Ⅰ க்²ரீஷ்டாத்³ யதி³ கிமபி ஸாந்த்வநம்ʼ கஸ்²சித் ப்ரேமஜாதோ ஹர்ஷ​: கிஞ்சித்³ ஆத்மந​: ஸமபா⁴கி³த்வம்ʼ காசித்³ அநுகம்பா க்ருʼபா வா ஜாயதே தர்ஹி யூயம்ʼ மமாஹ்லாத³ம்ʼ பூரயந்த
Ⅱ ஏகபா⁴வா ஏகப்ரேமாண ஏகமநஸ ஏகசேஷ்டாஸ்²ச ப⁴வத|
Ⅲ விரோதா⁴த்³ த³ர்பாத்³ வா கிமபி மா குருத கிந்து நம்ரதயா ஸ்வேப்⁴யோ(அ)பராந் விஸி²ஷ்டாந் மந்யத்⁴வம்ʼ|
Ⅳ கேவலம் ஆத்மஹிதாய ந சேஷ்டமாநா​: பரஹிதாயாபி சேஷ்டத்⁴வம்ʼ|
Ⅴ க்²ரீஷ்டஸ்ய யீஸோ² ர்யாத்³ருʼஸ²​: ஸ்வபா⁴வோ யுஷ்மாகம் அபி தாத்³ருʼஸோ² ப⁴வது|
Ⅵ ஸ ஈஸ்²வரரூபீ ஸந் ஸ்வகீயாம் ஈஸ்²வரதுல்யதாம்ʼ ஸ்²லாகா⁴ஸ்பத³ம்ʼ நாமந்யத,
Ⅶ கிந்து ஸ்வம்ʼ ஸூ²ந்யம்ʼ க்ருʼத்வா தா³ஸரூபீ ப³பூ⁴வ நராக்ருʼதிம்ʼ லேபே⁴ ச|
Ⅷ இத்த²ம்ʼ நரமூர்த்திம் ஆஸ்²ரித்ய நம்ரதாம்ʼ ஸ்வீக்ருʼத்ய ம்ருʼத்யோரர்த²த​: க்ருஸீ²யம்ருʼத்யோரேவ போ⁴கா³யாஜ்ஞாக்³ராஹீ ப³பூ⁴வ|
Ⅸ தத்காரணாத்³ ஈஸ்²வரோ(அ)பி தம்ʼ ஸர்வ்வோந்நதம்ʼ சகார யச்ச நாம ஸர்வ்வேஷாம்ʼ நாம்நாம்ʼ ஸ்²ரேஷ்ட²ம்ʼ ததே³வ தஸ்மை த³தௌ³,
Ⅹ ததஸ்தஸ்மை யீஸு²நாம்நே ஸ்வர்க³மர்த்யபாதாலஸ்தி²தை​: ஸர்வ்வை ர்ஜாநுபாத​: கர்த்தவ்ய​:,
Ⅺ தாதஸ்தே²ஸ்²வரஸ்ய மஹிம்நே ச யீஸு²க்²ரீஷ்ட​: ப்ரபு⁴ரிதி ஜிஹ்வாபி⁴​: ஸ்வீகர்த்தவ்யம்ʼ|
Ⅻ அதோ ஹே ப்ரியதமா​:, யுஷ்மாபி⁴ ர்யத்³வத் ஸர்வ்வதா³ க்ரியதே தத்³வத் கேவலே மமோபஸ்தி²திகாலே தந்நஹி கிந்த்விதா³நீம் அநுபஸ்தி²தே(அ)பி மயி ப³ஹுதரயத்நேநாஜ்ஞாம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ப⁴யகம்பாப்⁴யாம்ʼ ஸ்வஸ்வபரித்ராணம்ʼ ஸாத்⁴யதாம்ʼ|
ⅩⅢ யத ஈஸ்²வர ஏவ ஸ்வகீயாநுரோதா⁴த்³ யுஷ்மந்மத்⁴யே மநஸ்காமநாம்ʼ கர்ம்மஸித்³தி⁴ஞ்ச வித³தா⁴தி|
ⅩⅣ யூயம்ʼ கலஹவிவாத³ர்விஜதம் ஆசாரம்ʼ குர்வ்வந்தோ(அ)நிந்த³நீயா அகுடிலா
ⅩⅤ ஈஸ்²வரஸ்ய நிஷ்கலங்காஸ்²ச ஸந்தாநாஇவ வக்ரபா⁴வாநாம்ʼ குடிலாசாரிணாஞ்ச லோகாநாம்ʼ மத்⁴யே திஷ்ட²த,
ⅩⅥ யதஸ்தேஷாம்ʼ மத்⁴யே யூயம்ʼ ஜீவநவாக்யம்ʼ தா⁴ரயந்தோ ஜக³தோ தீ³பகா இவ தீ³ப்யத்⁴வே| யுஷ்மாபி⁴ஸ்ததா² க்ருʼதே மம யத்ந​: பரிஸ்²ரமோ வா ந நிஷ்ப²லோ ஜாத இத்யஹம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய தி³நே ஸ்²லாகா⁴ம்ʼ கர்த்தும்ʼ ஸ²க்ஷ்யாமி|
