5
Loke hoeyaeyeke hauta꞉ Siosi wanda꞉hali pa꞉ta꞉ wiekeeki
Hali ma꞉nda꞉na꞉ wanda꞉ hoeyaasa꞉ hau iki ame̱le̱ ula꞉ ekita꞉ amba꞉ opolome. Kutupa mo kutu piki hauta꞉ mo pi na miki wanda꞉halima꞉ make na pu haleme hau kone pa꞉la꞉me. Hande hauta꞉ dupa. Hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ atekena꞉ wanda꞉ kone ma꞉la꞉ ekina꞉ loa꞉me. Kutu pa꞉la꞉pate ikana꞉ma꞉ alota꞉ Niki kone ana꞉ pa꞉la꞉me la aleme ekita꞉ ekipa alemepe. Epeke ekita꞉ ikana꞉ma꞉ kutupiki hauna꞉ yaala꞉ma꞉ homolo hata꞉ e̱ lapa꞉peke aleo. Kutupa mo hande hau pieke halita꞉ ika꞉ mombelemeeki mina꞉pa꞉lao yoka꞉pa꞉peke aleo.
I̱ta꞉ yaka loke haota꞉ da ma꞉nda꞉ nane papate halopate yaka temokoma꞉ta꞉ iki ame̱le̱ hala꞉me. Koto ekina꞉ iki ame̱le̱ mandake hata꞉ lolo pua꞉ tupa꞉ I̱ma꞉ta꞉ Tekehali Yesu ipika꞉ bikina꞉ mo hande pamba꞉ na piki hau pieke hali pa꞉ta꞉ pi amba꞉ loa꞉me. Iki mombela hamina꞉ I̱ make ya temoko kone iki ame̱le̱ hamina꞉ laata꞉ mo Tekehali Yesuna꞉ wele pita꞉la꞉eki niki paeyao pa꞉ta꞉ ta̱lolo haena꞉ta꞉ nikana꞉ma꞉ hande Tekehalina꞉ epolo pa꞉la꞉ Natena꞉ mo halina꞉ temoko da꞉taena꞉yeke ameta꞉ ipika꞉ loke hoeyaena꞉yeke Sadani pa꞉ta꞉ halomana꞉ alome.
Ikana꞉ma꞉ Niki kone ana꞉ pa꞉la꞉me la aleme ekita꞉ popeke na piki pi alememe. Hande opeleme lo halemeeki ma꞉nda꞉ dupa. Mo pombei yaasa꞉ yisitita꞉ hosiki alesikima꞉ kone palaowa paeyao pombei yao hala꞉me laa lo halememe. Koto ekina꞉ ikana꞉ma꞉ iki kone ota꞉ wamo pea haluekema꞉ do amba꞉ wieke hoke hauna꞉ pombei yaasa꞉ yisitita꞉ ota꞉ yoka꞉ mea baapa꞉peke. Kutu pimika꞉na꞉ta꞉ ikita꞉ pombei na yaake panake palaowama꞉ handilimikie. Kutu pikieki ame do pelememe. Pa ekipeke Ketisota꞉ nika꞉ Lombei Pupa Yapeekeeki ma꞉na꞉siki leke amba꞉ lia haleeke ekina꞉ nika꞉ Lombei Pupa Yapeeke ekina꞉ ne pambaalo poloma꞉eki ame do ana꞉na꞉ ula꞉me. Koto ekina꞉ nikana꞉ma꞉ hande nika꞉ Lombei Pupa Yapeeke ekina꞉ ne pambuluekema꞉ hande amba꞉ pombei yaala꞉ hoke hau pita꞉la꞉ ekimanu pita꞉ hoeyaapeke ekimanu yaapona꞉ yisiti ula꞉ palaowa na mumana꞉ pea꞉pa꞉peke. Pate mo hande na pombei yaake palaowa mumana꞉ pea꞉pa꞉peke aleo. Koto palaowata꞉ ota꞉eki yalo hokeeki taapuna꞉ dia꞉me.
Amba꞉ iki pa꞉ta꞉ tapaowa꞉ wape pa꞉ta꞉ta꞉ mo tooli ka꞉taaseme wanda꞉hali ame̱le̱ na hapa꞉peke laa loa꞉me. 10 Koto loa꞉ ekita꞉ hande pi na miki hata꞉ tooli ka꞉taaseme wanda꞉hali make o mo pi ula꞉ ekimanu yambeleme wanda꞉hali make o toopi tima꞉ wepia ula꞉ ale pa꞉ta꞉ panda꞉ puniaaseme wanda꞉hali make hande pita꞉ koto wanda꞉hali pa꞉ta꞉ na loa꞉me. Koto wanda꞉hali ame̱le̱ na haluekema꞉ yeke ikana꞉ma꞉ do kenke a̱i̱ mina꞉pa꞉lapeke ya꞉la꞉me. 11 I̱ma꞉ loa꞉ ekita꞉ do ekina꞉ yeke loa꞉me. Hali ma꞉nda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ta꞉ ika꞉ Ketiso kamee la ala꞉pate ipikana꞉ma꞉ tooli ka꞉taasa꞉ hau o honumake hau o toopi tima꞉ wepia ula꞉ ale pa꞉ta꞉ panda꞉ puniaasa꞉ hau o pi la la pita꞉la꞉ hau o hoke ikali naa keaasa꞉ hau o pi ula꞉ ekimanu yamba꞉la꞉la꞉ hau pa pulu ombu haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ kutupiki hali ame̱le̱ na hapa꞉peke loa꞉me. Kutu piki hali ame̱le̱ mandake pa꞉ta꞉ pua pita꞉ kone ne na napa꞉peke.
12 Pate pi na miki hama꞉ nane haleme wanda꞉halima꞉ pi yokaalu pea꞉peke ekita꞉ yaka e dia꞉me. Koda꞉ homekema꞉ koto wanda꞉halina꞉ pi yokaalu peaalieke. Kutu pulu pa꞉la꞉pate pa ikana꞉ma꞉ ota꞉ pea꞉peke ekita꞉ mo siosi wanda꞉halina꞉ pi yokaalu peaapeke ya꞉la꞉me. 13 Hande Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉ pi ma꞉nda꞉ta꞉ dupa. Hande hoke halita꞉ ika꞉ mombeleme pa꞉ta꞉ na pitina꞉ leke pa yokaa ta꞉ta꞉ haena꞉ lapa꞉peke laa wape pa꞉la꞉me.