Ya Unan Hulat ni apostol
Juan
Paunan habi
Ya nanulat hên habaytsi ay hi apostol Juan, ya mihay tagahonol ni Apo Jesu-Cristo ya kala-kalamo na hên atsi ya pon di ha luta hên ampanoro. Hinulatan na hilay ampaniwala ya nanga-pitatayak ha lokop hên Asia Menor, ta êmên na hila hagyatên hên mamiyay hên main pamakimiha kan Apo Namalyari haka kan Apo Jesu-Cristo ya Anak na.
Nanulat ya êt gawan main ungno bayro, ya manan kalamo lan patêl ha Panginoon, ya ampanoron alwan pêtêg ya tungkol kan Apo Jesu-Cristo. An-itoro la ya boon luta kano, haka ya kaganawan atsi bayri anggan ya lawini tamo ay narawak. Kabay a la matanggap ya hi Apo Jesu-Cristo ay nag-in tawo ya main lawinin panluta. An-itoro la êt ya hi Apo Jesus, ay alwa yan Mesias, ya Cristo, ya Mámiligtas ya impangako ni Apo Namalyari.
Impakihabi na êt di ha hulat ni apostol Juan, ya hilay ampanlugud kan Apo Namalyari haka kan Apo Jesu-Cristo ay kailangan hên milulugud ha miha ta miha.
Kabooan hên pinakalaman
Umpisan hulat 1:1-4
Hawang haka kariglêman 1:5-2:29
Ya maának ni Apo Namalyari haka maának ni Satanas 3:1-24
Ya kaptêgan haka ya kalaraman 4:1-6
Dapat manlugud 4:7-21
Ya paniwala ya ampanambut 5:1-21
1
Ya habi ya ampam-in biyay
An-ihulat naên ya habaytsi, ya tungkol ha habi, ya hi Apo Jesu-Cristo, ya ampam-in biyay. Atsi yay na hi Apo Jesu-Cristo, hên ayn pon ya hata luta. Nagilam naên ya hinabi na. Nahêlêk naên ya. Haka napaptêgan naên ya main yan lawini. Hên impahlêk ni Apo Namalyari, ya Tatang tamo, ya hata habi ya ampam-in biyay, ya kalamo na hên ayn pon ya hata luta, ay nahêlêk naên ya. Kabay ampaptêgan naên kamoyu, haka an-ipamwang naên kamoyu, ya tungkol kana, ya biyay ya ayn angga. An-ipamwang naên bay kamoyu etaman, ya nahêlêk naên, haka ya nagilam naên, ta êmên makalamo naên kaw ha pamakimiha kan Apo Namalyari, haka kanan Anak na hi Apo Jesu-Cristo. An-ihulat naên ya habaytsi kamoyu, ta êmên tamo magkamain hên hadyay kahiglaan.
No main kitamon pamakilamo kan Apo Namalyari ay marayo kitamo ha kasalanan
Habaytsi ya nagilam naên kan Apo Jesus ya an-ipamwang naên kamoyu: Hi Apo Namalyari ay nanad hawang. Ayn hinoman ya kariglêman kana. Kabay no anhabiên tamo ya main kitamon pamakilamo kana, noa, ampammita kitamo pon ha kariglêman, ta ampanyag kitamo hên karawakan, ay ampaglaram kitamo, haka a kitamo anhumonol ha kaptêgan habi ni Apo Namalyari. No atsi kitamo ha kahawangan hên nanad kan Apo Namalyari, ay main kitamon pamilalamo ha miha ta miha, haka ya daya* ni Apo Jesus, ya Anak na, ay ampamaalíh hên kasalanan tamo. No anhabiên tamo, ya ayn kitamon kasalanan, ay anlokoên tamoy sarili tamo, haka tinalibatokan tamoy kaptêgan. Noa, no an-aminên haka an-ihuko tamina ya kasalanan tamo, ay patawarên na kitamo, haka linisên na kitamina ha nangarawak ya dyag tamo. Daygên nay habayto gawan hiyay tapat haka makatoynungan. 10 No anhabiên tamo, ya ayn kitamon kasalanan, ay andaygên tamo hi Apo Namalyari hên mapaglaram, haka a tamo anhonolên ya habi na.
* 1:7 daya: Ya daya ni Apo Jesu-Cristo ya namoganggang hên hiyay natsi ha koros ha pamayad hên kasalanan tamo.