Ⅰ ஹே ப்⁴ராதர​:, ஸே²ஷே வதா³மி யூயம்ʼ ப்ரபா⁴வாநந்த³த| புந​: புநரேகஸ்ய வசோ லேக²நம்ʼ மம க்லேஸ²த³ம்ʼ நஹி யுஷ்மத³ர்த²ஞ்ச ப்⁴ரமநாஸ²கம்ʼ ப⁴வதி|
Ⅱ யூயம்ʼ குக்குரேப்⁴ய​: ஸாவதா⁴நா ப⁴வத து³ஷ்கர்ம்மகாரிப்⁴ய​: ஸாவதா⁴நா ப⁴வத சி²ந்நமூலேப்⁴யோ லோகேப்⁴யஸ்²ச ஸாவதா⁴நா ப⁴வத|
Ⅲ வயமேவ சி²ந்நத்வசோ லோகா யதோ வயம் ஆத்மநேஸ்²வரம்ʼ ஸேவாமஹே க்²ரீஷ்டேந யீஸு²நா ஸ்²லாகா⁴மஹே ஸ²ரீரேண ச ப்ரக³ல்ப⁴தாம்ʼ ந குர்வ்வாமஹே|
Ⅳ கிந்து ஸ²ரீரே மம ப்ரக³ல்ப⁴தாயா​: காரணம்ʼ வித்³யதே, கஸ்²சித்³ யதி³ ஸ²ரீரேண ப்ரக³ல்ப⁴தாம்ʼ சிகீர்ஷதி தர்ஹி தஸ்மாத்³ அபி மம ப்ரக³ல்ப⁴தாயா கு³ருதரம்ʼ காரணம்ʼ வித்³யதே|
Ⅴ யதோ(அ)ஹம் அஷ்டமதி³வஸே த்வக்சே²த³ப்ராப்த இஸ்ராயேல்வம்ʼஸீ²யோ பி³ந்யாமீநகோ³ஷ்டீ²ய இப்³ரிகுலஜாத இப்³ரியோ வ்யவஸ்தா²சரணே பி²ரூஸீ²
Ⅵ த⁴ர்ம்மோத்ஸாஹகாரணாத் ஸமிதேருபத்³ரவகாரீ வ்யவஸ்தா²தோ லப்⁴யே புண்யே சாநிந்த³நீய​:|
Ⅶ கிந்து மம யத்³யத் லப்⁴யம் ஆஸீத் தத் ஸர்வ்வம் அஹம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்யாநுரோதா⁴த் க்ஷதிம் அமந்யே|
Ⅷ கிஞ்சாது⁴நாப்யஹம்ʼ மத்ப்ரபோ⁴​: க்²ரீஷ்டஸ்ய யீஸோ² ர்ஜ்ஞாநஸ்யோத்க்ருʼஷ்டதாம்ʼ பு³த்³த்⁴வா தத் ஸர்வ்வம்ʼ க்ஷதிம்ʼ மந்யே|
Ⅸ யதோ ஹேதோரஹம்ʼ யத் க்²ரீஷ்டம்ʼ லபே⁴ய வ்யவஸ்தா²தோ ஜாதம்ʼ ஸ்வகீயபுண்யஞ்ச ந தா⁴ரயந் கிந்து க்²ரீஷ்டே விஸ்²வஸநாத் லப்⁴யம்ʼ யத் புண்யம் ஈஸ்²வரேண விஸ்²வாஸம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தீ³யதே ததே³வ தா⁴ரயந் யத் க்²ரீஷ்டே வித்³யேய தத³ர்த²ம்ʼ தஸ்யாநுரோதா⁴த் ஸர்வ்வேஷாம்ʼ க்ஷதிம்ʼ ஸ்வீக்ருʼத்ய தாநி ஸர்வ்வாண்யவகராநிவ மந்யே|
Ⅹ யதோ ஹேதோரஹம்ʼ க்²ரீஷ்டம்ʼ தஸ்ய புநருத்தி²தே ர்கு³ணம்ʼ தஸ்ய து³​:கா²நாம்ʼ பா⁴கி³த்வஞ்ச ஜ்ஞாத்வா தஸ்ய ம்ருʼத்யோராக்ருʼதிஞ்ச க்³ருʼஹீத்வா
