2
Rut surəm yiga gənə̂ Boos lə̂
Nomi tərə̂də gə Elimelek wiləw mən ilə̂. I abe gaba ꞌywa mani, gə nare aləw horəmbə̂ nan̰, gə ꞌogəw Boos. Wala mən Rut də Mowab di waydə nuwadə də Nomi da: «Kalən bərmə̂ nə̂ ha bam yigalə̂ surama swagə̂ managə yiga gənə̂ gun gə alna gan ladni.» Nomi codə waydə da: «Ha ɓay durmə̂n.» Rut so ha bam yigalə̂ surama swagə̂ woni gələ̂gə taragələ̂. Yiga gə tandi surəm swagə̂ lə̂ ta di cor i gənə̂ abe gə ꞌogəw Boos gənə̂ Elimelek wiləw di duwa.
Ɓam da, Boos swa Bedlehem yala bam yiga lə̂ di me ca. An̰ji waygə woni gələ̂ swagə̂ di ba da: «Kal Aba dama gə dərə̂w damna ganang.» Ər̰ə woni gələ̂ swagə̂ di cwow wayəw da: «Kal Aba dama gə dərə̂w piyənə̂ bəw dəmə̂ me ca.» Boos ur geche gənə̂ woni gələ̂ swagə̂ day di ba da: «Dwe də deme də ta di i wi durmə̂w mo?» Abe di cwow wayəw da: «I dwe də deme də Mowab də swa gə Nomi managə Mowab yala gandədə di. Tandi gəra urnin ba nə̂ kalnadə nin ba də surəm me ba də lay swagə̂ nə̂ gə jogədəgə daa nə̂ agədə bor dodə̂ woni gələ̂gə taragələ̂ ta di. Tandi yala i gə jomni ba me caga kaw tandi ɗəbə i daa, dam dodə̂ dunə̂ bo gwayni ɓani yande məra.» Ər̰ə Boos waydə Rut da: «Doy gwale ni durmə̂n, ha surama managə yiga gə ɗangə bə̂də̂, ɗəbə lə̂ ka jang surəm managə namde ni woni ala giyə̂ di taragələ̂. Asə angal diya ladle yə̂r yiga di mana duwa gə abje gəl swagə̂ də lə̂, pam namde woni layagə daa də taragə. Nə̂ u bən ꞌyagə moso woni ala giyə̂ di ba jəbnay bə̂də̂, mache alnay da, ha cha nimi managə pər̰əmdi nə̂ moso ni woni ala giyə̂ udəbə nimi bolə̂ ta di.» 10 Managə Boos way gwale bam da, Rut əbə̂r dodə̂ sən̰a-lə̂ me wayəw da: «Dara na me mə̂ al gan ladni yande pad me mani ni nə̂ ala ꞌyoləm yande dana me mo? Əndi də nə̂ i deme də məji di.» 11 Boos codə waydə da: «Mani diya nə̂ də algə gə nuway managə tərə̂y marnəm bam ba da, nare wayən gwale day ladə. Me nə̂ ocn̰ dara də swa kala abey bam me iy bam me sən̰a diya də yaa bam me də yala dam managə nare nə̂ də ocn̰əgə di mən pii bə̂də̂ dwar̰agələ̂. 12 Kal Aba dama gə dərə̂w ꞌywagənay gweyni diya dara mani nə̂ pad nə̂ də algə ta di. Ə̂w kal Aba dama gə dərə̂w, gə Mãr̰ĩ gənə̂ nare nə̂ Israyel day gə də̂ yala dam dun duwa lə̂ di ꞌywagənay gweyni diya gə bərmə̂ duwa.» 13 Rut cow wayəw da: «Aba ciri ni, əjəm da mə̂ algan ladni ꞌyang, əjəm da, mə̂ hurə̂n abnani nudə̂nə̂, dara mə̂ wayən gwale gə əndə̂r dusənə̂ əndi də idə alam giyə̂. Ɓag da namde woni alam giyə̂ ta di kaw əndi nə̂ bor gandagə bə̂də̂ sən̰.»
14 Dawa dədə wama mani nə̂ wama di neyem mwom da, Boos waydə Rut da: «Hare wom mani. U mapa tuləw səw managə mani nə̂ gə ꞌogəgə bẽ gə yale-yə̂.» Ər̰ə Rut hara gəra dam dodə̂ woni gələ̂ swagə̂ di tulə̂gələ̂ me, Boos u swagə̂ dərə̂gə nə̂ gə wagə di ꞌyadə tandi wom chə̂rni dəra-lə̂ me, gəndə̂gə wor bəldə dodə̂. 15 Tandi cor ha surama lə̂ di bi da, Boos u bəw waygə woni gələ̂ swagə̂ di ba da: «Kalnadə də surə̂m managə swagə̂ nə̂ gə magədəgə jogədəgə daa ta di dwar̰agələ̂ dəban aladə gwale. 16 Swagə̂ dədə̂gə nə̂ gə magədəgə jogədəgə daa ta di kaw susgənə̂ nə̂ yab dodə̂ kaldə də lay. Gun alnadə gwale bə̂də̂ pa pa.» 17 Rut surə̂m managə yiga gənə̂ Boos lə̂ bəra turgə me tandi gobə surama dəra di bam me bo orjə dərə̂gə neyem ya koro mwaj bii ji de.
18 Tandi ꞌwo swagə̂ di hara nəm ulay, gəldə nuwadə, mani nə̂ tandi ꞌywagə surama lə̂ di. Wama dəra gə tandi wama əbə̂ me gəndəw wara di kaw tandi u ꞌyadə me ca. 19 Nomi urdə da: «Labaa da, də ꞌwo surama i yiga gə nə̂ wiyə̂ mo? Də̂ ala giyə̂ i woy mo? Kal Mãr̰ĩ pinə̂ bəw managə gun gaba ala gandi ladni ta di dəwə̂.» Rut kəbədə nuwadə mana dəra gə ba də ala giyə̂lə̂ labaa di ba da: «Nə̂ ala giyə̂ i managə yiga gənə̂ abe gə gə ꞌogəw Boos lə̂.» 20 Nomi waydə nuwadə di ba da: «Kal Aba dama gə dərə̂w gə gam dusi duwa də lade gə nendə nə̂ də warang bəra me nare nə̂ mar bam me di, piyənə̂ bəw dəwə̂.» Me tandi asədə lə̂ diyə̂ ɗang ba da: «Boos di i wilanin nin gə ib yande me, i woni ondə chamragə bədə̂gə di wir̰agə gə mən me ca.» 21 Rut deme də Mowab waydə ɗang: «An̰ji wayən ba nə̂ suramana le woni alan giyə̂ di taragələ̂ jang bəra swagə̂ di ꞌyan̰a day-ə̂ ba.» 22 Yande da, Nomi waydə Rut da: «Ladə durmə̂n ni dədə, ha al giyə̂ gə namde duwa woni ala giyə̂ ta di lə̂ jang, yande da gun ha alay wamani yiga gə ɗangə̂ bə̂də̂.»
23 I yande me Rut dam gə namde woni ala giyə̂ nə̂nə̂ Boos duwa mən, tandi surə̂mə̂ bəra swagə̂ nə̂ orjə̂ me nə̂ geme me ꞌyan̰a day-ə̂ ba. Tandi dam lə̂ gə nuwadə di jang sən̰.