7
Wanda꞉ mina꞉la꞉ ekina꞉ lota꞉ pita꞉la꞉eki
Ikana꞉ma꞉ hande tapaeme wapena꞉ lota꞉ pimi ekina꞉ hombo peaaso pita꞉ dupa. Hali ma꞉nda꞉ma꞉ wanda꞉ na miki pa haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ epeke pita꞉la꞉pate hande wanda꞉halina꞉ loke hoeyaasa꞉ haumanu wotu ya꞉leke handaata꞉ halima꞉ ipika꞉ wanda꞉ mina꞉la꞉eki make wanda꞉ma꞉ halina꞉ da pula꞉eki make kutu pita꞉la꞉ hauta꞉ epelieke. Halima꞉ ipika꞉ weteke pa꞉ta꞉ hala꞉peke ya꞉la꞉ ekita꞉ hala꞉peke ya꞉la꞉me. Kutupa wanda꞉ma꞉ make haliki pa꞉ta꞉ hala꞉peke ya꞉la꞉ ekita꞉ hala꞉peke ya꞉la꞉me. Koto pa꞉la꞉ ekima꞉ wanda꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ loke ipika꞉ kone na handeteke hala꞉pate halikima꞉ handeteke hala꞉me. Halima꞉ make ipika꞉ loke ipika꞉ kone na handeteke hala꞉pate ipika꞉ wetekema꞉ handeteke hala꞉me. Kutupa tooli ta꞉ma꞉ni pea hata꞉ta꞉ homekema꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ ki pa꞉la꞉me lapeke na ya꞉la꞉me. Hoto ma꞉nda꞉ta꞉ ipilikana꞉ma꞉ pi la꞉ wia Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni puluekema꞉ pao hosiki hapa꞉na꞉e laa lepeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ a꞉pa꞉la꞉pate pa ipilika꞉ loke handeteke halepeeki ana꞉ na pitolo hapina꞉ Sadanima꞉ ipiliki pa꞉ta꞉ hoke hone mea wiaapa꞉na꞉ paa ta꞉ma꞉ni pea hapa꞉peke ya꞉la꞉me. Do alo pita꞉ la witolo hata꞉ dupa꞉pe laa na alopate pa iki puemena꞉yeke ika꞉ hone pa tikitiki yaowaasome. Pate iki paeyao I̱ halo tupa꞉ hamina꞉yeke hone pa꞉la꞉pate pa Koda꞉ma꞉ ipika꞉ telipaasa꞉eki manuta꞉ ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pikieki telipao hala꞉me.
Mo wanda꞉ na miki o hali na peke pa haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make kineke wanda꞉weki pa꞉ta꞉ make do pi alome. I̱ halo tupa꞉ haemeka꞉na꞉ta꞉ epelieke. Kutu piliepate pa ika꞉ hone pa꞉la꞉ ekita꞉ homu peaapeke na ya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ wanda꞉ mea꞉pekeeki make halina꞉ da pua꞉pekeeki make ana꞉ pa꞉la꞉me. Hone pa꞉la꞉eki puluekema꞉ ti tala꞉ ekima꞉ handolo haena꞉ hata꞉ta꞉ hoelieke. Koto ekina꞉ mo wanda꞉ mea hali pua pita꞉la꞉ ekita꞉ epelieke.
10 Kutupa mo tooli tooli peleme wanda꞉halita꞉ iki pa꞉ta꞉ yakaeki na laake mo Tekehalima꞉ dupa꞉pe ala꞉eki kone la kitolome. Halina꞉ da pa꞉la꞉ wanda꞉ma꞉ta꞉ hali mina꞉pa꞉lao pua꞉peke na ya꞉la꞉me. 11 Pate kutu pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ pa pua hao hao o hali pa꞉ta꞉ la꞉ka꞉la paa pea꞉ka꞉na꞉ make epelieke. Halima꞉ make ipika꞉ wanda꞉ yoka꞉peke na ya꞉la꞉me.
