10
Toopi tima꞉ wepia ula꞉ ale pa꞉ta꞉ kinki pita꞉la꞉ pi
Kametitio. Nika꞉ apa꞉na꞉ ateke amedama꞉ Mosesi telia꞉ mea pulu haena꞉ iki pa꞉ta꞉ piekeeki manuta꞉ hone wia꞉pa꞉peke. Koto tapake paeyaota꞉ hande ya hapi oto pa꞉ta꞉ hao puaata꞉ hande dawala Wepiki Ikali tukikina꞉ tunkula pua epeke tupa꞉ mone tea꞉na꞉ opolo pemekeme. Kutupa mo wanda꞉halita꞉ hande ya hapi pa꞉ta꞉ make mo dawala ikali pa꞉ta꞉ make Mosesina꞉ anke telia꞉ mea pominolo haena꞉ iki paeyaota꞉ bapitaisi hau pimikime. Kutupa paeyaoma꞉ hande Koda꞉na꞉ Sipitidima꞉ haleeke ne naata꞉ mo Sipitidima꞉ haleeke ikali make nemekeme. Hande Koda꞉na꞉ Sipitidima꞉ waleeke toopi pa꞉ta꞉ yama꞉ epeeke ikali nemekeme. Kutupa mo wanda꞉hali ame̱le̱ pomieke toopita꞉ Ketiso kone hayekeme. Kutu pimikipate koto wanda꞉hali wopuna꞉ hauna꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ ta꞉na꞉ma꞉ na homeekeme. Kutupa mo hapu hayeke alena꞉ ika꞉ tokomanu koto pa꞉ta꞉ wia꞉tiki pimikime.
Koto ekina꞉ mo tapakema꞉ pimikieki manuma꞉ta꞉ niki manda꞉ meaasa꞉me. Ikana꞉ma꞉ hoke haumanu puluekema꞉ taapemeke tupa꞉ nikana꞉ma꞉ kutupiki haumanu peaapa꞉na꞉ yeke kinki pita꞉la꞉me. Kutupa iki ame̱le̱ mandane wanda꞉halima꞉ toopi tima꞉ wepia ula꞉ ale pa꞉ta꞉ yeni hau pimiki tupa꞉ nikana꞉ma꞉ peaapa꞉na꞉ yeke wala꞉la꞉me. Mo Baiboloma꞉ alota꞉ Wanda꞉halima꞉ta꞉ ne ikali naa kealuekema꞉ pitimikipate pa hoki naneta꞉ mo haliwekima꞉ wanda꞉weki tonka꞉na꞉ hoke telepo la alualu pimikime laa la꞉la꞉me. Mandane kutupiki haumanu pimiki wanda꞉halita꞉ homeke natena꞉ kone 23 daoseni homemekeme. Koto ekina꞉ nikana꞉ma꞉ kutu piki haumanu na piki pa yankeke ma꞉nda꞉na꞉ loke hoeyaasa꞉ haumanu na pumana꞉ pea꞉pa꞉peke. Ikana꞉ma꞉ ika꞉ hoke hau manuma꞉ Koda꞉ma꞉ pia꞉ handeeke tupa꞉ nikana꞉ma꞉ mo Tekehali pa꞉ta꞉ hoke hone u tiaaluekema꞉ hone na umana꞉ pea꞉pa꞉peke. Mo hande mandane kutupiki hau pimiki wanda꞉halita꞉ mo hoke ketoma꞉ aweeke ekima꞉ homemekeme. 10 Kutupa nikana꞉ma꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ pi la la na pumana꞉ pea꞉pa꞉peke. Mo hande mandane wanda꞉halima꞉ kutupiki hau pimiki handaata꞉ mo lu homaasa꞉ enisoloma꞉ iki liekeme.
