22
Ya pamamulong kan Apo Jesus
(Mateo 26:1-5; Marcos 14:1-2; Juan 11:45-53)
Amêhên, ay marani yanay pista lan Israelita ya ambaêgên lan Pistan Puto ya ayn Pampaalsa haka ya Pistan Pangaligtas ha Egipto.* Hilay mánoron Kautuhan ni apo Moises, haka hilay ampamaala kanlan pari, ay ampamulong kan Apo Jesus, no ay-êmên la yan maipapatsi hên ayn makamwang, gawan malimo hila ha kal-atan, ya ampanggilam toro na.
In-upit ni Judas Iscariote hi Apo Jesus
(Mateo 26:14-16; Marcos 14:10-11)
Amêhên, hi Satanas ay hinumapat kan Judas, ya ambaêgên lan Iscariote, ya miha kanlan labinloway tagahonol ni Apo Jesus. Kabay nammita yay na hi Judas hên makihabi kanlan ampamaala kanlan pari haka kanlan ampamaala kanlan bantay ha Templo, no ay-êmên na mai-upit hi Apo Jesus. Hinumigla hila etaman ya i-upit ni Judas hi Apo Jesus kanla, haka nangako hila ya dyanan la yan pera. Nabay ya etaman hi Judas, kabay paubat hên habayto, ay ampangihip yay na no ay-êmên na yan maidin ha gamêt la, hên a mamwangan hên kal-atan.
Hi Apo Jesus ay namipal-an hên pangkaên la ha Pistan Pangaligtas ha Egipto
(Mateo 26:17-25; Marcos 14:12-21; Juan 13:21-30)
Amêhên, nilumatêng ya unan allo hên Pistan Puto ya ayn Pampaalsa. Habaytoy allon pamatsi lan Israelita hên anak tupa, ya kênaên la no manaboy nay allo hên habayton yabi hên Pistan Pangaligtas ha Egipto. Namipal-an hi Apo Jesus kan Pedro haka kan Juan hên pangkaên ha Pistan Pangaligtas, ta wana, “Mita kaw na, ta il-an yoy pangkaên tamo amêhên yabi ha pista.” Kabay nangotang hilan Pedro, “Atoy labay moy logal ya pangil-anan naên hên kaên tamo?” 10 Wani Apo Jesus, “Panlumatêng yo ha balayan Jerusalem, ay matupa yoy mihay lalaki ya ampantan banga ya nag lanêm. Pakihonolan yo ya ha bali ya howênên na, 11 ta habiên yo ha nag bali, ya êmên di, ‘Labay nan Mánoro ya itoro mo kannaên, no antoy kuwarto ya panganan nan kaên ha Pistan Pangaligtas, hên kalamo na kay ya tagahonol na.’ 12 Kabay ipahlêk na kamoyu ya mihay mahlay ya kuwarto ya nakal-an ha tag-ay. Bayro yon il-an ya kaên tamo ha pista.” 13 Nammita hilay nay loway tagahonol, haka natupad ya balang hinabi ni Apo Jesus kanla. Kabay in-il-an lay nay kaên ha pista.
Nangan hi Apo Jesus haka hilay labinloway apostol na hên pangkaên ha Pistan Pangaligtas
(Mateo 26:26-30; Marcos 14:22-26; 1 Corinto 11:23-25)
14 Hên oras hên mangan hên pangkaên ha Pistan Pangaligtas, ay inarap lan Apo Jesus ya kaên la. 15 Amêhên, wana kanlan labinloway apostol na, “Bayo ko magdanas hên pamagdusa, ay boon nakêm kon labay hên mapagkaêm kataw pon hên mangan hên habaytsi ya pangkaên ha Pistan Pangaligtas. 16 Anhabiên ko kamoyu, ya a kina oman mangan pangkaên ha Pistan Pangaligtas angga ha a pon matupad ya labay habiên hên habaytsi ha pamanlokop ni Apo Namalyari.” 17 Amêhên, dinampot nay pamminêman ya nag alak ta impahalamat nay hatsi kan Apo Namalyari, bayo hinabi na kanla, ya wana, “Piatagan yoy hatsi laamêhên. 18 Ta anhabiên ko kamoyu, ya a ko pon minêm oman hên alak, angga ha a pon lumatêng ya pamanlokop ni Apo Namalyari.” 19 Amêhên, nandampot yan puto ta impahalamat nay habayto kan Apo Namalyari, haka na pino-potoh, bayo inggawang na kanla, ta wana, “Habaytsi ya lawini ko, ya an-idin ko ha ikakangêd yo. Dapat panay yon daygên ya habaytsi, ta êmên yo ko maihipan.” 20 Êmbayro êt, hên nayari hilan nangumapon, ay nandampot yan pamminêman ya nag alak, ta wana, “Habaytsi ya daya ko, ya mamoganggang ha pamatawad hên kasalanan hên kal-atan. Yabay ya nanad pinakapirma hên bayoy kahundoan ni Apo Namalyari kanlan pinili na hên mag-in kana.
