12
Hande Holi Sipitidima꞉ kita꞉la꞉ alemanu
Ya kametitio. Ya hone pa꞉la꞉ ekita꞉ ikana꞉ma꞉ mo hande Holi Sipitidima꞉ ota꞉ kita꞉la꞉eki manuna꞉ hone eleke eleke na uemena꞉ hone witolome. Ikita꞉ pi na miki haemeke dina꞉ta꞉ hande pi lapeke na yeke toopi tima꞉ wepia ula꞉ ale manuma꞉ iki handeteke hata꞉ hatuku ombu pu hoeyaemeke ekita꞉ ikana꞉ma꞉ hone amba꞉ wilimime. Ikana꞉ma꞉ hande pi lapeke na ya꞉la꞉ ale manuna꞉ biki yeiya꞉ loluekema꞉ pemekeeki loa꞉me. Koto ekina꞉ ikana꞉ma꞉ hone uemena꞉yeke do alome. Hali homeke ma꞉nda꞉ a꞉nda꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ Holi Sipitidima꞉ handeteke haena꞉ alo hata꞉ alota꞉ Yesuta꞉ hoeyaena꞉e laa pi lapeke na ya꞉la꞉me. Kutupa ma꞉nda꞉ma꞉ make Yesuta꞉ ota꞉ Tekehalie laa loluekema꞉ mo Holi Sipitidima꞉ na handeteke haena꞉ kone kutupiki pi lapeke na ya꞉la꞉me.
Hande Sipitidina꞉ kita꞉la꞉ ale manuta꞉ ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ ya꞉la꞉pate pa mo kita꞉la꞉ Sipitidita꞉ homeke kone hala꞉me. Mo Tekehalina꞉ e pokaasoma꞉ ekimanu make ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ ya꞉la꞉pate pa mo ena꞉ Tekehalita꞉ homeke kone hala꞉me. Kutupa ipika꞉ e pokaena꞉ loluekema꞉ta꞉ mo e pokaapeke handa꞉la꞉ haumanu ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pa꞉la꞉pate pa homeke Koda꞉ma꞉ kone koto e pokaasa꞉ haumanu paeyaota꞉ ipika꞉ wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ teli peaasa꞉me. Wanda꞉hali paeyao epeaaluekema꞉ mo Sipitidima꞉ niki paeyao homeke homeke pa꞉ta꞉ ipika꞉ pitaasa꞉eki wala꞉la꞉me. Hande Sipitidima꞉ hali homeke pa꞉ta꞉ epeke hone wiki pi ala꞉eki halolo hata꞉ mo homeke Sipitidima꞉ kone hali ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ make epeke handaasa꞉eki hala꞉la꞉me. Do homeke Sipitidima꞉ hali ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ ota꞉ hone tulaasa꞉eki hala꞉la꞉pate pa mo homeke Sipitidima꞉ kone hali ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ mo yeni haaseme wanda꞉halina꞉ yeni tandelaasa꞉eki hala꞉la꞉me.
10 Mo Sipitidima꞉ hali homeke pa꞉ta꞉ mo na handeke hau manuna꞉ pea꞉peke wele halaata꞉ hali ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ make mo Koda꞉na꞉ pi walaasa꞉eki hala꞉la꞉me. Kutupa ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ta꞉ mo kita꞉la꞉eki manuta꞉ Sipitidima꞉ hala꞉la꞉eki o hoke temokoma꞉ hala꞉la꞉eki tekili pea pa handena꞉yeke peaasa꞉eki hala꞉la꞉me. Hali ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ mo ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉piki pimanu ala꞉eki halaata꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ kutupiki pimanu opua pa la꞉ka꞉la꞉la꞉ ekina꞉ wele hala꞉la꞉me. 11 Kutu pita꞉la꞉ ekimanu paeyaota꞉ hande homeke Sipitidima꞉ kone wanda꞉hali homeke homeke pa꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ ipiki hone pa꞉la꞉ tupa꞉ kone telipaaso hata꞉ peaasa꞉me.
Loke homekema꞉ kone ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao haasa꞉eki
12 Ketisota꞉ loke homeke tupa꞉ kiki ankemanu tuna tuna pea hala꞉me. Hande kiki anke lokena꞉ tunaala꞉ alemanu ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ ya꞉la꞉pate loketa꞉ homeke kone hala꞉me. 13 Koto tupa꞉ kone niki paeyaota꞉ Diu wanda꞉hali pita꞉ Diendaili wanda꞉hali yaapo make ma꞉nda꞉na꞉ e pa hameke pokaaseme wanda꞉hali pita꞉ ka꞉la꞉pa꞉ ta꞉pao haleme wanda꞉hali yaapo make niki paeyao mo homeke Sipitidima꞉ kone bapitaisi pea homeke loke tunao haloma꞉me. Kutupa nikana꞉ma꞉ ikali no haloma꞉ tupa꞉ mo homeke Sipitidi kone na꞉tiki pu haloma꞉me.
