Ⅰ ஹே மம ப்⁴ராதர​:, ஸி²க்ஷகைரஸ்மாபி⁴ ர்கு³ருதரத³ண்டோ³ லப்ஸ்யத இதி ஜ்ஞாத்வா யூயம் அநேகே ஸி²க்ஷகா மா ப⁴வத|
Ⅱ யத​: ஸர்வ்வே வயம்ʼ ப³ஹுவிஷயேஷு ஸ்க²லாம​:, ய​: கஸ்²சித்³ வாக்யே ந ஸ்க²லதி ஸ ஸித்³த⁴புருஷ​: க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ வஸீ²கர்த்தும்ʼ ஸமர்த²ஸ்²சாஸ்தி|
Ⅲ பஸ்²யத வயம் அஸ்²வாந் வஸீ²கர்த்தும்ʼ தேஷாம்ʼ வக்த்ரேஷு க²லீநாந் நிதா⁴ய தேஷாம்ʼ க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ ஸ²ரீரம் அநுவர்த்தயாம​:|
Ⅳ பஸ்²யத யே போதா அதீவ ப்³ருʼஹதா³காரா​: ப்ரசண்ட³வாதைஸ்²ச சாலிதாஸ்தே(அ)பி கர்ணதா⁴ரஸ்ய மநோ(அ)பி⁴மதாத்³ அதிக்ஷுத்³ரேண கர்ணேந வாஞ்சி²தம்ʼ ஸ்தா²நம்ʼ ப்ரத்யநுவர்த்தந்தே|
Ⅴ தத்³வத்³ ரஸநாபி க்ஷுத்³ரதராங்க³ம்ʼ ஸந்தீ த³ர்பவாக்யாநி பா⁴ஷதே| பஸ்²ய கீத்³ருʼங்மஹாரண்யம்ʼ த³ஹ்யதே (அ)ல்பேந வஹ்நிநா|
Ⅵ ரஸநாபி ப⁴வேத்³ வஹ்நிரத⁴ர்ம்மரூபபிஷ்டபே| அஸ்மத³ங்கே³ஷு ரஸநா தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஸந்திஷ்ட²தி ஸா க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ தே³ஹம்ʼ கலங்கயதி ஸ்ருʼஷ்டிரத²ஸ்ய சக்ரம்ʼ ப்ரஜ்வலயதி நரகாநலேந ஜ்வலதி ச|
Ⅶ பஸு²பக்ஷ்யுரோக³ஜலசராணாம்ʼ ஸர்வ்வேஷாம்ʼ ஸ்வபா⁴வோ த³மயிதும்ʼ ஸ²க்யதே மாநுஷிகஸ்வபா⁴வேந த³மயாஞ்சக்ரே ச|
Ⅷ கிந்து மாநவாநாம்ʼ கேநாபி ஜிஹ்வா த³மயிதும்ʼ ந ஸ²க்யதே ஸா ந நிவார்ய்யம் அநிஷ்டம்ʼ ஹலாஹலவிஷேண பூர்ணா ச|
Ⅸ தயா வயம்ʼ பிதரம் ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வதா³ம​:, தயா சேஸ்²வரஸ்ய ஸாத்³ருʼஸ்²யே ஸ்ருʼஷ்டாந் மாநவாந் ஸ²பாம​:|
Ⅹ ஏகஸ்மாத்³ வத³நாத்³ த⁴ந்யவாத³ஸா²பௌ நிர்க³ச்ச²த​:| ஹே மம ப்⁴ராதர​:, ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ந கர்த்தவ்யம்ʼ|
Ⅺ ப்ரஸ்ரவண​: கிம் ஏகஸ்மாத் சி²த்³ராத் மிஷ்டம்ʼ திக்தஞ்ச தோயம்ʼ நிர்க³மயதி?
Ⅻ ஹே மம ப்⁴ராதர​:, உடு³ம்ப³ரதரு​: கிம்ʼ ஜிதப²லாநி த்³ராக்ஷாலதா வா கிம் உடு³ம்ப³ரப²லாநி ப²லிதும்ʼ ஸ²க்நோதி? தத்³வத்³ ஏக​: ப்ரஸ்ரவணோ லவணமிஷ்டே தோயே நிர்க³மயிதும்ʼ ந ஸ²க்நோதி|
ⅩⅢ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴யே ஜ்ஞாநீ ஸுபோ³த⁴ஸ்²ச க ஆஸ்தே? தஸ்ய கர்ம்மாணி ஜ்ஞாநமூலகம்ருʼது³தாயுக்தாநீதி ஸதா³சாராத் ஸ ப்ரமாணயது|
ⅩⅣ கிந்து யுஷ்மத³ந்த​:கரணமத்⁴யே யதி³ திக்தேர்ஷ்யா விவாதே³ச்சா² ச வித்³யதே தர்ஹி ஸத்யமதஸ்ய விருத்³த⁴ம்ʼ ந ஸ்²லாக⁴த்⁴வம்ʼ நசாந்ருʼதம்ʼ கத²யத|
ⅩⅤ தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஜ்ஞாநம் ஊர்த்³த்⁴வாத்³ ஆக³தம்ʼ நஹி கிந்து பார்தி²வம்ʼ ஸ²ரீரி பௌ⁴திகஞ்ச|
ⅩⅥ யதோ ஹேதோரீர்ஷ்யா விவாதே³ச்சா² ச யத்ர வேத்³யேதே தத்ரைவ கலஹ​: ஸர்வ்வம்ʼ து³ஷ்க்ருʼதஞ்ச வித்³யதே|
ⅩⅦ கிந்தூர்த்³த்⁴வாத்³ ஆக³தம்ʼ யத் ஜ்ஞாநம்ʼ தத் ப்ரத²மம்ʼ ஸு²சி தத​: பரம்ʼ ஸா²ந்தம்ʼ க்ஷாந்தம் ஆஸு²ஸந்தே⁴யம்ʼ த³யாதி³ஸத்ப²லை​: பரிபூர்ணம் அஸந்தி³க்³த⁴ம்ʼ நிஷ்கபடஞ்ச ப⁴வதி|
ⅩⅧ ஸா²ந்த்யாசாரிபி⁴​: ஸா²ந்த்யா த⁴ர்ம்மப²லம்ʼ ரோப்யதே|