9
Mo Aposolo halina꞉ pea꞉pekeeki pita꞉ mea꞉pekeeki yaapo
I̱ta꞉ ka꞉la꞉pa꞉ ta꞉pao halo hali na halope. I̱ta꞉ aposolo hali na halope. Nika꞉ Tekehali Yesu na handoa꞉pe. Ikita꞉ mo I̱ma꞉ Tekehalina꞉ e pokaaso ekina꞉ na halemepe. Mandane haliwekima꞉ta꞉ I̱ta꞉ aposolo hali na halome hone wimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ pa pina꞉ma꞉ ikana꞉ma꞉ kutupiki hone ota꞉ wia꞉peke na ya꞉la꞉me. Iki Ketiso pa꞉ta꞉ haleme ekima꞉ta꞉ kota꞉ pa I̱ta꞉ Tekehalina꞉ aposolo hali haloeki peneme yaasa꞉me.
Mo I̱ laaseme haliwekina꞉ pimanu hombo peaasoeki dupa alome. I̱ta꞉ yaka ena꞉ yenkita꞉ mo ne ikali napekeeki ana꞉ na pa꞉la꞉pe. Mo mandane aposolo haliwekima꞉ make mo Tekehalina꞉ hameke titima꞉ make Pidama꞉ make koto haliwekima꞉ piteleme tupa꞉ I̱ make Ketiso wanda꞉ mea hatuku pomua꞉peke ana꞉ na pa꞉la꞉pe. Dia꞉me mo Banabasi diki yaapo homekema꞉ mo yenki mulu pa꞉la꞉ e poka꞉peke ekima꞉ kone dika꞉ ne alemanu hamba꞉peke ya꞉la꞉pe. Hali epima꞉ mo ami hali hata꞉ ipika꞉ manima꞉ kone ipika꞉ ne dau hamba꞉peke ya꞉la꞉pe. Dia꞉me. Kutupa mo e teke halima꞉ ipika꞉ noka꞉pa꞉la꞉ ne kone napeke na ya꞉la꞉pe. Kutupa make mo sipisipi ma꞉na꞉manu handeteke hala꞉ hali epima꞉ ipika꞉ ma꞉na꞉ andu yupa napeke na ya꞉la꞉pe.
Do alo ekita꞉ mo kenke wanda꞉halina꞉ hau pitelemeeki homeke dia꞉me pa mo Lo Pimanu make homeke pi kone ala꞉me. Mosesima꞉ hande Lo Pimanu wape pa꞉la꞉ ekina꞉ do tupa꞉ ala꞉me. Mo kao ma꞉na꞉ma꞉ mo palaowa kilikimanu ambuku mea baaluekema꞉ ankema꞉ pitolo haena꞉ta꞉ ipika꞉ kake na tonkaapeke laa la꞉la꞉me. Koto la꞉la꞉ ekina꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ mo ma꞉na꞉manu pa꞉ta꞉ homeke hone wita꞉la꞉pe. 10 Koto la꞉la꞉ ekita꞉ Koda꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ make hone wita꞉la꞉pe. Aowe. Niki pa꞉ta꞉ make hone wita꞉la꞉me. Kenke awa꞉la꞉ halima꞉ make kiliki tala꞉la꞉ halima꞉ make e pokolo hata꞉ mo ena꞉ ipilika꞉ nemanu ana꞉na꞉ muluekema꞉ hone wia e poka꞉peke ya꞉la꞉me. 11 Kutupa nikana꞉ma꞉ta꞉ iki pa꞉ta꞉ mo Koda꞉na꞉ Sipitidina꞉ wae alemanu nokopoma꞉me. Kutupa ame mo kiliki mina꞉la꞉ tupa꞉ ikana꞉ma꞉ mandane alemanu niki pa꞉ta꞉ kimika꞉na꞉ta꞉ ana꞉ na pa꞉la꞉pe. 12 Mandane haliwekima꞉ta꞉ iki pa꞉ta꞉ ula꞉ alemanu muluekema꞉ hone wia꞉peke yaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ nikana꞉ma꞉ iki lombei pitolo hata꞉ ota꞉ muluekema꞉ ana꞉ na pa꞉la꞉pe. Dia꞉me ota꞉ mea꞉peke ya꞉la꞉pate pa na minoloma꞉me. Do ekina꞉yeke loa꞉me. Mo Ketisona꞉ Pi Seliapo pula꞉eki sa꞉sa꞉ peaapa꞉na꞉yeke hande ka꞉nda꞉manu paeyao niki honumake sikima꞉ wotu mu haloma꞉me.
13 Mo Tembolo da pa꞉ta꞉ e pokeleme haliwekima꞉ta꞉ koto pa꞉ta꞉ kone ika꞉ nemanu mu haleme ekita꞉ handelememe. Kutupa hande ma꞉na꞉ lia olodana꞉ wia halo haleme haliweki ikana꞉ma꞉ make mo limi hotekemanu pa꞉ta꞉ mandaneeki mu haleme ekita꞉ handelememe. 14 Koto tupa꞉ kone mo Tekehalina꞉ pi ula꞉eki dupae. Koda꞉ ipika꞉ Pi Seliapo walaaseme haliwekima꞉ta꞉ koto e pokolo hata꞉ kone ika꞉ ana꞉na꞉ hapeke ekimanu mea꞉peke ya꞉la꞉me la꞉la꞉me.
