Ⅰ ஹே ப்ரியபா³லகா​:, யுஷ்மாபி⁴ ர்யத் பாபம்ʼ ந க்ரியேத தத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மாந் ப்ரத்யேதாநி மயா லிக்²யந்தே| யதி³ து கேநாபி பாபம்ʼ க்ரியதே தர்ஹி பிது​: ஸமீபே (அ)ஸ்மாகம்ʼ ஏக​: ஸஹாயோ (அ)ர்த²தோ தா⁴ர்ம்மிகோ யீஸு²​: க்²ரீஷ்டோ வித்³யதே|
Ⅱ ஸ சாஸ்மாகம்ʼ பாபாநாம்ʼ ப்ராயஸ்²சித்தம்ʼ கேவலமஸ்மாகம்ʼ நஹி கிந்து லிகி²லஸம்ʼஸாரஸ்ய பாபாநாம்ʼ ப்ராயஸ்²சித்தம்ʼ|
Ⅲ வயம்ʼ தம்ʼ ஜாநீம இதி ததீ³யாஜ்ஞாபாலநேநாவக³ச்சா²ம​:|
Ⅳ அஹம்ʼ தம்ʼ ஜாநாமீதி வதி³த்வா யஸ்தஸ்யாஜ்ஞா ந பாலயதி ஸோ (அ)ந்ருʼதவாதீ³ ஸத்யமதஞ்ச தஸ்யாந்தரே ந வித்³யதே|
Ⅴ ய​: கஸ்²சித் தஸ்ய வாக்யம்ʼ பாலயதி தஸ்மிந் ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரேம ஸத்யரூபேண ஸித்⁴யதி வயம்ʼ தஸ்மிந் வர்த்தாமஹே தத்³ ஏதேநாவக³ச்சா²ம​:|
Ⅵ அஹம்ʼ தஸ்மிந் திஷ்டா²மீதி யோ க³த³தி தஸ்யேத³ம் உசிதம்ʼ யத் க்²ரீஷ்டோ யாத்³ருʼக்³ ஆசரிதவாந் ஸோ (அ)பி தாத்³ருʼக்³ ஆசரேத்|
Ⅶ ஹே ப்ரியதமா​:, யுஷ்மாந் ப்ரத்யஹம்ʼ நூதநாமாஜ்ஞாம்ʼ லிகா²மீதி நஹி கிந்த்வாதி³தோ யுஷ்மாபி⁴ ர்லப்³தா⁴ம்ʼ புராதநாமாஜ்ஞாம்ʼ லிகா²மி| ஆதி³தோ யுஷ்மாபி⁴ ர்யத்³ வாக்யம்ʼ ஸ்²ருதம்ʼ ஸா புராதநாஜ்ஞா|
Ⅷ புநரபி யுஷ்மாந் ப்ரதி நூதநாஜ்ஞா மயா லிக்²யத ஏதத³பி தஸ்மிந் யுஷ்மாஸு ச ஸத்யம்ʼ, யதோ (அ)ந்த⁴காரோ வ்யத்யேதி ஸத்யா ஜ்யோதிஸ்²சேதா³நீம்ʼ ப்ரகாஸ²தே;
Ⅸ அஹம்ʼ ஜ்யோதிஷி வர்த்த இதி க³தி³த்வா ய​: ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ த்³வேஷ்டி ஸோ (அ)த்³யாபி தமிஸ்ரே வர்த்ததே|
Ⅹ ஸ்வப்⁴ராதரி ய​: ப்ரீயதே ஸ ஏவ ஜ்யோதிஷி வர்த்ததே விக்⁴நஜநகம்ʼ கிமபி தஸ்மிந் ந வித்³யதே|
