Ⅰ ஹே த⁴நவந்த​:, யூயம் இதா³நீம்ʼ ஸ்²ருʼணுத யுஷ்மாபி⁴ராக³மிஷ்யத்க்லேஸ²ஹேதோ​: க்ரந்த்³யதாம்ʼ விலப்யதாஞ்ச|
Ⅱ யுஷ்மாகம்ʼ த்³ரவிணம்ʼ ஜீர்ணம்ʼ கீடபு⁴க்தா​: ஸுசேலகா​:|
Ⅲ கநகம்ʼ ரஜதஞ்சாபி விக்ருʼதிம்ʼ ப்ரக³மிஷ்யதி, தத்கலங்கஸ்²ச யுஷ்மாகம்ʼ பாபம்ʼ ப்ரமாணயிஷ்யதி, ஹுதாஸ²வச்ச யுஷ்மாகம்ʼ பிஸி²தம்ʼ கா²த³யிஷ்யதி| இத்த²ம் அந்திமக⁴ஸ்ரேஷு யுஷ்மாபி⁴​: ஸஞ்சிதம்ʼ த⁴நம்ʼ|
Ⅳ பஸ்²யத யை​: க்ருʼஷீவலை ர்யுஷ்மாகம்ʼ ஸ²ஸ்யாநி சி²ந்நாநி தேப்⁴யோ யுஷ்மாபி⁴ ர்யத்³ வேதநம்ʼ சி²ந்நம்ʼ தத்³ உச்சை ர்த்⁴வநிம்ʼ கரோதி தேஷாம்ʼ ஸ²ஸ்யச்சே²த³காநாம் ஆர்த்தராவ​: ஸேநாபதே​: பரமேஸ்²வரஸ்ய கர்ணகுஹரம்ʼ ப்ரவிஷ்ட​:|
Ⅴ யூயம்ʼ ப்ருʼதி²வ்யாம்ʼ ஸுக²போ⁴க³ம்ʼ காமுகதாஞ்சாரிதவந்த​:, மஹாபோ⁴ஜஸ்ய தி³ந இவ நிஜாந்த​:கரணாநி பரிதர்பிதவந்தஸ்²ச|
Ⅵ அபரஞ்ச யுஷ்மாபி⁴ ர்தா⁴ர்ம்மிகஸ்ய த³ண்டா³ஜ்ஞா ஹத்யா சாகாரி ததா²பி ஸ யுஷ்மாந் ந ப்ரதிருத்³த⁴வாந்|
Ⅶ ஹே ப்⁴ராதர​:, யூயம்ʼ ப்ரபோ⁴ராக³மநம்ʼ யாவத்³ தை⁴ர்ய்யமாலம்ப³த்⁴வம்ʼ| பஸ்²யத க்ருʼஷிவலோ பூ⁴மே ர்ப³ஹுமூல்யம்ʼ ப²லம்ʼ ப்ரதீக்ஷமாணோ யாவத் ப்ரத²மம் அந்திமஞ்ச வ்ருʼஷ்டிஜலம்ʼ ந ப்ராப்நோதி தாவத்³ தை⁴ர்ய்யம் ஆலம்ப³தே|
Ⅷ யூயமபி தை⁴ர்ய்யமாலம்ப்³ய ஸ்வாந்த​:கரணாநி ஸ்தி²ரீகுருத, யத​: ப்ரபோ⁴ருபஸ்தி²தி​: ஸமீபவர்த்திந்யப⁴வத்|
Ⅸ ஹே ப்⁴ராதர​:, யூயம்ʼ யத்³ த³ண்ட்³யா ந ப⁴வேத தத³ர்த²ம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ ந க்³லாயத, பஸ்²யத விசாரயிதா த்³வாரஸமீபே திஷ்ட²தி|
Ⅹ ஹே மம ப்⁴ராதர​:, யே ப⁴விஷ்யத்³வாதி³ந​: ப்ரபோ⁴ ர்நாம்நா பா⁴ஷிதவந்தஸ்தாந் யூயம்ʼ து³​:க²ஸஹநஸ்ய தை⁴ர்ய்யஸ்ய ச த்³ருʼஷ்டாந்தாந் ஜாநீத|
Ⅺ பஸ்²யத தை⁴ர்ய்யஸீ²லா அஸ்மாபி⁴ ர்த⁴ந்யா உச்யந்தே| ஆயூபோ³ தை⁴ர்ய்யம்ʼ யுஷ்மாபி⁴ரஸ்²ராவி ப்ரபோ⁴​: பரிணாமஸ்²சாத³ர்ஸி² யத​: ப்ரபு⁴ ர்ப³ஹுக்ருʼப​: ஸகருணஸ்²சாஸ்தி|