15 Koto la꞉la꞉pate I̱ma꞉ta꞉ koto tupa꞉ aleta꞉ ma꞉nda꞉ na molome. Kutupa ame make aleta꞉ ma꞉nda꞉ muluekema꞉ iki pa꞉ta꞉ do wape ota꞉ na tapaasome. Kie laapa꞉na꞉ I̱ amba꞉la homa꞉peke aleo. I̱ma꞉ iki ame̱le̱ ota꞉ pa hameke e pokolo ekina꞉ pi laaso ekita꞉ hali homeke a꞉nda꞉ma꞉ Paeki ala꞉me laa pi laapa꞉na꞉yeke loa꞉me. 16 I̱ma꞉ hande Pi Seliapo walaaso ekina꞉ta꞉ yaka pi I̱ma꞉ kone laapeke na ya꞉la꞉me. Pa ekipeke mo Tekehalima꞉ dupie la꞉la꞉ ekina꞉ kone pitolome. Koto ekina꞉ I̱ma꞉ mo Pi Seliapo na walaoka꞉na꞉ta꞉ a꞉pei I̱ta꞉ ota꞉ hoke tupa꞉ hapeke ya꞉la꞉me. 17 Yaka e pokolo ekita꞉ yaka honema꞉ kone wia pokoa꞉ka꞉na꞉ yoluta꞉ kota꞉ mo ena꞉ yenki muluekema꞉ hone ulu pua꞉pate pa yaka hone wia na piki pa mo Koda꞉ma꞉ walea꞉ e kone pokaaso ekina꞉ta꞉ 18 kota꞉ eki yenki mea꞉peke ya꞉la꞉pe. Yaka yenkita꞉ dupae. I̱ma꞉ta꞉ yenki ki pi na leke handaa mo mea꞉peke alemanu na minolo hata꞉ hande Pi Seliapo walaasoeki kone kotota꞉ yaka yenki ana꞉ pa꞉la꞉me.
19 I̱ta꞉ hali ma꞉nda꞉na꞉ pa hameke e pokaaso hali na hake ya kone halome. Kutupu halopate mandane wanda꞉hali wopu muluekema꞉ yaka hone wia kone wanda꞉hali paeyaona꞉ pa hameke e pokaaso hali halome. 20 Mo Diu wanda꞉hali muluekema꞉ I̱ta꞉ Diu wanda꞉hali haleme tupa꞉ kone halome. I̱ta꞉ hande Lo Pi manuma꞉ kilu tombuaasa꞉ wanda꞉hali leke na halopate pa koto tupa꞉ haleme wanda꞉hali muluekema꞉ I̱ make iki haleme tupa꞉ kone haowa꞉me. 21 Koto tupa꞉ kone mo Diendaili wanda꞉hali ame̱le̱ hata꞉ koto wanda꞉hali muluekema꞉ ikana꞉ma꞉ mo Diu wanda꞉halina꞉ Lo Pimanu pa꞉ta꞉ na haleme tupa꞉ I̱ make koto tupa꞉ halome. Do alo ekima꞉ta꞉ I̱ta꞉ Koda꞉na꞉ pi ula꞉eki yamba꞉la꞉ hali leke halome pi na leke I̱ta꞉ Ketisona꞉ pi ula꞉eki pa꞉ta꞉ teliolo hali halo ekina꞉ loa꞉me. 22 Mandane detepiki hone tulaaseme wanda꞉hali ame̱le̱ hata꞉ I̱ma꞉ta꞉ iki muluekema꞉ pa detepiki hali leke halome. Koto ekina꞉ wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ hau paeyaoma꞉ iki muluekema꞉ iki haleme tupa꞉ kone I̱ make hatiki pu halome. 23 Do pitolo ekita꞉ hande Pi Seliapo daeyaena꞉yeke pitolome. Kutupa koto ekima꞉ta꞉ mo Koda꞉ma꞉ wanda꞉hali epeaasa꞉eki manuna꞉ putupiliki ma꞉nda꞉ I̱ma꞉ muluekema꞉yeke pitolome.
24 Hande anke teline̱li pita꞉la꞉eki nina꞉ta꞉ haliweki wopuma꞉ anke hao pelimipate titina꞉ pelie hali homekema꞉ epeke yenki pua milieke. Koto hauta꞉ paeyaoma꞉ amba꞉ hone wilimime. Koto ekina꞉ iki make titina꞉ pua epeke yenki muluekema꞉ honkopu haaso hata꞉ anke hao pua꞉pa꞉peke. 25 Anke taline̱li pulu pa꞉la꞉ halima꞉ta꞉ titina꞉ amba꞉la moka꞉la hande hande pitolo hata꞉ ipika꞉ lokena꞉ hone pa꞉la꞉ ekimanu homao taka꞉lao haena꞉yeke pita꞉la꞉me. Kutu piki halima꞉ta꞉ mo kukutu pea꞉peke yenki ale muluekema꞉ do haumanu pita꞉la꞉pate nikana꞉ma꞉ta꞉ ota꞉ kukutu na pea꞉peke yenki ale muluekema꞉ pitoloma꞉me. 26 Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ I̱ta꞉ anke taline̱li pitolo hata꞉ta꞉ lekema꞉ lekema꞉ pea na piki hande opolo polo polo pa꞉ta꞉ handa꞉ paleke pulume. I̱ta꞉ hande epeke hone wiki kiki a꞉nda꞉ pita꞉la꞉ hali leke hata꞉ yaka kikima꞉ pa manda꞉ meaaso na piki ota꞉eki kone pitolome. 27 Yaka loketa꞉ homu peaaluekema꞉ yaka kone yumbitolo hata꞉ pitolome. Do ekina꞉yeke loa꞉me. I̱ma꞉ta꞉ wanda꞉hali wi la꞉la꞉ pi walaaso hali halopate pa wetepena꞉ I̱ kone halu peaapa꞉na꞉ pitolome.