12 Mandane wanda꞉hali pa꞉ta꞉ mo Tekehalina꞉ pi dia꞉ya꞉la꞉pate pa I̱ma꞉ kone dupa alome. Ketiso hali homekema꞉ ipika꞉ wanda꞉ pi na miki wanda꞉ haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kutupa mo wanda꞉ta꞉ haliki yaapo haluekema꞉ hone wia haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo halima꞉ koto wanda꞉ta꞉ yoka꞉peke na ya꞉la꞉me. 13 Kutupa make mo Ketiso wanda꞉ homekema꞉ pi na miki hali yaapo haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kutupa mo halima꞉ ipika꞉ wanda꞉ yaapo haluekema꞉ hone wia haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo wanda꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ haliki mina꞉pa꞉lao pua꞉peke na ya꞉la꞉me. 14 Do alo pita꞉ do ekina꞉yeke loa꞉me. Hande pi na miki halita꞉ ipika꞉ wanda꞉ yaapo ta꞉ma꞉ni pea hala꞉ ekina꞉ Koda꞉ma꞉ ana꞉e ala꞉me. Kutupa hande pi na miki wanda꞉ta꞉ ipika꞉ Ketiso hali yaapo ta꞉ma꞉ni pea hala꞉ ekina꞉ make kota꞉ Koda꞉ma꞉ ana꞉e ala꞉me. Do aloeki na pia꞉ka꞉na꞉ yoluta꞉ ika꞉ wekiwandiki titita꞉ pa mo Koda꞉ mataake weki wandiki halo pimime. Kutu pulu pelemepate ameta꞉ ika꞉ weki wandikimanu haleme ekita꞉ Koda꞉ma꞉ ana꞉e ala꞉me. 15 Kutu pu hapeke ya꞉la꞉pate hande pi na miki halima꞉ ipika꞉ Ketiso wanda꞉ mina꞉pa꞉lao pena꞉ yeke hone pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ kutu pina꞉e. Mandake tupa꞉ kone mo pi na miki wanda꞉ma꞉ ipika꞉ Ketiso hali pa mina꞉pa꞉laeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ kutu pina꞉e. Koto hau tukiki pa꞉ta꞉ta꞉ hande Ketiso hali pa꞉ta꞉ make Ketiso wanda꞉ pa꞉ta꞉ make pota꞉ a꞉mbaapekeeki dia꞉me. Koda꞉ma꞉ wi ala꞉ ekita꞉ iki a꞉nda꞉ peliaaso hata꞉ hamina꞉yeke wi ala꞉me. 16 Ketiso wanda꞉o. Naka꞉ haliki tamba꞉ minolo halena꞉ ipikita꞉ Ketiso hali haliepe o na haliepe nakana꞉ma꞉ na handeleme. Kutupa Ketiso hali neke make naka꞉ wanda꞉ tamba꞉ minolo halena꞉ ipikita꞉ Ketiso wanda꞉ haliepe o na haliepe nakana꞉ma꞉ na handeleme.
Iki wi leeke natena꞉ haemeke tupa꞉ kone pa hao hapa꞉pekeeki
17 Koda꞉ma꞉ telipea pa kita꞉la꞉ alemanu mea wia hata꞉ make ipikana꞉ma꞉ iki wi leeke a꞉pa haeme tupa꞉ kone pa hao hapa꞉peke. Do hande pi ula꞉ ekita꞉ mo siosi wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ wala꞉tiki pu halome. 18 Hali homeke ma꞉nda꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ wi leeke natena꞉ ipikita꞉ sekemesaisi hau pea hata꞉ opuata꞉ kota꞉ ipikana꞉ma꞉ hande sekemesaisi hau pa꞉la꞉ ekita꞉ honialuekema꞉ taapa꞉peke na ya꞉la꞉me. Kutupa hali homeke ma꞉nda꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ wi leeke natena꞉ ipikita꞉ sekemesaisi hau na piki hata꞉ opuata꞉ kota꞉ ipikana꞉ma꞉ sekemesaisi hau puluekema꞉ taapa꞉peke na ya꞉la꞉me. 19 Mo hande sekemesaisi hau pita꞉la꞉eki make na pita꞉la꞉eki make telipina꞉ aleta꞉ ma꞉nda꞉ dia꞉ya꞉la꞉pate pa mo Koda꞉na꞉ pi ula꞉ ekimanu opua pita꞉la꞉ ekita꞉ kotota꞉ hau tiekee. 20 Iki paeyaoma꞉ Koda꞉ma꞉ wi leeke natena꞉ haemeke tupa꞉ kone paa hapa꞉peke ya꞉la꞉me. 21 Neketa꞉ pa hameke e pokaase hali hata꞉ Koda꞉na꞉ wi leekeeki opipe. Kota꞉ nakana꞉ma꞉ kotoeki pa꞉ta꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ na homa꞉peke. Pate naka꞉ hande pa hameke e pokaaseeki mina꞉pa꞉laalena꞉ pota꞉ lombea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ pua꞉peke ya꞉la꞉me. 22 Do ekina꞉yeke loa꞉me. Mo pa hameke e pokaasa꞉ halima꞉ta꞉ Tekehalima꞉ ipiki wi ala꞉eki opuata꞉ kota꞉ ipikita꞉ mo Tekehalima꞉ ka꞉la꞉pa꞉ tapao haena꞉ la꞉la꞉ halie. Koto tupa꞉ kone mo pa hala꞉ halima꞉ta꞉ Tekehalima꞉ ipiki wi ala꞉eki opuata꞉ kota꞉ ipikita꞉ mo Ketisona꞉ e pa hameke pokaasa꞉ halie. 23 Koda꞉ma꞉ yenki tiekema꞉ iki hamba꞉la꞉me. Koto ekina꞉ mo haliwekina꞉ pa hameke e pokaaseme haliweki na hapa꞉peke. 24 Kametitio. Iki paeyaota꞉ Koda꞉ma꞉ iki wi leeke natena꞉ haeme tupa꞉ kone pa ame make Koda꞉ ame̱le̱ hao hapa꞉peke.
