4
Ketisona꞉ aposolo haliweki
Ikana꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ hone witolo hata꞉ hone dupa wia꞉pa꞉peke. Ikita꞉ Ketisona꞉ e pokaasoma꞉ haliweki hata꞉ta꞉ mo hande Koda꞉na꞉ a꞉mbao ula꞉ haumanu handeteke haleme haliwekie laa hone wia꞉pa꞉peke. Mo e poka꞉la꞉ haliweki paeyao pa꞉ta꞉ta꞉ hau pitelemeeki homeke homeke weiyu haleme ekita꞉ dupa. Ika꞉ teke halina꞉ pita꞉ na tunkuliki ipikana꞉ma꞉ ala꞉eki paeyao opua piteleme ekina꞉ weiyu halememe. Kutu pita꞉la꞉ ekina꞉ ikana꞉ma꞉ make mandane haliwekima꞉ make I̱ma꞉ polo ekina꞉ pi yokaalu pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ma꞉ hone witolo koto ekita꞉ aleta꞉ ma꞉nda꞉ dia꞉me hone witolome. Pa I̱ pa꞉ta꞉ make yaka ekina꞉ make I̱ma꞉ ya kone pi yokaalu puluekema꞉ hone na witolome. I̱ pa꞉ta꞉ eki a꞉nda꞉ na handolopate pa koto ekima꞉ta꞉ I̱ma꞉ta꞉ Epeke halie pi lapeke ana꞉ na pa꞉la꞉me. Pa ekipeke yaka hauna꞉ pi yokaalu pea꞉peke halita꞉ mo Tekehali homekee. Koto ekina꞉ mo Tekehalina꞉ pi yokaalu pulu pa꞉la꞉ Nate epena꞉yeke handeteke hata꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ ma꞉nda꞉na꞉eki amba꞉la pi yokaalu na peke pa handeteke hapa꞉peke. Tekehalima꞉ epena꞉ yu wia hapa꞉peke. Ipikana꞉ma꞉ mo timba꞉ lekeeki pa꞉ta꞉ a꞉mbao ula꞉eki paeyaota꞉ pa̱a̱na꞉ mea wilieke. Kutupa wanda꞉halima꞉ puki nane panka꞉ ula꞉ honemanu ipikana꞉ma꞉ peneme yaalieke. Koto dina꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ wanda꞉hali paeyaoma꞉ pimi ekina꞉ yenkita꞉ ana꞉na꞉ mea꞉peke ekimanu handolo hata꞉ ikina꞉ pi la wilieke.
Kametitio. Do wape pitolo pi paeyaota꞉ mo Apolosi diki pa꞉ta꞉ hone witolo hata꞉ pua꞉me. Dikana꞉ma꞉ pitolopa꞉ hau manuna꞉ wape polo ekita꞉ ikana꞉ma꞉ hone witolo hata꞉ mo Baibolo bukana꞉ wala꞉la꞉ tupa꞉ lombei peaama꞉na꞉yeke pua꞉me. Koto ekina꞉ ikana꞉ma꞉ ma꞉nda꞉na꞉ biki mea a꞉meiyaaso hata꞉ ma꞉nda꞉na꞉ biki lu mininiaasemeeki na pea꞉pa꞉peke. Neketa꞉ wanda꞉hali ankulao tieke halena꞉ epima꞉ mea haena꞉ la꞉la꞉pe. Naka꞉ wia haleeki paeyaota꞉ Koda꞉ma꞉ na kia꞉pe. Koto pa꞉la꞉eki ya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ nakana꞉ma꞉ta꞉ ya kone poloma꞉ ala꞉ halima꞉ laata꞉ naka꞉ biki kone ekipeke mea a꞉meiyaasepe.
