3
Koda꞉na꞉ e pokaasa꞉ haliweki
Koto pa꞉la꞉pate ya kametitio. I̱ma꞉ ikita꞉ mo Holi Sipitidi meleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ lo haloma꞉ tupa꞉ ana꞉ na pa꞉leke handaa pa mo kenke wanda꞉hali haememe o mo Ketisona꞉ panake weki wandikisunu haememe laa hone witolo hata꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ pi waloa꞉me. Koto ekina꞉ ikana꞉ma꞉ taka꞉lake nemanu napeke na ya꞉la꞉ ekina꞉ andu kone kua꞉me. Kutupa ame do make ikita꞉ pa kenke wanda꞉hali leke haleme ekina꞉ taka꞉lake ne manuta꞉ pa napeke na ya꞉la꞉me. Ikana꞉ma꞉ ne tunkula꞉la꞉ haumanu make ape ala꞉ ekimanu make kutupiki haumanu piteleme ekita꞉ mo kenke wanda꞉halima꞉ pu haleme tupa꞉ kone pitelememe. Hali homeke ma꞉nda꞉ma꞉ alota꞉ I̱ta꞉ Polona꞉ hali halome la ala꞉pate hali ma꞉nda꞉ma꞉ I̱ta꞉ Apolosina꞉ hali halome la lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto lo haleme ekima꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ kenke hau na pitelemepe.
Kota꞉ Apolosita꞉ epi ya꞉ka꞉ta꞉pe. I̱ Polo make epi ya꞉ka꞉ta꞉pe. Diki telipina꞉ Koda꞉na꞉ e pokaasopa꞉ hali yaapo hata꞉ mo pitolopa꞉ ekina꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone tulaalememe. Tekehalima꞉ diki pa꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉piki e telipaleke handaa pokaasopa꞉me. I̱ta꞉ wae noka꞉polo hali haowa꞉me. Kutupa Apolosima꞉ta꞉ mo ikali naa hala꞉la꞉ hali haya꞉me. Dikita꞉ kutu pupa꞉pate opaake hauta꞉ Koda꞉ma꞉ piekeme. Wae noka꞉pa꞉la꞉ hali make ikali naa hala꞉la꞉ hali make ipilikita꞉ biki dia꞉ya꞉la꞉pate hande wae ale opaake hauta꞉ Koda꞉ma꞉ peaasa꞉ ekina꞉ ipika꞉ biki tieke ula꞉me. Kutupa wae noka꞉pa꞉la꞉ hali make ikali naa hala꞉la꞉ hali make ta꞉ta꞉ na pa꞉la꞉pate ipilikana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ e pokaasepe ekita꞉ yenki make ana꞉na꞉ kone milipipikie. Dikita꞉ mandake pa꞉ta꞉ hata꞉ Koda꞉na꞉ e pokaasoma꞉ haliweki halopa꞉me. Kutupa ikita꞉ Koda꞉na꞉ e kone halememe.
Kutupa ikita꞉ Koda꞉na꞉ da make halememe. 10 Koda꞉na꞉ pa a꞉ta꞉ma꞉ homa kita꞉la꞉eki meata꞉ I̱ma꞉ta꞉ mo da a꞉eta꞉la꞉ ekina꞉ hone wotu wiki kapenda you hali hata꞉ pinki amba꞉ nokopolome. Kutupa hali ma꞉nda꞉ma꞉ da a꞉eluekema꞉ mo pinkimanu manda a꞉eta꞉la꞉me. Koto pa꞉la꞉pate mo da a꞉eta꞉la꞉ hali ma꞉nda꞉ epima꞉ta꞉ wotu handeteke hata꞉ a꞉eya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ pa ana꞉ pilieke. 11 Do alo pita꞉ do ekina꞉yeke loa꞉me. Mo hande da pinkimanu nokopa꞉la꞉ ekita꞉ Koda꞉ma꞉ Yesu Ketiso homeke amba꞉ mea haena꞉ la꞉la꞉me. Kutupa mandane pinki manuta꞉ noka꞉pea꞉peke na ya꞉la꞉me. 12 Kutupa mo hande pinkimanu manda da a꞉eluekema꞉ mandane haliwekima꞉ta꞉ koloma꞉ make silipama꞉ make yenki tieke toopima꞉ make a꞉elimikie. Kutupa mandane haliwekima꞉ta꞉ tima꞉ make yenki katakema꞉ make liki manuma꞉ make da a꞉elimikie. 