21
Ya alay hên mihay bawo ya babayi
(Marcos 12:41-44)
Kaban atsi ya pon ha Templo hi Apo Jesus, ay napansin na hilay mabandi, ya ampam-in alay la ha pamyanan alay. Nadambi na etaman ya mihay bawo ya babayi, ya mairap, ya nam-in lo-loway sintimos ha pamyanan alay. Kabay wani Apo Jesus kanlan tagahonol na, “Pakagilamên yo, hata bawo ay nam-i hên mal-at kanan indin lan kal-atan mabandi. Ta hilay kaatag ay nam-i hên a la pon kailangan, noa, hata bawo ay in-ubuh nan indin ya panaliw nan maêkan na.”
Inungkat ni Apo Jesus ya pamanira hên Templo
(Mateo 24:1-2; Marcos 13:1-2)
Hilay ungno kanlan tagahonol ni Apo Jesus ay ampihahabian lay kahampatan hên Templo. No ay-êmên kahampat ya bato ya pinaglolog haka ya kahampatan hên hino-hino kay na hên ya impapadpak ha lolog. Amêhên, hinabi ni Apo Jesus, ya wana, “Lumatêng lanoy allo, ay manga-aagwat ngan ya hata bato ya pinaglolog ya angkahêlêk yo.”
Ya hadyay pamairap ya lumatêng
(Mateo 24:3-14; Marcos 13:3-13)
Amêhên, nangotang hilay tagahonol na kana, “Mánoro, makanon malyari ya habayto, haka ay-êmên naên mamwangan no maranin malyari ya habayto?”
Kabay wani Apo Jesus, “Kaillag kaw, ta êmên a kaw maloko, ta mal-at ya maghabin êmên di, ‘Hiko ya Cristo ya impangako ni Apo Namalyari. Nilumatêng ya panaon hên anggaan hên luta.’ Yabay ya habiên la, noa, paan kaw maniwala kanla. Paan kaw malimo ha magilaman yoy tungkol ha manigulo-gulo haka pa-tsian, ta habayto ay kailangan lumatêng pon, noa, a pon tambêng lumatêng ya anggaan hên luta.” 10 Amêhên, inhundo nay na êt ni Apo Jesus ya pamaghabi na, ya wana, “Milalaban hilay bansa haka hilay angkalokopan hên mihay bansa ay milalaban ha kabansa la. 11 Lumatêng ya mangakhaw ya layon. Lumatêng êt ya hadyay lonoh haka salot ya ubatan hên hino-hino kay na hên ya hakit ya ikamatsi lan tawo ha mal-at ya logal. Lumatêng êt ya kapalimo haka kapapaêpapah ya mangalyari ha angkahêlêk ha langit.
12 “Noa, bayo malyari ya habayto, ay dakpên la kaw, haka pairapan la kaw, ta gêtan la kaw kanlan toa ya nag tungkulan ha hinon sinagoga, kotangên la kaw, bayo ikulung la kaw. Gawan ha paniwala yo kangko, ay gêtan kaw kanlan ari haka gobernador. 13 Ha êmbayro ay maipamwang yo kanla ya Mangêd ya Habi tungkol kangko. 14 Uston iarap la kaw kanlan manungkulan, ay pataniêhên yoy nakêm yo. A kaw manyagah no hinoy habiên yo hên pamakibat ha kotang la, 15 ta ipaihip ko kamoyu ya mangêd yon habiên, ya a la kayan labanan o hambutên hên kapatsi yo. 16 Miha êt, hila man ya toa yo, kapotoh pohêl yo, kaatag êt ya kamag-anak yo, haka hilay kaluguran yo ay may-upit kamoyu, kabay ya kaatag kamoyu ay patsên. 17 Kahêmêkan kaw hên kal-atan gawan paniwala yo kangko. 18 Noa, a na kaw paulayan ni Apo Namalyari, ta miha man ya habot ulo yo, ay a miabot ha impiyerno. 19 Têêhên yoy habayto, ta êmên kaw madyanan hên biyay ya ayn angga.”