Ikana꞉ma꞉ mea꞉peke ya꞉la꞉ ale manuta꞉ amba꞉ melememe. Ikita꞉ hamoko haliweki amba꞉ halememe. Ikita꞉ mo kini haliweki leke hata꞉ ika꞉ kilu tombuao hala꞉eki pa꞉ta꞉ halemepate pa nikita꞉ yonka꞉lao pelememe. A꞉ta꞉e. Yaka hone pa꞉la꞉ ekita꞉ iki ota꞉ kini haliweki hamina꞉ alome. Kutu pu haemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ niki make iki ame̱le̱ kini haliweki halumeke. Pate ya honema꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ aposolo haliweki nikita꞉ ota꞉ hoki nane hamono la꞉la꞉me. Nikita꞉ mo homaapeke ya꞉la꞉ haliwekima꞉ handele tupa꞉ mo kenke wanda꞉hali paeyaona꞉ leke popeleke nane make mo enisolo tapakena꞉ leke popelekena꞉ make ota꞉ mo telepo la꞉tiaasa꞉ hama tukikina꞉ homaapeke ya꞉la꞉ haliweki tupa꞉ haloma꞉eki handelememe. 10 Ketisona꞉ biki daeyaena꞉ loluekema꞉ nikita꞉ hone na wiki haliweki haloma꞉pate ikita꞉ Ketisona꞉ hauna꞉ hone wotu wilimi haliweki halememe. Nikita꞉ honkopu na haloma꞉pate ikita꞉ honkopu wotu halememe. Ika꞉ biki laasemepate pa niki pa꞉ta꞉ biki na ula꞉ haliwekie la alememe. 11 Amba꞉ make ame make nikita꞉ ne ikali tea꞉ma꞉ homa꞉tiki pu hata꞉ mo dau make wotu dia꞉ya꞉la꞉ haliweki haloma꞉me. Haliwekima꞉ niki pa litolo ombu haena꞉ make kutupa ota꞉ nika꞉ da pa꞉ta꞉ na hake pa pominolo hata꞉ta꞉ 12 nika꞉ kikima꞉ kone mo ka꞉nda꞉piki e wotu poka꞉tiki pu haloma꞉me. Kutupa niki kitaaseme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ epeke wamopiki pima꞉ kone epeaasoma꞉me. Tanda pita꞉la꞉ haumanu ku halemeeki make pa meatiao pu haloma꞉me. 13 Niki laaseme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make epeke pimanu lo hombo peaasoma꞉me. Nikita꞉ do kenkena꞉ ne sambe baasa꞉ ale manuma꞉ handoloma꞉me. Kutupa amba꞉ make ame make nikita꞉ do kenke wanda꞉halina꞉ ha̱i̱ ta̱la̱꞉la̱꞉ ekima꞉ handoloma꞉me.
14 Iki pa꞉ta꞉ I̱ma꞉ do wape polo ekita꞉ iki yaala꞉ma꞉ homaaluekema꞉ na pua꞉me. Pate ikita꞉ yaka weki wandiki leke haleme ekina꞉ ika꞉ hone tikitiki yaluekema꞉ pua꞉me. 15 Ika꞉ Ketiso haleme ekina꞉ pi wala꞉la꞉ haliwekita꞉ mo 10 daosenimanu mea haena꞉ lemeka꞉na꞉ta꞉ epolo pa꞉la꞉pate pa ika꞉ apa꞉ta꞉ homekee. Ika꞉ Yesu Ketiso pa꞉ta꞉ haleme ekina꞉ I̱ta꞉ ika꞉ apa꞉ halome. Koto mo Pi Seliapo iki pa꞉ta꞉ mea epolo ekina꞉ loa꞉me. 16 Koto ekina꞉ iki pa꞉ta꞉ dupa꞉pe laa I̱ma꞉ honke tieke alome. I̱ma꞉ pitoloeki moka꞉la hata꞉ kone pipe la alome. 17 Koto ekina꞉yeke hande Timodita꞉ iki pa꞉ta꞉ tapaasome. Ipikita꞉ yaka pukima꞉ homolo weki hata꞉ta꞉ ipika꞉ Ketiso hala꞉eki make ota꞉eki hala꞉me. I̱ma꞉ Ketiso hata꞉ hau pu haloeki make mo siosi paeyaona꞉ wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ walo haloeki make Timodima꞉ ika꞉ hone paa u tiaalieke.
18 Iki ame̱le̱ mandane haliwekima꞉ta꞉ Polota꞉ paa na ipilieke laa hone witolo hata꞉ Nika꞉ kone ana꞉ pa꞉la꞉me laa hone wia halememe. 19 Pate Tekehalima꞉ hone pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ koto kone paa ipulueke. Paa epoa꞉ka꞉na꞉ta꞉ mo hande Niki kone ana꞉ pa꞉la꞉me aleme haliwekina꞉ pa alemeeki manuta꞉ hone na wiki ika꞉ ota꞉ ana꞉na꞉ pea꞉pekeeki manuta꞉ pa a꞉pa handa weilueke. 20 Do ekina꞉yeke loa꞉me. Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ ekita꞉ pa pima꞉ ala꞉eki dia꞉pate ota꞉ wele pita꞉la꞉eki homekee. 21 Do hone pa꞉la꞉eki yaapota꞉ handoeki hone pelemepe. Iki tikitiki yaluekema꞉ tolo mea mina eponope o yopu hata꞉ta꞉ pukima꞉ homolo hata꞉ eponope.