Ⅰ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴யே ஸமரா ரணஸ்²ச குத உத்பத்³யந்தே? யுஷ்மத³ங்க³ஸி²பி³ராஸ்²ரிதாப்⁴ய​: ஸுகே²ச்சா²ப்⁴ய​: கிம்ʼ நோத்பத்³யந்தேे?
Ⅱ யூயம்ʼ வாஞ்ச²த² கிந்து நாப்நுத², யூயம்ʼ நரஹத்யாம் ஈர்ஷ்யாஞ்ச குருத² கிந்து க்ருʼதார்தா² ப⁴விதும்ʼ ந ஸ²க்நுத², யூயம்ʼ யுத்⁴யத² ரணம்ʼ குருத² ச கிந்த்வப்ராப்தாஸ்திஷ்ட²த², யதோ ஹேதோ​: ப்ரார்த²நாம்ʼ ந குருத²|
Ⅲ யூயம்ʼ ப்ரார்த²யத்⁴வே கிந்து ந லப⁴த்⁴வே யதோ ஹேதோ​: ஸ்வஸுக²போ⁴கே³ஷு வ்யயார்த²ம்ʼ கு ப்ரார்த²யத்⁴வே|
Ⅳ ஹே வ்யபி⁴சாரிணோ வ்யபி⁴சாரிண்யஸ்²ச, ஸம்ʼஸாரஸ்ய யத் மைத்ர்யம்ʼ தத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸா²த்ரவமிதி யூயம்ʼ கிம்ʼ ந ஜாநீத²? அத ஏவ ய​: கஸ்²சித் ஸம்ʼஸாரஸ்ய மித்ரம்ʼ ப⁴விதும் அபி⁴லஷதி ஸ ஏவேஸ்²வரஸ்ய ஸ²த்ரு ர்ப⁴வதி|
Ⅴ யூயம்ʼ கிம்ʼ மந்யத்⁴வே? ஸா²ஸ்த்ரஸ்ய வாக்யம்ʼ கிம்ʼ ப²லஹீநம்ʼ ப⁴வேத்? அஸ்மத³ந்தர்வாஸீ ய ஆத்மா ஸ வா கிம் ஈர்ஷ்யார்த²ம்ʼ ப்ரேம கரோதி?
Ⅵ தந்நஹி கிந்து ஸ ப்ரதுலம்ʼ வரம்ʼ விதரதி தஸ்மாத்³ உக்தமாஸ்தே யதா², ஆத்மாபி⁴மாநலோகாநாம்ʼ விபக்ஷோ ப⁴வதீஸ்²வர​:| கிந்து தேநைவ நம்ரேப்⁴ய​: ப்ரஸாதா³த்³ தீ³யதே வர​:||
Ⅶ அதஏவ யூயம் ஈஸ்²வரஸ்ய வஸ்²யா ப⁴வத ஸ²யதாநம்ʼ ஸம்ʼருந்த⁴ தேந ஸ யுஷ்மத்த​: பலாயிஷ்யதே|
Ⅷ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸமீபவர்த்திநோ ப⁴வத தேந ஸ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபவர்த்தீ ப⁴விஷ்யதி| ஹே பாபிந​:, யூயம்ʼ ஸ்வகராந் பரிஷ்குருத்⁴வம்ʼ| ஹே த்³விமநோலோகா​:, யூயம்ʼ ஸ்வாந்த​:கரணாநி ஸு²சீநி குருத்⁴வம்ʼ|
Ⅸ யூயம் உத்³விஜத்⁴வம்ʼ ஸோ²சத விலபத ச, யுஷ்மாகம்ʼ ஹாஸ​: ஸோ²காய, ஆநந்த³ஸ்²ச காதரதாயை பரிவர்த்தேதாம்ʼ|
Ⅹ ப்ரபோ⁴​: ஸமக்ஷம்ʼ நம்ரா ப⁴வத தஸ்மாத் ஸ யுஷ்மாந் உச்சீகரிஷ்யதி|
Ⅺ ஹே ப்⁴ராதர​:, யூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ மா தூ³ஷயத| ய​: கஸ்²சித்³ ப்⁴ராதரம்ʼ தூ³ஷயதி ப்⁴ராது ர்விசாரஞ்ச கரோதி ஸ வ்யவஸ்தா²ம்ʼ தூ³ஷயதி வ்யவஸ்தா²யாஸ்²ச விசாரம்ʼ கரோதி| த்வம்ʼ யதி³ வ்யவஸ்தா²யா விசாரம்ʼ கரோஷி தர்ஹி வ்யவஸ்தா²பாலயிதா ந ப⁴வஸி கிந்து விசாரயிதா ப⁴வஸி|
Ⅻ அத்³விதீயோ வ்யவஸ்தா²பகோ விசாரயிதா ச ஸ ஏவாஸ்தே யோ ரக்ஷிதும்ʼ நாஸ²யிதுஞ்ச பாரயதி| கிந்து கஸ்த்வம்ʼ யத் பரஸ்ய விசாரம்ʼ கரோஷி?
ⅩⅢ அத்³ய ஸ்²வோ வா வயம் அமுகநக³ரம்ʼ க³த்வா தத்ர வர்ஷமேகம்ʼ யாபயந்தோ வாணிஜ்யம்ʼ கரிஷ்யாம​: லாப⁴ம்ʼ ப்ராப்ஸ்யாமஸ்²சேதி கதா²ம்ʼ பா⁴ஷமாணா யூயம் இதா³நீம்ʼ ஸ்²ருʼணுத|
ⅩⅣ ஸ்²வ​: கிம்ʼ க⁴டிஷ்யதே தத்³ யூயம்ʼ ந ஜாநீத² யதோ ஜீவநம்ʼ வோ ப⁴வேத் கீத்³ருʼக் தத்து பா³ஷ்பஸ்வரூபகம்ʼ, க்ஷணமாத்ரம்ʼ ப⁴வேத்³ த்³ருʼஸ்²யம்ʼ லுப்யதே ச தத​: பரம்ʼ|
ⅩⅤ தத³நுக்த்வா யுஷ்மாகம் இத³ம்ʼ கத²நீயம்ʼ ப்ரபோ⁴ரிச்சா²தோ வயம்ʼ யதி³ ஜீவாமஸ்தர்ஹ்யேதத் கர்ம்ம தத் கர்ம்ம வா கரிஷ்யாம இதி|
ⅩⅥ கிந்த்விதா³நீம்ʼ யூயம்ʼ க³ர்வ்வவாக்யை​: ஸ்²லாக⁴நம்ʼ குருத்⁴வே தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஸர்வ்வம்ʼ ஸ்²லாக⁴நம்ʼ குத்ஸிதமேவ|
ⅩⅦ அதோ ய​: கஸ்²சித் ஸத்கர்ம்ம கர்த்தம்ʼ விதி³த்வா தந்ந கரோதி தஸ்ய பாபம்ʼ ஜாயதே|