Maana dənə̂
Rut
dəra
1
Wamani gə əndə̂ra kərə̂ nə̂ abe gə ꞌogəw Elimelek lə̂
Wala gə woni aa sariya lam gə dwãr̰ĩ managə sən̰a də Israel dədə̂ da, badəgara də geche gəra əndə̂r. Managə ta lə̂ da, abe mən gə ciri duwa Bedlehem sən̰a də Juda-lə̂, sogə daygə diyamo me, dəndaw sər me ba gə ha dama managə sən̰a də Mowab-lə̂.
Abe gə ta di gə ꞌogəw Elimelek me diyamo gə ogədə Nomi, me dəndaw nə̂ abje nə̂ sər di gə mən gə ꞌogəw Malon me gə ɗang gə ꞌogəw Kilion me ca. Nare nə̂ ta di gəndə̂gə i gangəle gə gə ꞌogəw Eprata gə managə Bedlehem sən̰a də Juda lə̂ di. Managə cendi gəra sən̰a də Mowab-lə̂ da, cendi dam lə̂.
Targin̰ ɗang da, Elimelek di mar bam me diyamo də Nomi di wor dam wambə mənadə gə dəndadə nə̂ abje nə̂ sər di.
Dəndadə nə̂ sər di lay namde nə̂ sən̰a də Mowab-lə̂, də mən gə ogədə Orpa me də ɗang gə ogədə Rut me ca. Cendi dam mana gə ta-lə̂ di neyem ya aliya mwaj de.
Ər̰ə Malon me Kilion me margə bam ca day-ə̂ ca, me Nomi di wor dam mənadə dəban dəndadə nə̂ sər di me tərə̂də di me ca.
Rut bo Nomi ha nəm Bedlehem
Wala gə Nomi wara nəm sən̰a də Mowab-lə̂ da tandi doy dara Aba dama gə dərə̂w bər̰in̰ ba al ladni gə nare duwa nə̂ sən̰a dəra-lə̂, ba ꞌyagə mani nə̂ wama me di. Managə ta da, tandi sogə gə nugəradə nə̂ sər di managə Mowab bagə cwor ha sən̰a dəra-lə̂ di bi. Cendi sogə managə sən̰a də cendi dam lə̂ di hargə mən gə nugəradə nə̂ sər di bagə cwor ha sən̰a də Juda lə̂ di. Ɗəm da gər bərmə̂-lə̂ da Nomi waygə nugəradə da: «Cwarna hana ulay dan-ə̂ ɗəm, kal wi kaw cwarna hana kərə̂ nə̂ iwə̂. Kal Aba dama gə dərə̂w bərin̰ alna ganang dusi də lade ya ꞌyeni banə̂ algə nəm gə woni mara bam ta de me ya banə̂ al nəm gan əndi de me ca. Kal wi kaw Aba dama gə dərə̂w bərin̰ ꞌyanaw abe me, ꞌywana ꞌywala managə ciri duwa dwar̰ə̂ lə̂ kərə̂ nə̂ tərə̂wə̂ me ca». Ər̰ə tandi yibə nugəradə di sədə̂, me nugəradə di sojə gura mar̰jagə da nan̰, 10 me cendi waydə da: «Bə̂də̂, nə̂ hay nin gandi mən sən̰a də nə̂ war̰ay day-ə̂ də ba». 11 Nomi cor waygə da: «Dəndani woni cwarna hana ulay dan-ə̂ bi, anə̂ ur ba nə̂ ha gan ɗang ala na mo? Caga da, aliya ni gaba yaa dine nə̂ abje nə̂ ɗan̰ ha layang da, ilə̂ bə̂də̂ ɗəm. 12 Nə̂ amsang dəndan ni cwarna hana ulay dan-ə̂, nə̂ hal nan̰e o ni gə abe ilə̂ bə̂də̂ ɗəm. De nə̂ ərmənə̂ dusənə̂: ‹Ba nə̂ neyem changa də laba-lə̂ dog ꞌya gə abe me ya dine nə̂ abje me kaw.› 13 Anə̂ ha neyama ɓeyadagə dara cendi ba jwarbəna ba mo? Anə̂ ha yə̂ə̂ sədə̂ng gən̰ə̂ laya abje nə̂ ɗang bam mo? I yande bə̂də̂ dəndan, əndi da wamani ni ɗoy gə dan bam, Aba dama gə dərə̂w bərin̰ ur dara wamani di ba əndarna i dənə̂ əndi.»
14 Deme nugəradə nə̂ sər di nul gura gə mar̰jagə daa nan̰ ɗang. Targin̰ ɗang da, Orpa di yə nuwadə di sədə̂ ər̰ə cor ha nə̂ war̰adələ̂ ɗəm me Rut dəra da, wor gandədə jang. 15 Ɗəm da Nomi waydə Rut da: «Yə̂r halay di cor ya ꞌywa war̰adə me ꞌywa mãr̰ĩ gə nə̂ war̰adə day me ca. Məndi kaw cor ha gandədə me.» 16 Ɗəm da, Rut codə waydə da: «Kal ajəmara gan dara ba nə̂ cwarna hana kalnay bam ɗi.
Mana gə də̂ hana lə̂ da, əndi kaw, nə̂ ha hara lə̂ me,
mana gə də̂ damna lə̂ da, əndi kaw, nə̂ dam lə̂ me ca.
War̰ay da, ha ꞌya i war̰an ni me,
Mãr̰ĩ diya kaw, ha ꞌya i Mãr̰ĩ ni me ca.
17 Mana gə də marna lə̂ da, nə̂ ha mara lə̂ me,
i mana gə ta di-lə̂ me gə ha mon lə̂ di me ca.
Kal Aba dama gə dərə̂w asənan wamani gə geche dənə̂,
ina i made mən tenene me, agədəndə tandi bə̂də̂ da.»
18 Managə Nomi yə̂r dara Rut ur ba də ha i gandədə ba da, tandi hoy ajəmara gə gwale di. 19 Cendi hargə ca day-ə̂ dəmgə Bedlehem ba. Managə cendi gər kərə̂ Bedlehem da, nare nə̂ ciri dədələ̂ pad yibdə dədə̂gə me, namde urbə sədə̂gə ba da: «Ɓag deme də ta di i Nomi di.» 20 Me Nomi cogə waygə da: «ꞌWagənan Nomi (idə sii ꞌywala) di bə̂də̂ ɗəm, ꞌwagənan Mara ɗəm (idə wamani gə geche) dara Mãr̰ĩ gə dwana aba ciri dəra di asən wamani gə geche dənə̂. 21 Managə nə̂ so ka da, nə̂ ha i gə mani ni nan̰ əsənə̂ me cwara niyə̂ da, Aba dama gə dərə̂w cwan əsə̂n pə̂gin̰, ꞌwagənan Nomi bə̂də̂ ɗəm dara Aba dama gə dərə̂w gə dwana aba ciri dəra di, asən wamani dənə̂ me cwon idə n̰agəni me ca.»
22 I yande me Nomi swa kala sən̰a də Mowab bam badə cor ha sən̰a dəra-lə̂, daygə nuwadə də Rut də gəndədə i Mowab di me ca. Wala gə cendi swa gəra Bedlehem da, nare kaw ilə̂ gəlbə̂ swagə̂ nə̂ gə ꞌogə gə «orjə̂» lə̂ ɗəm.