4
Boos u Rut deme
Boos so ha dama managə nare dayar ɗangər̰ə gə gwaleyə̂. Elimelek wilə̂w gə ib də̂n̰ gə Boos waydə Rut gwale duwa di hara, ər̰ə Boos ꞌwagaw: «Əjəm di, hare dam dodə̂, me abe di, hara gəra dam dodə̂.» Boos ꞌwaga nare nə̂ gechide nə̂ ciri dədə̂ mwaj ba hana damna gandagə me ca, mwom da, cendi gəra dam dodə̂ me ca. Boos di wayəw Elimelek wilə̂w di ba da: «Nomi də swa managə sən̰a də Mowab day-ə̂ cwara yala ulay di, caga tandi ur ba də kəl yiga gənə̂ wilandə gə Elimelek duwa di bam. Əndi da, nə̂ ur ba nə̂ asəm gwale gə ta di dusəmə̂ me nə̂ ərəm ba nə̂ wayəm ba mə̂ kəlnə̂ yiga di əjəm caga ka managə nare nə̂ gechide nə̂ ciri dədə̂ me nə̂ ɗang nə̂ dam gandagə me dərə̂gələ̂ ka. Caga da, mə̂ urnə̂ ba mə̂ kəlnə̂ yiga gənə̂ wilə̂m də le da, kəl, mə̂ urnə̂ bə̂də̂ le wayən daa kal nə̂ ꞌocn̰, dara gun gə ɗang gaba ɗwayam bam gə ha kələ̂ yiga di pii dərəmə̂ da, ilə̂ bə̂də̂, me tarəmə̂ da i əndi.» Abe di cow wayəw da: «Nə̂ ur ba nə̂ kəl yiga də le.» Boos wayəw da: «Mə̂ kəlnə̂ yiga di gə Nomi mwom da, mə̂ u Rut də Mowab deme le me ca, dara kal aba mara di suməw warna daa jang gə bərmə̂ gə mage duwa day me cendi ba wamna dəba duwa di me ca.» Abe di cow wayəw da: «Ina yande da, nə̂ neyem kələ̂ yiga di bə̂də̂, dara, gə ha ɓələ̂ mani ni nə̂ ꞌywa nə̂ sən. Kəl yiga gə de nə̂ ha kələ̂w əndi də ma, dara əndi da, nə̂ neyem kələ̂w bə̂də̂ ɗəm.»
Tanga pii managə sən̰a də Israyel-lə̂ da, nare kəlnə̂ mani labaa kəlangəna dəba da, gun mən biy gəbande duwa nə̂ gədawə̂ ꞌyaw jaw gəl dara wi kaw ba u bəw ꞌyaw jaw le. Cendi al yande dara gwale də ba ɗangər̰al ꞌyə̂n̰e ɗəm. I dara yande me, managə abe di wayəw Boos ba kəlnə̂ yiga də mwom da, an̰ji bi gəbande di ꞌyaw. Boos so wayəgə nare nə̂ gechide nə̂ ciri dədə̂ də me, nə̂ pad nə̂ dam gandagə di me, ba da: «ꞌYeni anə̂ i woni biyə̂n sandan, ba labaa da, mani nə̂ ꞌywa pad nə̂ tanga i Nomi tərə̂də gə Elimelek duwa me dəndadə nə̂ Kilion daygə Malon day me da, nə̂ kəlgəle pad ɗəm. 10 Caga da, Rut də Mowab də wambə dənə̂ Malon diyamo di nə̂ udəle me ca. Nə̂ al yande dara kal suməw me dəba duwa me warna lə̂ daa jang gə bərmə̂ gə nə̂ mage duwa day me dara suməw nəmarna bam chamraw bədə̂gələ̂ bə̂də̂ me nare nə̂ ciri dədələ̂ bədə̂gələ̂ bə̂də̂ me ca. ꞌYeni anə̂ i woni biyə̂n sandan labaa me ca.» 11 Mwom da nare nə̂ gechide də me nare nə̂ pad nə̂ ilə̂ ta di me cow wayəw da: «Ə̂w, nə̂ i nin woni biyə̂m sandam ꞌyang, kal Aba dama gə dərə̂w pinə̂ bəw managə deme də ilə̂ hara dama kərə̂ dəmalə̂ ta di dədə̂ me kaldə də wunə̂ ya Rachel me Lea me nə̂ i Jakob namdaw nə̂ yə̂ə̂ nare nə̂ Israyel pad ta də de. Əjəm gə gənəm i gangəle gənə̂ Eprata lə̂, kal mani dəma nə̂ ꞌywa ꞌyarbarna nan̰ me sum nəmnə̂ managə ciri də Bedlehem lə̂ pad me ca. 12 Kal Aba dama gə dərə̂w gə deme də mə̂ udə ta di ꞌyanang dine nan̰ nan̰ ya dine nə̂nə̂ Peres de. Peres i dwe gə Tamar yə̂w gandəw tərə̂də gə Juda ta də me ca.»
Yaa gənə̂ Obed duwa
13 I yande me, Boos u Rut deme. An̰ji ɓamar gandədə mwom da, Aba dama gə dərə̂w wudə gudi me, tandi yə̂ə̂ doy gə abe. 14 Namde nə̂ Bedlehem wayədə Nomi da: «Kal gə bwanaw Aba dama gə dərə̂w jilay dara labaa da gə yə̂ə̂ aba gamay. Kal mway di gədənə̂ gun gaba same managə sən̰a də̂ Israyel-lə̂. 15 An̰ji ha cwara gədə̂ mani diya woni nəmə̂ gə dərey, me wala gə də halna da an̰ji ha gamay an̰ju me ca. De də̂ yana dine nə̂ abje wurgəsubu kaw nuway dədə urəy me yə̂y gə mway gə ta di tandi ɗoy dine nə̂ ta di bam.» 16 Nomi u doy di yəw jorgədə lə̂, me gaməw tandi. 17 Namde woni ciri dəra bədə di waygə nare pad ba: «Nomi ꞌyo mwadə.» Ər̰ə cendi ꞌogəw dwe di suməw Obed, Obed i Jese abə̂w, me Jese i dole gə geche gə Dabid abə̂w me ca.
Dabid mwagəraw gəndə̂gə
18 Yarna Peres mage duwa gəndə̂gə: Peres i Hesron abə̂w. 19 Hesron i Ram abə̂w, Ram i Aminadab abə̂w. 20 Aminadab i Nacho abə̂w, Nacho i Salma abə̂w. 21 Salma i Boos abə̂w, Boos i Obed abə̂w. 22 Obed i Jese abə̂w, Jese i Dabid abə̂w.