21 “Noa, ya mihay kaaêm tamo di, ay mangi-upit kangko. 22 Hiko ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo ay taganán matsi, ta habaytoy tinalagá ni Apo Namalyari. Noa, taganán kaingalo ya mangi-upit kangko.” 23 Amêhên, ampikokotang hilay labinlowa no hino kanla ya manyag hên êmbayro.
Ya pamihubak lan tagahonol ni Apo Jesus no hino kanla ya main matag-ay ya tungkulan
24 Ampihuhubakan lan tagahonol ni Apo Jesus no hino kanla ya main matag-ay ya tungkulan. 25 Kabay hinabi ni Apo Jesus kanla, ya wana, “Hilay ari haka hilay kaatag ya ampamaala, ay ampamiatay kanlan atsi ha lokop la hên manyag kalabayan la, yan labay la êt hên mabaêg hila hên maingaloên. 26 Noa, dapat alwan êmbayro kamoyu, ta ya pinakamatag-ay, ay dapat mag-in pinakamaaypa. Haka ya ampamaala, ay kailangan maghuyo. 27 Hino ya matag-ay ya tungkulan? Ya ampikno ha lamisaan, o ya ampamigawang hên hinon kailangan nan ampikno? Taganán habaytoy ampikno ya nag tungkulan! Noa, hiko ay atsi di hên nanad ha mihay ampaghuyo.
28 “Hikaw ay panay kon nakalamo, ha kairapan man ya dinanan ko, ya nanad pamanubuk kangko. 29 Kabay, no ay-êmên nan indin kangko ya tungkulan hên mamaala, ni Apo Namalyari, ya Tatang ko, ay êmbayro êt ay dyanan kataw hên tungkulan hên mamaala. 30 Lano ay mapagkalamo kataw hên mangan ha lamisaan ya atsi ha pamanlokop ko. Mikno kaw ha iknoan hên ari ta mamaala kaw kanlan Israelita, ya hilay kaapo-apoan lan labinloway anak ya lalaki ni apo Israel.”
Impamwang ni Apo Jesus ya habiên ni Simon Pedro ya a na ya muwang
(Mateo 26:31-35; Marcos 14:27-31; Juan 13:36-38)
31 “Simon, manggilam ka,” wani Apo Jesus, “Nakihabi hi Satanas kan Apo Namalyari ya subukên na kaw ya labinloway tagahonol, haka paulayan na ya ni Apo Namalyari. 32 Noa, inhalangin kata Simon, ya a dayin maalíh ya paniwala mo kangko. Haka ha pag-orong hên nakêm mo ay dapat mon pataniêhên ya nakêm hên kapareho mon ampaniwala.” 33 Kabay hinabi ni Simon Pedro, ya wana, “Panginoon, nakal-an akon magpakulung haka matsi hên kalamo mo.” 34 “Pedro,” wani Apo Jesus, “pakagilamên mo, bayo mangkatsi ya manok amêhên yabi, ay katatlo mon habiên ya a mo ko muwang.”