13 Kutu pilimipate pa mo hande pi yokaalu pulu pa꞉la꞉ Nate epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo da a꞉eleme haliweki paeyaona꞉ a꞉eleme hau manuta꞉ peneme yaalieke. Koto Natena꞉ta꞉ mo ti tala꞉ ekima꞉ kone ipilieke. Kutupa haliweki paeyaoma꞉ a꞉elemeeki manuta꞉ mo hande ti tolo pa꞉la꞉ ekima꞉ kone ta handilieke. 14 Hali ma꞉nda꞉ma꞉ mo hande pinki manda a꞉ela꞉eki na teke paa hao haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto da a꞉eta꞉la꞉ someta꞉ epeke yenki milieke. 15 Kutu piliepate pa mo hali ma꞉nda꞉na꞉ a꞉ela꞉ ekita꞉ to paeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipika꞉ a꞉ela꞉eki paeyao alupalieke. Hande a꞉eyeke someta꞉ na alupiki da꞉taa haliepate pa ti tala꞉eki pa꞉ta꞉ kone pindi pita꞉la꞉ hali leke da꞉taa halieke.
16 Ikita꞉ Koda꞉na꞉ yakopiki da hamina꞉ta꞉ kutupa Koda꞉na꞉ Sipitidi iki tukiki pa꞉ta꞉ amba꞉ pitaala꞉eki make ikana꞉ma꞉ hone na witelemepe. 17 Hali ma꞉nda꞉ a꞉nda꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ yakopiki da hoeyaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ koto hali hoeyaalieke. Koda꞉na꞉ data꞉ yakopiki da ya꞉leke handa loa꞉me. Kutupa iki kone ipika꞉ yakopiki da halememe.
18 Ikana꞉ma꞉ iki kone na makeaapa꞉peke. Iki ame̱le̱ hali homeke a꞉nda꞉ma꞉ tiaota꞉ kenke haliwekima꞉ hone witeleme tupa꞉ alota꞉ I̱ta꞉ hone wotu ulu hali halome laa lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto halima꞉ta꞉ mo ota꞉ hone wotu wita꞉la꞉eki handa꞉ uluekema꞉ I̱ta꞉ hone na wiki hali halome laa amba꞉la lapeke aleo. 19 I̱ma꞉ do alo pita꞉ do ekina꞉yeke loa꞉me. Kenke haliwekina꞉ hone wopu witelemeeki manuta꞉ Koda꞉ma꞉ handaata꞉ hone na wiki pa ekie laa lelieke. Mo Baibolona꞉ wape pa꞉la꞉eki dupa.
Koda꞉ma꞉ mo kenkena꞉ hone wotu witeleme haliwekita꞉ ika꞉ hone wotu witelemeeki manuma꞉ta꞉ iki kone hona꞉ meao tamina꞉ lelieke laa la꞉la꞉me.
20 Kutupa mo Baibolona꞉ wape pa꞉la꞉eki ma꞉nda꞉ dupa.
Kenke haliwekina꞉ hone wopu witelemeeki manuta꞉ Tekehalima꞉ handa alota꞉ Pa alemanu witelememe laa la꞉la꞉me wape pa꞉la꞉me.
21 Koto ekina꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ mo kenke haliwekima꞉ hone wia piteleme ekimanu handolo hata꞉ ika꞉ pi laapeke na ya꞉la꞉me. Pa ekipeke mo ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyaota꞉ mo Ketiso tapake ika꞉eki ya꞉leke handa loa꞉me. 22 Polo make Apolosi make Pida make do kenke paeyao make mo da꞉ta꞉la꞉eki pita꞉ homa꞉la꞉eki yaapo make ame do pita꞉la꞉eki make wetepe pulu pa꞉la꞉eki make do ekimanu paeyao ika꞉eki ya꞉la꞉pate 23 ikita꞉ Ketisona꞉ekie. Kutupa Ketisota꞉ Koda꞉na꞉eki hala꞉me.