Inungkat ni Apo Jesus ya pamanira ha balayan Jerusalem
(Mateo 24:15-21; Marcos 13:14-19)
20 “Uston mahêlêk yoy balayan Jerusalem ya napalibutan hên hundaloh, ay mamwangan yoy na bayto ya marani yana ya pamanira kana. 21 Ha allon habayto ay kailangan muwayun magtago ha babo, ya hilay taga-probinsyan Judea. Hilay atsi ha balayan Jerusalem ay kailangan hên mag-alíh. Hilay atsi ha pananêman la, ay paan mag-orong ha balayan. 22 Gawan habaytoy panaon hên pamarusa, ta êmên matupad ya nakahulat, ya impamwang lan mámipamwang hên an-ipaihip kanla ni Apo Namalyari hên hato. 23 Kanan habayto, ay kaingalo hilay nabuktot haka hilay ampamahoho, ta mabyat ya kairapan ya maranasan la di ha luta, ta ya tobag ni Apo Namalyari ay lumatêng kanlan Israelita. 24 Main hên matsi ha gulo, bayo ya kaatag ay gêtan ta ikulung ha marayo ya bansa. Ya balayan Jerusalem ay pakahiraên lan alwan Israelita, ya a ampagpalokop kan Apo Namalyari, angga ha mayari ya panaon ya indin kanla.”
Ya pamanlumatêng oman ni Apo Jesus ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo
(Mateo 24:29-31; Marcos 13:24-27)
25 Wana êt ni Apo Jesus, “Pangayarin habaytoy hadyay kairapan, ay mahêlêk yoy kapapaêpapah ha allo, ha buwan, haka ha bêtêwên. Alwan bêngat habayto, noa, man-awk êt ya tandulon ha dagat kabay manyagah hilay tawo ha balang bansa. 26 Hilay tawo ay mangabunsol, gawan hadyay limo la kaban an-ihipên lay angkalyari ha boon luta, ta mayêgyêg hilay bêtêwên haka maubuh hên mangayêgyêg ya angkahêlêk ha langit. 27 Kanan habayto, ay mahêlêk la ko ha lêmm, ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo, ya anlumatêng, hên main kapangyarihan, haka ya kapahilêw ya kahampatan ni Apo Namalyari.” 28 Wanay na êt ni Apo Jesus kanlan tagahonol na, ya wana, “No mag-umpisan malyari ya habayto ya kapapaêpapah, ay pataniêhên yoy nakêm yo, ta marani yanay pangakbus kamoyu.”
Ya toro ya makwa ha poon kayon igos
(Mateo 24:32-35; Marcos 13:28-31)
29 Bayo wani Apo Jesus hên nangalimbawa, “Hêlkên yoy poon kayon igos, haka kaatag êt ya poon kayo. 30 No mamayo yan bulong, ay muwang yoy na ya marani yanay kaingitan. 31 Êmbayro êt, no mahêlêk yoy nan maubuh hên malyari ya habayto ya kapapalimo, ay mamwangan yoy marani yanay pamanlokop ni Apo Namalyari. 32 Pakagilamên yo. Maubuh hên matupad ya habayto kaban main pon di ha luta hên kapareho yon Israelita. 33 Ya angkahêlêk ha langit, haka ya luta ay main anggaan, noa, ya habi ko ay ayn anggaan.”
Dapat panay hên nakal-an
34 Hinabi nay na êt ni Apo Jesus, ya wana, “Kaillag kaw ta êmên a kaw mipahobohob ha kahibaan, pamaglahing, haka kayagahan ha kailangan yo ha biyay di ha luta. Ta êmên a kataw malatngan ya a nakal-an ha allon pamanlumatêng kon oman. 35 Gawan ha biglan lumatêng ya habaytoy allo, ay maubuh hên mabigla hilay tawo ha boon luta. 36 Kabay kailangan panay kaw nakal-an ha balang oras. Dapat panay kaw manalangin ya dyanan na kaw hên hêkaw, ta êmên a kaw mahambut hên hinoman ya angkalyari di, ta êmên kaw makapakiarap kangko, ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo.”
37 Allo-allo ay ampanoro ya hi Apo Jesus ha Templo ya atsi ha balayan Jerusalem. Balang yabi ay anlumakat ya ha Tawgtug Olibo ta bayro yan ampagdahêl. 38 Kabay maranon hên allo-allo, ay ampammita ya kal-atan, hên manggilam toro na ha Templo.