Ⅰ ஹே மம ப்⁴ராதர​:, யூயம் அஸ்மாகம்ʼ தேஜஸ்விந​: ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய த⁴ர்ம்மம்ʼ முகா²பேக்ஷயா ந தா⁴ரயத|
Ⅱ யதோ யுஷ்மாகம்ʼ ஸபா⁴யாம்ʼ ஸ்வர்ணாங்கு³ரீயகயுக்தே ப்⁴ராஜிஷ்ணுபரிச்ச²தே³ புருஷே ப்ரவிஷ்டே மலிநவஸ்த்ரே கஸ்மிம்ʼஸ்²சித்³ த³ரித்³ரே(அ)பி ப்ரவிஷ்டே
Ⅲ யூயம்ʼ யதி³ தம்ʼ ப்⁴ராஜிஷ்ணுபரிச்ச²த³வஸாநம்ʼ ஜநம்ʼ நிரீக்ஷ்ய வதே³த ப⁴வாந் அத்ரோத்தமஸ்தா²ந உபவிஸ²த்விதி கிஞ்ச தம்ʼ த³ரித்³ரம்ʼ யதி³ வதே³த த்வம் அமுஸ்மிந் ஸ்தா²நே திஷ்ட² யத்³வாத்ர மம பாத³பீட² உபவிஸே²தி,
Ⅳ தர்ஹி மந​:ஸு விஸே²ஷ்ய யூயம்ʼ கிம்ʼ குதர்கை​: குவிசாரகா ந ப⁴வத²?
Ⅴ ஹே மம ப்ரியப்⁴ராதர​:, ஸ்²ருʼணுத, ஸம்ʼஸாரே யே த³ரித்³ராஸ்தாந் ஈஸ்²வரோ விஸ்²வாஸேந த⁴நிந​: ஸ்வப்ரேமகாரிப்⁴யஸ்²ச ப்ரதிஸ்²ருதஸ்ய ராஜ்யஸ்யாதி⁴காரிண​: கர்த்தும்ʼ கிம்ʼ ந வரீதவாந்? கிந்து த³ரித்³ரோ யுஷ்மாபி⁴ரவஜ்ஞாயதே|
Ⅵ த⁴நவந்த ஏவ கிம்ʼ யுஷ்மாந் நோபத்³ரவந்தி ப³லாச்ச விசாராஸநாநாம்ʼ ஸமீபம்ʼ ந நயந்தி?
Ⅶ யுஷ்மது³பரி பரிகீர்த்திதம்ʼ பரமம்ʼ நாம கிம்ʼ தைரேவ ந நிந்த்³யதே?
Ⅷ கிஞ்ச த்வம்ʼ ஸ்வஸமீபவாஸிநி ஸ்வாத்மவத் ப்ரீயஸ்வ, ஏதச்சா²ஸ்த்ரீயவசநாநுஸாரதோ யதி³ யூயம்ʼ ராஜகீயவ்யவஸ்தா²ம்ʼ பாலயத² தர்ஹி ப⁴த்³ரம்ʼ குருத²|
Ⅸ யதி³ ச முகா²பேக்ஷாம்ʼ குருத² தர்ஹி பாபம் ஆசரத² வ்யவஸ்த²யா சாஜ்ஞாலங்கி⁴ந இவ தூ³ஷ்யத்⁴வே|
Ⅹ யதோ ய​: கஸ்²சித் க்ருʼத்ஸ்நாம்ʼ வ்யவஸ்தா²ம்ʼ பாலயதி ஸ யத்³யேகஸ்மிந் விதௌ⁴ ஸ்க²லதி தர்ஹி ஸர்வ்வேஷாம் அபராதீ⁴ ப⁴வதி|
Ⅺ யதோ ஹேதோஸ்த்வம்ʼ பரதா³ராந் மா க³ச்சே²தி ய​: கதி²தவாந் ஸ ஏவ நரஹத்யாம்ʼ மா குர்ய்யா இத்யபி கதி²தவாந் தஸ்மாத் த்வம்ʼ பரதா³ராந் ந க³த்வா யதி³ நரஹத்யாம்ʼ கரோஷி தர்ஹி வ்யவஸ்தா²லங்கீ⁴ ப⁴வஸி|
Ⅻ முக்தே ர்வ்யவஸ்தா²தோ யேஷாம்ʼ விசாரேண ப⁴விதவ்யம்ʼ தாத்³ருʼஸா² லோகா இவ யூயம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யத கர்ம்ம குருத ச|
ⅩⅢ யோ த³யாம்ʼ நாசரதி தஸ்ய விசாரோ நிர்த்³த³யேந காரிஷ்யதே, கிந்து த³யா விசாரம் அபி⁴ப⁴விஷ்யதி|
ⅩⅣ ஹே மம ப்⁴ராதர​:, மம ப்ரத்யயோ(அ)ஸ்தீதி ய​: கத²யதி தஸ்ய கர்ம்மாணி யதி³ ந வித்³யந்த தர்ஹி தேந கிம்ʼ ப²லம்ʼ? தேந ப்ரத்யயேந கிம்ʼ தஸ்ய பரித்ராணம்ʼ ப⁴விதும்ʼ ஸ²க்நோதி?