Ⅺ கிந்து ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ யோ த்³வேஷ்டி ஸ திமிரே வர்த்ததே திமிரே சரதி ச திமிரேண ச தஸ்ய நயநே (அ)ந்தீ⁴க்ரியேதே தஸ்மாத் க்க யாமீதி ஸ ஜ்ஞாதும்ʼ ந ஸ²க்நோதி|
Ⅻ ஹே ஸி²ஸ²வ​:, யூயம்ʼ தஸ்ய நாம்நா பாபக்ஷமாம்ʼ ப்ராப்தவந்தஸ்தஸ்மாத்³ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் ப்ரதி லிகா²மி|
ⅩⅢ ஹே பிதர​:, ய ஆதி³தோ வர்த்தமாநஸ்தம்ʼ யூயம்ʼ ஜாநீத² தஸ்மாத்³ யுஷ்மாந் ப்ரதி லிகா²மி| ஹே யுவாந​: யூயம்ʼ பாபத்மாநம்ʼ ஜிதவந்தஸ்தஸ்மாத்³ யுஷ்மாந் ப்ரதி லிகா²மி| ஹே பா³லகா​:, யூயம்ʼ பிதரம்ʼ ஜாநீத² தஸ்மாத³ஹம்ʼ யுஷ்மாந் ப்ரதி லிகி²தவாந்|
ⅩⅣ ஹே பிதர​:, ஆதி³தோ யோ வர்த்தமாநஸ்தம்ʼ யூயம்ʼ ஜாநீத² தஸ்மாத்³ யுஷ்மாந் ப்ரதி லிகி²தவாந்| ஹே யுவாந​:, யூயம்ʼ ப³லவந்த ஆத்⁴வே, ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்யஞ்ச யுஷ்மத³ந்தரே வர்ததே பாபாத்மா ச யுஷ்மாபி⁴​: பராஜிக்³யே தஸ்மாத்³ யுஷ்மாந் ப்ரதி லிகி²தவாந்|
ⅩⅤ யூயம்ʼ ஸம்ʼஸாரே ஸம்ʼஸாரஸ்த²விஷயேஷு ச மா ப்ரீயத்⁴வம்ʼ ய​: ஸம்ʼஸாரே ப்ரீயதே தஸ்யாந்தரே பிது​: ப்ரேம ந திஷ்ட²தி|
ⅩⅥ யத​: ஸம்ʼஸாரே யத்³யத் ஸ்தி²தம் அர்த²த​: ஸா²ரீரிகபா⁴வஸ்யாபி⁴லாஷோ த³ர்ஸ²நேந்த்³ரியஸ்யாபி⁴லாஷோ ஜீவநஸ்ய க³ர்வ்வஸ்²ச ஸர்வ்வமேதத் பித்ருʼதோ ந ஜாயதே கிந்து ஸம்ʼஸாரதே³வ|
ⅩⅦ ஸம்ʼஸாரஸ்ததீ³யாபி⁴லாஷஸ்²ச வ்யத்யேதி கிந்து ய ஈஸ்²வரஸ்யேஷ்டம்ʼ கரோதி ஸோ (அ)நந்தகாலம்ʼ யாவத் திஷ்ட²தி|
ⅩⅧ ஹே பா³லகா​:, ஸே²ஷகாலோ(அ)யம்ʼ, அபரம்ʼ க்²ரீஷ்டாரிணோபஸ்தா²வ்யமிதி யுஷ்மாபி⁴ ர்யதா² ஸ்²ருதம்ʼ ததா² ப³ஹவ​: க்²ரீஷ்டாரய உபஸ்தி²தாஸ்தஸ்மாத³யம்ʼ ஸே²ஷகாலோ(அ)ஸ்தீதி வயம்ʼ ஜாநீம​:|
ⅩⅨ தே (அ)ஸ்மந்மத்⁴யாந் நிர்க³தவந்த​: கிந்த்வஸ்மதீ³யா நாஸந் யத்³யஸ்மதீ³யா அப⁴விஷ்யந் தர்ஹ்யஸ்மத்ஸங்கே³ (அ)ஸ்தா²ஸ்யந், கிந்து ஸர்வ்வே (அ)ஸ்மதீ³யா ந ஸந்த்யேதஸ்ய ப்ரகாஸ² ஆவஸ்²யக ஆஸீத்|