Ⅺ யேந கேநசித் ப்ரகாரேண ம்ருʼதாநாம்ʼ புநருத்தி²திம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ யதே|
Ⅻ மயா தத் ஸர்வ்வம் அது⁴நா ப்ராபி ஸித்³த⁴தா வாலம்பி⁴ தந்நஹி கிந்து யத³ர்த²ம் அஹம்ʼ க்²ரீஷ்டேந தா⁴ரிதஸ்தத்³ தா⁴ரயிதும்ʼ தா⁴வாமி|
ⅩⅢ ஹே ப்⁴ராதர​:, மயா தத்³ தா⁴ரிதம் இதி ந மந்யதே கிந்த்வேததை³கமாத்ரம்ʼ வதா³மி யாநி பஸ்²சாத் ஸ்தி²தாநி தாநி விஸ்ம்ருʼத்யாஹம் அக்³ரஸ்தி²தாந்யுத்³தி³ஸ்²ய
ⅩⅣ பூர்ணயத்நேந லக்ஷ்யம்ʼ ப்ரதி தா⁴வந் க்²ரீஷ்டயீஸு²நோர்த்³த்⁴வாத் மாம் ஆஹ்வயத ஈஸ்²வராத் ஜேத்ருʼபணம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ சேஷ்டே|
ⅩⅤ அஸ்மாகம்ʼ மத்⁴யே யே ஸித்³தா⁴ஸ்தை​: ஸர்வ்வைஸ்ததே³வ பா⁴வ்யதாம்ʼ, யதி³ ச கஞ்சந விஷயம் அதி⁴ யுஷ்மாகம் அபரோ பா⁴வோ ப⁴வதி தர்ஹீஸ்²வரஸ்தமபி யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரதி ப்ரகாஸ²யிஷ்யதி|
ⅩⅥ கிந்து வயம்ʼ யத்³யத்³ அவக³தா ஆஸ்மஸ்தத்ராஸ்மாபி⁴ரேகோ விதி⁴ராசரிதவ்ய ஏகபா⁴வை ர்ப⁴விதவ்யஞ்ச|
ⅩⅦ ஹே ப்⁴ராதர​:, யூயம்ʼ மமாநுகா³மிநோ ப⁴வத வயஞ்ச யாத்³ருʼகா³சரணஸ்ய நித³ர்ஸ²நஸ்வரூபா ப⁴வாமஸ்தாத்³ருʼகா³சாரிணோ லோகாந் ஆலோகயத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅧ யதோ(அ)நேகே விபதே² சரந்தி தே ச க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ருஸ²ஸ்ய ஸ²த்ரவ இதி புரா மயா புந​: புந​: கதி²தம் அது⁴நாபி ருத³தா மயா கத்²யதே|
ⅩⅨ தேஷாம்ʼ ஸே²ஷத³ஸா² ஸர்வ்வநாஸ² உத³ரஸ்²சேஸ்²வரோ லஜ்ஜா ச ஸ்²லாகா⁴ ப்ருʼதி²வ்யாஞ்ச லக்³நம்ʼ மந​:|
ⅩⅩ கிந்த்வஸ்மாகம்ʼ ஜநபத³​: ஸ்வர்கே³ வித்³யதே தஸ்மாச்சாக³மிஷ்யந்தம்ʼ த்ராதாரம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்டம்ʼ வயம்ʼ ப்ரதீக்ஷாமஹே|
ⅩⅪ ஸ ச யயா ஸ²க்த்யா ஸர்வ்வாண்யேவ ஸ்வஸ்ய வஸீ²கர்த்தும்ʼ பாரயதி தயாஸ்மாகம் அத⁴மம்ʼ ஸ²ரீரம்ʼ ரூபாந்தரீக்ருʼத்ய ஸ்வகீயதேஜோமயஸ²ரீரஸ்ய ஸமாகாரம்ʼ கரிஷ்யதி|