11 Mo hande wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pimiki ekimanu paeyaoma꞉ta꞉ mo mandane wanda꞉hali paeyao manda꞉ mealuekema꞉ pa꞉la꞉me. Kutupa niki pa꞉ta꞉ kinki pina꞉yeke amba꞉ wape pea ula꞉me. Niki haloma꞉ ekita꞉ paeyaalo pa꞉la꞉ natena꞉ teke pa꞉ta꞉ ya꞉leke handa loa꞉me. 12 Koto ekina꞉ mo some epima꞉ I̱ta꞉ da̱o̱la hata꞉ epeke tiao halome laa hone wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto someta꞉ lopaapa꞉na꞉ wotu hapeke aleo. 13 Mo iki pa꞉ta꞉ la handa꞉la꞉eki manuta꞉ mo wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ pa ipu hala꞉eki kone ipula꞉pate pa Koda꞉ma꞉ ipika꞉ pi la꞉ wita꞉la꞉ ekita꞉ ota꞉ yao hala꞉me. Kutupa ipikana꞉ma꞉ta꞉ mo iki mea ota꞉ lombeipiki lopaapeke ya꞉la꞉ la handa꞉la꞉eki ma꞉nda꞉ na epena꞉ lelieke. La handa꞉la꞉ ekimanu ipulu haena꞉ kone Koda꞉ma꞉ ika꞉ pota꞉ pilao iki tamba꞉ milieke. Mo tamba꞉ mina꞉la꞉ ekina꞉ iki honkopu hao ana꞉na꞉ hamina꞉ lelieke.
14 Ota꞉ ya kametitio. Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ mo toopi tima꞉ wepia ula꞉ ale pa꞉ta꞉ yeni hau peaasa꞉ ekita꞉ la꞉ka꞉la꞉ mina na peaapa꞉peke. 15 Ikana꞉ma꞉ hone wotu wilimi ekina꞉ do pimanu iki pa꞉ta꞉ alome. Koto ekina꞉ I̱ma꞉ aloeki opuaata꞉ teke weiya handa꞉pa꞉peke. 16 Hande Koda꞉ma꞉ niki epeaala꞉ kapona꞉ noluekema꞉ hata꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae pi laa nalo hata꞉ta꞉ Ketiso ipika꞉ we pa꞉ta꞉ na telipaasoma꞉pe. Kutupa hande pindipindi pea ula꞉ palaowa make nalo hata꞉ta꞉ Ketiso ipika꞉ loke mindiki pa꞉ta꞉ na telipaasoma꞉pe. 17 Palaowa punka homeke ya꞉leke handaata꞉ niki paeyao wotu kone homeke loke mindiki haloma꞉me. Hande homeke palaowa punka telipaasoma꞉ ekina꞉ loa꞉me.
18 Mo Isulai wanda꞉halima꞉ pimikieki make hone wia꞉pa꞉peke. Hande lia haleeke hoteke ne alemanu nemeke haliwekita꞉ mo oloda pa꞉ta꞉ wiekeeki kone na telipaasemepe. 19 Do alo ekina꞉ teketa꞉ eki epina꞉ alope. Hande toopi tima꞉ wepia ula꞉ ale pa꞉ta꞉ hala꞉la꞉ nemanu pita꞉ toopi tima꞉ wepia ula꞉ ale yaapona꞉ta꞉ ota꞉ekie alope. 20 Dia꞉me. Do ekina꞉ alome. Mo pi na miki haliwekima꞉ ma꞉na꞉ lia haleme ekita꞉ koto Koda꞉ pa꞉ta꞉ na haleke pa mo hoke temokomanu pa꞉ta꞉ kone halememe. Kutupa ikita꞉ mo hoke temokomanu ame̱le̱ ta꞉ma꞉ni pea hamina꞉ I̱ta꞉ hone na pa꞉la꞉me. 21 Ikana꞉ma꞉ Tekehalina꞉ kapo pa꞉ta꞉ make hoke temokona꞉eki apa꞉tao napeke na ya꞉la꞉me. Ikana꞉ma꞉ Tekehalina꞉ teipolona꞉ make mo temokona꞉eki make apa꞉tao napeke na ya꞉la꞉me. 22 Pate mo Tekehalima꞉ niki pa꞉ta꞉ soka꞉la꞉ma꞉ homena꞉ loluekema꞉ hone witoloma꞉pe. O nika꞉ honkopuma꞉ta꞉ ipika꞉eki lombei pa꞉la꞉me laa hone witoloma꞉pe.
