Ⅰ பஸ்²யத வயம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாநா இதி நாம்நாக்²யாமஹே, ஏதேந பிதாஸ்மப்⁴யம்ʼ கீத்³ருʼக் மஹாப்ரேம ப்ரத³த்தவாந், கிந்து ஸம்ʼஸாரஸ்தம்ʼ நாஜாநாத் தத்காரணாத³ஸ்மாந் அபி ந ஜாநாதி|
Ⅱ ஹே ப்ரியதமா​:, இதா³நீம்ʼ வயம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாநா ஆஸ்மஹே பஸ்²சாத் கிம்ʼ ப⁴விஷ்யாமஸ்தத்³ அத்³யாப்யப்ரகாஸி²தம்ʼ கிந்து ப்ரகாஸ²ம்ʼ க³தே வயம்ʼ தஸ்ய ஸத்³ருʼஸா² ப⁴விஷ்யாமி இதி ஜாநீம​:, யத​: ஸ யாத்³ருʼஸோ² (அ)ஸ்தி தாத்³ருʼஸோ² (அ)ஸ்மாபி⁴ர்த³ர்ஸி²ஷ்யதே|
Ⅲ தஸ்மிந் ஏஷா ப்ரத்யாஸா² யஸ்ய கஸ்யசித்³ ப⁴வதி ஸ ஸ்வம்ʼ ததா² பவித்ரம்ʼ கரோதி யதா² ஸ பவித்ரோ (அ)ஸ்தி|
Ⅳ ய​: கஸ்²சித் பாபம் ஆசரதி ஸ வ்யவஸ்தா²லங்க⁴நம்ʼ கரோதி யத​: பாபமேவ வ்யவஸ்தா²லங்க⁴நம்ʼ|
Ⅴ அபரம்ʼ ஸோ (அ)ஸ்மாகம்ʼ பாபாந்யபஹர்த்தும்ʼ ப்ராகாஸ²தைதத்³ யூயம்ʼ ஜாநீத², பாபஞ்ச தஸ்மிந் ந வித்³யதே|
Ⅵ ய​: கஸ்²சித் தஸ்மிந் திஷ்ட²தி ஸ பாபாசாரம்ʼ ந கரோதி ய​: கஸ்²சித் பாபாசாரம்ʼ கரோதி ஸ தம்ʼ ந த்³ருʼஷ்டவாந் ந வாவக³தவாந்|
Ⅶ ஹே ப்ரியபா³லகா​:, கஸ்²சித்³ யுஷ்மாகம்ʼ ப்⁴ரமம்ʼ ந ஜநயேத், ய​: கஸ்²சித்³ த⁴ர்ம்மாசாரம்ʼ கரோதி ஸ தாத்³ருʼக்³ தா⁴ர்ம்மிகோ ப⁴வதி யாத்³ருʼக் ஸ தா⁴ம்மிகோ (அ)ஸ்தி|
Ⅷ ய​: பாபாசாரம்ʼ கரோதி ஸ ஸ²யதாநாத் ஜாதோ யத​: ஸ²யதாந ஆதி³த​: பாபாசாரீ ஸ²யதாநஸ்ய கர்ம்மணாம்ʼ லோபார்த²மேவேஸ்²வரஸ்ய புத்ர​: ப்ராகாஸ²த|
Ⅸ ய​: கஸ்²சித்³ ஈஸ்²வராத் ஜாத​: ஸ பாபாசாரம்ʼ ந கரோதி யதஸ்தஸ்ய வீர்ய்யம்ʼ தஸ்மிந் திஷ்ட²தி பாபாசாரம்ʼ கர்த்துஞ்ச ந ஸ²க்நோதி யத​: ஸ ஈஸ்²வராத் ஜாத​:|
Ⅹ இத்யநேநேஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாநா​: ஸ²யதாநஸ்ய ச ஸந்தாநா வ்யக்தா ப⁴வந்தி| ய​: கஸ்²சித்³ த⁴ர்ம்மாசாரம்ʼ ந கரோதி ஸ ஈஸ்²வராத் ஜாதோ நஹி யஸ்²ச ஸ்வப்⁴ராதரி ந ப்ரீயதே ஸோ (அ)பீஸ்²வராத் ஜாதோ நஹி|
Ⅺ யதஸ்தஸ்ய ய ஆதே³ஸ² ஆதி³தோ யுஷ்மாபி⁴​: ஸ்²ருத​: ஸ ஏஷ ஏவ யத்³ அஸ்மாபி⁴​: பரஸ்பரம்ʼ ப்ரேம கர்த்தவ்யம்ʼ|
Ⅻ பாபாத்மதோ ஜாதோ ய​: காபி³ல் ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ ஹதவாந் தத்ஸத்³ருʼஸை²ரஸ்மாபி⁴ ர்ந ப⁴விதவ்யம்ʼ| ஸ கஸ்மாத் காரணாத் தம்ʼ ஹதவாந்? தஸ்ய கர்ம்மாணி து³ஷ்டாநி தத்³ப்⁴ராதுஸ்²ச கர்ம்மாணி த⁴ர்ம்மாண்யாஸந் இதி காரணாத்|
