பி²லிபிந​: பத்ரம்ʼ
Ⅰ பௌலதீமதி²நாமாநௌ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தா³ஸௌ பி²லிபிநக³ரஸ்தா²ந் க்²ரீஷ்டயீஸோ²​: ஸர்வ்வாந் பவித்ரலோகாந் ஸமிதேரத்⁴யக்ஷாந் பரிசாரகாம்ʼஸ்²ச ப்ரதி பத்ரம்ʼ லிக²த​:|
Ⅱ அஸ்மாகம்ʼ தாத ஈஸ்²வர​: ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச யுஷ்மப்⁴யம்ʼ ப்ரஸாத³ஸ்ய ஸா²ந்தேஸ்²ச போ⁴க³ம்ʼ தே³யாஸ்தாம்ʼ|
Ⅲ அஹம்ʼ நிரந்தரம்ʼ நிஜஸர்வ்வப்ரார்த²நாஸு யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்வேஷாம்ʼ க்ருʼதே ஸாநந்த³ம்ʼ ப்ரார்த²நாம்ʼ குர்வ்வந்
Ⅳ யதி வாராந் யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்மராமி ததி வாராந் ஆ ப்ரத²மாத்³ அத்³ய யாவத்³
Ⅴ யுஷ்மாகம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³பா⁴கி³த்வகாரணாத்³ ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வதா³மி|
Ⅵ யுஷ்மந்மத்⁴யே யேநோத்தமம்ʼ கர்ம்ம கர்த்தும் ஆரம்பி⁴ தேநைவ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தி³நம்ʼ யாவத் தத் ஸாத⁴யிஷ்யத இத்யஸ்மிந் த்³ருʼட⁴விஸ்²வாஸோ மமாஸ்தே|
Ⅶ யுஷ்மாந் ஸர்வ்வாந் அதி⁴ மம தாத்³ருʼஸோ² பா⁴வோ யதா²ர்தோ² யதோ(அ)ஹம்ʼ காராவஸ்தா²யாம்ʼ ப்ரத்யுத்தரகரணே ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய ப்ராமாண்யகரணே ச யுஷ்மாந் ஸர்வ்வாந் மயா ஸார்த்³த⁴ம் ஏகாநுக்³ரஹஸ்ய பா⁴கி³நோ மத்வா ஸ்வஹ்ருʼத³யே தா⁴ரயாமி|
Ⅷ அபரம் அஹம்ʼ க்²ரீஷ்டயீஸோ²​: ஸ்நேஹவத் ஸ்நேஹேந யுஷ்மாந் கீத்³ருʼஸ²ம்ʼ காங்க்ஷாமி தத³தீ⁴ஸ்²வரோ மம ஸாக்ஷீ வித்³யதே|
Ⅸ மயா யத் ப்ரார்த்²யதே தத்³ இத³ம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரேம நித்யம்ʼ வ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ க³த்வா
Ⅹ ஜ்ஞாநஸ்ய விஸி²ஷ்டாநாம்ʼ பரீக்ஷிகாயாஸ்²ச ஸர்வ்வவித⁴பு³த்³தே⁴ ர்பா³ஹுல்யம்ʼ ப²லது,
Ⅺ க்²ரீஷ்டஸ்ய தி³நம்ʼ யாவத்³ யுஷ்மாகம்ʼ ஸாரல்யம்ʼ நிர்விக்⁴நத்வஞ்ச ப⁴வது, ஈஸ்²வரஸ்ய கௌ³ரவாய ப்ரஸ²ம்ʼஸாயை ச யீஸு²நா க்²ரீஷ்டேந புண்யப²லாநாம்ʼ பூர்ணதா யுஷ்மப்⁴யம்ʼ தீ³யதாம் இதி|
Ⅻ ஹே ப்⁴ராதர​:, மாம்ʼ ப்ரதி யத்³ யத்³ க⁴டிதம்ʼ தேந ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரஸ்ய பா³தா⁴ நஹி கிந்து வ்ருʼத்³தி⁴ரேவ ஜாதா தத்³ யுஷ்மாந் ஜ்ஞாபயிதும்ʼ காமயே(அ)ஹம்ʼ|
ⅩⅢ அபரம் அஹம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ருʼதே ப³த்³தோ⁴(அ)ஸ்மீதி ராஜபுர்ய்யாம் அந்யஸ்தா²நேஷு ச ஸர்வ்வேஷாம்ʼ நிகடே ஸுஸ்பஷ்டம் அப⁴வத்,
ⅩⅣ ப்ரபு⁴ஸம்ப³ந்தீ⁴யா அநேகே ப்⁴ராதரஸ்²ச மம ப³ந்த⁴நாத்³ ஆஸ்²வாஸம்ʼ ப்ராப்ய வர்த்³த⁴மாநேநோத்ஸாஹேந நி​:க்ஷோப⁴ம்ʼ கதா²ம்ʼ ப்ரசாரயந்தி|
ⅩⅤ கேசித்³ த்³வேஷாத்³ விரோதா⁴ச்சாபரே கேசிச்ச ஸத்³பா⁴வாத் க்²ரீஷ்டம்ʼ கோ⁴ஷயந்தி;
