5
Ya paniwala kan Apo Jesu-Cristo, ya Anak ni Apo Namalyari
Anak ni Apo Namalyari ya hilay ampaniwala ya hi Apo Jesus ay hiyay Mesias, ya Cristo, ya impangakon Mámiligtas ya pinili ni Apo Namalyari hên mamaala. Haka hilay ampanlugud kan Apo Namalyari ay ampanlugud etaman ha anak na. No anlugurên tamo hi Apo Namalyari haka no anhonolên tamoy an-iutoh na, ay muwang tamo ya anlugurên tamo etaman ya maának na. Mahêlêk ya pamanlugud tamo kan Apo Namalyari, ha pamanhumonol tamo ha an-iutoh na. Haka ya an-ipahonol na kantamo, ay alwan nabyat, gawan ya balang miha kantamon anak na, ay ampakahambut ha nangarawak, ya atsi di ha luta. Ampakahambut kitamo gawan ha paniwala tamo, ya hi Apo Jesus ay Anak ni Apo Namalyari. Hino-hino hilay makahambut hên nangarawak bayri ha luta? Hilan bêngat ya ampaniwala, ya hi Apo Jesus, ay Anak ni Apo Namalyari.
Impamwang ya hi Apo Jesu-Cristo ay Anak ni Apo Namalyari hên binawtismoan ya ha lanêm, haka hên namoganggang ya daya na hên hiyay natsi ha koros. Impamwang ya hiyay Anak ni Apo Namalyari, alwan bêngat hên hiyay binawtismoan, noa, impamwang êt ya habayto hên hiyay natsi. Haka ya Espiritu ni Apo Namalyari ay ampamaptêg êt ya hi Apo Jesu-Cristo ay Anak ni Apo Namalyari, ta panay kaptêgan ya an-ipamwang nan Espiritu na. Kabay main tatlo ya ampamaptêg ya hi Apo Jesu-Cristo ay Anak ni Apo Namalyari. Habaytoy tatlo ay ayn kaatag no alwan ya Espiritu ni Apo Namalyari, ya pamawtismo kan Apo Jesu-Cristo ha lanêm, haka ya kamatsan na hên namoganggang ya daya na. Mimiha ya an-ipamwang la. No antanggapên tamo ya pamaptêg hên tawo, ay dapat lalo tamon tanggapên ya pamaptêg ni Apo Namalyari hên tungkol ha Anak na, ta ya pamaptêg na ay igit pon ha pamaptêg hên tawo. 10 Hilay ampaniwala ha Anak ni Apo Namalyari, ay main kasiguradoan ya pêtêg ya habaytoy pamaptêg ni Apo Namalyari. Noa, hilay a ampaniwala kana, ay pandaygên la hi Apo Namalyari hên mapaglaram, gawan a la ampaniwal-an ya pamaptêg na hên tungkol ha Anak na. 11 Haka habaytsi ya pamaptêg ni Apo Namalyari, ya hiyay nam-in biyay ya ayn angga kantamo, haka hata biyay, ay ampangubat kan Apo Jesu-Cristo, ya Anak na. 12 Hilay ampaniwala ha Anak ni Apo Namalyari, ay main biyay ya ayn anggaan, noa, hilay a ampaniwala ha Anak ni Apo Namalyari ay ayn biyay ya ayn anggaan.
Kasiguradoan ya dyanan kitamon biyay ya ayn angga
13 Habaytsi ay inhulat ko kamoyu hên ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo ya Anak ni Apo Namalyari, ta êmên yo mamwangan, ya main kaw hên biyay ya ayn angga hên kalamo na. 14 Makhaw ya nakêm tamon pakarani kan Apo Namalyari, ta hinoman ya pakikwaan tamo kana hên ikakangêd tamo, ay idin na no kalabayan na. 15 No muwang tamo ya idin na ya hinon pakikwaan tamo kana, hên ayon ha kalabayan na, ay atsi yana kantamo ya pinikikwa tamo kana.
16 No ampakahêlêk kitamo hên patêl tamo ha Panginoon ya ampanyag hên kasalanan ya mapatawad, ya a pon makapipalako kana ha impiyerno, ay dapat ihalangin tamo ya ta êmên ya miorong kan Apo Namalyari haka ya madyanan biyay ya ayn angga. Noa, main kasalanan ya a mapatawad, ya mamigtan ha impiyerno. A ko anhabiên ya dapat yo hilan ihalangin ya hilay ampanyag hên habaytoy kasalanan. 17 Ya kaganawan dyag, habi, haka ihip ya alwan mangangêd, ay kasalanan. Noa, main kasalanan ya mapatawad ya a makapipalako ha impiyerno. 18 Muwang tamo, ya hilay anak ni Apo Namalyari ay a antalagaên ya pamanyag hên kasalanan, ta a hilay na maiutoh ni Satanas, gawan hi Apo Jesu-Cristo, ya Anak na, ay ampangillag kanla. 19 Muwang tamo ya hikitamo ay anak ni Apo Namalyari, noa, hilay a ampagpalokop kana, ay atsi pon ha lokop ni Satanas. 20 Muwang tamo êt ya nilumatêng hi Apo Jesu-Cristo, ya Anak ni Apo Namalyari, haka impamwang na kantamo ya pêtêg ya Diyos ya hi Apo Namalyari. Haka amêhên, main kitamon pakikimiha kan Apo Namalyari gawan kan Apo Jesu-Cristo, ya Anak na. Hi Apo Jesu-Cristo ay pêtêg ya Diyos, haka hiyay ampangubatan hên biyay ya ayn angga. 21 Maának ko, talibatokan yo hilay alwan pêtêg ya diyos, ta êmên hi Apo Namalyari bat ya simbaên yo.