14 Loketa꞉ homeke ale dia꞉me. Mandane alemanu paeyao tuna tuna pea hala꞉me. 15 Kutupa ankema꞉ alota꞉ I̱ta꞉ kiki dia꞉ya꞉leke handaa lokena꞉ ale dia꞉me laa lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ pa pina꞉ma꞉ ipikita꞉ lokena꞉ ota꞉ tunao haasa꞉ ale kone pa ula꞉me. 16 Kutupa make mo katakema꞉ alota꞉ I̱ta꞉ leke dia꞉ya꞉leke handaa mo lokena꞉ ale dia꞉me laa lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ pa pina꞉ma꞉ ipikita꞉ lokena꞉ ota꞉ pa tunao hala꞉me. 17 Mo loke homeketa꞉ pa leke homeke kone haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo pimanu ekipa opiliepe. Kutupa mo loketa꞉ katake homeke kone haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉na꞉ totopo pa꞉la꞉ ekimanu ekipa milia꞉pe. 18 Loketa꞉ koto tupa꞉ dia꞉me. Pa ekipeke Koda꞉ma꞉ ipika꞉ hone witolo tupa꞉ kone mo ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki ale manuta꞉ mo loke pa꞉ta꞉ ota꞉ tuna tuna peayekeme. 19 Loketa꞉ pa homeke ale kone haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo ka꞉la꞉ alemanu dia꞉yeke handaata꞉ ota꞉ loke hapeke na ya꞉la꞉me. 20 Koto tupa꞉ dia꞉pate pa mo tuna tuna peaala꞉ alemanu paeyao kone apa꞉taota꞉ kota꞉ homeke loke kone hala꞉me.
21 Koto ekina꞉ lekema꞉ mo kiki pa꞉ta꞉ta꞉ I̱ta꞉ neke yaapo haluekema꞉ hone na wiki ya kone halo ekita꞉ a꞉pa꞉la꞉me la꞉la꞉ pita꞉ ota꞉ lapeke na ya꞉la꞉me. Koto tupa꞉ kone youma꞉ mo anke pa꞉ta꞉ta꞉ I̱ta꞉ neke yaapo haluekema꞉ hone na wiki ya kone halo ekita꞉ a꞉pa꞉la꞉me la꞉la꞉ pita꞉ ota꞉ lapeke na ya꞉la꞉me. 22 Dia꞉me. Kutupiki hau pea꞉peke na ya꞉la꞉pate pa mo lokena꞉ tunaala꞉ honkopu na hake ale manuta꞉ dia꞉ya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ nika꞉ loke manuta꞉ epeke tupa꞉ na haloma꞉me. 23 Kutupa lokena꞉ tunaala꞉ mandane ale manuta꞉ pa ale manue aloma꞉pate pa koto alemanu kone pa epeke tupa꞉ handeteke haloma꞉me. Kutupa lokena꞉ tunaala꞉ mandane au na la꞉la꞉ alemanu pa꞉ta꞉ta꞉ hone wopu wia kesema꞉ handeteke haloma꞉me. 24 Pate mandane au la꞉la꞉ ale manuta꞉ handeteke haluekema꞉ hone wopu na u haloma꞉me. Koda꞉ma꞉ta꞉ mo lokena꞉ mandane alemanu tunaaso hata꞉ta꞉ mo pa ale manuta꞉ ipikana꞉ma꞉ ota꞉ ana꞉na꞉ haena꞉ laa pa꞉la꞉me. 25 Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ mo hande loketa꞉ pa yoka yoka pea na hake mo hande tunaala꞉ alemanu paeyaoma꞉ta꞉ ika꞉ kone handeteke ha alualu puemena꞉yeke pa꞉la꞉me. 26 Koto ekina꞉ mo lokena꞉ tunaala꞉ ale homekema꞉ tanda mia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo tunaala꞉ mandane alemanu paeyaoma꞉ make mandakena꞉ tandama꞉ homilimikie. Kutupa ma꞉nda꞉ma꞉ mo lokena꞉ tunaala꞉ ale homeke a꞉nda꞉na꞉ biki yeiya꞉ lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo lokena꞉ tunaala꞉ mandane alemanu paeyaoma꞉ta꞉ mandakena꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homilimikie.
27 Koto ekina꞉ iki paeyaota꞉ Ketisona꞉ loke kone hata꞉ hande tunaala꞉ alemanu homeke homeke lo halememe. 28 Kutupa Koda꞉ma꞉ta꞉ mo siosina꞉ mea haena꞉ la꞉la꞉ wanda꞉hali dupa. Titina꞉ amba꞉lata꞉ aposolo haliwekie. Koto hoki naneta꞉ Koda꞉na꞉ pi la꞉ mea halo haleme tapakee. Koto hoki naneta꞉ mo Koda꞉na꞉ pimanu epeke walo haleme tapake mea haena꞉ la꞉la꞉me. Koto hoki naneta꞉ mo na handeke haumanu puluekema꞉ wele peaaseme haliweki make pa ika꞉ hoki naneta꞉ yeni tandelaaseme haliweki make mo tamba꞉ mineleme haliweki make mandane mandane e pokaena꞉ handeteke haleme haliweki make pi ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ aleme haliweki make Koda꞉ma꞉ paeyao mea haena꞉ la꞉la꞉me. 29 Paeyaota꞉ aposolo haliweki haloma꞉pe. O paeyaota꞉ pi la꞉ mea halo haloma꞉ haliweki haloma꞉pe. Paeyaota꞉ pi wala꞉la꞉ haliweki haloma꞉pe. Paeyaoma꞉ta꞉ na handeke wele peaasoma꞉ haliweki haloma꞉pe. Koto tupa꞉ dia꞉me. 30 Paeyaoma꞉ta꞉ yeni tandelaasoma꞉ haliweki haloma꞉pe. Paeyaoma꞉ta꞉ mo ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉piki pi aloma꞉pe. O paeyaoma꞉ta꞉ mo pimanu la꞉ka꞉loloma꞉ haliweki haloma꞉pe. 31 Koto ekina꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ mo Koda꞉na꞉ ota꞉ tumiki pa kita꞉la꞉ ekimanu muluekema꞉ hone wotu u hapa꞉peke.
Kotoeki pea꞉pa꞉peke laa loa꞉pate pa hau ma꞉nda꞉ta꞉ ota꞉ titina꞉ epekeeki kone iki pa꞉ta꞉ walo pulu pa꞉la꞉me.