3
Rut wal managə Boos gədawə̂
Wala mən Nomi waydə nuwadə də Rut da, durmə̂n, i giyə ni gaba kan̰jay mana gə dama gə lade gə də ha dama gə sii ꞌywala. Ya ba də ocn̰ nəm de, Boos gə də al giyə̂ managə yiga duwa-lə̂ gə namde woni alaw giyə̂ mən ta di an̰ji i wilandə. Laba gə changa da, an̰ji ha huyə̂ swagə̂ duwa nə̂ orjə̂ də le bam mana gaba huyə̂ swagə̂ lə̂. Wi siy bam me ɗa swani gə biyey siyə̂ me hurə̂ barge diya gə lade siyə̂ me so ha managə an̰ji huy gə swagə̂ duwa-lə̂ ta di. Ɗəm da, jang gə an̰ji wor wama mani me cha me ꞌyan̰a sən̰ da, kaləw a ꞌwacn̰ana dara ba də yala lə̂ bə̂də̂ sən̰. Managə an̰ji dara ꞌya dodə̂ mwom da, yə̂r mana duwa gə ꞌya də ladle. Chədey səwə̂ ib me, lay borgə̂ duwa di daa me, i dodə̂ managə gədawə̂. Targin̰ ɗang da, i an̰ji me ha wayay mani nə̂ də̂ ha ala. Rut codə waydə da: «Mani nə̂ də̂ wayən ta di pad nə̂ ha hara alagəle.»
Yande mwom da, tandi so ha mana gaba huyə̂ swagə̂ gənə̂ Boos lə̂ me gəra al mani nə̂ nuwadə wayadə gandagə ta di dige dige. Boos wom me chə̂ me səw ꞌyoləw me ər̰ə so ha ꞌya managə swagə̂ duwa nə̂ orjə̂ dərə̂gə nə̂ gə ꞌyargə daa di tulə̂gələ̂ dara gamagə. Rut chidə̂ angal gəra lay borgə̂ duwa di bədə daa me i dodə̂ managə gədawə̂.
Gə changa dwar̰ə mwom da, Boos par lan̰a me dudəw a daa me managə an̰ji u dəw daa da, yə̂r deme mən ilə̂ dodə̂ gədawə̂. Ər̰ə an̰ji urdə da: «I wi mo?» Tandi cow wayəw da, i əndi Rut dədə alam giyə̂ di. U idə alam giyə̂ dəle deme, dara mə̂ i aba ꞌwon chenəm bəw əjəm. 10 Boos waydə da: «Kal Aba dama gə dərə̂w piyənə̂ bəw diyə̂, durmə̂n, mani nə̂ də algə ka nə̂ də̂ ur ba nə̂ uneye di, gəl dara ba də̂ ur nuway də le nan̰ ɗoy mani nə̂ də̂ algə pii bam*. Də̂ kan̰ja yə̂ə̂ gə məlan gə moso nə̂ ɗang woni ꞌywa mani labaa nə̂ n̰agəni me bə̂də̂. 11 Caga da, durmə̂n, kal lan̰a ɗi, mani nə̂ də̂ waynagə da, nə̂ ha alaye dara nare pad yə̂ri dara ba də̂ i deme sədə dədə horəmbə̂. 12 I sədə ꞌyang, nə̂ i aba ꞌwoy əndi, ɗəm da, gun mən gə dwani duwa gə tərə̂y ɗoy də ni bam ilə̂ sən̰. 13 I wal dodə̂ ka me, sanga gə jomni me, də̂ ha ənda yara, gun gə ta di ga urnə̂ ba alna mani nə̂ gun ha alagə wilə̂w gə mare bəw le da, ladni duwa da a uney an̰ju. An̰ji urnə̂ bə̂də̂ da, nə̂ u bən ꞌyay managə Aba dama gə dərə̂w gə ilə̂ bəra dərə̂wə̂, nə̂ ha ꞌwoye əndi. Caga da, i dodə̂ jang bəra gə jomni do.»
14 Rut i dodə̂ Boos gədawə̂ bəra jomni ba, me manapər də gun yər jaw ꞌocn̰əw bə̂də̂ sən̰ da tandi so daa. Dara Boos kaw ur gun ba ꞌwacn̰ana dara deme ba gəra tuləwə̂ ka bə̂də̂ me ca dara nare ga ba waya ba i gandədəle ɗəm mo. 15 Boos waydə da: «Biyə̂y barge diya gə də bow diyə̂ di me, yəw ladle.» Tandi yə barge dəra di me, an̰ji ajbadə orjə̂ di bodələ̂ nan̰ barge dəra-lə̂ di. An̰ji yidə chidə daa dədə̂ me an̰ji cor ha ulay ciri dwar̰ə-lə̂. 16 Rut di cor ha ulay nə̂ nuwadə lə̂ me, nuwadə urdə da: «Mani di alala i man mo durmə̂n.» Me Rut kəbdə nuwadə di mani nə̂ Boos ala gandədə di daa pad. 17 Tandi waydə ɗang ba da: «An̰ji ꞌyan swagə̂ nan̰ me, wayən da: ‹Də̂ ha cwara hara ꞌywa nuway əsəy pə̂gin̰ bə̂də̂.›» 18 Nomi waydə da: «Dam lə̂ pəgin̰ durmə̂n, bəra də̂ ha yara gwale di ga ha alala i man mo. Boos di ɗangərə̂na gwale gə ta di laba dog bə̂də̂ da, dusəw ha ꞌya dodə̂ bə̂də̂.»
* 3:10 3.10 Rut ur ba də u Boos dara nuwadə də Nomi di ba damna gə həlala. Ta di me i mani nə̂ yə Boos dəw