Ya aral ni Apo Jesus kanlan tagahonol na
35 Amêhên, hinabi ni Apo Jesus kanlan tagahonol na, ya wana, “Yarin nagkulang kaw hên in-utoh kataw hên ayn pera, ayn balutan, haka ayn pag-apin bitsih yo!” “A kay, Apo,” wanla etaman. 36 “Noa, amêhên, ya balang miha ya main, ay kailangan mantan pera haka balutan la. Haka hilay ayn panlaban ay kailangan manaliw hilan panlaban la, ihaliw la man ya takop la, ta êmên hila main hên panaliw. 37 Ta kailangan matupad ya nakahulat ya tungkol kangko bayro ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari kan Propeta Isaias, ya wana, ‘Intad la yan mapanyag karawakan.’ Haka ya inhulat ya tungkol kangko ay angkatupad amêhên.” 38 Kabay hinabi lan tagahonol na, “Panginoon, hêlkên moy hatsi. Main kitamo hên loway êtak ya panlaban.” Wana etaman ni Apo Jesus, “Hukad ya.”
Nanalangin hi Apo Jesus ha Tawgtug Olibo
(Mateo 26:36-46; Marcos 14:32-42)
39 Nahên ubat hilan nangan pangkaên ha Pistan Pangaligtas, ay nammita hilan Apo Jesus ha Tawgtug Olibo, ya panlakwên la no yabi. 40 Hên nilumatêng hilay na bayro, ay hinabi ni Apo Jesus kanlan tagahonol na, ya wana, “Manalangin kaw kan Apo Namalyari, ta êmên a kaw mahambut hên tukso.” 41 Napaidayo ya kanla hên marayo-dayo ta nandoko yan nanalangin, ya wana, 42 “Tatang ko ha langit, no labay mo, ay a mo ko dayin paulayan hên magdanas ako hên hatsi ya mabyat ya kairapan ya lumatêng kangko. Êmbayro man, alwan kalabayan ko, noa, ya kalabayan mo ya honolên ko.” 43 Kaban ampanalangin ya ay nagpahlêk kana ya mihay anghel, ya ubat ha langit, ya namahêkaw kana. 44 Gawan ha kabyatan laman ihip na, ay lalo nan imboo ya nakêm na ha panalangin, kabay ya hayngêt na, ay nanad daya ya ampantolo ha luta.
45 Hên nirêng ya, hên ubat nanalangin, ay nag-orong yay na ha andyanan lan tagahonol na. Nalatngan na hila hên angkabêlêw gawan hadyay lungkot la. 46 Pinukaw na hila, ta wana kanla, “Pata angkabêlêw kaw? Mimata kaw, haka kaw manalangin ta êmên kaw a mahambut§ hên tukso.”
Ya pamandakêp kan Apo Jesus
(Mateo 26:47-56; Marcos 14:43-50; Juan 18:3-11)
47 Kaban ampaghabi ya pon hi Apo Jesus, ay main nilumatêng ya kal-atan, ya ampangamat kan Judas Iscariote ya miha kanlan labinloway tagahonol na. Dinumani ya kan Apo Jesus ta aroên na ya dayi. 48 Noa, wani Apo Jesus kan Judas, “Aro awud ya pinay-upit mo kangko, ya Taga-Langit, ya In-anak Tawo.” 49 Hên nahêlêk lan tagahonol, ya kalamo ni Apo Jesus, ya angkalyari, ay wanla, “Panginoon, labay mon gamitên naên ya hata panlaban naên?” 50 Amêhên, bat yan nanigpah ya miha kanlan tagahonol na hên têkk hên mihay ipoh hên pinakapoon pari. 51 Noa, wani Apo Jesus, “Paan!” Tinalan nay têkk, ta in-orong na ya ha mana, ya hatoy têkk.
52 Amêhên, wani Apo Jesus kanlan ampagbantay ha Templo, kanlan toa ya nag tungkulan ha bansa, haka kanlan ampamaala kanlan pari, ya ampipandakêp kana, “Andakpên yo ko hên nanad pandakêp ha mapanyag karawakan. 53 Allo-allo atsi ko bahên kamoyu ha Templo, unin a yo ko dinakêp. Noa, amêhên ya panaon yo, haka panaon ya indin kan Satanas, ta êmên na madyag ya karawakan ya labay nan daygên.”