ⅩⅥ யே விரோதா⁴த் க்²ரீஷ்டம்ʼ கோ⁴ஷயந்தி தே பவித்ரபா⁴வாத் தந்ந குர்வ்வந்தோ மம ப³ந்த⁴நாநி ப³ஹுதரக்லோஸ²தா³யீநி கர்த்தும் இச்ச²ந்தி|
ⅩⅦ யே ச ப்ரேம்நா கோ⁴ஷயந்தி தே ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய ப்ராமாண்யகரணே(அ)ஹம்ʼ நியுக்தோ(அ)ஸ்மீதி ஜ்ஞாத்வா தத் குர்வ்வந்தி|
ⅩⅧ கிம்ʼ ப³ஹுநா? காபட்யாத் ஸரலபா⁴வாத்³ வா ப⁴வேத், யேந கேநசித் ப்ரகாரேண க்²ரீஷ்டஸ்ய கோ⁴ஷணா ப⁴வதீத்யஸ்மிந் அஹம் ஆநந்தா³ம்யாநந்தி³ஷ்யாமி ச|
ⅩⅨ யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரார்த²நயா யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாத்மநஸ்²சோபகாரேண தத் மந்நிஸ்தாரஜநகம்ʼ ப⁴விஷ்யதீதி ஜாநாமி|
ⅩⅩ தத்ர ச மமாகாங்க்ஷா ப்ரத்யாஸா² ச ஸித்³தி⁴ம்ʼ க³மிஷ்யதி ப²லதோ(அ)ஹம்ʼ கேநாபி ப்ரகாரேண ந லஜ்ஜிஷ்யே கிந்து க³தே ஸர்வ்வஸ்மிந் காலே யத்³வத் தத்³வத்³ இதா³நீமபி ஸம்பூர்ணோத்ஸாஹத்³வாரா மம ஸ²ரீரேண க்²ரீஷ்டஸ்ய மஹிமா ஜீவநே மரணே வா ப்ரகாஸி²ஷ்யதே|
ⅩⅪ யதோ மம ஜீவநம்ʼ க்²ரீஷ்டாய மரணஞ்ச லாபா⁴ய|
ⅩⅫ கிந்து யதி³ ஸ²ரீரே மயா ஜீவிதவ்யம்ʼ தர்ஹி தத் கர்ம்மப²லம்ʼ ப²லிஷ்யதி தஸ்மாத் கிம்ʼ வரிதவ்யம்ʼ தந்மயா ந ஜ்ஞாயதே|
ⅩⅩⅢ த்³வாப்⁴யாம் அஹம்ʼ ஸம்பீட்³யே, தே³ஹவாஸத்யஜநாய க்²ரீஷ்டேந ஸஹவாஸாய ச மமாபி⁴லாஷோ ப⁴வதி யதஸ்தத் ஸர்வ்வோத்தமம்ʼ|
ⅩⅩⅣ கிந்து தே³ஹே மமாவஸ்தி²த்யா யுஷ்மாகம் அதி⁴கப்ரயோஜநம்ʼ|
ⅩⅩⅤ அஹம் அவஸ்தா²ஸ்யே யுஷ்மாபி⁴​: ஸர்வ்வை​: ஸார்த்³த⁴ம் அவஸ்தி²திம்ʼ கரிஷ்யே ச தயா ச விஸ்²வாஸே யுஷ்மாகம்ʼ வ்ருʼத்³த்⁴யாநந்தௌ³ ஜநிஷ்யேதே தத³ஹம்ʼ நிஸ்²சிதம்ʼ ஜாநாமி|
ⅩⅩⅥ தேந ச மத்தோ(அ)ர்த²தோ யுஷ்மத்ஸமீபே மம புநருபஸ்தி²தத்வாத் யூயம்ʼ க்²ரீஷ்டேந யீஸு²நா ப³ஹுதரம் ஆஹ்லாத³ம்ʼ லப்ஸ்யத்⁴வே|
ⅩⅩⅦ யூயம்ʼ ஸாவதா⁴நா பூ⁴த்வா க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்யோபயுக்தம் ஆசாரம்ʼ குருத்⁴வம்ʼ யதோ(அ)ஹம்ʼ யுஷ்மாந் உபாக³த்ய ஸாக்ஷாத் குர்வ்வந் கிம்ʼ வா தூ³ரே திஷ்ட²ந் யுஷ்மாகம்ʼ யாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ரோதும் இச்சா²மி ஸேயம்ʼ யூயம் ஏகாத்மாநஸ்திஷ்ட²த², ஏகமநஸா ஸுஸம்ʼவாத³ஸம்ப³ந்தீ⁴யவிஸ்²வாஸஸ்ய பக்ஷே யதத்⁴வே, விபக்ஷைஸ்²ச கேநாபி ப்ரகாரேண ந வ்யாகுலீக்ரியத்⁴வ இதி|
ⅩⅩⅧ தத் தேஷாம்ʼ விநாஸ²ஸ்ய லக்ஷணம்ʼ யுஷ்மாகஞ்சேஸ்²வரத³த்தம்ʼ பரித்ராணஸ்ய லக்ஷணம்ʼ ப⁴விஷ்யதி|
ⅩⅩⅨ யதோ யேந யுஷ்மாபி⁴​: க்²ரீஷ்டே கேவலவிஸ்²வாஸ​: க்ரியதே தந்நஹி கிந்து தஸ்ய க்ருʼதே க்லேஸோ²(அ)பி ஸஹ்யதே தாத்³ருʼஸோ² வர​: க்²ரீஷ்டஸ்யாநுரோதா⁴த்³ யுஷ்மாபி⁴​: ப்ராபி,
ⅩⅩⅩ தஸ்மாத் மம யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ யுத்³த⁴ம்ʼ யுஷ்மாபி⁴ரத³ர்ஸி² ஸாம்ப்ரதம்ʼ ஸ்²ரூயதே ச தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ யுத்³த⁴ம்ʼ யுஷ்மாகம் அபி ப⁴வதி|