Ya Ikalwan Hulat ni apostol
Juan
Paunan habi
Habaytsi ya ikalwan hulat ni apostol Juan, ya ambaêgên lan Toa, ay para ha “mihay babayi ya pinili,” haka “kanlan maának na.” Ya panhabiên lan kaatag ay hulat ya habaytsi kanlan patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon ha mihay logal ya in-alimbawa ha mihay babayi, haka anak na. Di ha hulat, ay an-ipaihip na kanla ya dapat milulugud hila, haka paan hilan pagtan ha toro lan ampanoro hên alwan pêtêg.
Kabooan hên pinakalaman
Umpisan hulat 1-3
Ya pamanlugud ya ayn kapantag 4-6
Babalá ya tungkol kanlan ampanoro hên alwan pêtêg 7-11
Tawlin habi 12-13
1
Hiko hi Juan, ya ambaêgên lan Toa. Ampanulat ako kamo, ya mihay babayi ya pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana, haka ha maának mo. Taganán anlugurên kataw, haka alwan kakapag kon bêngat ya ampanlugud kamoyu, noa, ampanlugud kamoyu etaman ya balang miha ya nakatanggap hên kaptêgan ya tungkol kan Apo Jesu-Cristo. Anlugurên naên kaw, gawan habaytoy kaptêgan, ya mag-in kalamo tamo hên ayn angga, ay atsi yana ha ihip tamo. Gawan muwang tamoy kaptêgan haka gawan ampilulugud kitamo, ay hi Apo Namalyari, ya Tatang tamo, haka hi Apo Jesu-Cristo ya Anak na, ay mangingalo dayi kantamo, haka mam-in kapatêkbêkan nakêm kantamo.
Kaptêgan haka pamanlugud
Bapan higla ko, gawan nahêlêk koy kaatag kanlan maának mo, ay anhumonol ha kaptêgan hên nanad ha in-utoh kantamo ni Apo Namalyari, ya Tatang tamo. Amêhên, ay main akon labay kamoyu. Alwan bayo ya utoh ya an-ihulat ko kamoyu. Noa, hata utoh ay atsi yana kantamo hên una, ya dapat milulugud kitamo. Mahêlêk ya ampanlugud kitamo, ha pamanhumonol tamo ha utoh ni Apo Namalyari, ya nagilam tamoy na, paubat hên una, ya dapat milulugud kitamo. Mal-at ya mapanloko, ya nilumtaw di ha luta. A hila ampaniwala ya hi Apo Jesu-Cristo ay nag-in tawo. Hilay ampanoro hên habayto ay ampanloko hên tawo haka anhumalanghang kan Cristo.* Kaillag kaw, ta êmên a maalíh ya pinagpagalan naên hên manoro kamoyu, ta êmên maubuh yon matanggap lano ya primyo ya impangako ni Apo Namalyari. Hilay a ampamihundo hên pamanhumonol la ha toro ni Apo Jesu-Cristo, gawan ampahanan lay habayto, ay ayn pamakilamo kan Apo Namalyari. Noa, hilay ampamihundo hên pamanhumonol la ha toro na, ay main pamakilamo kan Apo Namalyari, ya Tatang tamo, haka kanan Anak na, hi Apo Jesu-Cristo. 10 No main lumatêng hên manoro kamoyu, ya a ampamitoro hên toro ni Apo Jesu-Cristo, ay paan yo hilan pahowênên ha bali yo, haka paan yo hilan kumustaên. 11 Ta no kumustaên yo hila, ay nanad kaw kalamo ha nangarawak ya dyag la.
Ya tawlin habi
12 Mal-at pon ya labay kon ipamwang kamoyu, noa, a kina inhulat ya habayto bayri ha hulat ta hirawên kataw dayi, ta êmên mapihahabi kitamo hên arap-arapan. Ha êmbayro, ay hadyay kahiglaan tamo.
13 Ampangumusta kamo bahên ya maának nan patêl moy babayi, ya hiyay pinili etaman ni Apo Namalyari hên mag-in kana.
* 1:7 Hila ay anti-Cristo.