Ⅻ ஹே ப்⁴ராதர​: விஸே²ஷத இத³ம்ʼ வதா³மி ஸ்வர்க³ஸ்ய வா ப்ருʼதி²வ்யா வாந்யவஸ்துநோ நாம க்³ருʼஹீத்வா யுஷ்மாபி⁴​: கோ(அ)பி ஸ²பதோ² ந க்ரியதாம்ʼ, கிந்து யதா² த³ண்ட்³யா ந ப⁴வத தத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ததை²வ தந்நஹி சேதிவாக்யம்ʼ யதே²ஷ்டம்ʼ ப⁴வது|
ⅩⅢ யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்²சித்³ து³​:கீ² ப⁴வதி? ஸ ப்ரார்த²நாம்ʼ கரோது| கஸ்²சித்³ வாநந்தி³தோ ப⁴வதி? ஸ கீ³தம்ʼ கா³யது|
ⅩⅣ யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்²சித் பீடி³தோ (அ)ஸ்தி? ஸ ஸமிதே​: ப்ராசீநாந் ஆஹ்வாது தே ச பபோ⁴ ர்நாம்நா தம்ʼ தைலேநாபி⁴ஷிச்ய தஸ்ய க்ருʼதே ப்ரார்த²நாம்ʼ குர்வ்வந்து|
ⅩⅤ தஸ்மாத்³ விஸ்²வாஸஜாதப்ரார்த²நயா ஸ ரோகீ³ ரக்ஷாம்ʼ யாஸ்யதி ப்ரபு⁴ஸ்²ச தம் உத்தா²பயிஷ்யதி யதி³ ச க்ருʼதபாபோ ப⁴வேத் தர்ஹி ஸ தம்ʼ க்ஷமிஷ்யதே|
ⅩⅥ யூயம்ʼ பரஸ்பரம் அபராதா⁴ந் அங்கீ³குருத்⁴வம் ஆரோக்³யப்ராப்த்யர்த²ஞ்சைகஜநோ (அ)ந்யஸ்ய க்ருʼதே ப்ரார்த²நாம்ʼ கரோது தா⁴ர்ம்மிகஸ்ய ஸயத்நா ப்ரார்த²நா ப³ஹுஸ²க்திவிஸி²ஷ்டா ப⁴வதி|
ⅩⅦ ய ஏலியோ வயமிவ ஸுக²து³​:க²போ⁴கீ³ மர்த்த்ய ஆஸீத் ஸ ப்ரார்த²நயாநாவ்ருʼஷ்டிம்ʼ யாசிதவாந் தேந தே³ஸே² ஸார்த்³த⁴வத்ஸரத்ரயம்ʼ யாவத்³ வ்ருʼஷ்டி ர்ந ப³பூ⁴வ|
ⅩⅧ பஸ்²சாத் தேந புந​: ப்ரார்த²நாயாம்ʼ க்ருʼதாயாம் ஆகாஸ²ஸ்தோயாந்யவர்ஷீத் ப்ருʼதி²வீ ச ஸ்வப²லாநி ப்ராரோஹயத்|
ⅩⅨ ஹே ப்⁴ராதர​:, யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்மிம்ʼஸ்²சித் ஸத்யமதாத்³ ப்⁴ரஷ்டே யதி³ கஸ்²சித் தம்ʼ பராவர்த்தயதி
ⅩⅩ தர்ஹி யோ ஜந​: பாபிநம்ʼ விபத²ப்⁴ரமணாத் பராவர்த்தயதி ஸ தஸ்யாத்மாநம்ʼ ம்ருʼத்யுத உத்³த⁴ரிஷ்யதி ப³ஹுபாபாந்யாவரிஷ்யதி சேதி ஜாநாது|