Katatlo nan hinabi ni Pedro ya a na balay hi Apo Jesus
(Mateo 26:57-58, 69-75; Marcos 14:53-54, 66-72; Juan 18:12-18, 25-27)
54 Dinakêp la hi Apo Jesus ta gintan la ya ha bali nan pinakapoon pari. Hi Pedro ay nangamat kanla ha marayo-dayo. 55 Hên nilumatêng hilay na ha balin pinakapoon pari ay namagkêt hilan apoy, kabay nakilamo hi Pedro kanlan ampanêngêy bayro. 56 Hên napansin yan mihay ipoh ya babayi, ha hawang hên apoy, ay pinuliah na ya, ta wana, “Habain ya lalaki ay kalamo ni Jesus.” 57 Noa, hinabi ni Pedro, ya wana, “Alwa. A ko ya man muwang.” 58 A nabuyot ay napansin yay na êt hi Pedro, hên mihay lalaki, ya naghabi, “Miha ka êt kanla!” Noa, hinabi na etaman ni Pedro, “Alwan hiko.” 59 Hên nakalabah ya miha êt ya oras, ay main ana êt mihay lalaki ya ampamilit, ya wana, “Siguradon hata lalaki ay kalamo ni Jesus gawan taga-Galilea ya êt.” 60 Noa, hinabi ni Pedro, ya wana, “A ko muwang ya panhabiên mo!” Kaban ampaghabi ya pon, ay nangkatsi ya mihay manok. 61 Namalingay hi Apo Jesus ta pinakahêlêk na hi Pedro. Kabay naihipan ni Pedro ya hinabi ni Apo Jesus kana ya, “Bayo mangkatsi ya manok amêhên yabi, ay katatlo mon habiên, ya a mo ko muwang.” 62 Kabay inumawah ya hên hadyay tangih na.
Kinailyan la hi Apo Jesus haka la ya tinumbuk
(Mateo 26:67-68; Marcos 14:65)
63 Hi Apo Jesus etaman ay kinailyan haka tinumbuk hên ampipagbantay kana. 64 Tinagpênan lay mata na hên panyo haka la ya kinotang, “Hinoy nanumbuk kamo? Habiên mo!” 65 Mal-at êt ya kaatag ya hinabi la, ya pammusmus kana.
Hi Apo Jesus ay in-arap ha Sanedrin
(Mateo 26:59-66; Marcos 14:55-64; Juan 18:19-24)
66 Pangamaranon, ay ni-tsi-tsipon hilay kalamo hên Sanedrin, ya angkaboo hên toa ya nag tungkulan ha bansa, boy hilay ampanoro hên Kautuhan ni apo Moises, haka hilay ampamaala kanlan pari. In-arap kanla hi Apo Jesus ta lingonên lay kaso na, ya wanla, 67 “Habiên mo kannaên no hika ya Mesias, ya Cristo, ya pinili ni Apo Namalyari hên mag-in habaytoy Mámiligtas ya impangako na.” Noa, wana kanla, “Agyan habiên ko kamoyu, ay a yo ko paniwal-an. 68 Haka no kotangên kataw, ay a kaw man makibat. 69 Noa, ubat amêhên, hiko, ya Taga-Langit ya In-anak Tawo, ay mikno ha dapit panabtab ni Apo Namalyari ya Makapangyarihan.” 70 Kabay wanla, “No êmbayro awud, ay anhabiên mo ya hika ay Anak ni Apo Namalyari.” Bayo wani Apo Jesus, “Awo, hikaw nay ampaghabin hikoy habayto.” 71 Kabay wanla, “A tamina kailangan hên kaatag êt ya tistigos, ta nagilaman tamina ya hinabi na.”
* 22:1 Paskwa. Hêlkên ha panlêkan labay habiên hên habi di ha bokotan hên hata Bibliya. 22:7 Paskwa. 22:37 Isaias 53:12. § 22:46 matalo.