ⅩⅩ ய​: பவித்ரஸ்தஸ்மாத்³ யூயம் அபி⁴ஷேகம்ʼ ப்ராப்தவந்தஸ்தேந ஸர்வ்வாணி ஜாநீத²|
ⅩⅪ யூயம்ʼ ஸத்யமதம்ʼ ந ஜாநீத² தத்காரணாத்³ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் ப்ரதி லிகி²தவாந் தந்நஹி கிந்து யூயம்ʼ தத் ஜாநீத² ஸத்யமதாச்ச கிமப்யந்ருʼதவாக்யம்ʼ நோத்பத்³யதே தத்காரணாதே³வ|
ⅩⅫ யீஸு²ரபி⁴ஷிக்தஸ்த்ராதேதி யோ நாங்கீ³கரோதி தம்ʼ விநா கோ (அ)பரோ (அ)ந்ருʼதவாதீ³ ப⁴வேத்? ஸ ஏவ க்²ரீஷ்டாரி ர்ய​: பிதரம்ʼ புத்ரஞ்ச நாங்கீ³கரோதி|
ⅩⅩⅢ ய​: கஸ்²சித் புத்ரம்ʼ நாங்கீ³கரோதி ஸ பிதரமபி ந தா⁴ரயதி யஸ்²ச புத்ரமங்கீ³கரோதி ஸ பிதரமபி தா⁴ரயதி|
ⅩⅩⅣ ஆதி³தோ யுஷ்மாபி⁴ ர்யத் ஸ்²ருதம்ʼ தத்³ யுஷ்மாஸு திஷ்ட²து, ஆதி³த​: ஸ்²ருதம்ʼ வாக்யம்ʼ யதி³ யுஷ்மாஸு திஷ்ட²தி, தர்ஹி யூயமபி புத்ரே பிதரி ச ஸ்தா²ஸ்யத²|
ⅩⅩⅤ ஸ ச ப்ரதிஜ்ஞயாஸ்மப்⁴யம்ʼ யத் ப்ரதிஜ்ஞாதவாந் தத்³ அநந்தஜீவநம்ʼ|
ⅩⅩⅥ யே ஜநா யுஷ்மாந் ப்⁴ராமயந்தி தாநத்⁴யஹம் இத³ம்ʼ லிகி²தவாந்|
ⅩⅩⅦ அபரம்ʼ யூயம்ʼ தஸ்மாத்³ யம் அபி⁴ஷேகம்ʼ ப்ராப்தவந்த​: ஸ யுஷ்மாஸு திஷ்ட²தி தத​: கோ(அ)பி யத்³ யுஷ்மாந் ஸி²க்ஷயேத் தத்³ அநாவஸ்²யகம்ʼ, ஸ சாபி⁴ஷேகோ யுஷ்மாந் ஸர்வ்வாணி ஸி²க்ஷயதி ஸத்யஸ்²ச ப⁴வதி ந சாதத்²ய​:, அத​: ஸ யுஷ்மாந் யத்³வத்³ அஸி²க்ஷயத் தத்³வத் தத்ர ஸ்தா²ஸ்யத²|
ⅩⅩⅧ அதஏவ ஹே ப்ரியபா³லகா யூயம்ʼ தத்ர திஷ்ட²த, ததா² ஸதி ஸ யதா³ ப்ரகாஸி²ஷ்யதே ததா³ வயம்ʼ ப்ரதிபா⁴ந்விதா ப⁴விஷ்யாம​:, தஸ்யாக³மநஸமயே ச தஸ்ய ஸாக்ஷாந்ந த்ரபிஷ்யாமஹே|
ⅩⅩⅨ ஸ தா⁴ர்ம்மிகோ (அ)ஸ்தீதி யதி³ யூயம்ʼ ஜாநீத² தர்ஹி ய​: கஸ்²சித்³ த⁴ர்ம்மாசாரம்ʼ கரோதி ஸ தஸ்மாத் ஜாத இத்யபி ஜாநீத|