8
Toopi tima꞉ wepia ula꞉ ale pa꞉ta꞉ ne hala꞉la꞉eki
Kutupa hande toopi tima꞉ wepia ula꞉ ale pa꞉ta꞉ ne hala꞉la꞉ hauna꞉ wape pea lota꞉ pimi ekita꞉ dupa alome. Niki paeyaoma꞉ta꞉ mo handa꞉la꞉ hauta꞉ hone uluma꞉me. Pate mo handa꞉la꞉ hauma꞉ta꞉ mo hakoko lita꞉la꞉ hau pu tiaasa꞉pate pa mo pukima꞉ homa꞉la꞉ hauma꞉ta꞉ wanda꞉halina꞉ hone tulaasa꞉ ekita꞉ daeya haena꞉ ala꞉me. Hali ma꞉nda꞉ epima꞉ I̱ma꞉ ota꞉ handa ulume laa hone wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto halina꞉ handa꞉la꞉ ekita꞉ ana꞉ na pa꞉la꞉me. Koto pa꞉la꞉pate hali epima꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ pukima꞉ homea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ koto hali ota꞉ handa꞉la꞉me.
Kutupa mo toopi tima꞉ wepia ula꞉ ale pa꞉ta꞉ halea꞉ nemanu pa naleme ekita꞉ nikana꞉ma꞉ handoloma꞉ ekita꞉ dupa. Mo homeke Koda꞉ homeke hala꞉ ekina꞉ hande toopi tima꞉ wepia ula꞉ aleta꞉ ota꞉eki dia꞉me hone witoloma꞉me. Mo wanda꞉hali manuma꞉ lo haleme koda꞉manu make teke halimanu make oli ya nane haya꞉ka꞉na꞉ make do kenke nane haya꞉ka꞉na꞉ make pa pina꞉ma꞉ nikana꞉ma꞉ nika꞉ Koda꞉ homeke kone nika꞉ Apa꞉ hata꞉ ipikita꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao wepia wina꞉ la꞉la꞉ Koda꞉ hala꞉me laata꞉ Nikita꞉ ipiki pa꞉ta꞉ ti lao haloma꞉me. Kutupa make mo Tekehali homeke homeketa꞉ Yesu Ketiso hala꞉me. Ipikana꞉ma꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao wepia wina꞉ laata꞉ niki make amba꞉ da꞉taala꞉me.
Koto do nikana꞉ma꞉ handoloma꞉ ekita꞉ mandane wanda꞉halima꞉ta꞉ na handelememe. Mo wanda꞉halima꞉ta꞉ toopi tima꞉ wepia ula꞉ alena꞉ haumanu pia꞉tiki pu haemeke ekina꞉ ame make kutupiki nemanu nalo hata꞉ta꞉ mo hande toopi tima꞉ wepia ula꞉ alena꞉ ekie hone witelememe. Kutu piki wanda꞉halina꞉ hone na lumba witolo hata꞉ kone mo hande ne naloma꞉ ekima꞉ta꞉ niki hoeyaasa꞉me laa hone witelememe. Koto tupa꞉ hone witelemepate pa mo ne naloma꞉ ekima꞉ta꞉ niki hatuku Koda꞉ teke pa꞉ta꞉ pu hamono lapeke na ya꞉la꞉me. Kutupa mo ne na neke haoma꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto ekima꞉ nika꞉ hau ma꞉nda꞉ yonka꞉lamono alu na pealieke. Kutupa ne nolo poloma꞉ ekima꞉ make mandane haumanu apa꞉tao na mulumeke.
Koto pa꞉la꞉pate ikana꞉ma꞉ mo ika꞉ ana꞉na꞉ handaa pitelemeeki manuma꞉ta꞉ pa mo hone wopu na tulaaleme wanda꞉hali hoke hau pea lopaapa꞉na꞉yeke wotu handeteke hapa꞉peke. 10 Do ekina꞉yeke loa꞉me. Neketa꞉ handele hali hata꞉ pa toopi tima꞉ wepia ula꞉ alena꞉ yeni hau pita꞉la꞉ da pa꞉ta꞉ pua pita꞉ ne naleme ekita꞉ mo dupiki hauna꞉ hone na lumba ula꞉ halima꞉ neke handea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ naka꞉ pitele ekima꞉ta꞉ mo toopi ti wepia ula꞉ ale pa꞉ta꞉ yeni hau pita꞉la꞉ nemanu nena꞉ loluekema꞉ na sutiaalipikipe. 11 Kutupa do naka꞉ handele ekima꞉ta꞉ mo hande honkopu na hake halita꞉ hoeyaalipikie. Koto halita꞉ Ketiso ipiki pa꞉ta꞉ homa꞉la꞉ hali naka꞉ kame kone hoeyaalipikie. 12 Kutu pitele hauma꞉ta꞉ mo ika꞉ hone wotu na lumba wilimi yankekemanu hoeyaeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ neketa꞉ Ketiso pa꞉ta꞉ make hoke hau pilipikie. 13 Koto ekina꞉ yaka kamena꞉ ne nala꞉ ekima꞉ta꞉ ipiki hoke hau pina꞉ mea lopaapeke yea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ma꞉ mo mindiki ma꞉nda꞉siki hoto homeke a꞉nda꞉ ota꞉ na nolueke. Yaka kame lopaapa꞉na꞉yeke loa꞉me.