2
Hi Apo Jesu-Cristo ya ampangiúmang kantamo kan Apo Namalyari
Maának ko, anhulatan kataw hên habaytsi, ta êmên a kaw manyag kasalanan. Noa, no nakadyag kitamon kasalanan, ay main makihabi hên para kantamo kan Apo Namalyari, ya Tatang tamo. Yabay ya hi Apo Jesu-Cristo, ya ayn hinon kasalanan. Hiyay nananggap parusa hên kasalanan tamo, ta êmên ya balang miha, ay mapatawad ha kasalanan. Ampaptêgan tamo ya main kitamon pamakilamo kan Apo Namalyari no anhonolên tamo ya utoh na. No main bat hên ampaghabi ya main yan pamakilamo kan Apo Namalyari, noa, a na anhonolên ya utoh na, ay ampaghabi yan alwan pêtêg, haka a ya anhumonol ha kaptêgan habi ni Apo Namalyari. Noa, hilay anhumonol ha utoh ni Apo Namalyari, ay mahêlêk kanla ya hilay ampanlugud kana. Ta no pandaygên tamo ya êmbayro, ay muwang tamo ya main kitamon pamakilamo kana. Hilay ampaghabin main hilan pakikimiha kan Apo Namalyari, ay kailangan lan daygên ya kangêran, hên nanad ha dinyag ni Apo Jesu-Cristo.
Ya bayoy utoh
Hikaw ya anlugurên ko, alwan bayo ya utoh ya an-ihulat ko kamoyu, ta ya an-ihulat ko ay hatoy mana êt ya utoh. Ta paubat hên ampaniwala kaw kan Apo Jesus, ay angkagilam yoy na ya habaytsi ya in-utoh ni Apo Namalyari, ya dapat milulugud kitamo. Êmbayro man, ay habaytsi ya utoh ya an-ihulat ko kamoyu ay bayo.* Ya kaptêgan hên habaytsi ay angkahêlêk kan Apo Jesus haka kamoyu. Ta ya kariglêman ay ayn kamoyu, gawan ampakahawang kamoyu ya pêtêg ya hawang ya ayn kaatag no alwan hi Apo Jesus.
Hilay ampaghabi, ya hila ay atsi ha kahawangan, noa, angkahêmêkan lay patêl la ha Panginoon, ay atsi hila pon ha kariglêman. 10 Hilay ampanlugud hên patêl la ha Panginoon, ay panay hên ampamiyay ha hawang, haka ayn kanla ya mag-in dann hên manyag kasalanan hên kaatag. 11 Noa, hilay anhumêmêk ha patêl la ha Panginoon, ay nanad hilan ampammita ha kariglêman, hên a la muwang ya anlakwên la, gawan nariglêm ya panlêk la.
12 Anhulatan kataw ya patêl ko ha Panginoon, ya an-itad kon maának ko, gawan pinatawad kaw na ha kasalanan yo gawan ha dinyag ni Apo Jesu-Cristo. 13 Anhulatan kataw ya toa, ta mana yoy nan kilala hi Apo Jesu-Cristo, ya atsi yana hên ayn pon ya hata luta. Hikaw man, ya miyawhay haka dalaga, anhulatan kataw gawan nahambut yoy na hi Satanas, ya ampanukso kamoyu.
14 Hikaw ya anak, ay anhulatan kataw etaman gawan mana yoy nan muwang ya Tatang tamo, ya hi Apo Namalyari. Anhulatan kataw ya toa, gawan mana yoy nan muwang, hi Apo Jesu-Cristo ya atsi yana hên ayn pon ya hata luta. Anhulatan kataw ya miyawhay, gawan ha kataniêhan nakêm yo. Anhulatan kataw êt, gawan atsi kamoyu ya habi ni Apo Namalyari, ya nag-in dann ta êmên yo nahambut hi Satanas.
