Ⅰ ஹே மதீ³யாநந்த³முகுடஸ்வரூபா​: ப்ரியதமா அபீ⁴ஷ்டதமா ப்⁴ராதர​:, ஹே மம ஸ்நேஹபாத்ரா​:, யூயம் இத்த²ம்ʼ பபௌ⁴ ஸ்தி²ராஸ்திஷ்ட²த|
Ⅱ ஹே இவதி³யே ஹே ஸுந்துகி² யுவாம்ʼ ப்ரபௌ⁴ ஏகபா⁴வே ப⁴வதம் ஏதத்³ அஹம்ʼ ப்ரார்த²யே|
Ⅲ ஹே மம ஸத்ய ஸஹகாரிந் த்வாமபி விநீய வதா³மி ஏதயோருபகாரஸ்த்வயா க்ரியதாம்ʼ யதஸ்தே க்லீமிநாதி³பி⁴​: ஸஹகாரிபி⁴​: ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரணாய மம ஸாஹாய்யார்த²ம்ʼ பரிஸ்²ரமம் அகுர்வ்வதாம்ʼ தேஷாம்ʼ ஸர்வ்வேஷாம்ʼ நாமாநி ச ஜீவநபுஸ்தகே லிகி²தாநி வித்³யந்தே|
Ⅳ யூயம்ʼ ப்ரபௌ⁴ ஸர்வ்வதா³நந்த³த| புந ர்வதா³மி யூயம் ஆநந்த³த|
Ⅴ யுஷ்மாகம்ʼ விநீதத்வம்ʼ ஸர்வ்வமாநவை ர்ஜ்ஞாயதாம்ʼ, ப்ரபு⁴​: ஸந்நிதௌ⁴ வித்³யதே|
Ⅵ யூயம்ʼ கிமபி ந சிந்தயத கிந்து த⁴ந்யவாத³யுக்தாப்⁴யாம்ʼ ப்ரார்த²நாயாஞ்சாப்⁴யாம்ʼ ஸர்வ்வவிஷயே ஸ்வப்ரார்த²நீயம் ஈஸ்²வராய நிவேத³யத|
Ⅶ ததா² க்ருʼத ஈஸ்²வரீயா யா ஸா²ந்தி​: ஸர்வ்வாம்ʼ பு³த்³தி⁴ம் அதிஸே²தே ஸா யுஷ்மாகம்ʼ சித்தாநி மநாம்ʼஸி ச க்²ரீஷ்டே யீஸௌ² ரக்ஷிஷ்யதி|
Ⅷ ஹே ப்⁴ராதர​:, ஸே²ஷே வதா³மி யத்³யத் ஸத்யம் ஆத³ரணீயம்ʼ ந்யாய்யம்ʼ ஸாது⁴ ப்ரியம்ʼ ஸுக்²யாதம் அந்யேண யேந கேநசித் ப்ரகாரேண வா கு³ணயுக்தம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸநீயம்ʼ வா ப⁴வதி தத்ரைவ மநாம்ʼஸி நித⁴த்⁴வம்ʼ|
Ⅸ யூயம்ʼ மாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸ்²ருத்வா ச யத்³யத் ஸி²க்ஷிதவந்தோ க்³ருʼஹீதவந்தஸ்²ச ததே³வாசரத தஸ்மாத் ஸா²ந்திதா³யக ஈஸ்²வரோ யுஷ்மாபி⁴​: ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸ்தா²ஸ்யதி|
Ⅹ மமோபகாராய யுஷ்மாகம்ʼ யா சிந்தா பூர்வ்வம் ஆஸீத் கிந்து கர்ம்மத்³வாரம்ʼ ந ப்ராப்நோத் இதா³நீம்ʼ ஸா புநரப²லத் இத்யஸ்மிந் ப்ரபௌ⁴ மம பரமாஹ்லாதோ³(அ)ஜாயத|
Ⅺ அஹம்ʼ யத்³ தை³ந்யகாரணாத்³ இத³ம்ʼ வதா³மி தந்நஹி யதோ மம யா காசித்³ அவஸ்தா² ப⁴வேத் தஸ்யாம்ʼ ஸந்தோஷ்டும் அஸி²க்ஷயம்ʼ|
