸ்²ரவணே த்வரித​: கத²நே தீ⁴ர​: க்ரோதே⁴(அ)பி தீ⁴ரோ ப⁴வது|
ⅩⅩ யதோ மாநவஸ்ய க்ரோத⁴ ஈஸ்²வரீயத⁴ர்ம்மம்ʼ ந ஸாத⁴யதி|
ⅩⅪ அதோ ஹேதோ ர்யூயம்ʼ ஸர்வ்வாம் அஸு²சிக்ரியாம்ʼ து³ஷ்டதாபா³ஹுல்யஞ்ச நிக்ஷிப்ய யுஷ்மந்மநஸாம்ʼ பரித்ராணே ஸமர்த²ம்ʼ ரோபிதம்ʼ வாக்யம்ʼ நம்ரபா⁴வேந க்³ருʼஹ்லீத|
ⅩⅫ அபரஞ்ச யூயம்ʼ கேவலம் ஆத்மவஞ்சயிதாரோ வாக்யஸ்ய ஸ்²ரோதாரோ ந ப⁴வத கிந்து வாக்யஸ்ய கர்ம்மகாரிணோ ப⁴வத|
ⅩⅩⅢ யதோ ய​: கஸ்²சித்³ வாக்யஸ்ய கர்ம்மகாரீ ந பூ⁴த்வா கேவலம்ʼ தஸ்ய ஸ்²ரோதா ப⁴வதி ஸ த³ர்பணே ஸ்வீயஸா²ரீரிகவத³நம்ʼ நிரீக்ஷமாணஸ்ய மநுஜஸ்ய ஸத்³ருʼஸ²​:|
ⅩⅩⅣ ஆத்மாகாரே த்³ருʼஷ்டே ஸ ப்ரஸ்தா²ய கீத்³ருʼஸ² ஆஸீத் தத் தத்க்ஷணாத்³ விஸ்மரதி|
ⅩⅩⅤ கிந்து ய​: கஸ்²சித் நத்வா முக்தே​: ஸித்³தா⁴ம்ʼ வ்யவஸ்தா²ம் ஆலோக்ய திஷ்ட²தி ஸ விஸ்ம்ருʼதியுக்த​: ஸ்²ரோதா ந பூ⁴த்வா கர்ம்மகர்த்தைவ ஸந் ஸ்வகார்ய்யே த⁴ந்யோ ப⁴விஷ்யதி|
ⅩⅩⅥ அநாயத்தரஸந​: ஸந் ய​: கஸ்²சித் ஸ்வமநோ வஞ்சயித்வா ஸ்வம்ʼ ப⁴க்தம்ʼ மந்யதே தஸ்ய ப⁴க்தி ர்முதா⁴ ப⁴வதி|
ⅩⅩⅦ க்லேஸ²காலே பித்ருʼஹீநாநாம்ʼ வித⁴வாநாஞ்ச யத்³ அவேக்ஷணம்ʼ ஸம்ʼஸாராச்ச நிஷ்கலங்கேந யத்³ ஆத்மரக்ஷணம்ʼ ததே³வ பிதுரீஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத் ஸு²சி ர்நிர்ம்மலா ச ப⁴க்தி​:|