1 யோஹந​: பத்ரம்ʼ
Ⅰ ஆதி³தோ ய ஆஸீத்³ யஸ்ய வாக்³ அஸ்மாபி⁴ரஸ்²ராவி யஞ்ச வயம்ʼ ஸ்வநேத்ரை ர்த்³ருʼஷ்டவந்தோ யஞ்ச வீக்ஷிதவந்த​: ஸ்வகரை​: ஸ்ப்ருʼஷ்டவந்தஸ்²ச தம்ʼ ஜீவநவாத³ம்ʼ வயம்ʼ ஜ்ஞாபயாம​:|
Ⅱ ஸ ஜீவநஸ்வரூப​: ப்ரகாஸ²த வயஞ்ச தம்ʼ த்³ருʼஷ்டவந்தஸ்தமதி⁴ ஸாக்ஷ்யம்ʼ த³த்³மஸ்²ச, யஸ்²ச பிது​: ஸந்நிதா⁴வவர்த்ததாஸ்மாகம்ʼ ஸமீபே ப்ரகாஸ²த ச தம் அநந்தஜீவநஸ்வரூபம்ʼ வயம்ʼ யுஷ்மாந் ஜ்ஞாபயாம​:|
Ⅲ அஸ்மாபி⁴ ர்யத்³ த்³ருʼஷ்டம்ʼ ஸ்²ருதஞ்ச ததே³வ யுஷ்மாந் ஜ்ஞாப்யதே தேநாஸ்மாபி⁴​: ஸஹாம்ʼஸி²த்வம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ப⁴விஷ்யதி| அஸ்மாகஞ்ச ஸஹாம்ʼஸி²த்வம்ʼ பித்ரா தத்புத்ரேண யீஸு²க்²ரீஷ்டேந ச ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ப⁴வதி|
Ⅳ அபரஞ்ச யுஷ்மாகம் ஆநந்தோ³ யத் ஸம்பூர்ணோ ப⁴வேத்³ தத³ர்த²ம்ʼ வயம் ஏதாநி லிகா²ம​:|
Ⅴ வயம்ʼ யாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ தஸ்மாத் ஸ்²ருத்வா யுஷ்மாந் ஜ்ஞாபயாம​: ஸேயம்| ஈஸ்²வரோ ஜ்யோதிஸ்தஸ்மிந் அந்த⁴காரஸ்ய லேஸோ²(அ)பி நாஸ்தி|
Ⅵ வயம்ʼ தேந ஸஹாம்ʼஸி²ந இதி க³தி³த்வா யத்³யந்தா⁴காரே சராமஸ்தர்ஹி ஸத்யாசாரிணோ ந ஸந்தோ (அ)ந்ருʼதவாதி³நோ ப⁴வாம​:|
Ⅶ கிந்து ஸ யதா² ஜ்யோதிஷி வர்த்ததே ததா² வயமபி யதி³ ஜ்யோதிஷி சராமஸ்தர்ஹி பரஸ்பரம்ʼ ஸஹபா⁴கி³நோ ப⁴வாமஸ்தஸ்ய புத்ரஸ்ய யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ருதி⁴ரஞ்சாஸ்மாந் ஸர்வ்வஸ்மாத் பாபாத் ஸு²த்³த⁴யதி|
Ⅷ வயம்ʼ நிஷ்பாபா இதி யதி³ வதா³மஸ்தர்ஹி ஸ்வயமேவ ஸ்வாந் வஞ்சயாம​: ஸத்யமதஞ்சாஸ்மாகம் அந்தரே ந வித்³யதே|
Ⅸ யதி³ ஸ்வபாபாநி ஸ்வீகுர்ம்மஹே தர்ஹி ஸ விஸ்²வாஸ்யோ யாதா²ர்தி²கஸ்²சாஸ்தி தஸ்மாத்³ அஸ்மாகம்ʼ பாபாநி க்ஷமிஷ்யதே ஸர்வ்வஸ்மாத்³ அத⁴ர்ம்மாச்சாஸ்மாந் ஸு²த்³த⁴யிஷ்யதி|
Ⅹ வயம் அக்ருʼதபாபா இதி யதி³ வதா³மஸ்தர்ஹி தம் அந்ருʼதவாதி³நம்ʼ குர்ம்மஸ்தஸ்ய வாக்யஞ்சாஸ்மாகம் அந்தரே ந வித்³யதே|