23 Mandane wanda꞉halima꞉ alota꞉ Nikana꞉ma꞉ nika꞉ hone pa꞉la꞉ hau paeyao pa pea꞉peke ya꞉la꞉me la alemepate pa ika꞉ hau paeyao piteleme ekima꞉ta꞉ iki epeaasa꞉pe. Ikana꞉ma꞉ alota꞉ Nikana꞉ma꞉ nika꞉ hone pa꞉la꞉ hau paeyao pa pea꞉peke ya꞉la꞉me la alemepate hande hau paeyao pitelemeeki manuma꞉ta꞉ niki honkopu haasa꞉ Ketiso wanda꞉hali hamono na ala꞉me. 24 Hali homekema꞉ ya siki epeke tupa꞉ haluekema꞉ hone wopu na wiki pa iki paeyaoma꞉ ma꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ kone epeke tupa꞉ haena꞉yeke hone wia꞉pa꞉peke ya꞉la꞉me.
25 Mo makedi pa꞉ta꞉ ula꞉ hoteke mindikimanu ikana꞉ma꞉ pa hamba napeke ya꞉la꞉me. Kutu puluekema꞉ yeke hone eleke eleke witolo hata꞉ lota꞉ lota꞉ pea꞉peke na ya꞉la꞉me. 26 Pa ekipeke mo Baiboloma꞉ alota꞉ Kenke make kenkena꞉ ula꞉ alemanu paeyao make Tekehalina꞉ ekie laa wape pa꞉la꞉me.
27 Pi na miki halima꞉ Ne nomana꞉e laa neke wi lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kutupa naka꞉ honema꞉ polueke hone wika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ pua pita mo kita꞉la꞉ napeke alemanu pa꞉ta꞉ta꞉ hone elekeeleke witolo hata꞉ lota꞉ lota꞉ na piki pa napeke. 28 Kutu pea꞉peke ya꞉la꞉pate hali homeke ma꞉nda꞉ma꞉ neke pa꞉ta꞉ alota꞉ Do neta꞉ toopi tima꞉ wepia ula꞉ ale pa꞉ta꞉ halea꞉ ekie laa lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo neke pa꞉ta꞉ lea꞉ hali pa꞉ta꞉ make mo hone na lomba꞉la꞉ ekina꞉ make hone witolo hata꞉ koto ne na napeke. 29 Naka꞉ hone lomba꞉la꞉ ekina꞉ na alopate mo somena꞉ hone na lomba꞉la꞉ ekina꞉ loa꞉me.
Kutupa ma꞉nda꞉ma꞉ dupa lelieke. Kota꞉ mo hali ma꞉nda꞉na꞉ hone na lomba꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ do I̱ta꞉ hone lombao hata꞉ pa hone wia pea꞉peke ekita꞉ pa ekipeke handeteke haena꞉ lapeke ya꞉la꞉pe laata꞉ 30 Kutupa make mo yaka ne ula꞉ ekina꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae pi loa꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo I̱ma꞉ keiyae pi loa꞉ ne nalo ekina꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ ekipeke I̱ laasa꞉pe laa lelieke.
31 Pate ikana꞉ma꞉ ika꞉ hau paeyao piteleme ekima꞉ make mo ne ikali naleme ekima꞉ make mo Koda꞉na꞉ biki daeyaena꞉ loluekema꞉ hau paeyao pea꞉pa꞉peke. 32 Kutupa mo Diu wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make Diendaili wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make mo Koda꞉na꞉ siosi wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make homeke a꞉nda꞉ mea lopaaluekema꞉ hau ma꞉nda꞉ a꞉nda꞉ na pea꞉pa꞉peke. 33 I̱ma꞉ pu haloeki kone pea꞉pa꞉peke. I̱ma꞉ yaka hau paeyao pitolo ekima꞉ta꞉ mo wanda꞉hali paeyao ta꞉na꞉ma꞉ homaaluekema꞉ pitolome. I̱ kone epeaaluekema꞉ hone na piki pa wanda꞉hali paeyao Koda꞉ma꞉ da꞉tao haena꞉yeke epeaaluekema꞉ hone u halome.