ⅩⅦ யுஷ்மாகம்ʼ விஸ்²வாஸார்த²காய ப³லிதா³நாய ஸேவநாய ச யத்³யப்யஹம்ʼ நிவேதி³தவ்யோ ப⁴வேயம்ʼ ததா²பி தேநாநந்தா³மி ஸர்வ்வேஷாம்ʼ யுஷ்மாகம் ஆநந்த³ஸ்யாம்ʼஸீ² ப⁴வாமி ச|
ⅩⅧ தத்³வத்³ யூயமப்யாநந்த³த மதீ³யாநந்த³ஸ்யாம்ʼஸி²நோ ப⁴வத ச|
ⅩⅨ யுஷ்மாகம் அவஸ்தா²ம் அவக³த்யாஹமபி யத் ஸாந்த்வநாம்ʼ ப்ராப்நுயாம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ தீமதி²யம்ʼ த்வரயா யுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ ப்ரேஷயிஷ்யாமீதி ப்ரபௌ⁴ ப்ரத்யாஸா²ம்ʼ குர்வ்வே|
ⅩⅩ ய​: ஸத்யரூபேண யுஷ்மாகம்ʼ ஹிதம்ʼ சிந்தயதி தாத்³ருʼஸ² ஏகபா⁴வஸ்தஸ்மாத³ந்ய​: கோ(அ)பி மம ஸந்நிதௌ⁴ நாஸ்தி|
ⅩⅪ யதோ(அ)பரே ஸர்வ்வே யீஸோ²​: க்²ரீஷ்டஸ்ய விஷயாந் ந சிந்தயந்த ஆத்மவிஷயாந் சிந்தயந்தி|
ⅩⅫ கிந்து தஸ்ய பரீக்ஷிதத்வம்ʼ யுஷ்மாபி⁴ ர்ஜ்ஞாயதே யத​: புத்ரோ யாத்³ருʼக் பிது​: ஸஹகாரீ ப⁴வதி ததை²வ ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய பரிசர்ய்யாயாம்ʼ ஸ மம ஸஹகாரீ ஜாத​:|
ⅩⅩⅢ அதஏவ மம பா⁴வித³ஸா²ம்ʼ ஜ்ஞாத்வா தத்க்ஷணாத் தமேவ ப்ரேஷயிதும்ʼ ப்ரத்யாஸா²ம்ʼ குர்வ்வே
ⅩⅩⅣ ஸ்வயம் அஹமபி தூர்ணம்ʼ யுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ க³மிஷ்யாமீத்யாஸா²ம்ʼ ப்ரபு⁴நா குர்வ்வே|
ⅩⅩⅤ அபரம்ʼ ய இபாப்²ரதீ³தோ மம ப்⁴ராதா கர்ம்மயுத்³தா⁴ப்⁴யாம்ʼ மம ஸஹாயஸ்²ச யுஷ்மாகம்ʼ தூ³தோ மதீ³யோபகாராய ப்ரதிநிதி⁴ஸ்²சாஸ்தி யுஷ்மத்ஸமீபே தஸ்ய ப்ரேஷணம் ஆவஸ்²யகம் அமந்யே|
ⅩⅩⅥ யத​: ஸ யுஷ்மாந் ஸர்வ்வாந் அகாங்க்ஷத யுஷ்மாபி⁴ஸ்தஸ்ய ரோக³ஸ்ய வார்த்தாஸ்²ராவீதி பு³த்³த்⁴வா பர்ய்யஸோ²சச்ச|
ⅩⅩⅦ ஸ பீட³யா ம்ருʼதகல்போ(அ)ப⁴வதி³தி ஸத்யம்ʼ கிந்த்வீஸ்²வரஸ்தம்ʼ த³யிதவாந் மம ச து³​:கா²த் பரம்ʼ புநர்து³​:க²ம்ʼ யந்ந ப⁴வேத் தத³ர்த²ம்ʼ கேவலம்ʼ தம்ʼ ந த³யித்வா மாமபி த³யிதவாந்|
ⅩⅩⅧ அதஏவ யூயம்ʼ தம்ʼ விலோக்ய யத் புநராநந்தே³த மமாபி து³​:க²ஸ்ய ஹ்ராஸோ யத்³ ப⁴வேத் தத³ர்த²ம் அஹம்ʼ த்வரயா தம் அப்ரேஷயம்ʼ|
ⅩⅩⅨ அதோ யூயம்ʼ ப்ரபோ⁴​: க்ருʼதே ஸம்பூர்ணேநாநந்தே³ந தம்ʼ க்³ருʼஹ்லீத தாத்³ருʼஸா²ந் லோகாம்ʼஸ்²சாத³ரணீயாந் மந்யத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅩⅩ யதோ மம ஸேவநே யுஷ்மாகம்ʼ த்ருடிம்ʼ பூரயிதும்ʼ ஸ ப்ராணாந் பணீக்ருʼத்ய க்²ரீஷ்டஸ்ய கார்ய்யார்த²ம்ʼ ம்ருʼதப்ராயே(அ)ப⁴வத்|