Ⅻ த³ரித்³ரதாம்ʼ போ⁴க்தும்ʼ ஸ²க்நோமி த⁴நாட்⁴யதாம் அபி போ⁴க்தும்ʼ ஸ²க்நோமி ஸர்வ்வதா² ஸர்வ்வவிஷயேஷு விநீதோ(அ)ஹம்ʼ ப்ரசுரதாம்ʼ க்ஷுதா⁴ஞ்ச த⁴நம்ʼ தை³ந்யஞ்சாவக³தோ(அ)ஸ்மி|
ⅩⅢ மம ஸ²க்திதா³யகேந க்²ரீஷ்டேந ஸர்வ்வமேவ மயா ஸ²க்யம்ʼ ப⁴வதி|
ⅩⅣ கிந்து யுஷ்மாபி⁴ ர்தை³ந்யநிவாரணாய மாம் உபக்ருʼத்ய ஸத்கர்ம்மாகாரி|
ⅩⅤ ஹே பி²லிபீயலோகா​:, ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்யோத³யகாலே யதா³ஹம்ʼ மாகித³நியாதே³ஸா²த் ப்ரதிஷ்டே² ததா³ கேவலாந் யுஷ்மாந் விநாபரயா கயாபி ஸமித்யா ஸஹ தா³நாதா³நயோ ர்மம கோ(அ)பி ஸம்ப³ந்தோ⁴ நாஸீத்³ இதி யூயமபி ஜாநீத²|
ⅩⅥ யதோ யுஷ்மாபி⁴ ர்மம ப்ரயோஜநாய தி²ஷலநீகீநக³ரமபி மாம்ʼ ப்ரதி புந​: புநர்தா³நம்ʼ ப்ரேஷிதம்ʼ|
ⅩⅦ அஹம்ʼ யத்³ தா³நம்ʼ ம்ருʼக³யே தந்நஹி கிந்து யுஷ்மாகம்ʼ லாப⁴வர்த்³த⁴கம்ʼ ப²லம்ʼ ம்ருʼக³யே|
ⅩⅧ கிந்து மம கஸ்யாப்யபா⁴வோ நாஸ்தி ஸர்வ்வம்ʼ ப்ரசுரம் ஆஸ்தே யத ஈஸ்²வரஸ்ய க்³ராஹ்யம்ʼ துஷ்டிஜநகம்ʼ ஸுக³ந்தி⁴நைவேத்³யஸ்வரூபம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ தா³நம்ʼ இபாப்²ரதி³தாத்³ க்³ருʼஹீத்வாஹம்ʼ பரித்ருʼப்தோ(அ)ஸ்மி|
ⅩⅨ மமேஸ்²வரோ(அ)பி க்²ரீஷ்டேந யீஸு²நா ஸ்வகீயவிப⁴வநிதி⁴த​: ப்ரயோஜநீயம்ʼ ஸர்வ்வவிஷயம்ʼ பூர்ணரூபம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ தே³யாத்|
ⅩⅩ அஸ்மாகம்ʼ பிதுரீஸ்²வரஸ்ய த⁴ந்யவாதோ³(அ)நந்தகாலம்ʼ யாவத்³ ப⁴வது| ஆமேந்|
ⅩⅪ யூயம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யைகைகம்ʼ பவித்ரஜநம்ʼ நமஸ்குருத| மம ஸங்கி³ப்⁴ராதரோ யூஷ்மாந் நமஸ்குர்வ்வதே|
ⅩⅫ ஸர்வ்வே பவித்ரலோகா விஸே²ஷத​: கைஸரஸ்ய பரிஜநா யுஷ்மாந் நமஸ்குர்வ்வதே|
ⅩⅩⅢ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ரஸாத³​: ஸர்வ்வாந் யுஷ்மாந் ப்ரதி பூ⁴யாத்| ஆமேந்|