6
Ketiso kame titima꞉ ika꞉ kone pi yokaaluna꞉ hatuku pemekeeki
Iki ame̱le̱ hali homeke ma꞉nda꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ Ketiso yankeke pa꞉ta꞉ eki a꞉nda꞉ pa꞉la꞉eki handaata꞉ kota꞉ Koda꞉na꞉ wanda꞉hali ame̱le̱ hata꞉ na epeaake pa mo pi na miki pi yokaalu handeteke haleme haliweki pa꞉ta꞉ pua lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ yaala꞉ma꞉ na homiliepe. Koda꞉na꞉ wanda꞉hali nikana꞉ma꞉ta꞉ mo kenke wanda꞉hali paeyaona꞉ pi yokaalu pulu poloma꞉ ekita꞉ hone na witelemepe. Mo kenke wanda꞉hali paeyaona꞉eki pea꞉pa꞉peke yea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo iki ame̱le̱ opolo pa hosikieki manuta꞉ ikana꞉ma꞉ pi yokaalu pea꞉peke na ya꞉la꞉pe. Nikana꞉ma꞉ta꞉ mo enisolo titina꞉ pi yokaalu pulu poloma꞉eki make hone na witelemepe. Kutu pulu poloma꞉ ekina꞉ nikana꞉ma꞉ do kenkena꞉ haloma꞉eki manuna꞉ kone ana꞉na꞉ pi yokaalu pea꞉peke ya꞉la꞉me laa loa꞉me. Koto ekina꞉ mo hande haumanu iki tukikina꞉ opolo epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ikana꞉ma꞉ mo pi na miki wanda꞉hali pa꞉ta꞉ mea pelimikipe. Do alo pita꞉ iki yaala꞉ma꞉ homaaluekema꞉ loa꞉me. Iki pa꞉ta꞉ta꞉ epeke hone wita꞉la꞉ hali homeke ma꞉nda꞉ na hala꞉pe. Kutu piki halima꞉ta꞉ mo Ketiso hameke yaapona꞉ pi yokaalu pitelepeeki epeaapeke na ya꞉la꞉pe. Koto hau na piki pa Ketiso hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ Ketiso yankeke kone pi yokaaluna꞉ mea puata꞉ pa mo pi na miki haliwekima꞉ kone ipilika꞉ pi yokaalu peaena꞉ la꞉la꞉me.
Ikana꞉ma꞉ pa iki kone pi yokaalu puluekema꞉ mea pulimieki manuta꞉ kota꞉ iki ota꞉ lopa halememe laa peneme yaasa꞉me. Mo iki hoeya꞉ pa꞉la꞉eki manuta꞉ pa wina꞉ paapa꞉peke alee. Kutupa mo pake nala꞉ ekimanu make pa wina꞉ paapa꞉peke alee. Kutu pea꞉peke ya꞉la꞉pate pa ikana꞉ma꞉ na piki ika꞉ kone hoeya alualu pea pake naa alualu pea ika꞉ yankeketiti pa꞉ta꞉ kone pitelememe. Hande hoke hau pu haleme wanda꞉halima꞉ Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ ekina꞉ pua꞉peke na ya꞉la꞉ ekita꞉ hone na witelemepe. Ika꞉ kone na makeaapa꞉peke. Mo wanda꞉halina꞉ loke hoeyao haleme wanda꞉hali make toopi tima꞉ wepia ula꞉ ale pa꞉ta꞉ panda꞉ puniao haleme wanda꞉hali make tooli ka꞉tao haleme wanda꞉hali make mo wanda꞉ pa꞉ta꞉ pita꞉la꞉eki hali ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ kone pu haleme haliweki make kutupu haleme wanda꞉weki make 10 mo pake no haleme wanda꞉hali make pasa꞉tei hau pu haleme wanda꞉hali make kutupa hoke ikali naa keao haleme wanda꞉hali make pi la la pu haleme wanda꞉hali make dupiki hau pu haleme wanda꞉hali homeke a꞉nda꞉ ota꞉ Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉eki pa꞉ta꞉ na pelieke. 11 Iki pa꞉ta꞉ mandane wanda꞉halita꞉ kutupiki wanda꞉hali haemepate pa Koda꞉ma꞉ ika꞉ hoke haumanu tanda꞉ pea haena꞉ yeke handa ameta꞉ wamo pea halememe. Ameta꞉ Koda꞉ma꞉ iki talopu mea hamina꞉ la꞉la꞉me. Kutupa ame ikita꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ tikitiki yao hamina꞉ la꞉la꞉me. Kutupiki hauta꞉ mo Tekehali Yesu Ketiso pita꞉ nika꞉ Koda꞉na꞉ Sipitidi yaapoma꞉ peaala꞉me.