Wanda꞉ na miki o hali na peke kutupa kineke wanda꞉halina꞉ ekina꞉ lota꞉ pita꞉la꞉ ekimanu
25 Hande wanda꞉ na miki o hali na peke weki wandiki pa꞉ta꞉ honke leme ekita꞉ mo Tekehalima꞉ dupa꞉pe ala꞉ pi dia꞉ya꞉la꞉pate pa mo I̱ma꞉ hone witoloeki kone alome. Kutupa Koda꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ ekina꞉ yeke ikana꞉ma꞉ I̱ma꞉ alo ekina꞉ hone tulaapeke ya꞉la꞉me loa꞉me. 26 I̱ma꞉ dupa alome. Do hande ka꞉nda꞉ pa꞉la꞉ nate hala꞉ ekina꞉ yaka honema꞉ta꞉ mo epeke ekita꞉ dupa. Homekema꞉ ipika꞉ ame do haleme tupa꞉ paa haena꞉ lapeke ya꞉la꞉me laa hone witolome. 27 Neketa꞉ wanda꞉ melepe. Kota꞉ wanda꞉ yokuluekema꞉ hone na wia꞉peke. Neketa꞉ wanda꞉ na miki haeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ wanda꞉ muluekema꞉ hone na wia꞉peke. 28 Koto alopate pa wanda꞉ mika꞉na꞉ta꞉ hoke hau na piteleme. Kutupa wandiki make halina꞉ da pea꞉ka꞉na꞉ta꞉ hoke hau na pita꞉la꞉me. Koto hau pea꞉peke ya꞉la꞉ ekita꞉ mo wanda꞉halina꞉ tooli tooli haasa꞉ ekina꞉ epolo pa꞉la꞉ ka꞉nda꞉ manuta꞉ iki pa꞉ta꞉ make a꞉paapa꞉na꞉yeke loa꞉me.
29 Kametitio. Koto aloeki manuta꞉ do ekina꞉yeke loa꞉me. Nate wopu dia꞉yalo haena꞉ta꞉ ameta꞉ wanda꞉ miki haliwekita꞉ wanda꞉ na miki haleme haliweki tupa꞉ hapa꞉peke. 30 Kutupa e̱ aleme wanda꞉halima꞉ e̱ na leke haleme wanda꞉hali tupa꞉ hapa꞉peke. Kutupa ki taleme wanda꞉halima꞉ ki na teke haleme wanda꞉hali tupa꞉ hapa꞉peke. Kutaa make mo hamba꞉tiki pu haleme wanda꞉halima꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ na hambeke wanda꞉hali leke hapa꞉peke. 31 Kutupa kenkena꞉ ale manuma꞉ e pokeleme wanda꞉halima꞉ta꞉ mo kenkena꞉ alemanu pa꞉ta꞉ hone wopu na wiki wanda꞉hali leke hapa꞉peke. Do ekina꞉yeke loa꞉me. Do hande kenketa꞉ ame ula꞉ tupa꞉ pa na u halieke.