15 Paan yon karidyaan ya hinoman ya atsi di ha luta ya alwan akma ha kalabayan ni Apo Namalyari, ta no karidyaan yoy habayto, ay a yo anlugurên hi Apo Namalyari. 16 Alwan mangêd ya bat maridya ha hinon atsi di ha luta, ya nanad ha pamanyag karawakan kalabayan hên lawini, haka ya pamangibêg ha hinon angkahêlêk, ta habaytoy ipaglambung yo. Ya dyag ya êmên di ay alwan nangubat kan Apo Namalyari, ya Tatang tamo. Noa, ya dyag ya êmên di ay nangubat kanlan a ampagpalokop kana. 17 Ya luta haka ya angkaridyaan bayri ha luta, ay main anggaan. Noa, hilay anhumonol ha kalabayan ni Apo Namalyari, ay main biyay ha langit ya ayn anggaan.
Ya anti-Cristo, ya poon lan kapatsi ni Apo Jesu-Cristo
18 Maának ko, marani yanay anggaan luta. Nagilam yoy na ya anlumatêng ya poon lan kapatsi ni Apo Jesu-Cristo. Ha kaptêgan, mal-at anay nilumatêng ya kapatsi ni Apo Jesu-Cristo, kabay muwang tamina ya marani yanay anggaan. 19 Habaytoy kapatsi ni Apo Jesu-Cristo ay kalamo tamo hên hato, noa, alwa hilan pêtêg hên lamo tamo, ta no pêtêg dayi ya pakikimiha la kantamo, ay a hila dayin nag-alíh. Noa, ha pamag-alíh la ay napaptêgan ya taganán alwa hilan lamo tamo.
20 Alwa kaw hên êmbayro, ta atsi kamoyu ya Espiritu ni Apo Namalyari, ya impahapat kamoyu ni Apo Jesu-Cristo. Kabay muwang yoy kaptêgan. 21 Anhulatan kataw alwan gawan a yo muwang ya kaptêgan. Noa, anhulatan kataw gawan muwang yoy kaptêgan haka muwang yo ya ayn kalaraman ya ubat ha kaptêgan.
22 No êmbayro, hino awud ya mapaglaram no alwan habaytoy ampaghabin hi Apo Jesus, ay alwa yan Mesias, ya Cristo, ya Mámiligtas? Hiya ya kapatsi ni Cristo, ta an-araên na hi Apo Jesu-Cristo haka hi Apo Namalyari ya Tatang na. 23 Ta hilay ampangara kanan Anak, ay ayn pakikimiha ha Tatang na, hi Apo Namalyari. Noa, hilay ampananggap ha Anak, ay main etaman pakikimiha kan Apo Namalyari, ya Tatang na. 24 Itanêm yo ha nakêm yo ya habi ni Apo Namalyari ya nagilam yo paubat hên naniwala kaw, ta ha êmbayro ay magkamain kaw hên pakikimiha kanan Anak, haka kan Apo Namalyari, ya Tatang na. 25 Ta habaytsi ya impangako ni Apo Jesu-Cristo kantamo, ya mamiyay kitamo hên kalamo na hên ayn angga. 26 An-ihulat ko kamoyu ya tungkol kanlan kapatsi ni Cristo, ya hilay mabay hên mamitama kamoyu ha kaptêgan. 27 Noa, a kataw nan kailangan hên toroan, ta ya Espiritu ni Apo Namalyari ya impahapat na kamoyu, ay atsi pon kamoyu. Hiyay ampamitoro kamoyu, hên kaganawan ya kailangan yon mamwangan, haka ya balang an-itoro na ay pêtêg. Kabay honolên yoy an-itoro na, haka ihundo yoy pakikimiha yo kan Apo Jesu-Cristo. 28 Kabay maának ko, ihundo yoy pakikimiha yo kana, ta êmên ayn kitamon ikalimo, haka ayn kitamon ikarêng-êy ha pag-orong na di. 29 Muwang yoy na ya hi Apo Jesu-Cristo, ay makatoynungan, kabay muwang yoy na ya hinoman ya ampanyag katoynungan, ay anak ni Apo Namalyari.
* 2:8 Juan 13:34. 2:18 anti-Cristo.