Ika꞉ loke manuma꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ biki mea a꞉meiyaapekeeki
12 Hali homeke a꞉nda꞉ma꞉ alota꞉ I̱ma꞉ta꞉ ya hone pa꞉la꞉ hau paeyao pea꞉peke ya꞉la꞉me laa leliepate pa mo hau paeyao pitoloma꞉eki manuma꞉ta꞉ niki epeaapeke na ya꞉la꞉me. I̱ma꞉ta꞉ hau paeyao pea꞉peke ya꞉la꞉me laa lapeke ya꞉la꞉pate pa mo hau homeke a꞉nda꞉ pitolo ekima꞉ I̱ta꞉ pa hameke e pokaasa꞉ hali leke hano lena꞉ ota꞉ na lolueke laa loa꞉me. 13 Hali ma꞉nda꞉ma꞉ alota꞉ Ne nala꞉ ekita꞉ welekena꞉ ekie laata꞉ Pa mo weleke make ne muluekema꞉ hala꞉me laa lelie ekita꞉ ota꞉ ya꞉la꞉pate koto ale yaapo telipina꞉ homeke dina꞉ Koda꞉ma꞉ paeyaalieke. Kutu pulu pa꞉la꞉ ekina꞉ yeke homekema꞉ ipika꞉ lokema꞉ta꞉ ta꞉ta꞉na꞉ loke hoeyaaluekema꞉ na hake pa mo Tekehalina꞉ e pokaaluekema꞉ pa꞉la꞉me. Kutupa make mo Tekehalima꞉ta꞉ nika꞉ lokemanu handeteke haluekema꞉ hala꞉me. 14 Koda꞉ma꞉ mo Tekehalita꞉ ota꞉ homa꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ kone mea tiaeyeke ekina꞉ kota꞉ niki make ipika꞉ wele pita꞉la꞉ ekima꞉ koto tupa꞉ kone mea tiaalieke.
15 Ika꞉ loke manuta꞉ Ketiso pa꞉ta꞉ tunao hata꞉ ipika꞉eki kone halemeeki hone na witelemepe. Kota꞉ I̱ma꞉ mo Ketisona꞉ loke pa꞉ta꞉ tunao hala꞉ hali hata꞉ yaka loke yoka꞉ meata꞉ mo mani muluekema꞉ hone wita꞉la꞉ wandiki ma꞉nda꞉na꞉ loke yaapo apa꞉taena꞉ loa꞉ka꞉na꞉ta꞉ ana꞉ piliepe. Ota꞉ dia꞉me. 16 Hali epima꞉ta꞉ mo mani muluekema꞉ hone wita꞉la꞉ wandiki yaapo apa꞉tao hala꞉ ekita꞉ kota꞉ ipilikita꞉ homeke loke kone hala꞉ ekita꞉ hone na witelemepe. Koto mo Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉ ekita꞉ dupa. Hande yaapota꞉ homeke loke kone halipipikie laa wape pa꞉la꞉me. 17 Kutu pita꞉la꞉pate hali epima꞉ Tekehali pa꞉ta꞉ ta꞉ma꞉ni pea haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipilika꞉ temokota꞉ homeke kone halipipikie.
18 Ta꞉ta꞉na꞉ loke hoeyaasa꞉ hau manuta꞉ ota꞉ na wataake nindi pea hapa꞉peke. Mandane hoke hau pita꞉la꞉ ekimanu paeyaota꞉ loke hama꞉ nane pita꞉la꞉pate hali epima꞉ ta꞉ta꞉na꞉ loke hoeyaasa꞉ haumanu pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipika꞉ loke pa꞉ta꞉ kone hoke hau peaasa꞉me 19 Ika꞉ lokemanu tukiki pa꞉ta꞉ta꞉ mo Holi Sipitidi pitina꞉ ipika꞉ yakopiki da haleme ekita꞉ hone na witelemepe. Kutupa mo Holi Sipitidi pila꞉ ekita꞉ Koda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ kita꞉la꞉ ekita꞉ hone na witelemepe. Ikita꞉ ika꞉eki dia꞉me. Koda꞉na꞉eki halememe. 20 Ipika꞉eki kone hamina꞉yeke ipikana꞉ma꞉ ikita꞉ yenki tiekema꞉ amba꞉ hamba꞉la꞉me. Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ ika꞉ loke manuma꞉ Koda꞉na꞉ biki mea a꞉meiyaena꞉ alo hata꞉ handeteke hapa꞉peke.