32 Ikana꞉ma꞉ hone eleke eleke u halemeeki manuta꞉ I̱ta꞉ hone na pa꞉la꞉me. Wanda꞉ na miki halima꞉ta꞉ mo Tekehalina꞉ hone pa꞉la꞉ ekimanu epeke tupa꞉ puluekema꞉ hone witolo hata꞉ Tekehalina꞉ e pokaasa꞉ ekina꞉ hone u hala꞉me. 33 Kutu pu hala꞉pate mo wanda꞉ miki halima꞉ta꞉ ipika꞉ wanda꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homaaluekema꞉yeke do kenkena꞉ ula꞉ alemanu pa꞉ta꞉ hone u hala꞉me. 34 Koto ekina꞉ ipika꞉ hone ula꞉ ekita꞉ putupa yaapo ualu pa꞉la꞉me. Kutupa mo halina꞉ da na peke wanda꞉ma꞉ make moputali wandikima꞉ make Tekehalina꞉ e pokaasa꞉ ekina꞉ hone u hala꞉me. Ipika꞉ hone pa꞉la꞉ ekita꞉ ipika꞉ loke temoko make Tekehali pa꞉ta꞉ hata꞉ yako peaena꞉yeke hone wilieke. Kutu piliepate pa mo halina꞉ da pa꞉la꞉ wanda꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ haliki ta꞉na꞉ma꞉ homaaluekema꞉yeke do kenkena꞉ ula꞉ alemanu pa꞉ta꞉ hone u hala꞉me. 35 I̱ma꞉ do alo pi manuta꞉ iki tamba꞉ muluekema꞉yeke alome. I̱ma꞉ ika꞉ pota꞉manu sa꞉sa꞉ puluekema꞉ na alopate ikana꞉ma꞉ tikitiki yao hata꞉ hone eleke eleke na wiki Tekehalina꞉ e ota꞉ epeke tupa꞉ pokaama꞉na꞉yeke loa꞉me.
36 Koto ekina꞉ta꞉ hali homeke a꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ mulu pa꞉la꞉ wandiki hapulu pa꞉la꞉ wale alemanu wia hata꞉ kone paa na mulueke laa kutupa wetepena꞉ mo halina꞉ honema꞉ o ipika꞉ pita꞉la꞉ haumanu mo wandiki pa꞉ta꞉ epeke tupa꞉ na pia꞉ka꞉na꞉ make o ipika꞉ hone pa꞉la꞉eki manuta꞉ ota꞉ honkopu wotu haaso hata꞉ hapuluekee hone wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mina꞉ lapeke ya꞉la꞉me. Ipika꞉ hone pa꞉la꞉eki pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ kutu pita꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ hoke hau ma꞉nda꞉ na pita꞉la꞉me. 37 Pate hali ma꞉nda꞉ma꞉ aleta꞉ ma꞉nda꞉ dia꞉ya꞉la꞉ ekina꞉ pa ipika꞉ honema꞉ kone honkopu haaso hata꞉ ipika꞉ lokena꞉ hone pa꞉la꞉eki manuta꞉ ana꞉na꞉ handeteke hapeke ya꞉leke handaata꞉ mo ipika꞉ mulu pa꞉la꞉ wandikita꞉ na mulueke alo hata꞉ dikita꞉ na mualu piki pa hao hapana꞉e laa hone ota꞉ na la꞉ka꞉lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto pita꞉la꞉ ekima꞉ make epeke hau kone pita꞉la꞉me. 38 Kutupa mo hali ma꞉nda꞉ epima꞉ ipika꞉ yenki ula꞉ wandiki hapia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ epekeeki pita꞉la꞉pate pa mo ipika꞉ yenki wilie wandiki na hapilie hali ipikita꞉ mo lombeipiki epeke hau tieke pita꞉la꞉me.
39 Kutupa mo halina꞉ da pa꞉la꞉ wanda꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ haliki paa haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipika꞉ haliki pa꞉ta꞉ hapeke ya꞉la꞉me. Koto pa꞉la꞉pate ipika꞉ haliki homea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipika꞉ hone pa꞉la꞉ halina꞉ da pa꞉ta꞉ pua꞉peke ya꞉la꞉pate pa ota꞉ Ketiso halina꞉ da pea꞉ka꞉na꞉ta꞉ ana꞉ pilieke. 40 Koto hau pea꞉peke ya꞉la꞉pate I̱ma꞉ hone witolo ekita꞉ dupa. Hande kosa꞉piki wanda꞉ta꞉ pa kosa꞉ piki haeka꞉na꞉ make ota꞉ epelieke hone witolome. I̱ma꞉ta꞉ koto tupa꞉ hone witolopate pa ya honema꞉ta꞉ mo Koda꞉na꞉ Sipitidita꞉ I̱ pa꞉ta꞉ make pila꞉me hone witolo hata꞉ do pi alome.