ⅩⅢ ஹே மம ப்⁴ராதர​:, ஸம்ʼஸாரோ யதி³ யுஷ்மாந் த்³வேஷ்டி தர்ஹி தத்³ ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ ந மந்யத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅣ வயம்ʼ ம்ருʼத்யும் உத்தீர்ய்ய ஜீவநம்ʼ ப்ராப்தவந்தஸ்தத்³ ப்⁴ராத்ருʼஷு ப்ரேமகரணாத் ஜாநீம​:| ப்⁴ராதரி யோ ந ப்ரீயதே ஸ ம்ருʼத்யௌ திஷ்ட²தி|
ⅩⅤ ய​: கஸ்²சித் ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ த்³வேஷ்டி ஸம்ʼ நரகா⁴தீ கிஞ்சாநந்தஜீவநம்ʼ நரகா⁴திந​: கஸ்யாப்யந்தரே நாவதிஷ்ட²தே தத்³ யூயம்ʼ ஜாநீத²|
ⅩⅥ அஸ்மாகம்ʼ க்ருʼதே ஸ ஸ்வப்ராணாம்ʼஸ்த்யக்தவாந் இத்யநேந வயம்ʼ ப்ரேம்நஸ்தத்த்வம் அவக³தா​:, அபரம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ க்ருʼதே (அ)ஸ்மாபி⁴ரபி ப்ராணாஸ்த்யக்தவ்யா​:|
ⅩⅦ ஸாம்ʼஸாரிகஜீவிகாப்ராப்தோ யோ ஜந​: ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ தீ³நம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தஸ்மாத் ஸ்வீயத³யாம்ʼ ருணத்³தி⁴ தஸ்யாந்தர ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரேம கத²ம்ʼ திஷ்டே²த்?
ⅩⅧ ஹே மம ப்ரியபா³லகா​:, வாக்யேந ஜிஹ்வயா வாஸ்மாபி⁴​: ப்ரேம ந கர்த்தவ்யம்ʼ கிந்து கார்ய்யேண ஸத்யதயா சைவ|
ⅩⅨ ஏதேந வயம்ʼ யத் ஸத்யமதஸம்ப³ந்தீ⁴யாஸ்தத் ஜாநீமஸ்தஸ்ய ஸாக்ஷாத் ஸ்வாந்த​:கரணாநி ஸாந்த்வயிதும்ʼ ஸ²க்ஷ்யாமஸ்²ச|
ⅩⅩ யதோ (அ)ஸ்மத³ந்த​:கரணம்ʼ யத்³யஸ்மாந் தூ³ஷயதி தர்ஹ்யஸ்மத³ந்த​: கரணாத்³ ஈஸ்²வரோ மஹாந் ஸர்வ்வஜ்ஞஸ்²ச|
ⅩⅪ ஹே ப்ரியதமா​:, அஸ்மத³ந்த​:கரணம்ʼ யத்³யஸ்மாந் ந தூ³ஷயதி தர்ஹி வயம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத் ப்ரதிபா⁴ந்விதா ப⁴வாம​:|
ⅩⅫ யச்ச ப்ரார்த²யாமஹே தத் தஸ்மாத் ப்ராப்நும​:, யதோ வயம்ʼ தஸ்யாஜ்ஞா​: பாலயாமஸ்தஸ்ய ஸாக்ஷாத் துஷ்டிஜநகம் ஆசாரம்ʼ குர்ம்மஸ்²ச|
ⅩⅩⅢ அபரம்ʼ தஸ்யேயமாஜ்ஞா யத்³ வயம்ʼ புத்ரஸ்ய யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம்நி விஸ்²வஸிமஸ்தஸ்யாஜ்ஞாநுஸாரேண ச பரஸ்பரம்ʼ ப்ரேம குர்ம்ம​:|
ⅩⅩⅣ யஸ்²ச தஸ்யாஜ்ஞா​: பாலயதி ஸ தஸ்மிந் திஷ்ட²தி தஸ்மிந் ஸோ(அ)பி திஷ்ட²தி; ஸ சாஸ்மாந் யம் ஆத்மாநம்ʼ த³த்தவாந் தஸ்மாத் ஸோ (அ)ஸ்மாஸு திஷ்ட²தீதி ஜாநீம​:|