ⅩⅤ கேஷுசித்³ ப்⁴ராத்ருʼஷு ப⁴கி³நீஷு வா வஸநஹீநேஷு ப்ராத்யஹிகாஹாரஹீநேஷு ச ஸத்ஸு யுஷ்மாகம்ʼ கோ(அ)பி தேப்⁴ய​: ஸ²ரீரார்த²ம்ʼ ப்ரயோஜநீயாநி த்³ரவ்யாணி ந த³த்வா யதி³ தாந் வதே³த்,
ⅩⅥ யூயம்ʼ ஸகுஸ²லம்ʼ க³த்வோஷ்ணகா³த்ரா ப⁴வத த்ருʼப்யத சேதி தர்ஹ்யேதேந கிம்ʼ ப²லம்ʼ?
ⅩⅦ தத்³வத் ப்ரத்யயோ யதி³ கர்ம்மபி⁴ ர்யுக்தோ ந ப⁴வேத் தர்ஹ்யேகாகித்வாத் ம்ருʼத ஏவாஸ்தே|
ⅩⅧ கிஞ்ச கஸ்²சித்³ இத³ம்ʼ வதி³ஷ்யதி தவ ப்ரத்யயோ வித்³யதே மம ச கர்ம்மாணி வித்³யந்தே, த்வம்ʼ கர்ம்மஹீநம்ʼ ஸ்வப்ரத்யயம்ʼ மாம்ʼ த³ர்ஸ²ய தர்ஹ்யஹமபி மத்கர்ம்மப்⁴ய​: ஸ்வப்ரத்யயம்ʼ த்வாம்ʼ த³ர்ஸ²யிஷ்யாமி|
ⅩⅨ ஏக ஈஸ்²வரோ (அ)ஸ்தீதி த்வம்ʼ ப்ரத்யேஷி| ப⁴த்³ரம்ʼ கரோஷி| பூ⁴தா அபி தத் ப்ரதியந்தி கம்பந்தே ச|
ⅩⅩ கிந்து ஹே நிர்ப்³போ³த⁴மாநவ, கர்ம்மஹீந​: ப்ரத்யயோ ம்ருʼத ஏவாஸ்த்யேதத்³ அவக³ந்தும்ʼ கிம் இச்ச²ஸி?
ⅩⅪ அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷோ ய இப்³ராஹீம் ஸ்வபுத்ரம் இஸ்ஹாகம்ʼ யஜ்ஞவேத்³யாம் உத்ஸ்ருʼஷ்டவாந் ஸ கிம்ʼ கர்ம்மப்⁴யோ ந ஸபுண்யீக்ருʼத​:?
ⅩⅫ ப்ரத்யயே தஸ்ய கர்ம்மணாம்ʼ ஸஹகாரிணி ஜாதே கர்ம்மபி⁴​: ப்ரத்யய​: ஸித்³தோ⁴ (அ)ப⁴வத் தத் கிம்ʼ பஸ்²யஸி?
ⅩⅩⅢ இத்த²ஞ்சேத³ம்ʼ ஸா²ஸ்த்ரீயவசநம்ʼ ஸப²லம் அப⁴வத், இப்³ராஹீம் பரமேஸ்²வரே விஸ்²வஸிதவாந் தச்ச தஸ்ய புண்யாயாக³ண்யத ஸ சேஸ்²வரஸ்ய மித்ர இதி நாம லப்³த⁴வாந்|
ⅩⅩⅣ பஸ்²யத மாநவ​: கர்ம்மப்⁴ய​: ஸபுண்யீக்ரியதே ந சைகாகிநா ப்ரத்யயேந|
ⅩⅩⅤ தத்³வத்³ யா ராஹப்³நாமிகா வாராங்க³நா சாராந் அநுக்³ருʼஹ்யாபரேண மார்கே³ண விஸஸர்ஜ ஸாபி கிம்ʼ கர்ம்மப்⁴யோ ந ஸபுண்யீக்ருʼதா?
ⅩⅩⅥ அதஏவாத்மஹீநோ தே³ஹோ யதா² ம்ருʼதோ(அ)ஸ்தி ததை²வ கர்ம்மஹீந​: ப்ரத்யயோ(அ)பி ம்ருʼதோ(அ)ஸ்தி|